КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ХІМІЇ

БАРСУКОВ В'ячеслав Зіновійович

доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0301 - 1-0316; 1-0221; 1-0230

Телефони для довідок: 

Завідувач кафедрою: +38044-256-21-02
Викладацька: +38044-256-29-81
Завідувач лабораторією:   +38044-256-29-16
Лабораторія: +38044-256-21-67

e-mail:   ,

Положення про кафедру ЕЕХ

Про кафедру

На кафедрі електрохімічної енерге­тики та хімії КНУТД успішно здійснюється під-го­товка бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та магістрів за освітньою програмою "Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика" Запрошуємо вчитися до нас!


Кафедру очолює доктор хімічних наук, академік Міжнародної академії комп’ютер-них наук та систем, Української екологічної академії, член Міжнародної асоціації водневої енергети­ки, професор Барсуков В.З. Наукові роботи на кафедрі проводяться з залученням студентів в тісному співробітни-цтві з науковими установами не тільки України, але й США, Греції, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, Румунії, Австрії, Швеції; ми постійно працюємо по декількох міжнародних грантах. КНУТД є членом Української Асоціації виробників хімічних джерел струму „Хімічні джерела струму України”.

В теперішній час, коли широко використовується та бурхливо розвиваєть­ся  комп'ютерна техніка, аудіо-, відео- та фотоапаратура, мобільні засоби зв'язку та побутова електроніка,  автоном­на електро-хімічна енергетика (розробка, виробництво та експлуатація паливних елементів та електрохімічних генераторів, первинних батарей, акумуляторів, супер­конденсаторів, фото-електрохімічних перетворювачів сонячної енергії в електричну) набуває виняткового значен­ня в сучасній техніці та повсякденному житті людини.

 

На фоні світової енергетичної кризи, у зв’язку з неухильним вичерпанням традиційних видів палива є привабливим використання водню для широкого виробництва електроенергії та в автономних джерелах струму, які відрізняються не тільки надзвичайно високою ефективністю, але й абсолютною екологічною безпекою.

Електромобіль Тесла, найдоступ­ні­ша модель 3 на 7000 літій-іонних акумуляторах

Крім того, суспільство потребує розробки сучасних методів та засобів для екологічного моніторингу оточуючого середовища та знешкодження токсичних речовин, найбільш ефективними з яких є електрохімічні технології та пристрої.

Таким чином, підготовка фахівців відбувається за пріоритетними напрямка­ми світового розвитку.


Історія розвитку кафедри

В 2020 році кафедрі виповнилося 90 років!

Віхи історії кафедри електрохімічної енергетики та хімії – наступниці кафедри хімії

Період

Завідувач кафедри

Назва кафедри

Дисципліни, що викладались на кафедрі

Співробітники кафедри

Напрямки наукових досліджень

1930-1935

професор Котов М.П.

Кафедра хімії

 

загальна, неорганічна, органічна, фізична, колоїдна хімії, хімія та технологія шкіри

доц. Фокіна Н.С., доц. Фокін А.С., доц. Поспехов Д.А., ас. Мостова, Буланже І.Н., Ледньова А.М.

 

Хімія та технологія шкіри

Розробка нового дешевого дубителя;

Будівництво київського укріпрайону, робота на хромпіковому заводі, торфо- та лісозаготівлях, у шпиталі, збір врожаю в Омській області, розвантажування ешелонів з вугіллям

1935- 1937

доцент

Фокіна Н.С.

1937-1941

доцент Фокін А.С.

1941-1944

війна

професор Котов М.П.

Кафедра хімії

загальна хімія,

якісний та кількісний аналіз

 1944-1948

 професор Кульберг Л.М.

Кафедра загальної та аналі-тичної хімії

 

 

загальна, неорганічна, органічна, фізична, колоїдна хімії

доценти Альтерзон Г.С., Ледньова А.М., Буланже І.Н., лаборант Снітківська К.Т.

Повоєнна відбудова інституту та Києва; Розробка нових методів аналізу (напівмікро- та експрес-методи, крапельний аналіз) з впровадженням у заводські лабораторії для контролю технологічних процесів та якості продукції

  1948- 1961

професор Турченко Я.І.

доценти Альтерзон Г.С., Буланже І.Н., Фокіна Н.С., Уризко В.І., асис. Ледньова А.М., Мельник Г.А., Артюх А.Я., Жельвіс Є.Ф., Моісеєнко А.Н., лаб-т Жила Г.Ф.

  1961- 1971

 професор Федосєєв П.М.

доценти Альтерзон Г.С., Буланже І.Н., Фокіна Н.С., Уризко В.І., Ледньова А.М., Духота В.А., Марчевська Ю.М., ст. викл. Мельник Г.А., Шелкопляс Т.К., Чеусова В.П., ас. Островська Т.С., Шепелева Л.І., Нікольська Ю.В.

 

Розробка методів якісного та кількісного аналізу з використанням реактивів на папері; дослідження в галузі кількісного елементоорганічного аналізу

Період

Завідувач кафедри

Назва кафедри

Дисципліни, що викладались на кафедрі

Співробітники кафедри

Напрямки наукових досліджень

  1971- 1975

Заслуже-ний діяч науки і техніки, професор Юрженко О.І.

Кафедра загальної та аналі-тичної хімії

загальна, неорганічна, аналітична, ізик-на, колоїдна хімії, кількісний аналіз; фізико-хімічні методи аналізу; хімія для підготовчого відділення

доценти: Духота В.А., Осадчий В.Д., Марчевська Ю.М., Шепелева Л.І., Голубєв А.В., Холодковська А.Б., Купрій В.З., Крюков В.В., Кабиш Г.М., Даліпагіч Г.В., ст. викладачі Шелкопляс Т.К., Чеусова В.П., Аністратенко Г.А., Чеховська Л.М.; асистенти Островська Т.С., Нікольська Ю.В.

Напрямок «Отримання і дослідження властивостей поліуретанових латексів»; було створено поліуретанові латекси спеціального призначення, захищено 3 кандидатські дисертації, опубліковано більш 30 наукових праць, отримано 10 авторських свідоцтв. Удосконалювалися методи елементорганічного аналізу

  1975- 1988

професор Матковсь-кий К.І.

Кафедра загальної та аналі-тичної хімії

 

 

до наведених вище дисциплін додалося викладання органічної хімії

В різні роки цього періоду: проф. Глубіш П.А., доценти: Строкань А.П., Духота В.А., Осадчий В.Д., Купрій В.З., Григоренко А.О., Кабиш Г.М., Даліпагіч Г.В., Данилко Г.В., Лободіна А.П., Крюков В.В., Твердохліб В.С., Богданов Г.Г., Пальчевська Т.А., Дашковська О.В., ст. викл. Островська Т.С., Чеховська Л.М,  Куришко Г.Г., асистенти Нікольська Ю.В., Андреєва Л.Г., Маклакова А.В., зав. лабораторіями: Смолянська О.Я., Карвацька А.В., Дегтяр Б.Н., ст. лаборанти: Байдуліна Г.О., Борисенко Ю.В.,  Пошу-кайло В.М., Ананьєва Л.А., Медведєва С.Ю., Назарова С.О., Катаєва Т.Т., Велика Є.П., склодув Тютюнников В.В.

Удосконалення нових методів синтезу та хімічного аналізу мономерів та полімерів (поліуретанові водні дисперсії для нетка-них матеріалів); дослідження по пробле-мах вищої школи, робота в науково-методичній комісії Мінвузу УРСР з хімії

  1987-1988

професор Поляков В.М.

Кафедра хімії

Отримання та вивчення комплексних  бактерицидних та фунгіцидних сполук для тканин (медичні технології)

  1988- 1998

професор

Голубєв А.В.

Кафедра хімії

14 хімічних дисциплін для 13 спеціальностей інституту

 

Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості;

 

Науково-методичні проблеми вищої школи;

Виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт. Впроваджено 9 патентів на винаходи.

 

 

 

 

 

 

Період

Завідувач кафедри

Назва кафедри

Дисципліни, що викладались на кафедрі

Співробітники кафедри

Напрямки наукових досліджень

1998-

по теперішній час

Заслуже-ний діяч науки і техніки,

професор Барсуков В.З.

Кафедра електро-хімічної енергетики та хімії

Хімія; Загальна та неорг. хімія, Фізична та колоїдна хімія; Електрохімія;

Альтернативні електрохім. системи; Фіз.-хім. методи при розробці акт. матеріалів ХДС; Хімічні технології; Теорія процесів та явищ; 

Методологія сучасних наукових досліджень; Заг. та неорг. хімія; Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії; Проектування та устаткування хім. та електрохім. виробництв; Технології електрохім. виробництв; Електрохім. захист навколишнього середовища; Сучасні засоби аналізу і контролю ел-хім. систем.

В різні роки цього періоду працювали: проф. Глубіш П.А., проф. Голубєв А.В., доценти Богданов Г.Г., Крюков В.В., Купрій В.З., Осадчий В.Д., Лисін В.І., Крюкова О.А., Борисенко Ю.В., Макеева І.С., Хоменко В.Г., Кислова О.В., Твердохліб В.С., Ткаченко О.В.,  асистенти Сеник І.В., Каташинський А.С., Бутенко О.О., Андрейцева М.В., Черниш О.В., зав. лаб. Медвєдєва С.Ю., Назарова С.О., ст. лаборанти Байдуліна Г.О., Іванець Л.І., Костюківська К.П., майстри виробн.. навч. Педченко О.М., Маєвський В.В. та інші.

Наукова школа: Фундаментальні та прикладні електрохімічні дослідження та розробки в галузі електропровідних полімерів, нових композитів на основі графіту та вуглецевих матеріалів, недорогоцінних металів – каталізаторів для літієвих, літій-іонних, метал-повітряних батарей, паливних елементів, суперконденсаторів; розробка доступних та ефективних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

Наукові напрямки: 1. Матеріали для електрохімічної енергетики;  2. З початком військових дій на сході України (2014 р.) на кафедрі започатковано новий напрям: «Матеріали і покриття для захисту від електромагнітного випромінювання»; 3. Розробка нових технологічних процесів раціонального використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини.

 

Кафедру хімії було створено у 1930 році під час організації Київського інституту шкіряно-взуттєвої промисловості (це перша назва нашого вузу). Очолював кафедру (1930-1935 рр. та 1941-1944 рр.) відомий своїми працями у галузі хімії та технології шкіри професор Котов М.П. В числі перших викладачів кафедри були: з 1930 р. ─ доц. Фокіна Н.С., доц. Фокін А.С., з 1933 по 1934 р. ─ доц. Поспехов Д.А., ас. Мостова, з 1937 р. ─ Буланже І.Н., з 1938 р. ─ Ледньова А.М. З 1930 р. кафедра знаходилась на вул. Велика Житомирська, 32. Викладались такі дисципліни: загальна, неорганічна, органічна, фізична, колоїдна хімії, хімія та технологія шкіри. Склад студентів в цей період комплектувався за рахунок дітей робітників шкіряних заводів (Київського, Бердичевського, Одеського, Васильківського та ін.).

В період з 1935 по 1937 рік кафедру очолювала доцент Фокіна Н.С., а з 1937 по 1941рік — доцент Фокін А.С. В 1937 р. інститут отримав приміщення на вул. Кловській, 16 (тепер ─ вул. Немировича-Данченка, 2). Кафедра хімії мала 2 лабораторії: загальної і аналітичної хімії,  та органічної, фізичної, колоїдної хімії.

На початку Великої Вітчизняної війни студенти та викладачі приймали участь у будівництві Київського укріпрайону. В серпні 1941 року інституту було виділено 3 вагони, що дозволило частково евакуювати майно і частину колективу у Харків.

У Харкові інституту дали призначення у м. Сизрань, а по прибутті туди — на ст. Хромпік (м. Першоуральськ Свердловської області). В Хромпіку в 1942р. було здійснено прийом студентів на І курс, розпочато заняття по загальній хімії, а з 1943 р. - заняття по якісному та кількісному аналізу. В воєнні роки члени кафедри вели дослідну роботу безпосередньо на заводі «Хромпік» по розробці нового дешевого дубителя Крім учбової та науково-дослідної роботи студенти та викладачі інституту приймали участь у таких заходах: збір врожаю в Омській області; розвантаження ешелонів з вугіллям для заводу; робота на торфо- та лісозаготівлях; робота на Хромпіковому заводі; робота у шпиталі.

У березні ─ серпні 1944 року інститут повертається до Києва. Приміщення інституту було зруйновано. Співробітники кафедри очолили студентські бригади не тільки по відбудові інституту, а також і міста (вулиці Хрещатик). 1-го жовтня 1944р. в інституті почалися заняття. В 1944 р. на завідування кафедрою загальної та аналітичної хімії було запрошено професора Кульберга Л.М. Працювали викладачі доц. Альтерзон Г.С., Ледньова А.М., Буланже І.Н., лаборант Снітківська К.Т. Основним науковим напрямком роботи кафедри стала розробка нових методів аналізу. Виконано ряд робіт по напівмікрометодам та експрес-методам аналізу, які набули широке використання у заводських лабораторіях, а також по крапельному аналізу (Кульберг Л.М., Альтерзон Г.С.). Кафедра одна з перших в Україні перевела практикум з аналітичної хімії на напівмікрометод.

З 1948 по 1961 рік кафедру очолював проф. Турченко Я.І. Склад кафедри: доценти Альтерзон Г.С., Буланже І.Н., Фокіна Н.С., Уризко В.І., асистенти Ледньова А.М., Мельник Г.А., Артюх А.Я., Жельвіс Є.Ф., Моісеєнко А.Н., лаборант Жила Г.Ф.

В 1960 році умови роботи покращилися, бо кафедру було переведено в нове приміщення на вул. Рейтарській, 37. Кафедрі було надано два великих та один малий лабораторні зали, три кімнати. З вересня 1961року по вересень 1971 року кафедрою керував доктор хімічних наук, професор Федосєєв П.М.

Склад кафедри: доценти Альтерзон Г.С., Буланже І.Н., Фокіна Н.С., Уризко В.І., Ледньова А.М., Духота В.А., Марчевська Ю.М., ст. викладачі Мельник Г.А., Шелкопляс Т.К., Чеусова В.П., асистенти Островська Т.С., Шепелева Л.І., Нікольська Ю.В.

Основні напрямки наукової роботи у цей період такі: розробка методів якісного та кількісного аналізу з використанням реактивів на папері та інших носіях; розвиток кількісного елементоорганічного аналізу.

В період з вересня 1971 року по березень 1975 року кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки, проф. Юрженко О.І. Колектив викладачів кафедри працював над перспективним напрямком, пов'язаним з профілем інституту — «Отримання і дослідження властивостей поліуретанових латексів» (група доц. Голубєва А.В.). Створено поліуретанові латекси спеціального призначення, захищено 3 кандидатські дисертації, опубліковано більш 30 наукових праць, отримано 10 авторських свідоцтв. Проводились дослідження в галузі удосконалення методів елементорганічного аналізу (група доц. Осадчого В.Д.).

З березня 1975 р. по 1988 р. кафедру загальної та аналітичної хімії очолював д. х.н., професор Матковський К.І. Викладацький склад кафедри був такий: доценти: Духота В.А., Осадчий В.Д., Марчевська Ю.М., Шепелева Л.І., Голубєв А.В., Холодковська А.Б., Купрій В.З., Крюков В.В., Кабиш Г.М., Даліпагіч Г.В., ст. викладачі Шелкопляс Т.К.,Чеусова В.П., Аністратенко Г.А., Чеховська Л.М.; асистенти Островська Т.С., Нікольська Ю.В. 70% викладачів мали наукові ступені та звання.

Основні напрямки наукової роботи у цей період такі: дослідження в галузі удосконалення нових методів синтезу та хімічного аналізу мономерів та полімерів; дослідження по проблемах вищої школи. За першим напрямком  група доц. Голубєва А.В. працювала по створенню поліуретанових водних дисперсій, які могли бути використані у якості зв'язуючих для шкіри, у текстильній промисловості для просочування тканих та нетканих матеріалів з метою надання їм механічної та хімічної стійкості. За другим напрямком роботи кафедра приймала активну участь в роботі науково-методичної комісії Мінвузу УРСР з хімії (головуючий ─ проф. Матковський К.І., заступник голови комісії ─ доц. Голубєв А.В., член комісії з аналітичної хімії ─ доц. Духота В.А., член комісії з фізичної хімії ─ доц. Кабиш Г.М.).

На кафедрі проводилося навчання за такими дисциплінами: загальна та неорганічна хімія; неорганічна хімія; хімія; аналітична хімія, кількісний аналіз; аналітична хімія, фізико-хімічні методи аналізу; хімія для підг. відділення; фізична хімія; колоїдна хімія

В 1985 році кафедру загальної та аналітичної хімії було перейменовано в кафедру хімії і з цього часу на кафедрі почала викладатись дисципліна «Органічна хімія». До колективу викладачів кафедри приєдналися проф. Глубіш П.А., доценти Строкань А.П., Богданов Г.Г., Григоренко А.О., Твердохліб В.С., Лободіна А.П., ст.викл. Куришко Г.Г.

До наукових напрямків роботи додалися такі: ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості (проф. Глубіш П.А., доц. Голубєв А.В., доц. Богданов Г.Г.); науково-методичні проблеми навчально-виховної роботи студентів.

В період з 1987 по 1988 рік кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Поляков В.М. Кафедра працювала над отриманням та дослідженням властивостей комплексних сполук для використання їх у якості бактерицидних та фунгіцидних препаратів з послідуючим використанням їх для модифікації целюлозної матриці та тканини (медичні технології) (доц. Крюков В.В.).

З 1988 по 1998 рік кафедру хімії очолює кандидат хімічних наук, професор Голубєв А.В. Кафедра хімії здійснює підготовку фахівців по 14 дисциплінам з 13 спеціальностей. 88% викладачів кафедри мають вчені ступені та звання.

На кафедрі у різні роки цього періоду працювали викладачі: проф. Глубіш П.А., доценти: Строкань А.П., Духота В.А., Осадчий В.Д., Купрій В.З., Григоренко А.О., Кабиш Г.М., Даліпагіч Г.В., Данилко Г.В., Лободіна А.П., Крюков В.В., Твердохліб В.С., Богданов Г.Г., Пальчевська Т.А., Дашковська О.В., ст. викл. Островська Т.С., Чеховська Л.М,  Куришко Г.Г., асистенти Нікольська Ю.В., Андреєва Л.Г., Маклакова А.В. Учбово-допоміжний персонал: завідувачі лабораторіями: Смолянська О.Я., Карвацька А.В., Дегтяр Б.Н., ст. лаборанти: Байдуліна Г.О., Пошукайло В.М., Ананьєва Л.А., Медведєва С.Ю., Назарова С.О., Катаєва Т.Т., Велика Є.П., Борисенко Ю.В., склодув Тютюнников А.А. та інші.

Кафедра продовжувала наукову роботу за напрямками: ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості (проф. Глубіш П.А., доц. Голубєв А.В., доц. Богданов Г.Г., доц. Крюков В.В.); науково-методичні проблеми навчально-виховної роботи студентів. Кафедра приймала участь у виконанні держбюджетних та господарських договірних робіт. Впроваджено у виробництво 9 патентів. Щорічно біля 20 студентів займалися науковою роботою.

Новітня історія

З 1998 року кафедру хімії очолює доктор хімічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем, Української екологічної академії, член Міжнародної асоціації водневої енергети­ки, професор Барсуков В.З.

В серпні 2000 р. на базі загальноосвітньої кафедри хімії була ліцензована спеціальність «Технічна електрохімія». В 2011 р. відкрито спеціалізацію «Електрохімічна енергетика та екобезпека». На даний момент кафедра, з одного боку, випускає бакалаврів, магістрів та спеціалістів згаданої спеціальності із спеціалізацією в галузі електрохімічної енергетики, з іншого ─ здійснює фундаментальну підготовку з  хімічних дисциплін всіх студентів хімічного факультету, а також підготовку з хімії студентів факультету ІМ. В зв'язку з цим кафедра отримує назву «Кафедра електрохімічної енергетики та хімії». З січня 2017 року на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», згідно з освітньою програмою «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика».

.

Науково-педагогічні працівники

№ п/п

Фото

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Науковий ступінь, вчене звання

Базова освіта (спеціальність за дипломом)

Дисципліни, які викладає, спеціальність

1

БАРСУКОВ
В'ячеслав Зіновійович

д.х.н.

проф.,

Заслужений діяч науки і техніки України,

завідувач кафедри

Вища.

У 1971 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

Електрохімія;

Альтернативні електрохімічні системи;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Хімічні технології.

Теорія процесів та явищ; 

Практика (3, 5 курси).

Керує науковою роботою кафедри.

2

ТВЕРДОХЛІБ
Віктор Степанович

к.т.н.

доц.

Вища.

У 1964 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні прилади».

Веде науково-дослідну роботу по фундаментальним та прикладним електрохімічним дослідженням в галузі хімічних джерел струму.

3

КРЮКОВА
Олена Анатоліївна

к.т.н.

доц.

заступник декана з виховної роботи

Вища.

У 1995 році Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія обробки шкіри та хутра».

Фізична та колоїдна хімія;

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.

4

БОРИСЕНКО
Юлія Володимирівна

к.т.н.

доц.

Вища.

У 1990 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія-аналітична хімія».

Загальна та неорганічна хімія;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії;

Електрохімія;

Практика (1 курс).

5

МАКЄЄВА
Ірина Сергіївна

к.х.н.

доц.

Вища.

У 1996 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технічна електрохімія».

Електрохімія;

Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії;

Технології електрохімічних виробництв;

Фізична та колоїдна хімія;

Електрохімічний захист навколишнього середовища.

Практика (2 курс).

6

КИСЛОВА
Ольга Володимирівна

к.б.н.

доц.

Вища.

У 1990 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія-хімія природних сполук».

Хімія;

Загальна та неорганічна хімія;

Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії;

Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних систем;

Хімія та матеріалознавство,

Практика (2 курс).

7

 

ХОМЕНКО
Володимир Григорович

д.т.н.

доц.

Вища.

У 1996 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технічна електрохімія».

Електрохімія

Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв

Веде науково-дослідну роботу по фундаментальним та прикладним електрохімічним дослідженням в галузі хімічних джерел струму.

8

МЕДВЕДЄВА
Світлана Юріївна

завідувач лабораторіями

Вища.

У 1987 році Київський державний інститут легкої промисло-вості за спеціаль-ністю «Технологія обробки шкіри та хутра».

Займається матеріально-технічним забезпеченням хімічних лабораторій кафедри.

9

АНДРЕЙЦЕВА
Марина В'ячеславівна

асистент

Вища. Магістр.

У 1986 році Іванівський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів».

У 2017 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика».

Асистує за дисциплінами:

Фізична і колоїдна хімія;

Електрохімія;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Хімія;

Альтернативні електрохімічні системи.

 

10

БУТЕНКО
Оксана Олександрівна

доктор філософії

доцент

Вища. Магістр.

У 2002 році Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія та обладнання опоряджувального виробництва».

У 2017 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика»

Веде науково-дослідну роботу в галузі розробки покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання.

11

ЧЕРНИШ
Оксана Василівна

старший науковий співробітник

Вища. Магістр.

У 2006 році КНУТД за спеціальністю «Технічна електрохімія».

В 2017 році захистила кандидатську дисертацію по розробці активних матеріалів хімічних джерел струму.

Веде науково-дослідну роботу по фундаментальним та прикладним електрохімічним дослідженням в галузі хімічних джерел струму.

Навчальні і лабораторні приміщення

Матеріально-технічна база кафедри дозволяє проводити навчання студентів з урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних стандартів освіти. На кафедрі функціонують спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, до роботи в яких залучаються найкращі студенти. Лаборато­рії, обладнані найсучаснішим устаткуванням, призначені: для розробки нових хімічних джерел струму - ХДС (з унікальним комп’ютеризованим боксом для збирання ХДС в інертній атмосфері), їх випробувань (з комп’ютеризованими багатоканальними стендами), для  проведення структурних методів досліджень нових матеріалів для ХДС (з електронним мікроскопом, атомно-абсорбційним та рентгенофлуоресцентним спектрофотометрами). Всебічній підготовці студентів сприяє можливість проходження виробничої практики на провідних підприємствах України.

1-0141А, 1-0141Б Науково-дослідна лабораторія мікроскопії

1-0219 Науково-дослідна лабораторія з переробки відходів

1-0221 Лабораторія фізичної та колоїдної хімії (навчальна)

1-0230, 1-0232 Лабораторія електрохімії (навчальна)

1-0223 Майстерня

1-0225 Склодувна-майстерня

1-0301 Лекційна

1-0302 Навчальний кабінет для дипломного проектування

1-0303, 1-0305 Лабораторія загальної хімії (навчальна)

1-0306, 1-0308 Лабораторія загальної та неорганічної хімії (навчальна)

1-0304 Екологічна науково-дослідна лабораторія

1-0304А Науково-дослідна лабораторія атомної адсорбції та рентгенофлуоресцентного аналізу

1-0310 Науково-дослідна лабораторія ХДС

1-0312 Кабінет зав. каф. професора Барсукова В.З.

1-0314А Викладацька

1-0316 Науково-дослідна лабораторія з електрохімії

 

Обладнання:

 • SOLAAR S4 - двопроменевий автоматичний атомно-адсорбційний спектрометр (виробник: ThermoElectron Co., США)
 • Настільний рентгенофлуоресцентний енергодисперсійний аналізатор X-Supreme8000 (виробник: Oxford Instruments Analytical, Велика Британія);
 • Аргонний рукавичний бокс UNILAB (виробник: MBraun Inc., США)
 • Три автоматичні 32-канальні системи для тестування хімічних джерел струму (виробники – Латвія та Україна)
 • Автоматична 32-канальна батарейна система ARBIN (виробник: Arbin Instruments Co., Texas, USA)
 • Автоматичний багатоканальний потенціостат/гальваностат VMP3 з електрохімічною імпедансною спектроскопією (виробник: Princeton Applied Research, Велика Британія)
 • Дві електрохімічні установки з дисковим електродом, що обертається; (виробник: компанії Волта, Санкт-Петербург, Росія)
 • Багатоканальний потенціостат-гальваностат для циклування акумуляторів і електрохімічних комірок (виробник компанії Neware Co., Ltd., Китай)
 • Різноманітне технологічне обладнання для виробництва монетних джерел струму (типорозміри 2016, 2325)
 • Загальнолабораторне обладнання для синтезу композитних матеріалів (два хімічних реактора для синтезу та очищення різноманітних матеріалів виробництва Simax Co., Чеська республіка; 2 пічки з контрольованою температурою та газовим середовищем, високооборотній міксер з віскозиметричним контролем, оптичні мікроскопи з цифровою камерою, віскозиметр - Fungilab, ультразвуковий диспергатор- УЗДН-А1200Т, тітратор Карл Фішера для визначення вмісту води та ін.)
 • Прилад для моніторингу електромагнітного випромінювання SPECTRAN HW v3 ( виробник: компанія Aaronia AG, Німеччина)
 • комплекс для вимірювання електромагнітних параметрів екранування матеріалів фірми Keycom Corp. (Японія), що базується на векторному аналізаторі Anritsu MS46122A-020.
Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

 1. Н/н №1.7.5.-13 Матеріали для електрохімічної енергетики;
 2. З початком військових дій на сході України (2014 р.) на кафедрі започатковано новий напрям: «Матеріали і покриття для захисту від електромагнітного випромінювання»
 3. Н/н №3.3.1.-13 Розробка нових технологічних процесів раціонального використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини.

Наукова школа: Фундаментальні та прикладні електрохімічні дослідження та розробки в галузі електропровідних полімерів, нових композитів на основі графіту та вуглецевих матеріалів, недорогоцінних металів – каталізаторів для літієвих, літій-іонних, метал-повітряних батарей, паливних елементів, суперконденсаторів; доступних та ефективних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

Керівник: професор, доктор хімічних наук Барсуков В.З., завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії

Професор В'ячеслав Зіновійович Барсуков отримав диплом інженера в галузі хімічної технології в 1971 р., захистив кандидатську дисертацію по спеціальності «Електрохімія» в 1974 р., докторську дисертацію по спеціальності «Електрохімія» в 1985р. (Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут), отримав наукове звання професора по спеціальності «Електрохімія»  в 1992 р. (Інститут загальної та неорганічної хімії Національної академії наук України). Працює в галузі фундаментальної та технічної електрохімії з 1971 р.

Проф. Барсуков В.З. підготував 8 кандидатів наук. Входить до редакційних колегій 3 наукових журналів, в тому числі 2 міжнародних, є членом 2 Міжнародних товариств (ISE, ECS), а також членом спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, входить до складу Організаційних комітетів багатьох міжнародних конференцій.

Проф. Барсуков В.З. був залучений (головним чином – в якості керівника команди) до виконання більш ніж 20 національних та міжнародних проектів, в тому числі 12 проектів програм ІНТАС, НАТО (Наука в ім'я миру), CRDF, Міністерства енергетики США, 6-ї та 7-ої Рамкових програм ЄС.

Відповідальний виконавець більшості проектів - кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Хоменко Володимир Григорович.

 

Міжнародна команда виконавців гранту Євросоюзу "Energy Caps" по створенню ефективних джерел струму для електромобіля.
Команда складається з представників Бельгії (SOLVAY), Польщі (Познанска політехніка), Франції (RECUPIL)
та України (КНУТД і мале підприємство ЮНАСКО - НАН України)

 

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії добре оснащена всім необхідним обладнанням для наукових досліджень нових матеріалів для батарей, паливних елементів, суперконденсаторів, різноманітних електрохімічних реакторів та комірок. Дослідницька група має можливості для розробки концепції побудови елементів батарей, їх конструкції, технології, для пошуку «вузьких місць», аналізу несправностей, в тому числі за допомогою внутрішнього та зовнішнього електродів порівняння. Дослідники мають комплекс аналітичних та фізико-хімічних методик для аналізу та виготовлення електродних матеріалів для різних джерел струму.

Науковою школою проф. Барсукова В.З. опубліковано біля 450 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 31 патент, більш 200 статей в реферованих журналах, зроблено більш ніж 160 доповідей на Міжнародних конференціях.

Проф. Барсуков В.З.отримав Перший приз на Міжнародному патентно-інноваційному конкурсі в Німеччині (1994 рік).

 

Основні публікації:

Книги:

 • New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems// I. Barsukov, Ch. Johnson, J. Doninger, V. Barsukov (Eds.). NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Springer, Dordrecht, The Netherlands — 2006.  — 524 pages
 • Development of Novel Solid Materials for High Power Li Polymer Batteries / L.Zubizarreta,  M.Gil-Agustí, M.Garcia, A.Quijano, A.F.Léonard, N.Job, R.Renzoni, A.Léonard, M.Cifrain, F.Pilcher, V.Khomenko, V.Z.Barsukov, [et al.]   // Chapter 2 in the book: Electric Vehicle Batteries: Moving from Research towards Innovation, Reports of the PPP European Green Vehicles Initiative, E.Briec, B.Müller (Eds.), Springer International Publishing, Switzerland,  — 2015. — pp. 19-32.  http://www.springer.com/us/book/9783319127057.
 • Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія / В.П. Плаван, В.З. Барсуков, Н.М. Резанова, О.П. Баула; за заг. ред. В.П. Плаван. – К.: КНУТД, 2015. – 452 с.
 • Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. –  284 с.
 • Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry/ Ed’s: V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko, O.V. Linyucheva, I.V. Senyk, V.G. Khomenko; Kyiv, KNUTD, 2017 - 270 pages; ISBN 978-966-7972-79-0; http://www.ise-online.org/books.php
 • Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry  ̶  2018 / V.Z. Barsukov,    Yu.V. Borysenko,      V.G. Khomenko,      I.V. Linyucheva; Кyiv. KNUTD. - 2018.  - 310 p.
 • Materials Today: Proceedings (special issue): 3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, рр. 25-304 https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-proceedings/vol/6/part/P2
 • Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії - 2019 : монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, В. Г. Хоменко, О. В. Лінючева; за заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2019 -285 с. https://drive.google.com/file/d/1TwwcFE4zzZgwEidit_pz3EPKDdCtwPwE/view 
 • Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry  ̶  2020: Monograph. Barsukov V.Z.,    Borysenko Yu.V.,      Khomenko V.G.,      Linyucheva I.V.    Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.   - 2020.   - с.288. http://isestudents.knutd.edu.ua

 

Статті, опубліковані  в наукових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus

 • V. Barsukov, J. Doninger. On the Theoretical Prerequisites for Application of  Novel Materials in Promising Energy Systems. In the book "New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems". Springer, Dordrecht, The Netherlands, —  2006.  — pp. 297 – 308.
 • V. Barsukov, V. Khomenko and A. Katashinskii. New concept for the metal-air batteries using composites: conducting polymers/expanded graphite as gas-diffusion cathodes. In the book "New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems". Springer, Dordrecht, The Netherlands, —  2006.  — pp.  89 – 104.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, A. Katashinskii, Electroconductive polymers and exfoliated graphite composite as catalysts for oxygen reduction, In the book "Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials", Springer  —  2007. —  pp. 833-837.
 • V.Z. Barsukov, A.S. Katashinskii, V.G. Khomenko, K.V. Likhnitskii, The electronic structure of polyaniline and influence of dopants on its structure and properties, Scientific Proceeding of Riga Technical University "Material Science and Applied Chemistry", —  2007. —  v.1, — №14, — pp. 92-100.
 • V. Khomenko, V. Barsukov, J. Doninger, I. Barsukov, Lithium-ion batteries based on carbon-silicon-graphite composite anodes, J. Power Sources, —  2007. —  v. 165, — №2, —  pp. 598-608.
 • V. Khomenko, V. Barsukov, Characterization of silicon- and carbon-based composite anodes for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, —  2007. —  v.52, — № 8 —  pp.  2829-2840.
 • V.Z. Barsukov, E.A. Illin, K.V. Lykhnytsky et al. Graphites from the Zavalie Deposit as Active Materials for Lithium-Ion Batteries, J. "Elektrokhimiya", —  2008 —  v.44 — No.5 —  pp. 624-631.
 • A. Balducci, S.S. Jeong, G.T. Kim, S. Passerini, M. Winter, M. Schmuck, G.B. Appetecchi, R. Marcilla, D. Mecerreyes, V. Barsukov, V. Khomenko, I. Cantero, I. De Meatza, M. Holzapfel, N. Tran. Development of safe, green and high performance ionic liquids-based batteries (ILLIBATT project)// J. Power Sources. – 2011. – Vol. 196, No 22 – P. 9719-9730.
 • V. Khomenko, K.  Lykhnytskyi, V.  Barsukov, V.  Chaban. Composite Catalysts towards Oxygen Reduction in Aqueous Solutions // Key Engineering Materials —  2013. —  v. 559, — pp. 57-62.
 • C. Arbizzani, F. De Giorgio, L. Porcarelli, M. Mastragostino, V. Khomenko, V. Barsukov, D. Bresser, S. Passerini. Use of non-conventional electrolyte salt and additives in high-voltage graphite/LiNi0.4Mn1.6O4 batteries // Journal of Power Sources, —  2013. —  v.  238, — pp.17-20.
 • V.G. Khomenko,K.V. Lykhnytskyi, V.Z. Barsukov. Oxygen reduction at the surface of polymer/carbon and polymer/carbon/spinel catalysts in aqueous solutions // Journal of the Inter-national Society of Electrochemistry “Electrochimica Acta”, —  2013. —  v. 104, — pp. 391-399.
 • V. Khomenko, V.  Barsukov, I.  Senyk. Electrochemical Properties of Advanced Anodes for Lithium-ion Batteries Based on Carboxymethylcellulose as binder // Key Engineering Materials, —  2013. —  v. 559, —  pp. 49-55.
 • P.A. Glubish. Structural-Mechanical properties of collagen destruction products // Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, —  2013. —  v. 6, — № 3, — р. 260-264.
 • Modeling of porous graphite electrodes of hybride electrochemical capacitors and lithium-ion batteries/ V. Barsukov,  F. Langouche, V. Khomenko, I. Makyeyeva, O. Chernysh, F. Gauthy,   J. Solid State Electrochemistry  ̶  2015. – v. 19, ̶  No. 9  ̶  pp. 2723-2732 http://link.springer.com/article/10.1007/s10008-015-2835-6?wt_mc=alerts.TOCjournals
 • A. S. Katashynski , V. Z. Barsukov , V. G. Khomenko, Reduction of molecular oxygen on the surface of transition metal complex oxide // Mat.-wiss. u. Werkstofftech. – 2016 – Vol. 47 – P. 112-119.
 • Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation [Ел. ресурс] / I. V. Senyk, V. Z. Barsukov, B. M. Savchenko, K. L. Shevchenko, V. P. Plavan, Yu. V. Shpak and O. A. Kruykova //  Materials Science and Engineering (IOP Conf. Series). – 2016. – V. 111. – ID 012026. doi:10.1088/1757-899X/111/1/012026 – 6 pages.
 • Green Alternative binders for high-voltage electrochemical capacitors [Ел. ресурс] / V. Khomenko, V. Barsukov, O. Chernysh, I.Makyeyeva, S. Isikli and F. Gauthy// Materials Science and Engineering (IOP Conf. Series). – 2016. – V. 111. – ID 012025. doi:10.1088/1757-899X/111/1/012025 – 7 pages.
 • I. Mintsouli, J. Georgieva, O. Papaderakis, V. Khomenko. Methanol oxidation at platinized copper particles prepared by galvanic replacement// J. Electrochem. Sci. Eng. - 2016. - №6.-V.1. -P.17-28 
 • C/C composite anodes for long-life lithium-ion batteries/ L. Zubizarreta, M.Gil-Agustí, V.,Khomenko, V.,Barsukov // J. Solid State Electrochemistry ̶ 2017. – v. 21 – No 9 - doi: 10.1007/s10008-017-3702-4.
 • Composite Carbon-Polymer Materials for Electromagnetic Radiation Shielding / V. Barsukov, I. Senyk, O. Kryukova, O. Butenko // Materials Today: Proceedings, Elsevier – 2017 (in print)
 • Leire Zubizarreta, Mayte Gil-Agustí, Volodymyr Khomenko, Viacheslav Barsukov. C/C composite anodes for long-life lithium-ion batteries. - Journal of Solid State Electrochemistry. - 2017, V. 21, No. 12, pp 3557–3566.
 • P.S. Smertenko,     N.M. Roshchina,   D.A. Kuznetsova, V.Z. Barsukov, G. Wisz. Vitamin B12-functionalized patterned Si surface for solar energy conversion. - Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2018, v. 21, No 2, pp. 206-210.  (Web of Science).
 • Makyeyeva I.S.,   Katashinskii A.S. MnO2 nanoparticle a catalyst for air electrode of a Zn/Air battery. - Conference Proceeding, DOI: 10.1109/NAP.2017.8190235, Издатель:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. ISBN: 978-153862810-2, Номер категорииCFP17F65-ART; Код 133771, Номер статьи 03NE04.
 • V. Barsukov,  I. Senyk, O. Kryukova,  O. Butenko.  Composite Carbon-Polymer Materials for Electromagnetic Radiation Shielding. - Materials Today: Proceedings, v. 5, No. 8, Part 1, 2018, pp. 15909-159014. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318311738?via%3Dihub
 • Materials Today: Proceedings (special issue):  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, рр. 25-304 https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-proceedings/vol/6/part/P2
 • V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. Editorial Preface on the Proceedings of the 3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine // Materials Today: Proceedings: / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, P. 25. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318327251                https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.420
 • O. Chernysh, V. Khomenko, I. Makyeyeva, V. Barsukov. Effect of binder’s solvent on the electrochemical performance of electrodes for lithium-ion batteries and supercapacitors // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, pp. 42-47. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318323678          https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.073
 • V. Khomenko, V. Barsukov. Lithium-Ion Capacitor for Photovoltaic Energy System // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, pp. 116-120. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318323782   https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.083
 • Yu. Dzyazko, E. Kolomyets, Yu. Borysenko, V. Chmilenko, I. Fedina. Organic-inorganic sorbents containing hydrated zirconium dioxide for removal of chromate anions from diluted solutions // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, pp. 260-269. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318323988   https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.103
 • O. Butenko, V. Boychuk, B. Savchenko, V. Kotsyubynsky, V. Khomenko, V. Barsukov. Pure ultrafine magnetite from carbon steel wastes // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, pp. 270-278. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478531832399X             https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.104
 • L. Nyrkova, S. Osadchuk, S. Melnichuk, A. Rybakov, S. Ostapyuk, Yu. Borysenko. Influence of Electrochemical Destruction Products of Protective Coating On Properties of Pipe Steel in Neutral Medium // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, pp. 279-287. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318324003  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.105
 • Yuliya S. Dzyazko, Olexii V. Palchik, Vladimir M. Ogenko, Leon Y. Shtemberg, Valerii I. Bogomaz, Sergii A. Protsenko, Vladimir G. Khomenko, Irina S. Makeeva, Oxana V. Chernysh, Olexander G. Dzyazko. Nanoporous Biochar for Removal of Toxic Organic Compounds from Water //  Springer Proceedings in Physics. 222, с. 209-224 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17755-3_14
 • Pyanko, A.V., Makarova, I.V., Kharitonov, D.S., Makeeva I.S., Alisienok, O.A., Chernik, A.A. Tin–Nickel–Titania Composite Coatings //  Inorganic Materials 55(6), с. 568-575 https://link.springer.com/article/10.1134/S002016851906013X
 • S. Kobylianska,  D. Demchuk, V. Khomenko,  V. Barsukov, A. Belous. Surface modification of the LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 cathode by a protective interface layer of Li1,3Ti1,7Al0,3(PO4)3 // Journal of the Electrochemical Society 166(10), C.A1920-A1925 http://jes.ecsdl.org/content/166/10/A1920.abstract
 • V. Barsukov, V. Khomenko, O. Chernysh. On the processes of migration and diffusion in the systems with solid-state reagents // Journal of Electrochemical Science and Engineering 10(2), January 2020 DOI: 10.5599/jese.753. p.219-227 https://pub.iapchem.org/ojs/index.php/JESE/article/view/753
 • A. N. Zaderko; D. S. Horodetska; L. M. Grishchenko; V. E. Diyuk; O. Yu. Boldyrieva; V. V. Lisnyak; N. S. Novychenko; V. A. Skryshevsky; V. G. Khomenko. Fluororganic Groups Grafted on Carbon Microspheres  // 9th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), 2019 IEEE  Odesa, Ukraine, 2019, pp. 01SSI02-1-01SSI02-7, doi: 10.1109/NAP47236.2019.216976.  
 • І. Senyk,  Ya. Kuryptia, V. Barsukov, O. Butenko, V. Khomenko. Development and application of thin wide-band screening composite materials // Physics and Chemistry of solid state. V.21. No. 4 (2020) pp. 771-778. ISSN 1729-4428. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4451

 

Cтатті, опубліковані в українських наукових журналах

 • Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Макєєва І. С., Черниш О. В. Вплив графітових матеріалів на електричні характеристики літій – іонних конденсаторів // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. Барсукова В. З. –К.: КНУТД, 2016. – с. 22 – 26.
 • Сеник І. В., Барсуков В. З., Крюкова О. А.  Спеціальні покриття для захисту персоналу та спорядження від електромагнітного випромінювання // «Легка промисловість», 2016, випуск 1. – c. 18-24.
 • І. В. Сеник, В. З. Барсуков, І. В. Короташ, О. А. Крюкова. Вплив різних вугле-графітових добавок на характер електромагнітних втрат полімерних композитів // Вісник КНУТД. – 2016. № 2. с. 183-188.
 • Viacheslav Barsukov, Ilona Senyk, Bogdan Savchenko, Kostyantyn Shevchenko, Yurii Shpak and Olena Kruykova. Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation // Baltic Polymer Symposium, Sigulda, Latvia, 16-18.09.2015.
 • Сеник І. В., Барсуков В. З., Крюкова О. А., Шпак Ю. В. Розробка полімер-вуглецевих композитів для блокування НВЧ // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред.. Барсукова В. З. –К.: КНУТД, 2016. –  с. 73-78.
 • Ю.В. Борисенко, М.М. Нуріахметова. Дослідження електрохімічних властивостей алюмінієвого сплаву В1341 системи Al-Cu-Mg-Si у нейтральних розчинах та його стійкості проти розшаровуючої корозії // Вісник КНУТД, 2016, №3 (98), с.173-178
 • Нуріахметова М.М., Ниркова Л.І., Лабур Т.М., Борисенко Ю.В. Вплив стану алюмінієвого сплаву В1341Т системи Al–Mg–Cu–Si на стійкість проти міжкристалітної корозії // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. – С.152-155
 • Я.Ф. Черевач, Ю.В. Борисенко. Біоімпедансний аналіз складу тіла людини: історія, класифікація та біофізичні основи методу // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. - С. 270-276
 • Патлун Д.В., Кислова О.В. Біоелектричні потенціали: механізм виникнення та функціонуівння, біологічна роль // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. - С. 277-282.
 • Katashinskii A.S., Khomenko V.G., Barsukov V.Z. The electrochemical reduction of oxygen on electrodeposited Palladium catalist // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". -К: КNUTD. - 2017. - P. 35-41.
 • Khomenko V.G. Multifunctional composite materials for alternative energy storage // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". -К: КNUTD. - 2017. - P. 170-174.
 • Khomenko V.G. Influence of polymer materials on the electrochemical performance of activated carbon based electrodes // Monograph "Advanced polymer materials and Technologies".  -К: КNUTD. - 2017. Електронний ресурс.
 • Nyrkova L.I., Melnychyk S.L., Borysenko Yu.V. Influence of strength properties of pipe steel on its corrosion resistance and electrochemical characteristics in solutions of different corrosivity // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". -К: КNUTD. - 2017. - P. 110-118.
 • Makyeyeva I.S.,   Katashinskii A.S., Andreitseva M.V. Manganese dioxide as a cathode catalyst in metal-air cells // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". - К: КNUTD. - 2017. - P. 49-55.
 • Butenco O.O.,  Senyk I.V.,  Barsukov V.Z. Developing composite polymer  shelding materials for the UHF range // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". -К: КNUTD. - 2017. - P. 253-259.
 • Khomenko V.G., Barsukov V.Z., Makyeyeva I.S., Chernysh O.V. Carbon materials for high power negative electrodes of lithium-ion batteries and capacitors // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". -К: КNUTD. - 2017. - P. 16-21.
 • Смик А. О., Ткаченко О. В. Адсорбційна поведінка деяких речовин з карбонільними групами та використання їх в електролітах блискучного олов’янування. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (25). 2017. - С. 1-7.
 • Турунцева К. О., Кислова О. В. Порівняльна характеристика сучасних електролітів блискучого нікелювання. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (25). 2017. - С. 1-7.
 • Черниш О. С., Кислова О. В. Залежність електрохімічних властивостей композиційних матеріалів для електродів хімічних джерел струму від ступеня дисперсності графіту. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (25). 2017. - С. 1-7.
 • Осипенко О.Ю., Ткаченко О.В. Розробка конструкцій та удосконалення параметрів роботи деяких літієвих хімічних джерел струму. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (22). 2017. - С. 1-7.
 • Зюзюн А.А., Ткаченко О.В. Енергозберігаючі електроліти нікелювання. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №2 (23). 2017. - С. 1-6.
 • Верес А.Р., Ткаченко О.В. Перспективи сучасного анодування та оксидування. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №3 (24). 2017. - С. 1-6.
 • Barsukov V.Z., Butenko O.O., Savchenko B.M, Kryukova O.A. The state of art and further perspectives of graphite-carbon-polymer shielding coatings // Monograph "Advanced polymer materials and Technologies". -К: КNUTD. - 2017. Електронний ресурс.
 • Каташинський А.С, Барсуков В.З., Сеник І.В. Адсорбційні властивості шпінелі MnCo2O4 // Вісник КНУТД. – 2017. – № 2. (108)   – С. 134–139.
 • Барсуков В.З., Сеник І.В.,    Куриптя Л.А., Савченко Б.М. Дослідження електрофізичних характеристик композитів "ПВХ-вуглець" для захисту від електромагнітного випромінювання. - Міжвузівський збірник "Наукові нотатки", Луцьк 2017. Випуск №59.    - С.22-26.
 • Лисін В.І., Коваленко І.В., Макєєва І.С. Вплив морфології та дисперсності твердих наповнювачів ТіО2 та SnО2 на електропровідність сольових систем. - Вісник КНУТД. – 2017. – № 1. (106)   – С. 94–102.
 • Лисін В.І., Коваленко І.В., Макєєва І.С. Вольтамперометрія як метод визначення електронної складової електропровідності розплавів. - Вісник КНУТД. – 2017. – № 2. (108)   – С. 45–51.
 • Кислова О.В. Сучасні способи модифікації електрохімічних сенсорів із застосуванням наноматеріалів та нанотехнологій. - Вісник КНУТД. – 2017. – № 2. (108)   – С. 140–147.
 • Лисін В.І.,    Макєєва І.С, Коваленко І.В., Радчук Ю.В. Фізико-хімічні властивості сольових та олігомерних електролітних композицій. - Вісник КНУТД. – 2017. – № 5. (114)   – С. 209–215.
 • Черевач Я. Ф., Кислова О. В. Сучасні методи цинкування: переваги та недоліки. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (26). 2018. - С. 1-7.
 • Шевчук А. В., Крюкова О. А. Порівняльна характеристика електролітів блискучого олов’янування. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (26). 2018. - С. 1-7.
 • Кульбовська О. А. Процес анодування алюмінію. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (26). 2018. - С. 1-7.
 • Шестерик А. С. Процес олов’янування: огляд. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (26). 2018. - С. 1-9.
 • Гондзьо О. В., Кислова О. В. Особливості гальванічного хромування в електролітах різного складу. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №2 (27). 2018. - С. 1-7.
 • Гаврильчик Н. В., Козаренко О. А., Дядюн В. С. Електрохімічні характеристики механохімічно одержаних нанокомпозитів на основіполіаніліну та наноструктурованих дисудьфідів молібдену та вольфраму як електродів суперконденсаторів. - Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №2 (27). 2018. - С. 1-14.
 • Каташинський А.С., Хоменко В.Г., Барсуков В.З., Черниш О.В. Адсорбційні властивості  комозиту поліпірол - шпінель NiCo2O4. - Вісник КНУТД. – 2018. – № 3. (122)   – С. 25–32.
 • Кислова О.В. Перспективи застосування іонних рідин в електрохімії. - Вісник КНУТД. – 2018. – № 3. (122)   – С. 38–45.
 • Черниш О.В., Макєєва І.С.,  Хоменко В. Г.,  Барсуков В.З. Полімерні зв’язуючі матеріали на водній та спиртовій основі для електродів електрохімічних конденсаторів. - Вісник КНУТД. - 2018. -№5. (126).- С.80-88.
 • Сова Н.В.,     Савченко Б.М., Хоменко В.Г., Талалай О.В. Дослідження особливостей присорного розкладу вторинних поліолефінів. - Вісник КНУТД. – 2018. – № 3. (122)   – С. 32–38.
 • Дендура О.В., Черниш О.В., Хоменко В.Г., Барсуков В.З. Можливості використання вітчизняного природного графіту для виготовлення літій-іонних акумуляторів. - Вісник КНУТД. – 2018. – № 2. (120)   – С. 45–55.
 • Ниркова Л. І.,   Лабур Т.М.,    Рябико О. М., Борисенко Ю. В. Кореляція між електрохімічними властивостями зварного з’єднання алюмінієвого сплаву системи Аl-Mg-Cu-Si та його стійкістю проти локальної корозії. - Вісник КНУТД. - 2018. - №6 (128). – С. 71-77.
 • Ниркова Л. І., Гаврилішина О. В. Борисенко Ю. В. Електрохімічні та корозійно-механічні властивості трубної сталі різної категорії міцності в модельному грунтовому електроліті. - Вісник КНУТД. - 2018. -№5. (126). С.99-105.
 • О.В. Кислова. Інгібування амідами заміщених бензойних кислот  цитоплазматичної алкогольдегідрогенази печінки щурів // Вісник КНУТД. – 2019. – № 3. (134)   – С. 88–93.
 • Д. В. Патлун, Л. Г. Щербакова. Дослідження процесів утворення та накопичення водню сплавами типу АВ5 при контактному заряді з цинковим електродом // Вісник КНУТД. – 2019. – № 5. (138)   – С. 35–42.
 • Бутенко О.О., Місюра А.І., Мамуня Є.П., Барсуков В.З., Хоменко В.Г. Термомеханічний аналіз електропровідних композитних матеріалів на основі полівінілбутиралю //Вісник КНУТД. – 2019. – № 5. (138)   – С. 55–65.
 • О. В. Будько, О. О. Бутенко, В.Г. Хоменко, І.В. Короташ, В.С. Твердохліб,     В. З. Барсуков. Вплив морфології природніх графітів на екрануючі властивості композитних матеріалів // Вісник КНУТД. – 2019. – № 6. (140)   – С. 50–61.
 • О. Кислова. Современные тенденции развития электрохимии с применением ионных жидкостей // МНТК «Современные электрохимические технологии и оборудование», 13-17 мая, 2019, Минск, Беларусь. -с. 276-279.
 • Б. П. Мазур, И. С.Макеева. Оксидный электродный материал для литиевых источников тока // МНТК «Современные электрохимические технологии и оборудование», 13-17 мая, 2019, Минск, Беларусь. -с. 141-146.
 • Н. П. Савенко, О. В.Ткаченко. Нанесення хрому на деталі з алюмінію та його сплавів // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №2 (31). 2019. - С. 1-6.
 • А. A. Шевченко, О. А. Крюкова. Особливості процесу цинкування сталевих деталей // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (30). 2019. - С. 1-8.
 • Т. М. Власенко, О. А. Крюкова. Прогресивні електроліти цинкування // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (30). 2019. - С. 1-7.
 • А. В. Рульова, О. В. Кислова. Модифікація кислотних розчинів хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (30). 2019. - С. 1-7.
 • О. В. Ткаченко, Н. В. Мусієнко. Вплив  адсорбції  формаліну,  речовин  з  двома  групами  С=О  та  препарату  ДС-10  на  якість  блискучих  осадів  олова // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №2 (31). 2019. - С. 1-7.
 • Й. В. Толочко, О. А. Крюкова. Нові аспекти процесу анодування алюмінію // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №3 (32). 2019. - С. 1-7.
 • У. В. Логвинчук, Т. В. Гаврилюк, І. С. Макєєва. Отримання мідного покриття з електроліту з добавками в електролітах блискучного олов’янування // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №3 (32). 2019. - С. 1-7.
 • А. Л. Маринич, О. А. Крюкова. Прогресивні електроліти хромування // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №3 (32). 2019. - С. 1-7.
 • М. А. Слюсар, О. А. Крюкова. Сучасні електроліти та методи хромування // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №3 (32). 2019. - С. 1-8.
 • І. М. Кремлянець, О. В. Кислова. Переваги та технологічні особливості процесу блискучого багатошарового нікелювання // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №3 (32). 2019. - С. 1-7.
 • О. Я. Товарницький, О. В. Кислова. Вплив нових органічних блискоутворюючих добавок на процес цинкування з застосуванням цинкатних електролітів // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №3 (32). 2019. - С. 1-7.
 • Ю. В. Борисенко. Організація щорічного студентського наукового міжнародного симпозіуму на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії КНУТД // Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії - 2019 : монографія /  V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko,  V.G. Khomenko, I.V. Linyucheva – К.: КНУТД, 2019. –  17-30 с.
 • Н.В. Бабюк, В.З. Барсуков. Обґрунтування вибору електроліту і розрахунок режиму матового цинкування деталей не дуже складного профілю // Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії - 2019 : монографія / V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko, V.G. Khomenko, I.V. Linyucheva – К.: КНУТД, 2019. –  76-86 с.
 • Возненко І. І., Крюкова О. А. Метод гарячого цинкування: переваги та недоліки // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (33). 2019. - С. 1-7.
 • Марченко Д. С., Крюкова О. А. Електроліти нікелювання: огляд // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (33). 2019. - С. 1-7.
 • Ткаченко О. В., Дерлюк В. О. Ефективні основний та допоміжний електроліти в технології чорного хромування // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (33). 2019. - С. 1-7.
 • Ткаченко О. В., Новік Н. О. Сумісний розряд іонів міді та цинку // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (33). 2019. - С. 1-7.
 • Яремчук В. М., Кислова О. В. Порівняльна характеристика комплексних електролітів міднення // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (33). 2019. - С. 1-7.
 • Свистун Р. М., Борисенко Ю. В. Переваги застосування комплексних електролітів електрохімічного міднення в порівнянні з простими кислими електролітами // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №4 (33). 2019. - С. 1-8.
 • Бутенко О.О., Місюра А.І., Мамуня Є.П., Барсуков В.З., Хоменко В.Г. Термомеханічний аналіз електропровідних композитних матеріалів на основі полівінілбутиралю //Вісник КНУТД. – 2019. – № 5. (138)   – С. 141–149.
 • О. В. Будько, О. О. Бутенко, В.Г. Хоменко, І.В. Короташ, В.С. Твердохліб,     В. З. Барсуков. Вплив морфології природніх графітів на екрануючі властивості композитних матеріалів // Вісник КНУТД. – 2019. – № 6. (140)   – С. 50–61.
 • Яблонський Р. В., Борисенко Ю. В. Особливості глибокого електролітичного оксидування алюмінію та його сплавів // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (34). 2020. - С. 1-9.
 • Петрик Е. А., Борисенко Ю. В. Особливості електролітичного хромування та їх відображення в технологічному процесі // Електронне наукове видання "Технології та дизайн". Випуск №1 (34). 2020. - С. 1-8.
 • О. Черниш, В. Хоменко, І. Макєєва, В. Барсуков. Вибір активованого вугілля для виготовлення електродів електрохімічних конденсаторів // Вісник Львівського університету, серія хімічна, 2020, випуск 61. Ч. 2. -с. 461-469.
 • І. В. Лісовський,    С. О. Солопан,       А. Г. Білоус,           В. Г. Хоменко,       В. З. Барсуков. Розроблення та дослідження композитного електроліту на основі системи LATP/LIPF6 для літієвих акумуляторів // Український хімічний журнал.-2020.- 86(10). C. 75-87. https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.10.2020.75-87
 • І. В. Лісовський,    С. О. Солопан,        В. Г. Хоменко,       В. З. Барсуков,       А. Г. Білоус,      О.І.В'юнов. Синтез нанорозмірних Li -провідних часток зі структурою  NASICON // УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 11, ISSN 0041-6045, c..28-40
 • Кислова О.В. Вплив заміщеного нікотинаміду та його можливих метаболітів на активність ферментів обміну етанолу // Вісник КНУТД. -2020. - №2 (144). – С.99-106.
 • Бутенко О.О.,  Черниш О.В., Хоменко В.Г., Твердохліб В.С.,  Барсуков В.З. Особливості впливу наноматеріалів на екранування електромагнітного випромінювання композитами // Вісник КНУТД. -2020. - №3 (146). – С.155-164.
 • Шматок Ю., Чикида Т., Глоба Н., Ліснича Т., Кириллов С. Eфективність циклування нанорозмірного TiO2 в натрієвих джерелах струму // Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020, 71-76 pр. DOI- 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.III
 • Ниркова Л. І., Гончаренко Л. В., Борисенко Ю. В., Харченко Ю. О. Особливості локальної корозії зварного з’єднання трубної сталі Х70, обумовленої його електрохімічною гетерогенністю // Вісник КНУТД. -2020. - №3 (146). – С.117-129.
 • Будько О.В., Бутенко О.О., Черниш О.В., Хоменко В.Г., Твердохліб В.С.,  Барсуков В.З. Використання ультразвуку в процесі виготовлення електропровідних покриттів на основі вуглецевих матеріалів // Вісник КНУТД. -2020. - №4 (148). – С.130.-139.
 • Рождественська Л.М., уделко К.О., Огенко В.М., Пліско Т.В., Більдюкевич О.В.,  Борисенко Ю.В., Чміленко В.В. Мембрани,  модифіковані  нанокомпозитами  гідратованого діоксиду цирконію та  окисленого графену // Український хімічний журнал. − 2020. − Т. 86, №4.  c. 91-107.https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/146
 • Дзязько Ю.C., Федіна І.В.,    Захаров В.В., Коломієць Є.О., Куделко К.О. , Борисенко Ю.В. Композиційні іоніти для переробки рідких відходів молочної промисловості // Український хімічний журнал. − 2020. − Т. 86, №5. c. 38-52.
 • Ниркова Л. І., Осадчук С.О., Борисенко Ю. В., Макатьора Ф. C. Аналіз особливостей внутрішньої корозії нафтопроводу та методологія її дослідження методом поляризаційного опору // Вісник КНУТД, №2(144), 2020, С.105-114.
 • Ниркова Л. І., Осадчук С. О., Борисенко Ю. В.,Рудницька-Боцман М. О. Вплив режиму термооброблення на особливості локальної корозії нержавіючої сталі 08Х18Н10 у водному середовищі // Вісник КНУТД. -2020. - №3 (146). – С.175.-185.
 • Ткаченко О.В., Майор В.О.,     Сауляк Т.І. Сучасні технології цинкування в лужних та пірофосфатних електролітах // "Технології та дизайн". Електронне наукове видання ISSN 2304-2605. Випуск №1 (34). 2020. c. 1-7
 • Ткаченко О.В., Сорокіна О.Є. Економічно вигідні електроліти нанесення металевого срібла // "Технології та дизайн". Електронне наукове видання ISSN 2304-2605. Випуск №1 (34). 2020. c. 1-7
 • Клянцко А.Р., Кислова О.В. Вплив технологічних параметрів процесу електрохімічного нікелювання на якість утворених покриттів // "Технології та дизайн". Електронне наукове видання ISSN 2304-2605. Випуск №3 (36). 2020.
 • Lisnycha T.V., Globa N.I., Shmatok Yu.V., Chykyda T.Yu., Kirillov S.A. Cycling efficiency of nanosized TiO2 in lithium and sodium batteries // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. р.38-53.
 • Petryk E.A.,    Kyslova O.V. Investigation of electrodeposited shiny chrome coating structure // Електронне наукове видання ISSN 2304-2605. "Технології та дизайн". Випуск №1 (34). 2020.  – c.1-8.
 • Senyk I.,         Butenko O., Khomenko V., Chernysh O.,  Barsukov V. Thin composite films based on carbongraphite materials for protection against electromagnetic radiation // Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020, 65-70 pр. Available at : DOI-10.46299/isg.2020.MONO.TECH.III
 • Borysenko Yu.V., Barsukov V.Z. Department of electrochemical power engineering & chemistry KNUTD – the follower of department of chemistry: 90th ANNIVERSARY // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.            р.18-29.
 • Melnik O. G., Makyeyeva I. S. The investigation of the properties of the composite coating Sn-Ni-TiO2 // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.            р. 117-1123.
 • Yevtushenko M. P., Makyeyeva I. S. The influence of composition of electrolyte and regime of electrolyses on the formation of zinc coating // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.            р. 108-116.
 • Tkachenko O., Kwasha O.,   Morozov A. The economic data of electrochemical coating by chromium in standard electrolytes and the electrolytes with Chromium (III) // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.            р. 124-130.
 • Tkachenko A., Yarmolenko S. Economic factors for considering of composition of alkaline and near-neutral electrolytes of Zinc plating // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.            р. 131-137.
 • Budko O.V.,  Butenko O.O., Chernysh O.V., Khomenko V.G., Barsukov V.Z., Tverdokhlib V.S. The role of graphite morphology on the surfase conductivity of polymer based composites // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. р. 189-195.
 • Chernysh O.V., Zosimchuk O.M., Butenko O.O., Barsukov V.Z., Khomenko V.G. The optimization of coating material for electromagnetic interference (EMI) shielding // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.            р.198-203.
 • Butenko O.O., Godunko A.A.,  Chernysh O.V., Khomenko V.G., Barsukov V.Z. The role of iron in coating material for     electromagnetic interference (EMI) shielding // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.            р. 219-223.
 • Krushevskyi O.V., Potapenko A.V., Potapenko O.V. The effect of water binder on electrochemical properties of silicon oxide as the anode material for lithium ion batteries // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. р. 31-37.

 

Презентації і тези доповідей на міжнародних наукових конференціях:

 • V. Barsukov. Modern active materials and electrolytes for lithium-ion batteries. ENERGYPOLIS SEMINAR of prof. V. Barsukov, 11th Feb. 2016, ENERGYPOLIS Sion, Switzerland.
 • А.С. Каташинский, И. С. Макеева, В. Г. Хоменко, В.З. Барсуков. Моделирование адсорбционных свойств шпинели MnCo2O4 // Материалы НТК «Современные электрохимические технологии и оборудование». -  Минск, Беларусь. - 24-25 ноября,  2016. – c. 259-262.
 • Барсуков В.З.,    Хоменко В.Г.,    Черныш О.В.,    Сеник И.В.,   Макеева И.С. Перспективные материалы и технологии для современных ХИТи электронной техники (пленарный доклад проф. Барсукова В.З.) // Материалы международной научно-технической конференции "Современные электрохимические технологии и оборудование". - Минск, Беларусь. - 24-25 ноября,  2016. - С.147-148
 • Хоменко В.Г.,   Ширипов В.Я., Барсуков В.З.,  Хохлов Е.А.,   Розель П.А. Анодные материалы для литий-ионных аккумуляторов на основе ноноструктурированного углерода и кремния  // Материалы международной научно-технической конференции "Современные электрохимические технологии и оборудование". – Минск, Беларусь. - 24-25 ноября,  2016. - С.153-156.
 • I. Senyk, O. Kruykova, V. Barsukov. People protection from microwaves using graphite-carbon-polymer composites: Book of abstracts of the 10th international congress of Societas Humboldiana Polonorum «Longevity – a blessing or f Curse?” (Lodz, Poland 30.06 – 2.07.2016) - P. 49.
 • I. V. Senyk, V. Z. Barsukov, B. M. Savchenko, K. L. Shevchenko, V. P. Plavan, Yu. V. Shpak and O. A. Kruykova. Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. V. 111. – ID 012026. 6 p.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, O. Chernysh, I. Makyeyeva. Modern materials for Lithium-ion Batteries and supercapacitors. Plenary presentation. 11 International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-11), Book of abstracts, September 8-14, 2016, Cluj-Napoca, Romania – p.119.
 • V.Barsukov, A.Katashynski,       V. Khomenko. Transition metal spinels as effective and not expensive catalysts for oxygen reduction // 11th International conference on physics of advanced materials. Cluj-Napoca, Romania. – 2016. – C.74-75.
 • V.Barsukov,             V. Khomenko,         V. Shiripov,              E. Khokhlov,      P.Rozel. High power supercapacitors based on carbon nanomaterials // 11th International conference on physics of advanced materials. Cluj-Napoca, Romania. – 2016. – C.76-78.
 • Ю.В. Борисенко, В.Г. Хоменко, В.З. Барсуков. Системні дослідження в актуальних для світової науки напрямках – основа існування сучасного автономного університету // VI Міжнародна науково-практична конфер. «Ефективність організа-ційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України», 7 жовтня 2016 // Вісник КНУТД, 2016, спецвипуск, С. 338-350
 • I. Senyk, V. Barsukov, O. Krukova, O. Butenco. SMART-composite for electromagnetic shielding. // International Scientific Conference Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge”, Cracow, 22-25 June 2017. – p.231-232.
 • V. Barsukov, V. Khomenko. Horizons for Development of Modern Electrochemical Power Engineering. // International Scientific Conference Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge”, Cracow, 22-25 June 2017. – p.255-258.
 • Кислова О.В. Модернизация электрохимических сенсоров с использованием наноматериалов // Материали международной научно-технической конференции: "Современные электрохимические технологии и оборудование" (METE -2017-Modern Electrochemical Technologies and Equipment -2017). Минск. - С.317-321.
 • Barsukov V.Z., Khomenko V.G. Horizons for development of modern electrochemical power engineering // The book contains the abstracts of contributions to the Homboldt-Kolleg (International Scientific Conference) "Limits Knowledge". 22-25 June, 2017, Cracow, Poland. - P.255-258.
 • Макеева И. С.,  Андрейцева М. В.,  Медведева С. Ю., Герасимович А. С. Исследование катодного материала на основе электрохимического диоксида марганца для химических источников тока // Материалы международной научно-технической конференции: "Современные электрохимические технологии и оборудование" (METE -2017-Modern Electrochemical Technologies and Equipment -2017). Минск. - С.276-280.
 • Кобилянська С., Хоменко В.Г., Барсуков В.З., Демчук Д., Білоус А.  Твердотільний літійєвий акумулятор на керамічному твердому електроліті зі структурою Nasicon // Збірник наукових праць VIII Українського з'їзду електрохімії та VI Науково-практичного семінару студентів, аспірантів і молодих учених "Прикладні аспекти електрохімічного аналізу". Львів, 4-7 червня 2018 р. -С.206-208.
 • Makyeyeva I.S.,   Katashinskii A.S. MnO2 nanoparticle a catalyst for air electrode of a Zn/Air battery // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International conference on nanomaterials: Applications and properties (NAP-2017), part 3, September 10-15, Zatoka, Odesa region, Ukraine. - P. 248-251.
 • V. Barsukov,             A. Katashynskii,        V. Khomenko. Quantum-Chemical Modelling the Mechanisms of Oxygen Reduction on the Conductive Polymers and Transition Metal Spinels // Abstract 1st International Symposium on Quantum Science & Technology, 24-27 June 2018, Aberdeen, Scotland, United Kingdom. -P. 1108. https://conferences-nscj.co.uk/abstract/files/11/abstract/qt01_A1108.pdf
 • V. Barsukov, V. Khomenko. Lithium-Ion Batteries and Electrochemical Capacitors: the Main Issues and Perspectives. // Abstract  eight International Symposium on Energy, 6-9 August 2018, Aberdeen, Scotland, United Kingdom. -P. A1116. https://conferences-nscj.co.uk/abstract/files/8/abstract/en08_A1116.pdf
 • V. Khomenko, V. Barsukov. High Energy Density Lithium Ion Batteries and Supercapacitors with Electrodes Based on Silicon Nanocomposites // Abstract of  12th International Conference on Advanced Materials, September 22-28, 2018, Heraklion, Greece, p. 171. https://www.icpam.ro/files/2018/BoA_ICPAM12.pdf
 • Макєєва І.С. Система фотокаталитической дезинфекции на основе диоксида титана // Матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об'єктів".                      2-4 листопада 2018 р, м. Кременчук,  с. 97-98.
 • Demchuk D., Kobylianska S., Khomenko V., Barsukov V.,  Belous A. Synthesis of nanoparticles of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode materials for Li-ion batteries // International research and practice conference NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine, p. 269.
 • Demchuk D., Kobylianska S., Khomenko V., Barsukov V.,     Belous A. Synthesis of core/shell LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 cathode materials for Li-ion batteries // Abstract of International research and practice conference NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine, p. 270.
 • Файчук В.О., Кислова О.В. Перспективи застосування нанотехнологій в косметології // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Біотехнології: звершення та надії" (29-30 листопада 2018 р., м.Київ).- НУБіП: КОМПРИНТ. - т.3. - с.108-110
 • V. Barsukov, O. Butenko, I. Senyk, O. Kryukova. Synergetic Effect on the Interphase Boundary for Particles of Different Morphology During the Interaction of Nanostructured Carbon Composites with Electro-magnetic Radiation // Book of Abstracts 5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquide Interface. June 6-8, 2018, Krakow, Poland,  L10, p. 28-29.
 • V. Barsukov, O. Butenko, I. Senyk. Carbon-graphite polymer paints for electromagnetic shielding of electronic equipment // Abstract of 12th International Conference on Advanced Materials, September 22-28, 2018, Heraklion, Greece, p. 226-227. https://www.icpam.ro/files/2018/BoA_ICPAM12.pdf
 • V. Barsukov, V. Khomenko, O. Butenko. On the validity of using the diffusion coefficient in characterization of charge transfer reactions in systems with a solid-phase reagent // Book of Abstracts: 7th Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe and 8th Kurt Schwabe Symposium,  May 27 – 30, 2019, Split, Croatia, p.24.
 • О. Черниш,  І.  Макєєва,  В. Хоменко,  В.  Барсуков. Вибір активованого вугілля для виготовлення електродів електрохімічних конденсаторів // Збірник наукових праць XVII наукової конференції "Львівські хімічні читання - 2019". Секція матеріалознавство та наноструктуровані системи, с. 8.
 • V. Barsukov, V. Khomenko,   O. Butenko, I. Senyk. An interaction of nanostructured carbon based composites with electromagnetic waves in the wide frequency range // Book of Abstracts: 7th Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe and 8th Kurt Schwabe Symposium,  May 27 – 30, 2019, Split, Croatia, p.164.   
 • О. О. Бутенко, А. І. Місюра, Є. П. Мамуня, В. З. Барсуков. Термомеханічний аналіз електропровідних композитів на основі полівінілбутиралю // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів” 6-8 листопада 2019 р. Львів. – С.50.
 • V. Barsukov, O. Butenko, V. Khomenko, I. Senyk, O. Chernysh. Organic/inorganic Composite Films for Electromagnetic Shielding // Book of Abstracts: 12th International Symposium on Flexible Organic Electronics. 1-4 july 2019, Thessaloniki, Greece. P.8.
 • V. Barsukov, O. Butenko,  I. Senyk, O. Chernysh,  V. Khomenko. Usage of magnetic materials in the polymer composite paints for electromagnetic shielding // Proceedings of 3rd International Congress on MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 16-17 October, 2019, Spain (Barcelona). P.18.
 • V. Barsukov,  V. Khomenko. On the Processes of Migration and Diffusion in the Systems with Solid-State Reagents // Book of Abstracts: International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials June 16–21, 2019, Borovets, Bulgaria, р.74.
 • V. Khomenko,  V. Barsukov, O. Butenko. Electromagnetic shielding behavior of composite films prepared with carbon materials and conducting polymers // Book of Abstracts: International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials June 16–21, 2019, Borovets, Bulgaria, р.142.
 • В’юнов О. І., Лісовський І. В., Коваленко Л. Л., Солопан С. О., Білоус А. Г., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Композитні тверді електроліти на основі неорганічних наночастинок зі структурою NASICON і полімеру // Тези VI Наукової конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» - НАНСИС 2019 ‒ Київ, Україна: НАН України, 4-6 грудня, 2019. ‒ C. 23.
 • P.S. Smertenko, N.M. Roshchina, V.S. Solntsev, A.S. Katashinski, V.Z. Barsukov. Some features of electronic struсture of tetracene - silicon claster with halogens // Book of Abstracts: XVII International Conference „Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”, May 20-25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine, p.343.
 • I. Kremlianets,   О. Kislova,  V. Barsukov. The search for optimal conditions for galvanic Nickel plating in an acidic medium // HORYZONTY NAUKI: FORUM PRAC DYPLOMOWYCH 2019. Horizones of science Forum of Diploma Theses 2019. Krakow, 21-22.05.2019. p.74.
 • B. Mazur,   I. Makyeyeva,   V. Barsukov. Oxide electrode material for lithium current sources // HORYZONTY NAUKI: FORUM PRAC DYPLOMOWYCH 2019. Horizones of science Forum of Diploma Theses 2019. Krakow, 21-22.05.2019. p.75.
 • D. Patlun, V. Barsukov. Using of internal electrolysis method for hydrogen production and it subsequent accumulation by hydrogen storage alloys of the AB5-type // HORYZONTY NAUKI: FORUM PRAC DYPLOMOWYCH 2019. Horizones of science Forum of Diploma Theses 2019. Krakow, 21-22.05.2019. p.77.
 • Кислова О.В. Вплив модифікатора активності алкогольдегідрогенази на біоелектроокиснення етанолу // ХIX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»: матеріали конференції, 6–8 листопада 2020 р. – Кременчук: КрНУ, 2020. – С. 59-61
 • Черниш О. В., Макєєва І. С., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Вплив вальцювання на електрохімічні характеристики конденсаторів // Збірник наукових праць  III Міжнародної наукової конференції "Перспективні матеріали і технології" 14-15 травня 2020. -С.116-121.
 • Chernysh O., Khomenko V., Barsukov V., Makyeyeva I. Some physic-chemical properties of binders for composite polymeric materials // Book of Abstracts: " V International of scientific and practical conference "Eurasian scientific congress", Barcelona, Spain, 17-19 may, 2020. p. 227-233.
 • Senyk I., Butenko O., Barsukov V. Thin carbon-based composite films for microwave shielding // Book of Abstracts: IX international scientific and practical conference “Science and practice of today” 16-19 November 2020 р., Ankara, Turkey, 635-636 pp.
 • Senyk I.V., Kuryptia Ya. A.,  Barsukov V.Z., Butenko O.O. Multi-carbon water-based paints for protection against electromagnetic radiation // Book of Abstracts: " V International of scientific and practical conference "Eurasian scientific congress", Barcelona, Spain, 17-19 may, 2020. p. 263-272.
 • Потапенко О.В., Крушевський О.В. Вплив природи розчинника у складі водорозчинного зв’язуючого на електрохімічні характеристики оксиду кремнію // Abstract of XIII International Scientific and Practical Conference "SOCIAL FUNCTION OF SCIENCE, TEACHING AND LEARNING",  14 – 17 December, 2020. Bordeaux, France. P.35-40.
 • Будько О.В., Твердохлеб В.С., Барсуков В.З. Влияние ультразвука на структуру  и свойства технического углерода // Abstract of XIII International Scientific and Practical Conference "SOCIAL FUNCTION OF SCIENCE, TEACHING AND LEARNING",  14 – 17 December, 2020. Bordeaux, France. P.494-495.
 

Патенти:

 1. Барсуков В. З.; Лисін В. І.; Лихницький К. В.; Хоменко В. Г.; Скрипник Ю. О.; Твердохліб В. С. Спосіб хімічної очистки графіту. – Патент України на 20 років. № 98691, 11.06.2012.
 2. Коваленко С. В.; Коваленко В. В.; Глубіш П. А.; Валетдинов Р. Ф. Комплексна добавка в бетонні суміші і будівельні розчини – Патент України на 20 років. № 98691, 11.06.2012.
 3. Барсуков В.З., Лисін В.І., Хоменко В.Г., Лихницький К.В. Спосіб хімічної очистки графіту. - Патент України на корисну модель №56888, 10.02.2011.
 4. Глубіш П.А. Комплексна добавка для бетонної суміші – України на корисну модель №68704, 10.04.2012.
 5. Патент України на корисну модель «Композиційний матеріал для захисту від електромагнітного випромінювання», №114444, поданий 02.09.2016, опублікований 10.03.2017, Бюлл. №5.
 6. Патент на винахід «Композиція для формування композиційного матеріалу для захисту від електромагнітного випромінювання та спосіб одержання  композиційного матеріалу на субстраті», №117949, поданий 02.09.2016, опублікований 25.10.2018, Бюл. №20.


За результатами щорічних конкурсів на кращу постановку науково-дослідної роботи кафедра займає 1 місце серед випускаючих кафедр Університету в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках.

Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники:

 • Борисенко Ю.В. Навчальний посібник «Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності «Технічна електрохімія». - Київ, КНУТД, 2016. – 112 с.
 • Борисенко Ю.В.,  Барсуков В.З. Навчальна практика: навчальний посібник. -   К. : КНУТД, 2017. – 156 с.
 • Кислова О.В.,        Макєєва І.С. Основи електрохімії: навчальний посібник для практики. - – К. : КНУТД, 2017. – 128 с.
 • Макєєва І.С., Кислова О.В.,  Андрейцева М.В. Електрохімічна екологія та її застосування: навчальний посібник.  – К. : КНУТД, 2018. – 200 с.

Методичні рекомендації:

 • S. Makyeyeva. Inorganic Chemistry Experiments. Laboratory practice for students of higher education in the fields of chemical technology and engineering. – Kyiv.: KNUTD, 2020, pages 77.
 • Борисенко Ю.В. Загальна та неорганічна хімія (змістовий модуль "Неорганічна хімія"): методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 226 Фармація, промислова фармація . - Київ : КНУТД, 2020. - 40 с.
 • Борисенко Ю.В. Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, освітньої програми "Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика" денної та заочної форм навчання.
 • Змістовий модуль 4 : Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування.  - Київ : КНУТД, 2020. - 40 с.
 • Борисенко Ю.В. Електрохімія : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, освітньої програми "Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика" денної та заочної форм навчання.    Змістовий модуль 4 : Кінетика електродних процесів. - Київ : КНУТД, 2020. - 36 с.
 • Кислова О. В.  Загальна та неорганічна хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія освітніх програм Біотехнології, Технологія та експертиза шкіри та хутра, Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика, Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів - Электрон. текстовые дан.  - Київ : КНУТД, 2020. - 76 с
 • В. З. Барсуков,      М. В. Андрейцева.  Електрохімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки бакалаврів напрямку 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика / упор.: В. З. Барсуков, М. В. Андрейцева. - Электрон. текстовые дан.  - - Київ : КНУТД, 2020. - 64 с.
 • Макєєва І.С., Андрейцева М. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії" Змістовий модуль 1. Технічна електрохімія // – К. : КНУТД, 2019. –  72 с.
 • Борисенко Ю.В. Загальна та неорганічна хімія (змістовий модуль 1, семестр 1) : методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів денної та заочної форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 226 Фармація, освітньої програми Технології фармацевтичних препаратів / упор. Ю. В. Борисенко.  Змістовий модуль 1: Загальна хімія // – К. : КНУТД, 2019. – 60 с
 • Борисенко Ю.В. Загальна та неорганічна хімія: методичні вказівки до самостійної роботи за темою «Будова речовини» для студентів денної та заочної форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 226 Фармація, освітньої програми Технології фармацевтичних препаратів // – К. КНУТД, 2019. – 40 с.
 • Кислова О. В. Хімія : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 18 Виробництво та технології зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості для освітніх програм Експертиза текстильних матеріалів та виробів, Конструювання та технології швейних виробів, Експертиза процесів та товарів швейного виробництва, Проектування взуття та галантерейних виробів, Технології та дизайн трикотажу // - Київ : КНУТД, 2019. - 44 с.
 • Кислова О. В. Хімія : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 18 Виробництво та технології зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості для освітніх програм Експертиза текстильних матеріалів та виробів, Конструювання та технології швейних виробів, Експертиза процесів та товарів швейного виробництва, Проектування взуття та галантерейних виробів, Технології та дизайн трикотажу // - Київ : КНУТД, 2019. - 60 с.
 • Борисенко Ю.В. Общая и неорганическая химия: методические рекомендации к лабораторным работам для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения первого уровня высшего образования (бакалавр) специальности 226 Фармация (на русском языке) – К. : КНУТД, 2018. – 72 с.
 • Борисенко Ю.В. Общая и неорганическая химия: методические рекомендации для подготовки к модульным, поточным, итоговым контролям  для иностранных студентов дневной формы обучения первого уровня высшего образования (бакалавр) специальности 226 Фармация (на русском языке) – К. : КНУТД, 2018. – 80 с.
 • Кислова О.В. Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії.  Фізика та хімія твердого тіла (змістовий модуль 2): методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 161 – хімічні технології та інженерія освітньої програми  Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика. – К. КНУТД, 2018. – 59 с.
 • Кислова О.В. Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних процесів: методичні рекомендації для самостійної  роботи для студентів денної та заочної форм  навчання спеціальності 161 – хімічні технології та інженерія освітньої програми  Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика – К. КНУТД, 2018. – 63 с.
 • Ткаченко О.В,   Яцюк Л.А.  методичні вказівки до курсового проектування з курсу "Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв" для студентів спеціальності "Технічна електрохімія" – К. : КНУТД, 2018. – 51 с.
 • Андрейцева М.В.,  Медведєва С.Ю. Альтернативні електрохімічні системи. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньої програми "Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика" денної форми навчання. – К. : КНУТД, 2018. – 35 с.
 • Крюкова О.А, Барсуков В. З. Дипломна магістерська робота та дипломний магістерський проект [Электронный ресурс] : методичні рекомендації для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, освітня програма "Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика".  – К. : КНУТД, 2018. – 34 с.
 • Кислова О.В, Бутенко О. О. Загальна та неорганічна хімія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальностей 161 "Хімічні технології та інженерія", 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітнього ступеня "Бакалавр". Ч.2. - – К. : КНУТД, 2017. – 59 с.
 • Борисенко Ю.В. Загальна та неорганічна хімія : методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу спеціальності 226 «Фармація», освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» денної форми навчання. -  К. : КНУТД, 2017. – 59 с.
 • Борисенко Ю.В. Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії (змістовий модуль 4 – Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування) : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньої програми «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» денної форми навчання.  – К. : КНУТД, 2017. – 68 с
 • Андрейцева М.В., Черниш О.В., Медвєдєва С.Ю. Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньої програми "Технічна електрохімія" денної форми навчання. Ч.3. – К. КНУТД, 2017. – 27 с.
 • Андрейцева М.В., Черниш О.В., Медвєдєва С.Ю. Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньої програми "Технічна електрохімія" денної форми навчання. Ч.3. – К. КНУТД, 2017. – 31 с.
 • Кислова О.В. Хімія та матеріалознавство : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 17  Електроніка та телекомунікації спеціальності  171  Електроніка, освітньої програми  Електронні пристрої та системи. – К. : КНУТД, 2017. – 47 с.
 • Кислова О.В. Сучасні засоби аналізу та контролю  електрохімічних процесів : методичні рекомендації до індивідуальних контрольних робіт для студентів заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 16  Хімічна та біоінженерія спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія освітньої програми  Технічна електрохімія. – К. : КНУТД, 2017. – 31 с.
 • Ю.В. Борисенко, В.З. Барсуков. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму», ч.1. - К.:  КНУТД,  2016, 64 с.
 • Ю.В. Борисенко, В.З. Барсуков. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму», ч.2. - К.:  КНУТД,  2016, 40 с.
Спеціальності

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність  161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

Рівні вищої освіти:                                                                           

перший (бакалаврський)

другий (магістерський)

Кафедра випускає бакалаврів, магістрів пеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»  за освітньою програмою ««Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика».

Інформацію щодо вступу на 1 курс (на базі загальноосвітньої школи) дивіться в розділі «Обрати професію» за посиланням:

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5138/

Інформацію щодо вступу на 2 курс за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу) дивіться в розділі «Обрати професію» за посиланням:

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/568/5139/

Інформацію щодо вступу в магістратуру (для бакалаврів) дивіться в розділі «Обрати професію» за посиланням:

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/569/5140/

Організація підготовки на кафедрі фахівців спеціальності «Технічна електрохімія» та спеціалізації «Електрохімічна енергетика та екобезпека» сприяє активному залученню студентів до виконання наукових робіт, органічній інтеграції наукових досліджень та учбового процесу, розширенню міжнародних зв'язків в напрямку студентських обмінів, практик.

Студенти

Кафедра электрохімічної енергетики та хімії починаючи з 2005 року, щорічно випускає 10-15 магістрів.

У всіх студентів, хто навчався за державним замовленням - 100% працевлаштування.

Крім того, студенти активно приймають участь у Всеукраїнській конференції, яка щорічно проходить в університеті КНУТД; на Всеукраїнських олімпіадах займають високі місця; займаються науковими дослідженнями різних проблем, які досліджуються на кафедрі. В цих заходах бере участь щорічно близько 70-100 студентів. За результатами конкурсів на кращу доповідь щорічно публікується 12-15 студентських робіт. В 2014-2016  роках на базі кафедри електрохімічної енергетики та хімії  КНУТД проводився ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з технічної електрохімії. Студент Коробко Д. (група БТЕ-10) двічі (2014, 2015 р.) посів перше місце в абсолютному заліку, а також перше місце в номінації «Теоретична електрохімія»; студент Власенко В. (група МгТЕ-13) посів перше місце (2014 р.) в номінації «Хімічні джерела струму»; студент Криницький А.В. (БТЕ-12) посів друге місце в абсолютному заліку в 2016 році, студент Патлун Д.В. (БТЕ-14) посів друге місце в абсолютному заліку в 2018-19 роках, студент Лісовський (мгТЕ-17) – посів перше місце в номінації «Хімічні джерела струму» в 2017-2018 роках.

В травні 2016 року кафедрою був організований Міжнародний науковий Симпозіум молодих вчених, аспірантів та студентів «Регіональний Сателітний Студентський Симпозіум Міжнародного Електрохімічного Товариства (МЕТ) з Електрохімії – Перший Регіональний Студентський Симпозіум МЕТ в Україні», в якому прийняли участь 17 організацій України, Білорусі та Польщі. За результатами роботи конференції опубліковано колективну монографію, в якій представлено понад 50 статей, авторами яких є майже 130 молодих вчених. Робочі моменти симпозіуму представлені на фото нижче.

В 2017-2019 роках на кафедрі відбулися ІІ-ІV Студентські сателітні регіональні симпозіуми Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії», наукові матеріали яких опубліковані в колективних монографіях – 2016-2019 та в спеціальних випусках Elsevier Journal «Materials Today: Proceedings» – 2019, (2020 – подано до друку), (referred in Scopus, Web of Sciences). Офіційний сайт симпозіуму: http://isestudents.knutd.edu.ua/. На ньому можна ознайомитись з програмами, публікаціями та фотозвітами роботи Симпозіуму 2016-19 років.

Кращі студенти-електрохіміки, починаючи з 3-го курсу, займаються науковою роботою не тільки на кафедрі, а також в інститутах НАН України, дослідних підрозділах підприємств.

Кафедра тісно співпрацює з Міжвідомчим відділенням електрохімічної енергетики (МВЕЕ) НАНУ в напрямку покращення катодних матеріалів літієвих джерел струму (щорічно наукове стажування проходять декілька бакалаврів та магістрів; 4 випускника кафедри ЕЕХ вже працюють у відділенні та вчаться в аспірантурі), а також з Інститутом фізичної хімії НАНУ в напрямку дослідження графену, композитних каталізаторів (наукове стажування щорічно проходять 2-3 магістра; 2 випускника кафедри вже працюють в інституті та вчаться в аспірантурі). Крім цього, стажування студентів і аспірантів здійснюється з Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ (2 випускника кафедри вже працюють в інституті та вчаться в аспірантурі) та з Інститутом надтвердих матеріалів (сумісні дослідження в галузі нанотехнологій). В ході співпраці сумісно використовується унікальне наукове обладнання як наукових установ НАНУ, так і кафедри ЕЕХ КНУТД.

Перспективи для студентів

В наших випускниках зацікавленні провідні наукові установи України та світу, приладо- та машинобудівні фірми та підприємства, нафто-газотранспортні установи та численні лабораторії екологічного контролю. Бажаючі можуть  продовжити своє навчання в аспірантурі.

Ми готуємо універсальних хіміків, про що свідчить перелік первинних посад (виписка з нормативно-правового документу), які може займати магістр-електрохімік:

2113.2 – хімік;

2113.2 – хімік-аналітик,

2113.2 – інженер-дослідник;

2146.2 - інженер-технолог,

2146.2 - інженер (хімічні технології);

2146.2 - інженер-хімік;

2146.2 - інженер з електрохімічного захисту:

2146.2 - інженер-технолог з очищення води;

2310.2 - викладач вищого та професійно-технічного навчальних закладів;

2113.2 – інженер з охорони навколишнього середовища;

2310.1 – асистент.

 

Професійна діяльність майбутніх фахівців електрохіміків може здійснюватися у напрямах:

 • розробка нових та виробництво і вдосконалення існуючих джерел струму, в тому числі, паливних елементів, акумуляторів, гальванічних елементів, суперконденсаторів;
 • моніторинг забруднення довкілля токсичними викидами;
 • розробка та впровадження нових технологічних процесів електрохімічного очищення виробничих відходів;
 • електролітичне одержання високочистих металів;
 • одержання хімічних речовин методом електролізу;
 • забезпечення корозійної стійкості металів та конструкцій, в тому числі ─ газопроводів, нафтопроводів;
 • нанесення декоративних, захисних та спеціальних металевих покриттів, виготовлення точних копій поверхні, деталей складної форми, в тому числі, для потреб ювелірної справи, декоративного мистецтва;
 • мініатюрне приладобудування (електрохімічні сенсори, хемотронні пристрої).

 

Додаткові можливості:

Під час навчання в університеті наші студенти можуть одержати військову спеціальність та пройти навчання в магістратурі й аспірантурі.

Крім того, наші студенти можуть одержати другу освіту в провідних університетах Європи. Так, студенти Кузьмик В. та Тимків О. (група спТЕ-09) одержали другу вищу освіту в Люблінській політехніці в 2015 р. 

   

Студентські гуртки

На кафедрі працює студентський гурток:

 • Електрохімія та екологія. Керівник гуртка доц. Твердохліб В. С.


Гурток сприяє засвоєнню тематичного матеріалу, підвищенню зацікавленості студентів у вивченні хімічних наук, розвитку хімічного мислення та ерудиції, застосуванню здобутих навичок у повсякденному житті, формуванню майбутніх фахівців. Члени гуртка щорічно успішно захищають магістерські наукові дипломні роботи, публікуються у фахових журналах, виступають на Всеукраїнських наукових конференціях, займають призові місця на олімпіадах різних рівнів.

Випускники

Наші випускники роблять гідний внесок у розвиток електрохімічної енергетики та покращення екологічної ситуації і є надійними партнерами у міжнародній співпраці.

Випускники кафедри за спеціальністю «Технічна електрохімія», які успішно працюють у  галузі за фахом:

Коваленко Ірина Володимирівна (відмінниця навчання, магістр хімік-технолог, випускниця 2005 року).

Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету України «КПІ» (наук. керівник д. х. н. проф. Андрійко О.О.).

Доцент, викладає загальну та неорганічну хімію студентам хіміко-технологічних спеціальностей в НТУУ «КПІ».

Займається розробкою методів синтезу та дослідженням фізико-хімічних властивостей нанодисперсних матеріалів на основі оксидів Титану, Танталу і Стануму. Приймає участь у створенні науково-методичних посібників кафедри. Виступила з доповідями на десятьох міжнародних та українських наукових конференціях. Має 7 наукових публікацій у фахових журналах. Є видавцем екологічного журналу «Дана».

Сподарик Мар’яна Ігорівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – успішно захистила дисертацію в Інституті проблем матеріалознавства НАН України в 2015 р. В 2015 році розпочала PostDoc програму у всесвітньо відомому дослідницькому центрі Energypolis (EPFL, Sion, Switzerland).

Сеник Ілона Володимирівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року).  В кінці 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію по напрямку розробки захисних покриттів від електромагнітного випромінювання під керівництвом проф. Барсукова В.З. Працює за фахом за кордоном (у КНР).

Савчук Анастасія Валеріївна (спеціаліст хімік-технолог, випускниця 2006 року). Навчається в аспірантурі Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України (науковий керівник доктор хімічних наук, професор Туманова Н.Х.). Займається одержанням та вивченням властивостей покриттів тугоплавкими металами з низькотемпературних розплавів. Виступила з доповідями на трьох наукових міжнародних та українських конференціях. Має три наукові публікації у фахових журналах.
Черниш (Заєць) Оксана Василівна (відмінниця навчання, магістр хімік-технолог, випускниця 2006 року). В 2017 році успішно захистила кандидатську дисертацію по розробці активних матеріалів хімічних джерел струму під керівництвом проф. Барсукова В.З. Науковий співробітник кафедри електрохімічної енергетики та хімії КНУТД.
Зінченко Іван Григорович (випускник 2007 року). Працює в будівельній фірмі «Engineering building group» координатором проектів та спеціалістом по захисту від корозії будівельних конструкцій.
Мелах Віктор (випускник 2007 року). Працює інженером-дослідником в Інституті проблем матеріалознавства НАН України.
Косілов Володимир Володимирович (випускник 2008 року). Працює інженером в Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Пушик Олег Богданович (випускник 2011 року). Працює інженером в Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Шматок Юрій Володимирович (випускник 2011року). Працює інженером в Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Уставицька Олена Олександрівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – аспірант в Інституті фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України.

Мілованова Ольга Ігорівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – аспірант в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.Вернадцького НАН України.
Удод Ігор Володимирович (випускник 2012 року) працює інженером по нанесенню гальванічних покрить на заводі «Радар».

Білан Роксолана Михайлівна (відмінниця, магістр, випускниця 2012 року) –аспірант Інституту проблем матеріалознавства НАН України.

Кірюх Максим Ігорович (відмінник, магістр, випускник 2013 року) – інженер-технолог приватного підприємства «Сервіс О.К.», яке спеціалізується на водоочищенні та водопідготовці питної та промислової води.

Власенко Володимир Васильович (магістр, випускник 2015 року) - Старший судовий експерт лабораторії дослідження матеріалів, речовин і виробів відділу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Кравець Юлія Анатоліївна (магістр, випускниця 2017 року) - навчається на факультеті хімічних та геологічних наук в Єнському університеті імені Фрідріха Шиллера (Німеччина) на магістерській програмі Хімія - енергетика - навколишнє середовище. Працює в робочій групі проф. Філіпа Адельгельма у Центрі енергетики та хімії навколишнього середовища (AG Adelhelm in Center for Energy and Environmental Chemistry, CEEC). Тематика досліджень - електродні матеріали та електроліти для натрій-іонних акумуляторів.


Криницький Артем Валерійович  (відмінник, магістр, випускник 2018 року) - судовий експерт відділу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів лабораторії дослідження матеріалів, речовин та виробів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.


Зарубіжне партнерство (гранти та проекти)

Основні напрямки для співпраці такі: Фундаментальні та прикладні дослідження в області розробки і вивчення нових матеріалів для перспективних літій-іонних акумуляторів (до 200 Вт•год/кг); метал - повітряних (Li-повітря, Zn-повітря, Al-повітря і т.д.) батарей, що перезаряджаються (500-800 Вт•год/кг); гібридних суперконденсаторів (які можуть поєднувати високу питому потужність порядку 3-5 кВт/кг одночасно з прийнятною питомою енергією близько 30-40 Вт•год/кг залежно від режиму розряду-заряду від десятків секунд до десятків хвилин). 

Кафедра щорічно плідно співпрацює в рамках 3-5 міжнародних грантів та двосторонніх договорів з наступними зарубіжними партнерами: Asociacion Instituto Technologio de la Energia (ITE), Іспания; Universite de Liege (ULG), Бельгія; Kompetenzzentrum – Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH (VIF), Aвстрія; Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy (ICT), Румунія; Cleancarb SARL (CCB), Люксембург; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cienteficas (CSIC), Іспанія; Recupyl SAS (Recupyl), Франція; Accurec-Recycling GMBH (AC) Німеччина; Lithium Balance A/S (LB), Данія; Celaya Emparanza Y Galdos Sa (Cegasa), Іспанія; UMICORE NV (UMICORE), Бельгія; ATOS origin sociedad anonima Espanola (ATOS), Іспанія; Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (WWU), Німеччина; Tel-Aviv University (TAU), Ізраїль; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cienteficas (CSIC); University of Bologna (UNIBO), Італія; University of Southampton (SOTON); SAES Getters S.p.A. (SAES) Chemetall; AVL List GmbH (AVL); European Research Services GmbH (ERS) – Німеччина; SOLVAY SOLEXIS S.P.A (SOLVAY), Бельгія; Institut Polytechnique de Grenoble, Франція; ERAS Labo (ERAS); ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA`DI BOLOGNA (UNIBO) Італія; Automotive Electric Motors GmbH (CONTINENTAL Corporation)/CONTI; Commissariat l`Energie Atomique, Grenoble (CEA), Франція; RENAULT S.A.S Франція; VOLVO Technology Corporation (VOLVO) Швеція; Volkswagen (VW), Німеччина; Prayon S.A. (PRAYON) – Німеччина; Dontech Global, Inc.,  США; Focus Graphite Inc., Канада.

 

Таблиця. Основні Міжнародні Гранти з участю команди КНУТД (за останні роки):

№ пп

Назва гранта (абревіатура)

Дослідницька програма

Координатор гранта / основні партнери

1

Joint Project of Engineering of Laboratory Scale Equipment to Assemble Carbon/Zinc, Zinc-Alkaline Manganese and Lithium-Ion Batteries; Award UE2-5006-KV-03

US CRDF, First Step to Market Program

Dr. Joe Doninger, Superior Graphite Co., Chicago, IL, USA

 

2

Nanocomposite conducting polymer materials and electrolytes for lithium and zinc-air batteries.

Project 2045

Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

Dr. Pedro Gómez-Romero, Materials Science Institute, Barcelona, Spain;

UNAS academician Viacheslav Koshechko, L. V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry Ukrainian National Academy of Sciences (UNAS), Kiev, Ukraine

3

Process Development: Low Cost, Continuous Nano-Scale Purification Technology of Powdered Carbonaceous Materials for Applications in Electrochemical Energy Storage Systems. Partner project # ANL-T2-0229-UA/P-154

US DOE’s Initiatives for Proliferation Prevention (IPP Program)

Dr. Jim Noble,  US Department of Energy (DOE),

Dr. N. Gopalsami, Argonne National Laboratory,

Mr. E. Carney, President of Superior Graphite Co., Chicago, USA

4

Novel Type Electrocatalysts for Fuel Cells and Air-Metal batteries

Bi-lateral cooperation,

Ukraine-Greece

Prof.Dr. G. Kokkinidis,

Prof.Dr. S.Sotiropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

5

lonic Liquid based Lithium Batteries (ILLIBATT)

 

The 6th Framework Programme of the European Community,

Prof.Dr. M. Winter, Graz University (Austria) and 6 other partners from Italy, Spain, Germany, Austria, France and Sweden

6

Advanced Fluorinated Materials for High Safety, Energy and Calendar Life Lithium Ion Batteries (AMELIE)

The 7th Framework Programme of the European Community,

Dr. Thierry Baert, SOLVAY (Belgium) and 9 other European partners

7

Lithium-Air Batteries with split Oxygen Harvesting and
Redox processes (LABOHR)

The 7th Framework Programme of the European Community,

Prof.Dr. Stefano Passerini, Wilhelms-Universitaet Muenster (WWU), Germany and 11 other European partners

8

Development of novel SOlid MAterials for high power Li polymer BATteries (SOMABAT). Recyclability of components.

The 7th Framework Programme of the European Community,

Dr. Mayte Gil, Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE), Spain and 10 other European partners

9

Development of a sustainable and safe hybrid supercapacitor with high specific energy and maintained high specific power and cyclability (Energy Caps).

Horizon 2020 Programme of the European Community

Dr. Fernand Gauthy, SOLVAY (Belgium) and 4 other European partners

10

Determine how Effective KNUTD's Chemical Purification Processes are in Upgrading Canadian Lac Knife Graphite.

Projects P588 and P588a

Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

Programme of Partner projects

Dr. Joseph  Doninger, Dontech Global, Inc., Lake Forest, USA

Dr. Gary Economo,  Focus Graphite Inc., Ottawa, Canada

11

Nanostructured composite paints for electronics electromagnetic shielding.

NATO SPS project number: G5477

NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme

Prof. Emmanouel Koudoumas

Electrical Engineering Department

Technological Educational Institute of Crete, Greece

 

З січня 2013 року кафедрою виконується міжнародний проект “Energy Caps” під назвою «Розробка енергоефективного та безпечного гібридного суперконденсатора з високою питомою енергією, високою потужністю та здатністю до перезарядки», за рахунок якого тільки в 2015 р. на рахунок КНУТД перераховано 3,5 млн. грн.

Тільки за період 2008-2016 р.р. кафедрою виконано 6 держбюджетних тем загальним обсягом фінансування 1,973 млн. грн., 8 міжнародних грантів на суму 8,627 млн. грн., придбано сучасне наукове обладнання за грантами на суму 0,99 млн. грн., 2 госпдоговірні теми загальним обсягом фінансування 110 тис. грн., 3 ліцензійні угоди на суму 283,5 тис. грн. Кафедра ЕЕХ сумарно заробила за цей період понад 11,8 млн. грн.!

З початку військових дій на сході України на кафедрі народився новий дуже актуальний для країни напрямок – розробка композитних матеріалів і покриттів для захисту людини і електронного обладнання від електромагнітного випромінювання. Розроблені полімерні графіт-вуглецеві композити наносяться у вигляді фарби на внутрішню поверхню полімерного корпусу електронного обладнання (наприклад, тепловізора, оптичного прицілу) і забезпечують надійне екранування від внутрішнього електромагнітного випромінювання електронних пристроїв. Таким чином, крім вирішення актуальних для світової науки проблем «помітності» та «взаємного впливу» електронного обладнання, на порядки зменшується шкідливий вплив електромагнітного випромінювання на здоров’я людини. Роботи в цьому напрямку фінансуються за держбюджетною тематикою, а також за рахунок прямих госпдоговорів з виробниками спеціального електронного обладнання.