КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

-

завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1103

Контактний телефон: +38044-256-21-90

e-mail

 

Положення про кафедру цифровізації та бізнес-консалтингу

Програма розвитку кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу

 

Сторінка КЦБК в   https://www.facebook.com/Кафедрацифровізаціїї та бізнес-консалтингу-КНУТД-1604038903185116

Про кафедру

Сучасні ринкові умови господарювання та перехід України на міжнародні стандарти обліку і звітності загострили необхідність у підготовці кадрів нового рівня, здатних вести облік, проводити аналіз фінансово-господарської діяльності, аудит фінансової звітності та здійснювати податковий менеджмент, що, також, підвищило вимоги до їх кваліфікації. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого функціонування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Тому, стратегічною метою функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в контексті якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях-економістах в сфері обліку та оподаткування з вищою освітою і в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних, та таких, що творчо здійснюють професійну діяльність.

Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах єдності освітнього, науково-дослідного та виховного процесів; безперервності освітнього процесу (забезпечення можливості реалізації основних і додаткових професійних освітніх програм кафедри в формі безперервної освіти); відкритості і корпоративності

(збереження цілісності колективу, що поділяє єдину мету на основі закріплення і розвитку традицій і соціальних цінностей, задоволеності результатами і досягненнями від виконуваної роботи;  забезпечення відкритості взаємодії з будь-якими зацікавленими сторонами – колегами, слухачами, організаціями освіти і науки, роботодавцями, державними органами); інтеграції (створення системи ефективних комунікаційних зв'язків, залучення в орбіту інтересів кафедри колишніх випускників кафедри, відомих учених, представників державних органів); технологічності та розмаїття сучасних форм, методів, інструментів, способів і процедур здійснення навчальної, науково-дослідної та виховної діяльності.

Місія кафедри полягає в забезпеченні фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти на основі інноваційної та якісної підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для забезпечення сталого розвитку економіки України.

Тактика полягає у вирішенні таких взаємопов’язаних завдань:

 • Організація навчальних занять з дисциплін, закріплених за кафедрою і проходження студентами переддипломної практики відповідно до основних освітніх програм;
 • Здійснення контролю якості змісту й  викладання дисциплін і їх навчально-методичного забезпечення за всіма освітніми програмами;
 • Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи кращих викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;
 • Організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, проведення наукових досліджень з актуальних проблем і питань упровадження нових технологій навчання;
 • Здійснення виховної роботи зі студентами, аспірантами, співробітниками на основі освітнього потенціалу КНУТД.

Усі бажаючі удосконалити себе та свій професійний рівень освіти мають можливість:

 • паралельно опанувати дисципліни фахового спрямування іноземною мовою;
 • відвідати коуч-тренінги з теми: «Досягнення результатів у бізнесі та житті»;
 • отримати додаткову освіту та відвідати курс: «Підприємство: кроки від заснування до успіху»;
 • опанувати поглиблені курси з таких тематичних рубрик із отриманням сертифікату:
  1. «Організація бухгалтерського обліку за МСФЗ»;
  2. «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах»;
  3. «Організація бухгалтерського обліку банківських установ за МСФЗ»;
  4. «Податковий облік: підводні камені та новели податкового законодавства»;
  5. «Електронний документооборот в системі M.E.Dok IS: організація та методика»;
  6. «Управлінський облік: організація та методика ведення на підприємстві».
Історія розвитку кафедри

Підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» у Київському національному університеті технологій та дизайну забезпечує кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу. Історія її розвитку бере свій початок з 1930 року, від заснування університету, коли до складу інженерно-економічного факультету входила кафедра загальної економіки та обліку. У процесі розвитку університету кафедру реорганізовано, а викладання облікових дисциплін було закріплено за кафедрою економіки, організації та планування шкіряно-взуттєвого виробництва, на якій у 1999 р. відкрито спеціальність «Облік і аудит», а у 2004 році випущено перших фахівців-обліковців.

У подальшому кафедру економіки, організації та планування шкіряно-взуттєвого виробництва було реорганізовано та створено кафедру економіки, обліку і аудиту. У 2013 році кафедру економіки, обліку і аудиту було реорганізовано та створено кафедру обліку і аудиту. З метою модернізації структури університету у 2021 році кафедру обліку і аудиту було перейменовано на кафедру цифровізації та бізнес-консалтингу.

Наукова та практична діяльність кафедри, насамперед, спрямована на підготовку для нашої країни фахівців вищої кваліфікації у галузях обліку та оподаткування, а також на виявлення і розв’язання проблем теорії і методології обліку і контролю з метою досягнення суспільних цілей, з огляду на потреби як власників підприємств, так і працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку бухгалтерської професії.

Нині  кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі цифровізації та бізнес-консалтингу працює колектив висококваліфікованих викладачів, з-поміж яких 2 доктори економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, доцентів. Освіта, науковий та педагогічний фах науково-педагогічних працівників кафедри повністю відповідають вимогам стандартів вищої освіти.

Наразі науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання всіх фахових дисциплін спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а також інших економічних спеціальностей. Науково-педагогічний колектив кафедри – фахівці високої кваліфікації, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної, адміністративної, виробничої діяльності, досвід роботи у фінансовій сфері сектору економіки і значну кількість наукових праць.

М. І. Скрипник, завідувач кафедри, д.е.н., професор є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, має достатню кількість наукових праць, значний досвід науково-педагогічної, практичної, методичної та виховної роботи.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

«Digital облік та  податковий консалтинг»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

«Міжнародний облік та бізнес-консалтинг»

 

Колектив кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу

 

Ольга Миколаївна БУНДА, кандидат економічних наук, доцент

У 2001 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)». З 2001–2007 роки працювала у фінансових структурах промислових підприємств України. Одночасно поєднувала наукову діяльність з бізнес-консультуванням.

Викладає дисципліни: «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства», «Облікова політика підприємства»,  «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Міжнародні стандарти (МСФЗ, МСА)», «Облік і оподаткування».

Напрями наукової діяльності: моделювання облікових, аналітичних та аудиторських процедур, дослідження договірного процесу підприємств у сучасних реаліях України, розроблення аналітичного інструментарію під час  формування бізнес-моделі підприємств, міжнародні стандарти обліку і аудиту.

Автор понад 75 наукових праць і методичних розробок та 8 монографій у співавторстві.

 

Микола Миколайович МАТЮХА, кандидат економічних наук, доцент

У 1993 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК». У 1999 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Зайнятість сільського населення». У 2003 році присвоєно звання доцента кафедри «Обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік», «Облік та звітність суб’єктів малого бізнесу», «Облік міжнародних договорів», «Облік та оподаткування валютно-кредитних операцій», «Облік у транснаціональних корпораціях».

Напрям наукової діяльності:  концепція організації управлінського обліку в умовах застосування інформаційних технологій.

Автор понад 120 наукових та методичних праць, співавтором 5 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України («Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Облік в зарубіжних країнах»).

  

Наталія Йосипівна РАДІОНОВА, доктор економічних наук, професор

У 1995 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Маркетинг». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного  підприємства». У 2013 році присвоєно звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту». У 2020 році захистила докторську дисертацію з теми «Методологічні засади управління витратами підприємства в ринкових умовах». У 2021 році присвоєно звання професора кафедри «Обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Аудит», «Аудит-консалтинг міжнародних договірних відносин», «Аудит транснаціональних корпорацій»,  «Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Обліково-аналітичне забезпечення трансфертного ціноутворення».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2)

Напрями наукової діяльності: концепція розвитку контролю в умовах використання сучасних інформаційних технологій, управління витратами підприємства в сучасних умовах.

Має досвід практичної роботи за спеціальністю понад 10 років на посадах старшого податкового ревізора та бухгалтера.

Автор понад 150 наукових праць та методичних розробок, двох одноосібних монографій, співавтор 7 монографій, 1 навчального посібника («Бухгалтерський облік у схемах і таблицях»), 5 авторських свідоцтв.

 

Олена Олександрівна ГРИГОРЕВСЬКА, кандидат економічних наук, доцент

У 2008 році закінчила Житомирський державний технологічних університет за спеціальністю «Фінанси». У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу». У 2015 році нагороджена грамотою Богунської районної адміністрації у місті Житомирі за активну наукову, педагогічну і громадську діяльність.

Викладає дисципліну: «Облік і оподаткування».

Напрям наукової діяльності: проблеми бухгалтерського обліку і контролю операцій з позиковим капіталом.

Автор понад 100 наукових та методичних праць та співавтор 3 навчальних посібників.

  

Олена Василівна ЗІНЧЕНКО, кандидат економічних наук, доцент

У 1998 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Облік і аудит». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)». У 2008 році присвоєно звання доцента кафедри обліку і аудиту. У 2009 році отримала подяку Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу столиці.

Викладає дисципліну:  «Облікова політика підприємства».

Напрям наукової діяльності: концепція трансформації облікової системи бюджетних установ.

Автор понад 150 наукових і 275 методичних праць та  співавтор 1 навчального посібника та 4 монографій.

  

Михайло Олексійович ВЕРГУН, кандидат економічних наук, доцент

У 2005 році закінчив «Київський національний університет технологій та дизайну» за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та у 2005 році Інститут післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю «Облік та аудит». У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним потенціалом ВНЗ».

Викладає дисципліну: «Облік у бюджетних установах».

Напрям наукової діяльності: розробка основних положень організації та методики управлінського обліку як інформаційної системи менеджменту підприємства.

Автор понад  20 наукових та методичних праць, співавтор 2 монографій.

 

Навчальні та лабораторні приміщення

На кафедрі створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. Під час  підготовки студентів у сфері обліку та оподаткування використовуються навчальні мультимедійні аудиторії, навчальні лабораторії, спеціалізовані кабінети для підготовки бакалаврів та магістрів. Практичні заняття з багатьох предметів проводяться у комп’ютерних класах, де студенти опановують навички роботи з комп`ютерною технікою.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу спрямована на вдосконалення навчально-методичної, професійної та кадрової роботи.

Завданнями науково-дослідної роботи кафедри є:

 • забезпечення якості науково-дослідної роботи за критеріями: актуальність тематики, концептуальність, наукова і практична цінність, ступінь розробки наукової проблеми;
 • упровадження в практику роботи ключових показників оцінки результатів науково-дослідної діяльності;
 • проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів і науково-практичних конференцій, з широким охопленням учасників, залучаючи випускників; опублікуванням результатів цих заходів;
 • формування стійких наукових зв'язків із профільними кафедрами України, кафедрами зарубіжних університетів, розширення участі в усеукраїнських та міжнародних проєктах, виступи науковців кафедри з доповідями та повідомленнями на міжнародних, всеукраїнських та інших науково-практичних заходах;
 • інтенсифікація роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, кандидатів і докторів економічних наук;
 • залучення студентів до активної наукової діяльності, розвиток їх дослідницьких та аналітичних здібностей, через залучення до участі в роботі над науковими проєктами; в студентських конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, круглих столах; отриманні грантів;
 • збільшення обсягу впроваджень у практику господарської діяльності організацій результатів теоретичних досліджень кафедри на комерційній основі.

Науково-дослідна робота провадиться за напрямом «Розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах ризик-орієнтованого управління», що передбачає:

 • актуалізацію та розширення предметної області досліджень, що здійснюються колективом кафедри, через упровадження комплексного, міждисциплінарного підходу, характерного для економічної науки загалом, з метою отримання інноваційних результатів;
 • розвиток єдності освітньої і науково-дослідної діяльності через упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
 • залучення студентів до активної науково-дослідницьку діяльність;
 • розширення співробітництво із зарубіжними і вітчизняними обліковими школами;
 • залучення нових стратегічних партнерів для виконання науково-прикладних досліджень на основі укладання партнерських угод. 

Науково-педагогічні працівники кафедри цифровізації та бізенес-консалтингу значну увагу приділяють фундаментальним та прикладним науковим дослідженням, виконанню господарсько-договірних тематик. Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними українськими, зарубіжними центрами та навчальними закладами.

Резервом поповнення наукових кадрів кафедри є студенти, які проявили схильність до наукової роботи. Значний позитивний досвід наукової роботи кафедри зі студентами спрямований на їх залучення до активної наукової діяльності. Зокрема, студенти щорічно беруть участь в олімпіаді з бухгалтерського обліку, у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, у роботі круглих столів та здійснюють публікації у фахових виданнях. Вирішення науково-дослідних завдань дають можливість постійно оновлювати навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладають на кафедрі цифровізації та бізенес-консалтингу.

Кафедра здійснює керівництво курсовими роботами, навчальними, виробничими, переддипломними та науково-дослідними практиками, підготовкою та захистом дипломних магістерських робіт, прийманням комплексного іспиту з фаху.

Дослідження викладачів кафедри спрямовані на розробку актуальних проблем обліку і оподаткування та присвячені вивченню концептуальних питань теорії та практики формування української податкової системи, адекватної економічної політики, орієнтованої на вирішення сучасних соціально-економічних завдань, зміцнення територіальної єдності країни, забезпечення економічного зростання, підвищення добробуту населення.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • «Аудит»;
 • «ІТ облік та платформні рішення»;
 • «Прийняття управлінських рішень на основі облікової інформації»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Звітність підприємства»;
 • «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (практичні)»;
 • «Міжнародні стандарти (МСФЗ, МСА)»;
 • «Облік і оподаткування»;
 • «Облік і звітність в оподаткуванні»;
 • «Облік міжнародних договорів»;
 • «Облік та звітність суб’єктів малого бізнесу»;
 • «Облік та оподаткування валютно-кредитних операцій»;
 • «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»;
 • «Облік у банках»;
 • «Облік у бюджетних установах»;
 • «Облік у транснаціональних корпораціях»;
 • «Цифровізація бухгалтерського обліку»;
 • «Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті»;
 • «Податковий аналіз»;
 • «Система інформаційного забезпечення управління підприємствами»;
 • «Управлінський облік»;
 • «Фінансовий облік».
Навчально-методичне забезпечення

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та вимог Київського національного університету технологій та дизайну розроблено і затверджено навчальні плани підготовки фахівців в сфері обліку та оподаткування. Навчальними планами передбачено теоретичну підготовку студентів, відведено час для проведення практик та виконання кваліфікаційних робіт. У повній відповідності до стандартів і нормативних вимог розроблені освітні програми дисциплін. Для методичного забезпечення розроблено завдання для практичних робіт, підготовлено контрольні роботи та екзаменаційна документація для перевірки знань здобувачів освіти.

Завдяки цілеспрямованій роботі кафедри в бібліотеці КНУТД та у модульному середовищі зібрано підручники і навчальні посібники для 100 % забезпечення дисциплін навчального плану. Більша частина з них є власними розробками науково-педагогічних працівників КНУТД. Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу протягом тривалого часу передплачує фахові періодичні українські та закордонні видання.

У викладанні дисциплін навчального плану застосовується спеціалізоване програмне забезпечення, яке дає змогу студентам отримати базові навички ведення цифрового обліку та оподаткування.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  «DIGITAL ОБЛІК ТА ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ»

Ступінь вищої освіти «Бакалавр». Термін навчання – 3 р.10 міс.


НАША ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – ЦЕ:

 • Можливість використання своїх знань, умінь, аналітичних навичок та досвіду для забезпечення впевненості керівників компаній, інвесторів і регулюючих органів у достовірності фінансової звітності та іншої інформації, що має найважливіше значення для бізнесу. 
 • Розширення досвіду та підвищення своєї цінності як фахівців протягом усього періоду роботи.
 • Навчання веденню обліку господарської діяльності підприємства відповідно до норм чинного законодавства.
 • Розвиток аналітичних здібностей для оперування фінансовими ресурсами підприємства, що дасть можливість бути оперативним та грамотним у сфері розрахунків за податками та платежами.

Після закінчення навчання за бакалаврською програмою «Digital облік та податковий консалтинг» випускник зможе продемонструвати

 • уміння формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства;
 • здатність відображати відомості про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;
 • експериментальні навички здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження й ефективного використання ресурсів;
 • спроможність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
 • глибокі знання та розуміння здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень чинних норм і стандартів, підвищення відповідальності.

Фахівці з обліку та оподаткування є можуть обіймати такі посади:

 1. Фахівця з обліку, аналізу, аудиту і контролю.
 2. Фахівця з цифрового обліку та податкового консалтингу.
 3. Фінансиста.
 4. Економіста підприємства.
 5. Маркетолога.
 6. Спеціаліста з управління персоналом.
 7. Економіста зовнішньоекономічної діяльності.
 8. Фахівця з банківської справи.
 9. Спеціаліста державного казначейства.
 10. Фахівця з оподаткування.
 11. Фахівця із страхування бізнесу.
 12. Спеціаліста з комерційної діяльності.
 13. Фахівця з економічних питань.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»

Ступінь вищої освіти «Магістр». Термін навчання – 1р. 4 міс.

НАША ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – ЦЕ:

 • Відкриття для Вас нових кар'єрних висот, а також від початку професійної діяльності забезпечення можливості стати частиною міжнародної команди, яка прагне мислити і діяти у світових масштабах; працювати, не обмежуючись межами певних країн або галузей промисловості.
 • Робота з найбільшими міжнародними корпораціями, швидкозростаючими компаніями і фондами прямих інвестицій у рамках масштабних проєктів на світовому ринку.
 • Завчасне прийняття необхідних заходів, спрямованих на профілактику злочинів або швидке реагування на протиправні дії, є критично важливими.
 • Можливість стати фахівцем відділу аудиторських послуг та мати доступ до актуальної інформації в сфері бухгалтерського обліку і аудиту, застосовувати на практиці міжнародну методику і використовувати передові технічні інструменти.

Після закінчення навчання випускник зможе продемонструвати:

 • ґрунтовні знання та уміння здійснення обліку міжнародних операцій, системного аналізу міжнародного середовища компаній, моніторингу основних конкурентів на ринку;
 • уміння стратегічного консультування (моделювання ринкових ситуацій з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності, розроблення міжнародних маркетингових стратегій компаній; розроблення стратегій і програм у галузі соціальної відповідальності, розроблення стратегії управління бізнесом; організація, планування і здійснення міжнародного фінансового бізнесу);
 • здатність управління ризиками шахрайства (розроблення програм зі зниження ризиків шахрайства, комерційних та договірних суперечок та ризиків виникнення значних страхових виплат);
 • експериментальні навички у зниженні ризиків виникнення суперечок та максимізації вартості угод шляхом проведення судово-економічної експертизи контрактів;
 • здатність здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнесу та сприяти незалежному підтвердженню звітів компаній відповідно до міжнародних стандартів.
 • спроможність допомоги клієнтам вирішувати питання, пов'язані з запобіганням посадових злочинів, забезпеченням дотримання законодавчих і нормативних вимог і застосуванням правильного підходу до вирішення спірних ситуацій, які можуть негативно вплинути на ефективність діяльності.

Напрямами професійної діяльності фахівців є:

Напрямами професійної діяльності фахівців з міжнародного обліку та бізнес-консалтингу є:

 • Працюючи за фахом отримати сертифікат аудитора та свідоцтво судового експерта в економічній сфері та працювати на відповідних посадах аудитора, керівника аудиторської фірми, керівника служби внутрішнього аудиту та незалежного судового експерта.
 • Займатися науковою діяльністю та викладацькою діяльністю, здобувши освіту в аспірантурі та отримати науковий ступінь доктора філософії.
 • Обіймати посади фахівця з бухгалтерського обліку, фахівця-аналітика чи аудитора в:

− організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною підприємницькою діяльністю,

− юридичних компаніях, які надають послуги українським і закордонним фірмам у сфері торговельної політики;

− підрозділах державної митниці;

− установах; консульствах, посольствах; дипломатичних і торговельних представництвах України за кордоном;

− міжнародних засобах масової інформації та телекомунікаційних компаніях;

− міжнародних фінансово-кредитних установах та у міжнародних відділах українських фінансово-кредитних установ.

− міжнародних відділах страхових компаній та туристичних фірм.

Спеціальності

Зарахування студентів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому до КНУТД, які розроблені відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти України, та затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Із правилами прийому можна ознайомитися за покликанням: https://knutd.edu.ua/admissions_main/admissions_rules/

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців таких освітніх ступенів:

Студенти навчаються як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Після отримання освітнього ступеня «Бакалавр» студенти мають змогу продовжити навчання з метою отримання освітнього ступеня «Магістр».

Термін навчання на денній та заочній формах для бакалавра становить: для студентів на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки; для студентів на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» – 1 р. 10 міс. на денній та 2 р. 5 міс. на заочній формі навчання; для магістра – 1 р.  4 міс.

 

Студенти

За останні роки кафедра забезпечує підготовку понад 200 студентів.

 

Наукові досягнення студентів:

Студенти кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу проявляють високу активність у наукових змаганнях за профільними напрямами, а найактивніші з них готують наукові роботи та представляють їх у рамках ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який щорічно проводиться за різними галузями знань у різних закладах вищої освіти та має на меті формування у студентів дослідницьких компетентностей.

Призове місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування», що проходив у Національній академії статистики, обліку та аудиту отримала студентка магістратури Катерина Сайко, яка нагороджена почесним Дипломом ІІІ ступеня (2018).

 

Призове місце та диплом ІІІ ступеня серед магістерських робіт на Всеукраїнському конкурсі бакалаврських та магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування», що проходив у Житомирському державному технологічному університеті у листопаді 2018 р., отримала студентка магістратури Сайко Катерина.

У 2019 році студенти спеціальності «Облік і оподаткування» стали призерами багатьох всеукраїнських олімпіад, а саме:

 • Диплом – Переможець у номінації «Знавець Фінансового обліку», сертифікат учасника – за результатами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», 17–19 квітня 2019 р., Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро –  Л. В. Шевченко, БОА-15.
 • Диплом – Переможець у номінації «Знавець Аналізу господарської діяльності», сертифікат учасника – за результатами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», 17–19 квітня 2019 р., Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Т. І. Вітюк, БОА-15.

 

 

 

 • Диплом за креативний підхід до розв’язку завдань, сертифікат учасника – за результатами ІІ етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту», 8–10 квітня 2019 р., Миколаївський аграрний національний університет, м. Миколаїв – І. С. Гайдей, Мг ОА-18.
 • Сертифікат учасника – ІІ етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту», 8–10 квітня 2019 р. Миколаївський аграрний національний університет, м. Миколаїв – Т. І. Вітюк, БОА-15.

 

 • Грамота за оперативність і кмітливість при вирішенні завдань та активну участь, сертифікат учасника – ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік», 15–17 травня 2019 р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків, Л. В. Шевченко, БОА-15.
 • Грамота за ґрунтовну теоретичну підготовку та високі показники, сертифікат учасника – ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік», 15–17 травня 2019 р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків, Т. І. Вітюк, БОА-15.

 

 

Призери вишівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», організатором якого виступила кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну:

Тетяна Ігорівна Вітюк (І місце), Любов Василівна Шевченко (ІІ місце), Карина Анатоліівна Щур (ІІІ місце).

Призерами вишівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін стали:

«Управлінський облік» – Тетяна Ігорівна Вітюк (І місце), Любов Василівна Шевченко (ІІ місце), Яна Володимирівна Дідик (ІІІ місце).

«Аудит» –Тетяна Ігорівна Вітюк (І місце), Ірина Сергіівна Гайдей (ІІ місце), Карина Анатоліівна Щур (ІІІ місце).

«Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу» – Олена Олександрівна Пархоменко (І місце), Ірина Сергіівна Гайдей (ІІ місце), Любов Василівна Шевченко (ІІІ місце).

«Облік у банках» –Любов Василівна Шевченко (І місце), Тетяна Ігорівна Вітюк (ІІ місце), Карина Анатоліівна Щур (ІІІ місце).

«Аналіз господарської діяльності» – Тетяна Ігорівна Вітюк (І місце), Яна Володимирівна Дідик (ІІ місце), Любов Василівна Шевченко (ІІІ місце).

«Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті» –Тетяна Ігорівна Вітюк (І місце), Любов Василівна Шевченко (ІІ місце), Карина Анатоліівна Щур (ІІІ місце).

«Фінансовий облік» –  Яна Володимирівна Дідик (І місце), Катерина Сергіївна Білоус (ІІ місце), Олена Олександрівна Крутоус (ІІІ місце).

Призерами підсекції «Організаційні та методичні аспекти бухгалтерського обліку і аудиту інноваційної діяльності підприємств України» ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «НАУКОВІ РОЗРОБКИ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ» стали: Яна Володимирівна Дідик (І місце), Карина Анатоліївна Щур (ІІ місце),  Марко Клаудійович Лебедєв (ІІІ місце).

   

Перспективи для студентів

В організації освітнього процесу кафедра активно використовує інноваційні методи та інтерактивні технології навчання, зокрема аналіз кейсів, ділові ігри, прикладні програми з бухгалтерського обліку та економічного аналізу і контролю рівня знань студентів. З метою підвищення якості освітнього процесу проводиться моніторинг знань студентів на основі їх опитувань і анкетування. Опрацьовано методики активізації освітньої діяльності як щодо організації і проведення самостійної роботи студентів, так і в процесі проходження ними переддипломної практики.

Процес підготовки фахівців у вищому навчальному закладі перебуває  в нерозривному зв'язку з науково-дослідною роботою, основні напрями якої визначаються специфікою освітнього простору, у якому працює Університет і яка ставить перед науково-педагогічними працівниками серйозні завдання подальшого розвитку і самовдосконалення.

Для  підвищення рівня практико-орієнтовного навчання студентів кафедра має довгострокові угоди про співпрацю з фінансовою установою – ТДВ «Страхова компанія “Індіго”» (м. Київ). Активна співпраця склалася із фінансово-кредитними установами, зокрема, АТ Ощадний банк України, ПрАТ «Приватбанк», УкрСиббанк надають програмне забезпечення банківської діяльності для ефективного практичного навчання студентів спеціальності «Облік і оподаткування».

З метою створення баз практичної підготовки студентів та проведення спільних наукових досліджень кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу основний акцент спрямовує на співпрацю з підприємствами та фірмами, зокрема кафедра має тісні зв’язки з такими виробничими підприємствами: ПрАт Міжнародні авіаційні лінії України, ТОВ «Програма будівництва» (м. Київ), ТОВ «Остратекс» (м. Осетер), МПП «Теплоагрегат» (м. Київ), ТОВ «Інтернафта» (м. Шостка), ПП «Вєлма» (м. Київ), Городищенський райавтодор (м. Городище ), ПАТ «Спецмеблі» (м. Київ), ПАТ «Аір-Поліграф» (м. Прилуки), ТОВ «ДП Магнум» (м. Кив), Обухівська центральна районна лікарня (м. Обухів), ТОВ «Алан» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Будинок побуту “Дарничанка”» (м. Київ), ДП «Кролевецький агролісгосп» (м. Кролевець Сумської обл.), ПАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” (м. Обухів), ПП «ЕОН ПЛЮС» (м. Київ), ТОВ «Фiрма Свiтанок» (м. Київ), ПАТ «ВТФГУ “Горлиця”» (м. Київ), ТОВ «Фастівський хлібокомбінат» (м. Фастів),  Київський завод шампанських вин (м. Київ), де фахівці кафедри та студенти удосконалюють обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності.

Здобувши освіту випускники мають такі кар’єрні можливості:

 1. Бізнес-кар’єра в комерційних структурах − на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, керівника аналітичного та фінансового відділу, бухгалтера, фінансиста, внутрішнього контролера, аналітика, касира тощо.
 2. Створення власного бізнесу в сфері бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів шляхом організації діяльності вітчизняних та міжнародних консалтингових, аудиторських, інвестиційних і страхових компаній.
 3. Робота на державній службі − на посадах провідних спеціалістів Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції України, Пенсійного фонду, Державної казначейської служби України, Митної служби, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та інших державних установ і організацій.
 4. Наукова діяльність − можливість продовжити навчання в аспірантурі.
Студентські гуртки

Для успішного виконання та практичної реалізації концепції виховання молоді на кафедрі цифровізації та бізнес-консалтингу щорічно розробляється план виховної роботи зі студентами, у якому передбачено заходи, які сприяють формуванню і розвитку особистості. Комплексний підхід до виховання охоплює усі напрями: громадсько-патріотичний, морально-етичний, правовий, професійний і трудовий, превентивно-оздоровчий, художньо-естетичний.

На кафедрі цифровізації та бізнес-консалтингу працює студентський гурток «Професійна студія з обліку і оподаткування».

Метою роботи гуртка є поглиблення теоретичних та практичних знань щодо проведення аналітичних оцінок у науково-дослідних проблемах оподаткування, цифрового обліку в умовах постіндустріальної економіки, а також формування у студентів ролі фахівця-обліковця на сучасному етапі управління підприємством.

Керівник гуртка – кандидат економічних наук, доцент Ольга Миколаївна Бунда.

Студентський науковий гурток є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною роботою у поза аудиторний час.

Діяльність студентського наукового гуртка «Професійна студія з обліку і оподаткування» полягає у:

 • проведенні семінарів, круглих столів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань з оподаткування, обліку, аналізу і аудиту;
 • участі у студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном, підготовці наукових публікацій.

На засіданні гуртка розглядаються такі теми:

 1. Гарантії виробника: правовий зміст і податковий облік.
 2. Новий порядок: як змінити статутний капітал.
 3. Підходи до формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві.
 4. Актуальні питання обліку та оподаткування виплати дивідендів.
 5. Механізм трансфертного ціноутворення в операціях між пов’язаними сторонами.
 6. Методика обліку резерву сумнівних боргів.
 7. Інвентаризація: галузеві особливості та порядок відображення її результатів в бухгалтерському обліку.
 8. Формування кар’єрних цілей, розуміння своїх можливостей та появи прагнення до змін.
 9. Наукові дослідження в обліку, оподаткуванні та аудиті, як основа підготовки магістра - обліковця.
 10. Державний бюджет України: основні показники та їх вплив на фінансовий стан установ державного сектору.
 11. Особливі застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту у вітчизняній практиці господарюючих суб’єктів.
 12. Аудитор, контролер, бухгалтер - практик: реалії сьогодення.
 13. Проблеми в методиці оцінки ефективності енергозберігаючих систем.

Діяльність гуртка базується на наукових інтересах, пов’язаних з дослідженням проблем теорії і практики бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, а саме організація бухгалтерського обліку і контролю в корпораціях, соціально орієнтований облік, бухгалтерський облік екологічної діяльності, організація внутрішнього контролю, управлінський облік, бухгалтерський облік в умовах інфляційних процесів, організація і методика економічного аналізу.

Результатом роботи гуртка є виконання конкурсних студентських наукових робіт, наукових статей та тез іноземною мовою.

Робота гуртка здійснюється на основі навчальних дисциплін викладання яких забезпечує кафедра цифровізації та бізенес-консалтингу, семінарські заняття з яких відбуваються у формі наукових дискусій, що дає можливість сформувати та в подальшому розвинути світогляд студентів, що здобувають освітній ступінь бакалавра та магістра.

Заняття гуртка організовані так, щоб надати можливість більш глибоко пізнати бухгалтерську професію, зрозуміти сучасний стан обліку, оподаткування та аудиту, визначити можливі напрями їх розвитку, навчити формувати пропозиції щодо удосконалення обліку, зрозуміти його міжнародне значення, здійснити порівняння обліку в Україні та інших країнах світу, виявити переваги та недоліки національних систем обліку, оподаткування та аудиту.

Для наближення до умов практичної діяльності студенти на заняттях гуртка «Професійна студія з обліку і оподаткування» розглядають нестандартні та проблемні ситуації з податкового законодавства, особливості ведення бухгалтерського обліку підприємств різних сфер економічної діяльності, що забезпечує формування відповідних навичок та вмінь відобразити у бухгалтерському обліку операцію від її задуму до обчислення кінцевого фінансового результату, а також прогнозування економічних наслідків при її здійсненні.

Випускники

За роки діяльності кафедрою підготовлено значну кількість висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту та управління, які плідно працюють у закладах вищої освіти, на підприємствах, в організаціях різних форм власності, у науково-дослідних, державних та громадських установах.

Наші випускники вирізняються, насамперед, ґрунтовними професійними знаннями, державною масштабністю мислення, патріотизмом і високим рівнем національної свідомості, відповідальністю за справу.

Фахівці працюють в банківських установах, страхових компаніях, фінансових інспекціях, фіскальній службі, аудиторських та консалтингових фірмах, компаніях з часткою іноземного капіталу, на підприємствах промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, підприємствах будівництва та автотранспорту, сільського господарства, харчової та фармацевтичної галузі.

Найвідоміші з-поміж них:

М. О. Вергун – головний бухгалтер Київського національного університету технологій та дизайну;

В. В. Кузенний – бухгалтер 1-ї категорії Київського національного університету технологій та дизайну;

Л. А. Чуприна – податковий інспектор державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів у м. Києві;

Л. І. Бутримас – бухгалтер Центрального військового госпіталю «Феофанія»;

О. В. Костюшко – бухгалтер компанії «Bosch-Siemens»;

К. В. Безверхий – кандидат економічних наук, головний бухгалтер ТОВ «ТІС-ТРАНС», ТОВ «НЬЮ-ПАРІС»;

К. І. Сайко – головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної державної адміністрації у м. Києві;

О. І. Йосипенко – головний спеціаліст відділу призначення та розрахунку субсидій Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної державної адміністрації у м. Києві;

Л. І. Слюсар – головний ревізор АТ «Ощадбанк»;

І. Ю. Рудобаба – головний бухгалтер планово-фінансового департаменту Національного центру «Мала академія наук України»;

В. А. Антонец –  спеціаліст по нарахуванню заробітної плати «MD-Fashion»;

М. О. Липовенко – головний фахівець відділу врегулювання збитків, медичної експертизи ТДВ СК «Нафтагазстрах»;

О. В. Шовтенко – спеціаліст з аудиту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (E&Y);

А.  А. Киселева – бухгалтер «Дверной Олимп Компани»;

В. О. Коляновська – заступник начальника відділу з фінансових питань ТДВ СК «Нафтагазстрах»;

М. С. Плахотнюк –  бухгалтер ТОВ «Облік-експрес»;

Н. Г. Лукьянова – бухгалтер ТОВ «ГТП».

Зарубіжне партнерство

 

 

Кафедра має досвід роботи зі студентами-громадянами інших країн. У співпраці з зарубіжними партнерами кафедра здійснює підготовку фахівців для Азербайджану, Угорщини, Болгарії, Грузії, Німеччини, Монголії, Куби, В’єтнаму, Нікарагуа, Коста-Ріки, Ефіопії, Китаю, Молдови, Туркменії та інших країн. Робота зі студентами-іноземцями побудована на ознайомленні з нашою країною, традиціями, історією та культурою українського народу. Під час перебування іноземних студентів на території України кафедра цифровізації и бізнес-консалтингу організовує екскурсії пам’ятними місцями Києва та області, України, а також до країн ближнього зарубіжжя. Студенти-іноземці беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри, у суспільно-громадських акціях та заходах Київського національного університету технологій та дизайну.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» мають можливість навчання за програмою «Подвійний диплом» та одночасне отримання диплому магістра за спеціальностями Вищої школи менеджменту у Варшаві: «Управління в банках і фінанси» (WSM), «Управління підприємством в об’єднаній Європі» (WSM).