КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут культурних та креативних індустрій

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ІЛЬЇНА Антоніна Анатоліївна

доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0406, 4-0408

Контактні телефони +38044-256-29-70 (викладацька), +38044-256-29-12 (кабінет зав. кафедрою)

e-mail

 

Положення про кафедру філософії та культурології

Програма розвитку кафедри філософії та культурології факультету культурних і креативних індустрій на 2022-2023 роки

 

Сторінка в  https://www.facebook.com/profile.php?id=100022681427130

Про кафедру

Кафедру філософії та культурології було створено  шляхом  перейменування  кафедри  філософії, політології та українознавства згідно  з наказом № 229 «Про  організацію освітніх  підрозділів Університету» від 31 серпня 2021 року.  Кафедра філософії, політології та українознавства була створена у липні 2012 року шляхом об’єднання трьох кафедр університету (філософії та культурології; політології та соціології й кафедри українознавства). Із 2012 по 2015 рр. кафедру очолювала доктор філософських наук, доцент   А. А, Ільїна  з 2015 по 2021 рр. – доктор філософських наук, доцент А. В. Сакун.

Кафедра відіграє виняткову роль у формуванні сучасних спеціалістів та соціально-відповідальних громадян, з високим рівнем загальної культури, широкимсвітоглядом, розвинутою політико-правовою свідомістю, що визнають та поціновують верховенство права, демократичні цінності та свободи, розуміють плюральність сучасного мультикультурного світу, мислять критично та системно. Формування таких компетентностей відбувається під час навчальної, просвітницької та виховної роботи колективу кафедри.

Колектив кафедри вносить значний вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, які володіють не лише спеціальними знаннями та навичками, а й мають духовно багатий світогляд, заснований на загальнолюдських цінностях та знаннях із гуманітарних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад

На кафедрі працює 4 науково-педагогічних працівники, з них: 5 доцентів, 1 доктор філософських наук, 1 канд. соціологічних наук, 1 канд. історичних наук, 1 канд. філософських наук, 1 канд. культурологічних наук.

Антоніна Анатоліївна ІЛЬЇНА, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри

Освіта: Закінчила в 1998 році Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю театрознавство. 2003 року – захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття» за спеціальністю 09.00.03. – «Соціальна філософія та філософія історії». Захистила докторську дисертацію з теми «Потенціал освіти в трансформаціях суспільства знань» за спеціальністю 09.00.10 – «Філософія освіти».

Напрями наукової діяльності: філософія освіти, генезис культури.

Викладає дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Українська та зарубіжна культура», «Генезис культури».

 

Федір Миколайович ПРОДАНЮК, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: У 1988 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію з теми: «Внутрішня політика Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918 р.)».

Працює в Університеті з 1988 року, із 2006 по 2012  рр. — в.о. зав. кафедрою українознавства. Відповідальний за методичну роботу на кафедрі, виконує обов’язки секретаря кафедри.

Напрями наукової діяльності: Українська революція, Українська Держава Гетьмана П. Скоропадського.

Викладає дисципліни: «Українська та зарубіжна культура», «Українознавство», «Історія етнографічних регіонів України».

 

Руслана Володимирівна МНОЖИНСЬКА, кандидат філософських наук, доцент

Освіта: У 192 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Релігійно-філософські погляди С. Оріховського в контексті віросповідного розмаїття в Україні (І пол. XVI ст.)». У КНУТД працює з 2006 року.

Напрями наукової діяльності: історія філософії, релігієзнавство, етика та естетика.

Викладає дисципліни: «Українська та зарубіжна культура», «Філософія, політологія, соціологія», «Релігієзнавство», «Етика та естетика».

 

Дарина Сергіївна ЧЕРНЯК, кандидат соціологічних наук, доцент

Освіта: Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, факультет соціології та психології (2002) р. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю теорія та історія соціології та здобула науковий ступінь кандидата соціологічних наук. Із 01.07.2011 присвоєне вчене звання доцент кафедри політології і соціології. Із 2005 по 2009 р. працювала в Київському економічному інституті менеджменту. Із вересня 2007 р. по червень 2009 р. працювала за сумісництвом в КНУТД на посаді доцента кафедри політології та соціології.  Із вересня 2009 р. по серпень 2012 р. – доцент кафедри політології і соціології КНУТД. Із серпня 2012 – по теперішній час – доцент кафедри ФПУ (ФК). Підвищення кваліфікації: Люблінський науково-технологічний парк, Університет Марії Кюрі-Склодовської. (м. Люблін, Республіка Польща, 2017). Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2019). Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2020 р.).

Відповідальна за наукову роботу та науково-дослідну роботу студентів по кафедрі, організацію та проведення наукових семінарів кафедри, висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах, вебсторінці кафедри та соціальних мережах.

Напрями наукової діяльності: стан та проблеми системи вищої освіти України, персональний брендинг викладача.

Викладає дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Філософія успіху», «Персональний брендинг та дизайн власного життя», «Теорія культури», «Людина  в полікультурному  середовищі».

 

Катерина Олександрівна ДАННИК, кандидат культурології

Освіта: закінчила у 2015 році Київський національний університет культури і мистецтв, отримала рівень магістра туризмознавства. В 2019 році закінчивши аспірантуру того ж університету успішно захистила дисертацію на тему «Етнокультурні аспекти діяльності вірменської меншини в незалежній Україні (на матеріалах національно-культурних товариств)» та здобула науковий ступінь кандидата культурології за напрямом 26.00.01.

Напрями наукової діяльності: етнічна культура,  сучасне мистецтво, історія культури та мистецтв, конфесійні та етнокультурні особливості народів України, художня культура, живопис.

Викладає дисципліни: «Теорія та практика зв’язків з громадськістю у сфері культури», «Візуальна культура та організація екскурсійної діяльності».

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні аудиторії: 4-401, 4-401-а, 4-405, 4-402, 4-414, 4-416. 

4-0201 – Музей історії розвитку Університету.

1 корпус, фойє 3 поверху – Музей історії розвитку Університету.

Наукова діяльність

Кафедра  філософії та культурології вносить значний  внесок у наукову та інноваційну  діяльність Університету.  Так, за результатами рейтингового оцінювання науково-інноваційної діяльності факультетів та кафедр згідно з рішенням вченої  ради КНУТД «Про підсумки наукової, науково-технічної та науково-мистецької діяльності університету у 2019 році та формування основних напрямів роботи на 2020 рік», кафедра  посіла 18  місце  з-поміж 35  кафедр  Університету.

У рамках наукового  напряму «Дослідження проблем гуманітарних наук» підготовлено колективну  монографію  «Процеси гуманізації та гуманітаризації освіти». За результатами щорічного міжкафедрального наукового семінару за участі студентів, аспірантів КНУТД та НПП  опубліковано збірники наукових праць  («Дослідження проблем гуманітарної освіти»: зб. наукових праць  – Київ : КНУТД, 2018. – 210 с;  «Дослідження проблем гуманітарних наук»: зб. наукових праць.  – Київ : КНУТД, 2019. – 156 с., «Дослідження проблем гуманітарних наук». – Київ : КНУТД, 2020. – 104 с).

Науково-педагогічний колектив кафедри упроваджує передовий досвід в роботі з молоддю, кафедра підтримує зв’язки з провідними науковими установами, зокрема Інститутом обдарованої дитини НАПН України, закладами вищої освіти України та Європейського Союзу, викладачі  кафедри проходять стажування за кордоном та в Національній академії  педагогічних  наук України, публікують результати наукових  розвідок у збірниках наукових праць і фахових журналах, колективних монографіях, беруть участь у наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня, публікують результати досліджень за кордоном (Словенія, Польща, Литва, Румунія, Угорщина).

Здобутком  кафедри  стала  участь у  конкурсному  відборі проєктів наукових досліджень, що виконуватимуться  за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, з  проєктами «Асиміляція цінності успіху як мотиваційна  основа життєвої стратегії  сучасної молоді» (2019 р.) та «Успішність як ціннісно-мотиваційний компонент життєвої стратегії представників Internet Generation та пріоритетна  політика  суспільства  знань» (2020 р.).  

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та пошукачів усіх профілів до складання іспиту з філософії науки і методології досліджень.

Видано чимало наукових праць та монографій, зокрема: «Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання» ( А. А. Машталер), «Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія»  ( А. А. Машталер, у співавторстві), «Еліта: витоки, сутність, перспектива» ( А. А. Машталер, у співавторстві), «Підприємництво в Україні від витоків до сьогодення» ( О. А. Пиріг,  Д. С. Черняк), «Політологія: Посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів» ( Д. С.) Черняк, «Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів» навчальний посібник  (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін.), «Философия, политология, социология: Хрестоматия: учебное  пособие» (А. В. Сакун, Т. И.  Кадлубович, Р. В.  Множинская,  Д. С. Черняк, О. И. Хромова), «Філософія, політологія, соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання» (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк),  «Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник» (Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк), «Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки: cловник-довідник. Частина І, ІІ, ІІІ, ІV, V» (упор.: А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк).

Рік

Кількість

  конференцій

Кількість статей

Кількість тез

Кількість методичних рекомендацій

Кількість словників, довідників

Кількість навчальних посібників

Кількість 

 монографій

2014

31

14

8

21

 

 

 

2015

12

13

5

16

1

1

 

2016

23

19

12

11

1

 

 

2017

17

18

10

5

2

1

 

2018

15

19

10

4

2

2

 

2019

15

11

34

13

2

1

 

2020

18

14

23

21

4

1

2

2021

14

10

16

3

 

1

1

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 1. «Філософія,  політологія та  соціологія».
 2. «Українська та зарубіжна  культура».
 3. «Філософія науки та методологія  досліджень».
 4. «Філософія  успіху (дисципліна  вільного вибору)».
 5. «Персональний  брендинг та дизайн  власного життя (дисципліна  вільного вибору)».
 6. «Теорія культури».
 7. «Історія етнографічних регіонів України».
 8. «Українська державність: історія та сучасність».
 9. «Етика та естетика».
 10. «Людина в полікультурному середовищі».
 11. «Генезис культури».
 12. «Релігієзнавство».
 13. «Візуальна  культура та організація  екскурсійної  діяльності».
 14. «Теорія та практика зв’язків з громадськістю у сфері культури».
Навчально-методичне забезпечення

Викладачі кафедри постійно оновлюють навчально-методичну літературу для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Систематично розробляють навчально-методичні комплекси та посібники з усіх дисциплін, що читають викладачі кафедри, а також електронні варіанти навчальних курсів.

Спеціальність

Із 2021 року кафедра філософії та культурології здійснює підготовку бакалаврів за спеціальнісю 034 «Культурологія», освітня  програма «Візуальне мистецтво  та менеджмент культурних проєктів».

Студенти-культурологи 2021–2022 н.р

Мета  освітньої  програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога, що передбачає застосування теорій і методів культурології за умови комплексного сприйняття традиційних та  інноваційних форм візуального мистецтва з огляду  на  його ґенезу, основні  естетичні  ідеї, ідеологічні  принципи, стилі та персоналії  у актуальному артпросторі, здатних  до організації та розвитку культурних індустрій та менеджменту культурних проєктів, екскурсійної та музейно-галерейної діяльності, креативного підприємництва у сфері культури, основною метою якого є виробництво, просування та комерціалізація творів, послуг та діяльності культурного та  мистецького характеру або такого, що пов’язане з культурним та історичним надбанням людства.

Основними цілями програми є  формування високого рівня професійної підготовки фахівців, які  володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних завдань і практичних проблем, формування у студента зацікавлення науковими дослідженнями та широкого світогляду в соціальній, гуманітарній та професійній сфері. 

Перспективи працевлаштування:

Випускники кафедри можуть бути працевлаштовані на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у галузі культури, а саме: науково-дослідних, освітніх, мистецьких закладах, культурних та креативних індустріях, event-агенціях, органах державної влади, ЗМІ.

Освітня програма:

«Візуальне мистецтво  та менеджмент культурних проєктів»

Код та найменування спеціальності

034 «Культурологія»

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Кваліфікація:

Бакалавр з культурології

Термін навчання:

3 роки 10  місяців

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання

240 кредитів  ЄКТС

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова навчання:

Українська

Стандарти вищої освіти, на дотримання яких планується спрямувати навчання

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – «Гуманітарні науки», спеціальності 034 – «Культурологія». Затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 801

Професійні назви робіт, які може виконувати здобувач: event-менеджер, арткуратор мультимедійних проєктів та виставок, артдиректор, менеджер соціокультурної діяльності, менеджер з корпоративної культури, менеджер з реклами, експерт-консультант у ЗМІ, мас-медіа, видавництвах, PR-агенціях, експерт/критик кіно, музики, театру та моди, педагог-організатор культурного дозвілля, консультант у закладах культури, державних установах, громадських організаціях, що займаються управлінням культурою та охороною пам’яток історії та культури, екскурсовод, гід.

Студенти

Кафедра сприяє розвитку у здобувачів освіти уявлень про доленосні події та трагічні сторінки в історії українського народу, формуванню почуття національної гідності, патріотизму, толерантності,  пошуку спільної платформи вирішення глобальних соціокультурних перетворень, поширенню соціогуманітарних знань та нових наукових ідей, вихованню  любові до рідного краю, збереженню традицій, звичаїв, обрядів, духовної культури українського народу.

Здоровий спосіб життя та позитивне мислення, які допомагають долати життєві труднощі, плекання естетичних почуттів, суджень, уміння розуміти та цінувати витвори мистецтва, розвиток художнього смаку, творчої уяви, креативності, підвищення рівня художньо-естетичної освіченості –  важливі складники виховної та просвітницької роботи кафедри.

Варто згадати  заходи, що організовує кафедра: Шевченківські  дні,  Сковородинські  навчання «Пізнай  себе», відзначення  знаменних та пам’ятних дат: Дня  Соборності  України, вшанування  пам’яті загиблих  під  час  Другої  світової війни, Голодомору 1932–1933 рр., Чорнобильської трагедії, визволення України від фашистсько-німецьких загарбників, Революції гідності, Дня Конституції України; проведення  творчих конкурсів та артпроєктів до Дня  вишиванки, Великодніх та Різдвяних свят. 

Кафедра сприяє формуванню у студентства  естетичних  смаків, почуття  прекрасного (як приклад можна  назвати такі заходи: майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, писанкарства, літературні вечори в рамках відзначення  Міжнародного  дня  поезії), уявлення  про роль  сім'ї та родинні  цінності,  які підтримуються та закріплюються в рамках підготовки й відзначення Міжнародного дня  матері та  Міжнародного дня  сім’ї.    

З метою пізнання історії, культури України та світу, викладачі  кафедри  ініціюють  краєзнавчі  вікторини, фотовиставки студентських робіт   «Кожному мила своя сторона», «Світе тихий, краю милий, Моя  Україно… »,  відвідування  музеїв  Києва  та України, створення студентами анімованих презентацій – віртуальних екскурсій вітчизняними музеями та музеями світу.

Круглий стіл до Дня вишиванки «Великодня світлиця» – майстер-клас з писанкарського мистецтва

Викладачі кафедри активно залучають молодь до наукового життя, самостійних досліджень. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді на міжнародні та всеукраїнські конференції,  круглі столи та наукові семінари внутрішнього рівня.

Сковородинські навчання «Пізнай себе»

 

Філософські читання з нагоди Міжнародного дня філософії

 У 2020 році було  опубліковано 4 статті та 42 тези студентів, у 2021 році опубліковано – 1 статтю та 32 тези.

 

 

Онлайн – навчання  студентів 1 курсу

(спеціальність 034 Культурологія)

Студенти залучаються і до розробки стартапів. Так у рамках  Всеукраїнської конференції  здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» було підготовлено стартапи «З Україною в серці» (Черняк Д., Множинська Р., Бівалькевич Є., 2020 р. ), «Сучасний гуманітарний простір» (Черняк Д., Кадлубович Т., Стаднік Д., 2020 р.), «Використання  методу візуалізації при вивченні курсу «Філософія, політологія та соціологія» (Черняк Д., Кадлубович Т., Глузд В. , 2021 р.).

Студентські гуртки

Виявленню творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу сприяють наукові гуртки, що функціонують на кафедрі, а саме: «Філософські проблеми сучасності», «Патріот», «Калокагатія».

Випускники

Кафедра працює зі студентами всіх спеціальностей на всіх факультетах і може пишатися випускниками, які навчалися в КНУТД та працюють на примноження авторитету та успіху університету.

Зарубіжне партнерство

Кафедра активно співпрацює з кафедрами гуманітарного спрямування провідних навчальних закладів України та Європи. Викладачі  беруть участь у конференціях, тренінгах, наукових та методичних семінарах міжвузівського та міжнародного рівня, що проводяться в Україні та за кордоном.

 

Музей історії
Київського національного університету технологій та дизайну

Кафедрі філософії та культурології підпорядкований музей історії Київського національного університету технологій та дизайну.

Музею вже 50 років. Його сучасним завданням є багатонаративний підхід у міждисциплінарній комунікації всіх факультетів та популяризації досягнень університету.

Виставкова зала музею розташована у 1-му корпусі університету, на 3-му поверсі.

Директор музею – Руслана Володимирівна Множинська, кандидат філософських наук, доцент кафедри ФК.

За час  існування музей став місцем зосередження інформації про 90-літню історію університету, про науково-педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу, життя багатьох, хто формував його історію та міжнародний імідж.

Історія університету, із яким тепер пов’язана їхня біографія, представлена у фотографіях, документах, артефактах та книгах.

Для першокурсників усіх факультетів на початку навчального року проводяться ознайомчі екскурсії.

У контексті запиту сучасного суспільства, з метою просування та дистрибуції фахових досягнень вчених університету, а також виховної профорієнтаційної роботи з-поміж учнівської молоді в музеї проводяться «Дні відкритих дверей». Щорічно його відвідує понад 400 учнів шкіл та гімназій м. Києва, студенти Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД, а також іноземні студенти.

Одним із напрямів виховної роботи музею є організація виставок. Це і персональні художні виставки робіт викладачів та студентів університету, а також загальнофакультетські.

Виставки до славетних дат України, які сприяють національно-патріотичному вихованню студентів, проводяться у новому форматі. Експозиція галереї робіт, присвячених певній даті чи вшануванню персоналій,  поєднується із студентськими інсценуваннями та живим музичним супроводом.

Музей історії КНУТД є калейдоскопом різноманітних виставок та прагне комунікувати з відвідувачами, бути культурним провайдером різнопланового університетського контенту.