КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Владислава Валентинівна СКІДАН

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0901, 4-0903, 4-0908, 4-0910, 4-0912, 4-0914

Контактні телефони: 044 256-21-30, 044 256-21-89

e-mail

 www.facebook.com

Положення кафедри ІКТ

Стратегія розвитку кафедри

Про кафедру

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій була створена з метою підготовки фахівців з галузі знань «Інформаційні технології», здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах цифрової трансформації та глобальних викликів, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем в сфері цифрової інженерії.

Основні концептуальні засади діяльності та розвитку кафедри

Мета

діяльності кафедри полягає у поступовому завоюванні лідерських позицій в освітньо-професійній сфері, інтеграції у міжнародне науково-освітнє середовище з дбайливим збереженням національних та корпоративних досягнень, цінностей і традицій, напрацьованих в університеті, максимальне задоволення вимог та очікувань стейкхолдерів.

Стратегія

розвитку кафедри полягає у постійному підвищенні якості підготовки фахівців та забезпеченні їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості; постійній орієнтації на кращі світові досягнення в освітньо-професійній сфері.

Основні завдання:

1. Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі на основі формування достойного іміджу Університету (бренду), міжнародної репутації, конкурентних переваг у освітньо-науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково–дослідної діяльності у світовому просторі.

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі  забезпечення та гарантування якісної підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій з використанням інноваційної методології.

3. Створення науково–інноваційного та інформаційно–освітнього інтерактивного середовища шляхом упровадження сучасних досягнень науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно–комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розробки і впровадження педагогічних інновацій.

4. Формування, використання та розвиток потенціалу кафедри: наукового, кадрового, організаційного та матеріально–технічного на новій інноваційній основі.

5. Формування корпоративної культури кафедри, основними рисами якої є взаємодія стейхолдерів, спрямована на інноваційну діяльність та саморозвиток, соціальну підтримку і захист учасників освітнього процесу.

Спеціальності

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Спеціальність 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітній ступень - «Бакалавр».

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення».

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на розробку надійного та ефективного програмного забезпечення та пов’язана з усіма аспектами його виробництва (від початкових стадій створення специфікацій до підтримки життєвого циклу системи після передачі замовнику).

Спеціальність 126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

Освітній ступень - «Бакалавр».

Освітня програма «Управління ІТ-проєктами»

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» спрямована на створення та об’єднання інтелектуальних об’єктів в єдиний інформаційний простір; реалізацію взаємодії інтелектуальних об’єктів з навколишнім середовищем та людьми; розвиває компетенції з базових знань у сфері інформаційних систем та технологій, зокрема розробка, впровадження та експлуатація сучасних моделей, методів та засобів управління ІТ-проєктами.


Спеціальність 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітній ступінь «Бакалавр». Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Освітній ступінь «Магістр». Освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спрямована на підготовку фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Науково-педагогічні працівники кафедри

Владислава Валентинівна СКІДАН, кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2008 р. У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 2019 році – вчене звання доцента. Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014-2016р, 2016-2018 р).

Автор понад 80 друкованих праць, у тому числі, статей у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, 6 патентів, 2 монографій, 2 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: «Технології мультимедіа», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Інтелектуальні системи управління», «Створення та розвиток ІТ-продуктів».

Напрям наукової діяльності: сучасні інформаційні та комп’ютерні технології.

  

Олег Якович НІКОНОВ, доктор технічних наук, професор

Закінчив Харківський державний політехнічний університет в 1996 р. за спеціальністю «Прикладна математика». У 2010 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук, а у 2011 році – вчене звання професора. Лауреат премії Президента України для молодих учених (2006 р.)

Автор понад 200 друкованих праць, у тому числі, статей у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, 34 патентів, 2 монографій, 1 підручника, 3 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: «Якість та тестування програмного забезпечення», «Технічні засоби автоматизації, гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси», «Проєктування систем автоматизації».

Напрям наукової діяльності: інформаційні технології, штучний інтелект, системи та процеси керування.

  

Антоніна Петрівна ВОЛІВАЧ, кандидат технічних наук, доцент 

Закінчила Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ) у 1996 р. за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв». Працює в університеті з 1996 р. У 2021 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 2024 році – вчене звання доцента.

Автор понад 70 наукових праць, у тому числі, статей у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 3 колективні монографії, 5 авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Технічні засоби автоматизації, гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси», «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем», «Створення та розвиток ІТ-продуктів».

Напрям наукової діяльності: Оцінювання якості та ризиків освітньої діяльності з використанням інформаційних технологій та європейських підходів.

 

Володимир Миколайович ПАВЛЕНКО, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 1999 р. У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 2013 році – вчене звання доцента.

Автор понад 60 друкованих праць, у тому числі, статей у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus та WoS, 4 патентів, 2 монографій.

Викладає дисципліни: «Технологічні вимірювання та прилади», «Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації», «Створення та розвиток ІТ продуктів».

Напрям наукової діяльності: інформаційні системи та технології, застосування інформаційно-комунікативних технологій у контексті покращення якості надання освітніх послуг.

  

Юрій Олександрович ЛЕБЕДЕНКО, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Херсонський державний технічний університет в 1997 р. за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики» У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 2014 році – вчене звання доцента.

Автор понад 70 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Ідентифікація, моделювання і оптимізація технологічних об’єктів систем керування», «Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації», «Технологічні основи автоматизації», «Комп’ютерні технології та програмування».

Напрями наукової діяльності: мікропроцесорні системи керування, оптимізація систем керування.

  

Владислав Ігорович ПИЛИПЕНКО, асистент

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 2018 р.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерні технології та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Напрям наукової діяльності: Інформаційні та комп’ютерні технології, використання Machine learning при дослідженні освітніх ризиків на платформах управління навчанням.

  

Дмитро Миколайович АХОНЧЕНКО, завідувач лабораторією ІКТ

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) в 1986 р. Працює в КНУТД з 1986 р.

Тетяна Петрівна КАЛАМЄЄЦЬ, ст. лаборант.

Закінчила КТІЛП в 1985 р. Працює в Університеті з 1997 р. 

 

Підтримку у навчанні студентів та виховну роботу виконує куратор студентської групи, який призначається з числа науково-педагогічних працівників кафедри на першому курсі. Куратор бере активну участь у формуванні активної громадянської позиції молоді, відслідковує успішність навчання, виховання і розвитку студентів, сприяє підвищенню їх культурного рівня. Крім цього, він допомагає залучати студентів до наукової роботи, участі у гуртках, творчих конкурсах, екскурсіях та інших заходах

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Для проведення занять використовуються 3 спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторних робот з професійно-орієнтованих дисциплін, лекційну аудиторію, засоби мультимедійної проекційної техніки, приміщення для курсового, дипломного проектування та виконання науково-дослідних робіт.

До основних лабораторій відносяться: 

  • навчальна лабораторія програмної інженерії та інформаційних систем;
  • навчальна лабораторія проєктування та моделювання автоматизованих систем;
  • навчальна лабораторія автоматизованого керування та мікропроцесорної техніки.
Наукові гуртки

На кафедрі існують 4 постійно діючих наукових гуртки:

1)    «Сучасні інформаційні технології»

Керівник: зав.каф. ІКТ, к.т.н.,  доц. Скідан В. В.

2)    «Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи»

Керівник: д.т.н., проф. Ніконов О.Я.

3)    «Проєктування вбудованих систем та Інтернет речей»

Керівник: к.т.н., доц. Лебеденко Ю.О.

4)    «ІТ інновації: технології та продукти»

Керівник: к.т.н., доц. Волівач А.П.