КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (м. Черкаси)

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Лисенко В’ячеслав Васильович

Завідувач навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії

Адреса: 18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2

Телефон для довідок: (0472) 64-60-44

 

Історія навчальної лабораторії

З метою якісної підготовки здобувачів освіти та згідно п.4 статті 33 Закону України «Про вищу освіту» була створена навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії (наказ № 14 від 29.01.2021).

Працівники навчальної лабораторії

Завідувач навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії

Лисенко В’ячеслав Васильович

30 січня 2010 р. закінчив Київський національний університет технологій та дизайну і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та здобув кваліфікацію спеціаліста з спеціалізованих комп’ютерних систем. З 2020 року навчається в магістратурі Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».

Технік І категорії навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії

Бойко Олександр Валерійович

31 січня 2019 р. закінчив Київський національний університет технологій та дизайну і отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

 

 

 

У навчальній лабораторії комп’ютерної інженерії здобувачі освітніх ступенів бакалавр та магістр комп’ютерної інженерії виконують лабораторні роботи з таких дисциплін:

 • Архітектура комп’ютерів
 • Основи програмування
 • Комп’ютерна електроніка
 • Системне програмування
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Бази даних та інженерія програмного забезпечення
 • Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах
 • Комп’ютерні мережі
 • Паралельні обчислення в комп’ютерних системах
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Системне програмне забезпечення
 • Цифрова обробка сигналів
 • Операційні системи та програмування під Windows
 • Програмне забезпечення мереж
 • Конструювання апаратних засобів
 • Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом
 • Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем
 • Високопродуктивні комп’ютерні системи
 • Технологія проектування програмних систем
 • Дослідження і програмування інтерфейсів користувача
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж

 

Обладнання та програми навчальної лабораторії, які використовуються в освітньому процесі на факультеті

Процесор CPU Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz, 3696 МГц. Пам'ять ddr4 8Gb, вінчестер TOSHIBA HDWD110, монітор PHL 193V5, материнська плата ECS H310CH5-M7, відеокарта Intel(R) UHD Graphics 610, клавіатура, миша

-         ABBYY FineReader Professional

-         Adobe InDesign CC 2018

-         Adobe Photoshop

-         Aldec Active-HDL 9.1

-         ARCHICAD 23 R1 RUS

-         ArchiCAD 9 RUS Arduino

-         Arduino IDE 1.8.13

-         AutoCAD 2021

-         Autodesk 3ds Max 2021

-         Autodesk AutoCAD 2021

-         CC 2019 Adobe acrobat

-         CorelDRAW Graphics Suite 2018

-         Electronic WorkBench

-         KOMPAS 3D v18x64

-         Light Alloy 4.9.\

-         Lizardtech DjVu Control

-         Maple 2017

-         Math Kernel Libraries

-         MATLAB 2011

-         Microsoft .NET Framework 4

-         Microsoft Access database engine 2010

-         Microsoft Office 2013

-         Microsoft Visual C++

-         Microsoft Visual Studio 2010

-         National Instruments Software

-         NET Framework 4.6

-         PostgreSQL

-         WinRAR 5.90

 


УХВАЛЕНО

Вченою радою Київського національного університету технологій та дизайну

Протокол від  27 січня  2021 р. № 6

Голова Вченої ради

                                             І.М. Грищенко

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальну лабораторію комп’ютерної інженерії

навчально-наукового інститут Комп'ютерних технологій та дизайну

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення визначає основні завдання, функції, структуру та організацію діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії, порядок її кадрового забезпечення, а також принципи взаємовідносин з іншими структурними підрозділами Університету.

Навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії є структурним навчальним підрозділом навчально-наукового інститут Комп'ютерних технологій та дизайну

 (далі – ННІКТД) Київського національного університету технологій та дизайну (далі – університет), який створюється для організації та проведення освітньої і методичної діяльності із забезпечення підготовки здобувачів за спеціальностями ННІКТД.

Навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії створюється за умови планування лабораторних занять за дисциплінами ННІКТД відповідно до навчальних та робочих навчальних планів.

Навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії створюється, реорганізовується та ліквідується відповідними наказами ректора на підставі рішення Вченої Ради університету за службовою запискою директора ННІКТД після розгляду вченою радою ННІКТД.

У своїй діяльності навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії керується нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями проректорів за напрямками, рішеннями вчених рад університету та ННІКТД, науково-методичної ради ННІКТД, Науково-методичної ради університету, розпорядженнями директора ННІКТД, Положенням про ННІКТД, документацією системи менеджменту якості університету та цим Положенням.

Зміст роботи навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії визначається планами розвитку університету та ННІКТД.

Діяльність навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії здійснюється відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять, розкладу екзаменів, графіків консультацій та затверджених річних і щомісячних планів.

Річний план роботи навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії складається завідувачем лабораторії комп’ютерної інженерії, та затверджується деканом ННІКТД до початку навчального року після розгляду на засіданні ради ННІКТД. Планові завдання навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії включаються до плану ННІКТД на навчальний рік.

У кінці кожного семестру завідувач лабораторії комп’ютерної інженерії звітує про діяльність лабораторії комп’ютерної інженерії на засіданні ради ННІКТД за звітний період, а також надає звіт декану ННІКТД про виконану роботу та пропозиції щодо діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії на наступний період.

Планування, перерозподіл та контроль використання навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії в цілях організації освітнього процесу виконується її завідувачем або особою, яка призначена в установленому порядку його заміщати, за узгодженням із деканом ННІКТД.

Освітній процес в навчальній лабораторії комп’ютерної інженерії здійснюється згідно з затвердженим графіком.

Документація навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії складається з:

–     методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт;

–     опису обладнання лабораторії комп’ютерної інженерії;

–     посадових інструкцій співробітників лабораторії комп’ютерної інженерії відповідно до штатного розпису;

–     інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки для працівників лабораторії комп’ютерної інженерії, здобувачів освітнього ступеня бакалавр/магістр та інших осіб, які залучаються до робіт в лабораторії комп’ютерної інженерії;

–     журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки;

–     паспортів приміщення лабораторії комп’ютерної інженерії та робочих місць.

Усі матеріальні цінності лабораторії комп’ютерної інженерії, включно з обладнанням, пристроями, меблями, допоміжними засобами та матеріалами обліковуються в інвентарному описі встановленого зразка завідувачем лабораторії комп’ютерної інженерії, який є повністю відповідальним за їх збереження.

Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання проводяться відповідно до встановленої в університеті процедури.

Перед початком навчального року комісією, призначеною наказом ректора, проводиться огляд навчальної лабораторій комп’ютерної інженерії з метою визначення стану готовності до проведення занять.

На рівні навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії здійснюється ознайомлення співробітників з нормативними документами про захист персональних даних та їхніх обов’язків щодо нерозголошення персональних даних співробітників та здобувачів вищої освіти які їм було довірено, або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків у будь-який спосіб персональних даних.

Працівники навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії забезпечують схоронність документів, що містять персональні дані та доступ суб’єктів до власних персональних даних.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр та магістр.

Основними завданнями навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії є:

Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів кваліфікації та через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок, вмінь та ключових для відповідного фаху компетентностей.

Підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін ННІКТД, планами роботи студентських наукових гуртків та методичними рекомендаціями щодо їхнього виконання.

Формування методичної бази ННІКТД для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів.

Створення учасникам освітнього процесу безпечних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

 

3. ФУНКЦІЇ

Для виконання основних завдань навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії виконуються такі функції:

Задля виконання завдання щодо сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії реалізуються такі функції:

-     організація освітньої діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії на засадах академічної доброчесності;

-     участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту університету;

-     участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності ННІКТД;

-     участь в удосконаленні системи менеджменту якості університету в рамках процесів, які реалізуються на рівні ННІКТД;

-     забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та новітніх технологій навчання для викладачів та здобувачів;

-     залучення здобувачів до практичної діяльності в навчальних та наукових проєктах ННІКТД;

-     організація навчальної та самостійної роботи здобувачів денної та заочної форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей здобувачів;

-     забезпечення роботи інформаційного порталу ННІКТД;

-     розвиток інфраструктури для впровадження елементів дистанційного навчання;

-     планування діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії, своєчасне та якісне виконання планів, своєчасне складання звітної документації всіх рівнів та представлення її на вимогу в установленому порядку;

-     ведення діловодства, проведення у відповідності до встановлених вимог процесу комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, які були створені в ході діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії;

-     обґрунтування та ініціювання процедури придбання обладнання, матеріалів тощо, а також оформлення службових записок з метою оновлення матеріально-технічної бази навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії.

Задля виконання завдання щодо підготовки та проведення лабораторних занять з дисциплін ННІКТД на високому науковому, методичному і технічному рівні виконуються такі функції:

-     розробка спільно з провідними викладачами ННІКТД методики проведення лабораторних занять відповідно до робочого навчального плану та робочих програм з дисциплін;

-     організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в усі види навчальних занять, які проводяться на ННІКТД;

-     організація доступу здобувачам вищої освіти та співробітникам університету до посібників, навчально-методичної та наукової літератури, програмних продуктів при підготовці до курсових та дипломних робіт;

-     проведення (супровід) лабораторних занять відповідно до розкладу навчального процесу та графіків науково-дослідної роботи здобувачів.

З метою виконання завдання щодо формування методичної бази забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів ННІКТД на рівні навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії виконуються наступні функції:

-     організація обліку навчально-методичного забезпечення дисциплін ННІКТД;

-     створення та організація роботи інститутської бібліотеки навчально-методичної літератури, зокрема електронної;

-     сприяння науково-педагогічним працівникам ННІКТД у розміщенні в інституційному репозитарії університету навчально-методичних матеріалів, що є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін ННІКТД та проведення поточного аналізу щодо їх актуальності та наявності у повному обсязі відповідно до вимог нормативної бази університету;

-     разом з провідними викладачами ННІКТД формування карток забезпеченості навчальною літературою навчальних дисциплін ННІКТД.

Для виконання завдання щодо створення безпечних умов праці учасникам освітнього процесу на рівні навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії виконуються такі функції:

-     організація в навчальній лабораторії комп’ютерної інженерії сприятливих умов для безпечного викладання навчальних дисциплін ННІКТД, контроль за дотриманням вимог з охорони праці, пожежної безпеки та ін.;

-     розробка та узгодження інструкцій з охорони праці відповідно до встановлених в університеті вимог;

-     проведення інструктажів з охорони праці із здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками ННІКТД.

 

4. КЕРІВНИЦТВО

Керівництво навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії здійснює завідувач лабораторії комп’ютерної інженерії, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом ректора університету за поданням директора ННІКТД.

Завідувач лабораторії комп’ютерної інженерії здійснює керівництво навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії згідно з посадовою інструкцією, яка затверджується ректором університету та узгоджується в установленому порядку.

Завідувач лабораторії комп’ютерної інженерії здійснює службову діяльність на підставі затверджених планів.

Завідувач лабораторії комп’ютерної інженерії несе персональну відповідальність за: організацію, планування діяльності, результативність виконання поставлених перед навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії завдань та результати моніторингу діяльності; проведення коригувальних дій за результатами аналізу ризиків процесів, в яких бере участь навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії; організацію діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії з питань системи менеджменту якості.

Управління діяльністю навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії здійснюється згідно із службовою підпорядкованістю, положеннями посадових інструкцій співробітників шляхом визначення дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії.

                              

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність завідувача лабораторії комп’ютерної інженерії, навчально-допоміжного персоналу (співробітників) лабораторії комп’ютерної інженерії визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їхніми посадовими інструкціями.

Завідувач лабораторії комп’ютерної інженерії несе особисту відповідальність за навчальну лабораторію комп’ютерної інженерії в цілому, за рівень організації проведення навчальної, методичної, організаційної роботи та роботи із здобувачами, за створення здорової, творчої атмосфери в колективі лабораторії комп’ютерної інженерії, підвищення кваліфікації співробітників лабораторії комп’ютерної інженерії, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, за збереження, ефективне та раціональне використання закріплених за навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії обладнання, майна і приміщень.

Відповідальність кожного працівника визначається індивідуально залежно від покладених на нього обов’язків для виконання завдань та функцій лабораторії комп’ютерної інженерії в системі менеджменту якості та плану роботи навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії.

Протягом семестру працівники навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії надають оперативну інформацію про свою діяльність завідувачу навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії. Завідувач лабораторії комп’ютерної інженерії узагальнює та надає інформацію декану ННІКТД.

Завідувач навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії має право:

–     брати участь у роботі всіх підрозділів і ради ННІКТД, де обговорюються і вирішуються питання діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії;

–     затверджувати плани роботи навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії;

–     розподіляти функціональні обов’язки між працівниками навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії, контролювати своєчасність та якість їхнього виконання;

–     підбирати кандидатури на вакантні посади, подавати декану ННІКТД пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників лабораторії комп’ютерної інженерії;

–     вимагати від працівників дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, приладів та обладнання тощо;

–     ініціювати перед керівництвом заохочення працівників лабораторії комп’ютерної інженерії за якісну та сумлінну працю, а також застосування дисциплінарних стягнень.

 

 

6. СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії входить до складу ННІКТД.

Структура, кількісний і якісний склад лабораторії комп’ютерної інженерії залежать від обсягу та характеру навчального навантаження, які визначаються навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти.

До складу навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії входить навчально-допоміжний персонал. Вимоги до кваліфікації, обов’язки, права та відповідальність співробітників регламентується посадовими інструкціями.

Проєкт штатного розпису навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії складається у межах фонду оплати праці на кожний навчальний рік в залежності від навчального навантаження ННІКТД у встановленому в університеті порядку.

За навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії закріплюється аудиторія № 202 та відповідне обладнання для організації та забезпечення освітнього процесу.

Закріплені за навчальною лабораторією комп’ютерної інженерії майно та приміщення є складовою частиною власності університету; вони не можуть бути вилучені або передані іншим підрозділам без погодження з ректором.

Облаштування навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії демонстраційним столом, аудиторною дошкою, технічними засобами навчання, навчально-наочними приладами, комп’ютерною технікою, постійними та змінними навчально-інформаційними стендами, обладнанням загального призначення для виконання лабораторних робіт здійснюється адміністрацією університету та ННІКТД відповідно до характеру діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії.

Приміщення навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії повинні мати:

-    куточки з охорони праці та пожежної безпеки;

-    аптечки з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

-    первинні засоби пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки.

Заборонено використання приміщень навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії, її обладнання та навчально-методичного забезпечення в цілях, не передбачених організаційною документацією університету та ННІКТД.

 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

У процесі здійснення своїх функцій навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії взаємодіє з такими структурними підрозділами ННІКТД:

-     з навчальним відділом, навчально-методичним відділом – з питань планування, проведення освітнього процесу та контролю результатів набутих знань та вмінь здобувачами вищої освіти; навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та його документального забезпечення;

-     з структурними підрозділами які відповідальні за інноваційні проєкти освіти та здійснюють моніторинг якості вищої освіти.

-     з адміністративно-господарськими відділами та службами – з питань забезпечення відповідних умов для проведення освітньої діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії;

-     з науково-технічною бібліотекою – з питань забезпечення освітнього процесу навчально-методичною літературою;

-     з планово-фінансовим відділом, бухгалтерією, відділом маркетингу та технічного розвитку – з фінансових питань, що стосуються діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії; з питань зберігання, переміщення та списання обладнання та інших матеріальних цінностей; матеріально-технічного забезпечення тощо.

Порядок співробітництва навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії зі сторонніми організаціями визначається навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти, договорами про співпрацю тощо, а також характером та обсягом наукової роботи ННІКТД.

 

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Результативність роботи навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії визначається на рівні ННІКТД.

Показники для розрахунку результативності (ефективності) визначаються (переглядаються) деканом ННІКТД з урахуванням показників ННІКТД у цілому на початку звітного періоду.

Протягом звітного періоду проводиться моніторинг показників результативності (ефективності) діяльності навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії та їх аналіз.

Висновки щодо функціонування навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії оприлюднюються на засіданнях ради ННІКТД.

При виявленні невідповідностей щодо здійснення процесів, або в разі загрози невиконання запланованих показників результативності, виконуються коригувальні та запобіжні дії.

Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань з урахуванням якості та термінів їх виконання.

 

Учений секретар                                                        Н.В. Первая

 

Директор ННІКТД                                                    С.Г. Натрошвілі

 

Начальник юридичного відділу                                А.Л. Грищенко