КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Наталія Вікторівна ЧУПРИНКА

завідувачка кафедри, доцент, кандидат технічних наук

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1108

Контактний телефон: +38044-256-84-14

e-mail

Положення про кафедру КН

Перспективний план розвитку кафедри КН 

Про кафедру

Кафедра комп'ютерних наук є випусковою та здійснює якісну підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та 125 «Кібербезпека та захист інформації», які конкурентні на ринку праці та здатні до адаптації в умовах нестабільності та глобальних викликів. Основною метою кафедри є навчання студентів основ програмування, алгоритмів, структурування даних та інших фундаментальних концепцій комп’ютерних наук; дослідження сучасних технологій та інновацій у галузі інформаційних технологій; розробка нових програмних продуктів та систем (спеціальність 122), забезпечення безпеки інформації та кіберпростору шляхом розробки і застосування ефективних технічних і організаційних засобів безпеки (спеціальність 125).

Спеціалізація в галузі комп’ютерних наук та інженерії кібербезпеки має чимало конкурентних переваг, таких як високий запит на спеціалістів, можливість кар’єрного зростання, високі заробітні плати, розвиток професійних навичок, можливість впливати на захист інформації.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

На кафедрі комп’ютерних наук здійснюють підготовку фахівців з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» таких рівнів вищої освіти:

перший (бакалаврський), освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»;

другий (магістерський), освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»;

третій (доктора філософії), освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки».

За спеціальністю 125 «Кібербезпека»:

перший (бакалаврський), освітньо-професійна програма «Інженерія кібербезпеки».

Випускники отримують кваліфікацію:

 • Бакалавр з комп’ютерних наук,
 • Бакалавр з кібербезпеки,
 • Магістр комп'ютерних наук.
Історія кафедри

Історія кафедри розпочинається з кінця 60-х років минулого сторіччя, коли з ініціативи кафедри автоматизації в інституті (тоді Київський технологічний інститут легкої промисловості) було створено обчислювальний центр. Апаратне забезпечення центру, спочатку, складалося з ЕОМ «Мир» й «Наірі».

У 1972 році, для більш широкого використання обчислювальної техніки в освітньому процесі та в проведенні науково-дослідних робіт, із співробітників кафедри автоматизації виокремлюється група молодих, перспективних викладачів, з яких, відповідно до наказу Мінвузу України, була сформована кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики. 

Із 1978 року постійно здійснюється робота  з нарощення обчислювальних потужностей кафедри. З’являються машини типу ЄС. Кафедра постійно провадить роботу із залучення молодих фахівців до викладацької роботи.

У 1992 році відкривається нова спеціальність — «Системи автоматизованого проектування», що в 1994 році змінила назву на «Інформаційні технології проектування». Перший комп'ютерний клас  кафедри нараховував усього 10 персональних ЕОМ.

Необхідно відзначити, що з 1992 року починається співробітництво кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики з іншими випусковими кафедрами. Особливо тісна співпраця спостерігається з кафедрами технології й конструювання швейних виробів і виробів зі шкіри. Така інтеграція зусиль колективів дала можливість значно підвищити рівень курсових робіт і дипломних проєктів за рахунок використання сучасних інформаційних технологій.

У 1998 році відбувається структурна реорганізація кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики. На її базі утворюються дві кафедри: інформаційних технологій проектування та інформатики. 

Кафедра інформаційних технологій проектування увійшла в структуру факультету технології легкої промисловості. 

На кафедрі інформаційних технологій проектування відкривається новий комп’ютерний клас. Він  уміщував 20 персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну комп’ютерну мережу типу «клієнт-сервер».

У 2000 році на кафедрі створено другий комп’ютерний клас на 20 робочих місць, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою й ліцензованим програмним забезпеченням. Кафедра проходить у Міністерстві освіти й науки України акредитацію на IV рівень й отримує можливість здійснювати підготовку магістрів за фахом — інформаційні технології проектування.

Кафедра продовжує активне співробітництво з Інститутом кібернетики й Інститутом математики АН України. У рамках Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем бере активну участь у розробленні кваліфікаційних тестів і контрольних завдань за напрямом — комп’ютерні науки.

У зв’язку з розвитком глобальної комп’ютерної мережі «Internet», для підвищення рівня представлення університету, кафедра працює над створенням WEB-сайту. Така робота стала логічним продовженням щорічних конкурсів WEB-сторінок, які проводяться на кафедрі.

В 2018 році кафедру інформаційних технологій проєктування перейменовано на кафедру комп’ютерних наук.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють 17 викладачів, з яких 4 професори (3 доктори технічних наук, 1 – доктор фізико-математичних наук), та 10 доцентів (кандидати технічних наук).

Сергій Михайлович КРАСНИТСЬКИЙ, доктор фізико-математичних наук, професор

У 1968 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Здобув кваліфікацію математика за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». Докторську дисертацію захистив у 2004 році за темою: «Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гаусівським узагальненим однорідним випадковим полям».

Базова наукова спеціальність: «Теорія ймовірностей і математична статистика».

Напрями наукової діяльності: теорія випадкових процесів і полів, питання математичної статистики при дослідженні процесів легкої промисловості.

    

Володимир Миколайович ОПАНАСЕНКО, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

У 1979 році закінчив Казанський авіаційний інститут. Здобув кваліфікацію інженера-констуктора-технолога радіоапаратури за спеціальністю «Конструювання та виробництво радіоапаратури». Докторську дисертацію захистив у 2007 році за темою: «Архітектурно-структурна організація, розробка і застосування реконфігурованих пристроїв на базі ПЛІС».

Базова наукова спеціальність: «Електронні обчислювальні машини».

Напрям наукової діяльності: синтез параметричного модуля багаторівневої логічної схеми.

Володимир Михайлович ЯХНО, старший викладач, кандидат технічних наук

У 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут. Здобув кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація». Кандидатську дисертацію захистив у 1980 році за темою: «Дослідження і розробка математичних моделей та методів планування загрузки обладнання багато асортиментного виробництва».

Базова наукова спеціальність: «Технічна кібернетика і теорія інформації».

Напрям наукової діяльності: інформаційні технології проектування в САПР.

  

Віктор Іванович ЧУПРИНКА, доктор технічних наук, професор

У 1972 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Здобув кваліфікацію механіка за спеціальністю «Механіка». Докторську дисертацію захистив у 2010 році за темою: «Розвиток наукових основ автоматизованого проектування схем розкрою деталей взуття та шкіргалантереї.

Базова наукова спеціальність: «Механіка, прикладна математика».

Напрям наукової діяльності: САПР в легкій промисловості.

  

Вікторія Георгіївна РЕЗАНОВА, доцент, кандидат технічних наук

У 1994 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Здобула кваліфікацію математика-прикладника за спеціальністю  «Механіка». Кандидатську дисертацію захистила у 2004 році за темою: «Розробка тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів».

Базова наукова спеціальність: «Механіка, Прикладна математика».

Напрям наукової діяльності: математичне моделювання та розробка програмного забезпечення для розрахунку явища специфічного волокно утворення.

  

Євген Олександрович ДЕМКІВСЬКИЙ, доцент, кандидат технічних наук

У 2004 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Здобув кваліфікацію спеціаліста з соціальної інформатики, викладача математики та інформатики за спеціальністю «Соціальна інформатика». Кандидатську дисертацію захистив у 2008 році році за темою: «Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

  

Оксана Зенонівна КОЛИСКО, доцент, кандидат технічних наук

У 1995 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Здобула кваліфікацію інженера-системотехніка за спеціальністю «Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка». Кандидатську дисертацію захистила у 2010 році за темою: «Оптимізація схем розкрою матеріалів на деталі шкіргалантерейних виробів».

Базова наукова спеціальність: «Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка».

Напрям наукової діяльності: питання САПР при розкрою тканини та шкір.

  

Тетяна Іванівна АСТІСТОВА, доцент, кандидат технічних наук

У 1970 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. Здобула кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році за темою: «Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття».

Базова наукова спеціальність: «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

Напрям наукової діяльності: технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

  

Тетяна Іванівна ДЕМКІВСЬКА, доцент, кандидат технічних наук

У 1979 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Здобула кваліфікацію економіста-математика за спеціальністю «Економічна кібернетика».  Кандидатську дисертацію захистила у 2001 році за темою: «Методи та засоби прогнозування процесів на основі комп’ютерного моделювання часових рядів».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

  

Мар’яна Ігорівна ГОЛЬДБЕРГ, доцент, кандидат технічних наук

У 2011 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Здобула кваліфікацію магістра комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистила у 2015 році за темою:  «Удосконалення технологічних процесів текстильної промисловості з урахуванням нелінійних характеристик деформації та тертя в зоні контакту нитки з напрямною».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з направляючими великої кривизни.

  

Геннадій Валерійович МЕЛЬНИК, доцент, кандидат технічних наук

У 2006 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистив у 2017 році за темою: «Удосконалення пружної системи заправки ниток на крупнов’язальних машинах на основі стабілізації натягу».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: інформаційні системи та технології.

  

Ганна Олександрівна КОРОГОД, доцент, кандидат технічних наук

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Здобула кваліфікацію магістра з автоматизації за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Кандидатську дисертацію захистила у 2016 році за темою: «Методи та оптико-електронні засоби вимірювального контролю температури розплавів скломас з використанням інформативної надлишковості».

Базова наукова спеціальність: «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

Напрям наукової діяльності: вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах або комп'ютерні засоби та системи.

  

Наталія Вікторівна ЧУПРИНКАдоцент, кандидат технічних наук

У 2014 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Здобула кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистила у 2016 році за темою: «Розробка методу автоматизованого проектування деталей жіночих сумок».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: інформаційні системи та технології.

  

Антон Миколайович КИРИЧЕНКО, кандидат технічних наук, асистент

У 2011 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Здобув кваліфікацію інженера з комп’ютерних систем за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистив у 2021 році за темою: «Удосконалення системи подачі нитки на крупнов’язальних машинах великого діаметру на основі стабілізації натягу».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: інформаційні системи та технології.

 

Валерій Юрійович КАЛАШНИК, кандидат технічних наук, асистент

У 2010 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистив у 2015 році за темою: «Удосконалення технологічних процесів в’язання та ткацтва з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей нитки».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: математичне моделювання технологічного процесу переробки комплексних ниток на трикотажних машинах.

  

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра комп’ютерних наук має два комп'ютерні класи, що оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням (два мережевих комутатори по 16 персональних ЕОМ).

Наукова діяльність

На кафедрі КН провадиться робота, спрямована на розроблення: математичного та програмного забезпечення інформаційно-довідкових та експертних систем промисловості, сфери обслуговування та освіти; математичного й програмного забезпечення САПР обладнання і технологічних процесів текстильної, швейної та взуттєвої промисловості.

Одним із найважливіших видів науково-дослідної роботи студентів кафедри КН є участь в організації та проведенні щорічної виставки-конкурсу з розробки WEB-сторінок за тематикою діяльності кафедри, факультету та університету. Такі щорічні виставки-конкурси вже стали традиційними і отримали дуже високу оцінку. У цій роботі, під керівництвом викладачів кафедри, взяло участь більше як 100 студентів. Характерною особливістю є те, що з кожним роком їх численність збільшується та оновлюється.

Крім цього, студенти та співробітники кафедри КН за проханням інших кафедр університету здійснюють технічну та методичну допомогу в питаннях використання сучасних інформаційних технологій у науковій та навчальній діяльності. 

Наукові школи

УМОВИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТА ОРТОГОНАЛЬНОСТІ ЙМОВІРНІСНИХ МІР, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ГАУССІВСЬКИМ УЗАГАЛЬНЕНИМ ОДНОРІДНИМ ВИПАДКОВИМ ПОЛЯМ

 • Науковий керівник С. М. Краснитський, доктор фізико-математичних наук, професор.

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ НА ДЕТАЛІ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Науковий керівник В. І. Чупринка, доктор технічних наук, професор.
Наукове співробітництво

На кафедрі діє договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики НАН України.

Науково-дослідницька підготовка аспірантів

На кафедрі функціонує аспірантура для підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою 122 «Комп’ютерні науки».

Наразі на кафедрі комп’ютерних наук здійснюється підготовка 10 аспірантів:

В. Іщенко, М. Кольва, Д. Єгоров, А. Лукашев, С. Шилінгов – науковий керівник В. Ю. Щербань, д. т. н., проф.;

Б. Науменко, Д. Мірошниченко, В. Посвістак – науковий керівник, д. т. н., проф. В. І. Чупринка.

В. Поліщук, Л. Метелешко – науковий керівник, д, ф.-м. н. С. М. Краснитський.

У 2022 – 2024 роках аспіранти брали участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт: «Комп’ютерний програмний комплекс для визначення напруженості технологічних процесів на текстильних машинах» (Державний реєстраційний номер 0122U002571); «Розробка програмного та математичного забезпечення для автоматизації проєктування схем розкрою рулонних матеріалів на деталі шкіргалантереї» (Державний реєстраційний номер 0122U002596); «Розробка програмного та математичного забезпечення для автоматизації проєктування схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття» (Державний реєстраційний номер 0122U002595); «Математичне моделювання електроспоживання у будівлях закладів вищої освіти», (Державний реєстраційний номер 0122U002578).

Міжнародна науково-освітня діяльність кафедри КН

Викладачі кафедри комп’ютерних наук беруть активну участь у міжнародній науково-освітній діяльності.

У 2022—2024 році подано такі проєкти:

Подання проєкту Креативна Європа. Назва: CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY. Реєстраціний номер: 101183579. Учасники від кафедри: Резанова В. Г., Краснитський С. М.

Подання проєкту Еразмус+. Назва: Rethinking Employment of Adult Labourers. Учасники від кафедри: Резанова В. Г., Чупринка Н. В.

Подання проєкту Еразмус+. Назва: Ignition Engine. Учасники від кафедри: Резанова В. Г., Щербань В. Ю.

Подання проєкту Еразмус+. Назва: Clean Slate. Учасники від кафедри: Резанова В. Г., Щербань В. Ю.

Подання заявки Еразмус Жан Моне. Назва: Business and Education in the EU. Учасники від кафедри: Резанова В. Г., Щербань В. Ю., Демківська Т. І.

Подання проєкту Горизонт. Назва: Intelligence XXI 2.0. Учасники від кафедри: Резанова В. Г., Щербань В. Ю.

Подача заявки Еразмус Жан Моне. Назва: European studies for Ukrainians. Учасники від кафедри: Резанова В.Г., Щербань ВЮ., Демківська Т.І.

Подача проекту Горизонт. Наза: Relationship between Intestinal Microbiota and Psychological State of a Person. Учасники від кафедри: Резанова В.Г., Щербань В.Ю.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методична робота є неодмінною складовою у загальному освітньому процесі та становить основну діяльність кафедри. Ця діяльність передбачає планування, організацію та проведення різних форм навчальних занять, самостійну роботу студентів, їх практичну підготовку та виконання індивідуальних завдань. Так кафедра регулярно проводить навчально-методичні семінари, де обговорюються питання організації та методичного забезпечення навчального процесу.

Кафедра розробляє освітні програми для бакалаврів, магістрів та докторів філософії з різних спеціальностей. Навчально-методичне забезпечення дисциплін ґрунтується на освітніх програмах та охоплює такі компоненти як силабуси, робочі програми, практичні програми, засоби оцінювання якості освіти та методичні матеріали для проведення курсових та кваліфікаційних робіт.

У роботі зі  здобувачами освіти кафедра дотримується навчальних планів, затверджених відповідними установами. Вона також впроваджує різні удосконалення, спрямовані на поглиблене вивчення профільних предметів, застосування комп'ютеризації у наукових дослідженнях та використання сучасних інтерактивних інструментів.

Усі навчальні матеріали, необхідні для студентів, регулярно оновлюються та вміщують методичні вказівки, конспекти лекцій, тестові завдання тощо. Крім того, усі ці матеріали доступні у електронному форматі.

Кафедра також активно використовує модульне середовище освітнього процесу, щоб забезпечити доступність навчально-методичних комплексів для всіх форм навчання: денної, заочної та дистанційної.

Наприкінці, персонал кафедри розробляє та публікує навчальні посібники та монографії для забезпечення необхідних дисциплін з професійної та практичної підготовки студентів.

 

Монографії

 1. В. Ю. Щербань, С. М. Краснитський, Т. І. Астістова, В. М. Яхно Методи представлення, збереження та аналізу даних інформаційних систем : колективна монографія //  Київ : ТОВ «Фастбінд Україна», 2023. – 473 с.
 2. В. Ю. Щербань, О. З. Колиско, Ю. Ю. Щербань, Г. В. Мельник, М. І. Колиско, А. М. Кириченко Математичне моделювання систем і технологічних процесів : колективна монографія // Київ : ТОВ «Фастбінд Україна», 2023. – 939 с.          
 3. Rezanova V.G., Rezanova N.M. Software for the research of microfibrillar composites //  Кyiv.:Publishing House АrtЕk, 2023. – 269 p.
 4. В. Ю. Щербань, О. З. Колиско, Ю. Ю. Щербань, Г. В. Мельник, М. І. Гольдберг, А. М. Кириченко. Математичні, алгоритмічні та програмні компоненти САПР // К.: ТОВ «Фастбінд Україна», 2022. – 937 с.
 5. Резанова В. Г., Вільцанюк О. А., Резанова Н. М. Програмне забезпечення для  оптимізації складу багатокомпонентних сумішей // К.: Видавничий дім АртЕк, 2022. – 315 с.  ISBN  978-617-8043-51-3
 6. V. Yu. Shcherban’, L. E. Halavska, О. Z. Kolysko, Yu. Yu. Shcherban’, Т. V. Ielina, М. І. Kolysko. Mathematical software models for determining technological efforts in the production of technical fabrics and knitwear for military needs // К.: Education of Ukraine, 2021. – 148 p.
 7. V. Yu. Shcherban’, V. G. Rezanova, T. I. Demkivska  Programming of numerical methods and examples of practical application : monography // – Kyiv : Education of Ukraine, 2021. – 150 p.
 8. В. Ю. Щербань, О. З. Колиско, Ю. Ю. Щербань, Г. В. Мельник, М. І. Колиско, В. Ю. Калашник. Алгоритмічне та математичне забезпечення при комп’ютерному проектуванні складних систем // К.: Освіта України, 2021. – 930 с
 9. В. Ю. Щербань, Г. О. Корогод, Н. В. Чупринка, А. П. Волівач, А.М. Кириченко. Комп’ютерна реалізація алгоритмічних та програмних компонентів прикладних задач систем автоматизованого проектування // К.: Освіта України, 2021. – 645 с.
 10. В. Ю. Щербань, О. З. Колиско, Ю. Ю. Щербань, Г. В. Мельник, М. І. Шолудько, В. Ю. Калашник. САПР складних систем: математичні, алгоритмічні та комп’ютерні програмні компоненти // К.:Освіта України: ФОП Маслаков, 2020. – 923 с. ISBN 978-617-7862-56-6
 11. Резанова В. Г., Резанова Н. М. Програмне забезпечення для дослідження полімерних систем // К.:АртЕк. — 2020. 358 с. ISBN  978-617-7814-85-5.

 

Навчальні посібники

 1. V. Yu. Shcherban, Y.O. Demkivskiy, T.I. Demkivska, B. L. Shramchenko,     V. G. Rezanova  Methods and systems of artificial intelligence // К.: ТОВ «Фастбінд Україна», 2022. – 210 p.
 2. Rezanova V. G., Shcherban V. Yu., Demkivska T. I. Тechnologies of development software products. Tutorial for students of specialty 122 Computer science //  К.: Видавничий дім «Артек», 2022. – 234 с.   
Планування та організація практичної підготовки фахівців

На кафедрі розроблено всебічну програму практичної підготовки студентів усіх спеціальностей, яка охоплює такі види:

 • Навчальна практика;
 • Виробнича практика;
 • Науково-дослідна практика для магістрів;
 • Переддипломна практика.

Для всіх цих видів практик розроблено методичне забезпечення, що визначає цілі та завдання практики, її розділи та зміст, а також вимоги до звіту, порядок захисту та атестації.

Навчальна практика для студентів першого курсу проводиться на кафедрі КН.

Базами для проведення інших видів практики є такі підприємства у місті Києві та області:

 1.  «Укрліфтсервіс», м. Київ.
 2. АТ «ІНГО», м. Київ, вул. Бульварно-Кудряська, 33.
 3. Гірський комунальний ЗПО  «Старт», Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 3.
 4. ПП «Амобільє», м. Київ.
 5. ПП «Енергія А.В.», м. Київ.
 6. Регіональний центр професійного навчання, м. Київ.
 7. ТОВ «Агро-КТЗ», м. Київ, вул. Фрометівська, 2.
 8. ТОВ «Данн Консалтинг», м. Київ.
 9. ТОВ НВП «Енергія 2000», м. Київ, пр. Повітрофлотський, 94А.
 10. Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві.
 11. ФОП Білий Данило Олегович, м. Київ, пр-т Правди, 80В.

Дисципліни, які викладають на кафедрі

Здобувачі вищої освіти

Здобувачі освіти кафедри активно залучаються до розв’язання складних науково-технічних проблем, оскільки саме наукова діяльність сприяє глибокому оволодінню спеціальністю. Уже з 2 курсу вони беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри. Студенти готують реферати, доповіді для наукових студентських семінарів та конференцій молодих учених та студентів.

Щороку в лютому-березні з-поміж студентів 3–5 курсів на кафедрі проводиться університетський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профільних дисциплін, у якому тільки за останній рік взяли участь більше 50 студентів.

Талановита студентська молодь кафедри має можливість брати участь у щорічних конкурсах наукових робіт та олімпіадах із профільних дисциплін і отримують відзнаки та призові місця.

Також однією з важливих сторін науково-дослідницької роботи студентів кафедри КН є участь в організації і проведенні щорічної виставки-конкурсу з розроблення WEB-сторінок за тематикою діяльності кафедри, факультету та університету. У цій роботі під керівництвом викладачів кафедри беруть участь понад 80 студентів. Переможці конкурсу надалі ставали призерами міжнародних конкурсів та фестивалів з WEB-дизайну та реклами в інтернеті.

Перспективи для здобувачів освіти

Випускники цієї спеціальності можуть виконувати роботу з розроблення та експлуатації програмного забезпечення для САПР не тільки на підприємствах легкої промисловості, а й  інших галузей промисловості, народного господарства, економіки і бізнесу, що потребують глибоких знань з комп'ютерної техніки та технологій. Студенти, які виявляють схильність до наукової діяльності продовжують навчання в аспірантурі університету та Інституту кібернетики НАН України.

Випускники готові до вирішення основних професійних завдань та мають:

 • ґрунтовну математичну підготовку, а також знання із теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань у сфері  інформаційних систем і технологій;
 • ґрунтовну підготовку з програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії, для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик.

Випускники отримують спеціалізовано-професійні компетенції, а саме знання:

 • принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютером;
 • теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;
 • теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проєктування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів, інформаційних технологій; здатність реалізовувати алгоритми моделювання для  дослідження характеристик і стану складних об’єктів;
 • концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичного опрацювання та інтелектуального аналізу; уміння виявляти  з-поміж даних раніше невідомих знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах професійної діяльності;
 • методології автоматизованого проєктування складних об’єктів і систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проєктування;
 • теоретичних основ управління ІТ-проєктами, стандартів РМБОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати програмні системи проєктного управління;
 • організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації; уміння їх застосовувати  в процесі професійної діяльності;
 • основ архітектури комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх у процесі обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем. 
Студентські гуртки

На кафедрі працює постійно діючий науковий гурток «Сучасний функціонал та нові програмні засоби в WEB-технологіях». Науковий керівник гуртка доцент кафедри, к. т. н. Астістова Т. ІЧлени гуртка беруть активну участь у конференціях  та конкурсах міжнародного  та всеукраїнського рівня: Міжнародні науково-практичні конференції: «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» — MSIE; «Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології»; ій конференції «Інноватика в освіті, науці та бізнесі:  виклики та можливості», Всеукраїнському студентському конкурсі з розроблення web-сторінок «WEB-ТЕХНОЛОГ, у конкурсах стартапів як у КНУТД, так за його  межами.

 

У 2022 році студентки Дар’я Ляховська та Діана Кочук вибороли 1 місце серед 123 учасників у Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів «BlackSea Sciens 2022» у номінації «Інформаційні технології, автоматика та робототехніка».

Кафедра в 2022 році ініціювала проведення щорічного Всеукраїнського студентського конкурсу з розроблення web-сторінок «WEB-ТЕХНОЛОГ». Метою конкурсу є реалізація творчого потенціалу студентів в ІТ-індустрії та створення умов для зміцнення й розвитку зв’язків між творчою молоддю України здобувачів освіти різних спеціальностей та підготовки.

Учасники конкурсу, члени журі та представники компанії  SOFTSERVE

Вручення подарунку представником компанії – спонсораSOFTSERVE .

Вручення сертифіката та  призу від спонсорів конкурсу — фірми “SURIKAT”

Вручення та поздоровлення студентці першого курсу від Людмили Ганущак-Єфіменко,
проректора з наукової та інноваційної діяльності, професора

 

Одна з робіт конкурсу

  

Засідання гуртка

 

Учасники гуртка публікують свої наукові статті, тези в наукових журналах, використовують свої дослідження у дипломних роботах.

Випускники

Випускники кафедри КН працюють у державних та комерційних установах на посадах системних адміністраторів, керівників відділів розробки прикладного програмного забезпечення, адміністраторів комп'ютерних мереж у комерційних банках.

Інформація про деяких випускників кафедри комп’ютерних наук

Шиліна Оксана — переїхала до Великої Британії і працює програмістом однієї з комп’ютерних фірм.

Бура Володимир — працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій одного з банків.

Бочак Микола — працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій фірми з продажу автомобілів.

Мурженко Владислав, к. т. н. —  працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій страхової компанії.

Омельченко Павло, к. т. н. —  працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій комерційної фірми.