КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Володимир Юрійович ЩЕРБАНЬ

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1108

Контактний телефон: +38044-256-84-14

e-mail

Положення про кафедру КН

Перспективний план розвитку кафедри КН 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

На кафедрі комп’ютерних наук здійснюють підготовку фахівців з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» таких рівнів вищої освіти:

перший (бакалаврський), освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»;

другий (магістерський), освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»;

третій (доктора філософії), освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки».

За спеціальністю 125 «Кібербезпека»:

перший (бакалаврський), освітньо-професійна програма «Інженерія кібербезпеки».

Випускники отримують кваліфікацію:

 • Бакалавр з комп’ютерних наук,
 • Бакалавр з кібербезпеки,
 • Магістр комп'ютерних наук.
Наукова діяльність

На кафедрі КН під керівництвом В. Ю. Щербаня, д. т. н., професора провадиться робота, спрямована на розроблення: математичного та програмного забезпечення інформаційно-довідкових та експертних систем промисловості, сфери обслуговування та освіти; математичного й програмного забезпечення САПР обладнання і технологічних процесів текстильної, швейної та взуттєвої промисловості.

Однією з найважливіших сторін науково-дослідної роботи студентів кафедри КН є участь в організації та проведенні щорічної виставки-конкурсу з розробки WEB-сторінок за тематикою діяльності кафедри, факультету та університету. Такі щорічні виставки-конкурси вже стали традиційними і отримали дуже високу оцінку. У цій роботі, під керівництвом викладачів кафедри, взяло участь більш як 100 студентів. Характерною рисою є те, що з кожним роком їх численність збільшується та оновлюється.

Крім цього, студенти та співробітники кафедри КН за проханням інших кафедр університету здійснюють технічну та методичну допомогу в питаннях використання сучасних інформаційних технологій у науковій та навчальній діяльності. 

На кафедрі працює аспірантура: 10 аспірантів. Професори кафедри беруть участь у роботі 3 спеціалізованих вчених рад.

Наукові школи

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА САПР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Науковий керівник В. Ю. Щербань, доктор технічних наук, професор. За час існування школи захищено 24 кандидатські та 5 докторських дисертацій. Школа підтримує тісні зв’язки з Інститутами кібернетики, математики НАН України, Хмельницьким національним університетом, Херсонським національним технічним університетом, УкрНІІшвейпром, УкрНІІ текстильно-галантерейної промисловості. Опубліковано 28 монографій, навчальних посібників, понад 450 статей у фахових виданнях та провідних журналах, опубліковано понад 550 тез доповідей на різного рівня наукових конференціях та отримано більше як 220 авторських свідоцтв та патентів.

УМОВИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТА ОРТОГОНАЛЬНОСТІ ЙМОВІРНІСНИХ МІР, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ГАУССІВСЬКИМ УЗАГАЛЬНЕНИМ ОДНОРІДНИМ ВИПАДКОВИМ ПОЛЯМ

 • Науковий керівник С. М. Краснитський, доктор фізико-математичних наук, професор.

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ НА ДЕТАЛІ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Науковий керівник В. І. Чупринка, доктор технічних наук, професор.
Наукове співробітництво

На кафедрі діє договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики НАН України.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють 17 викладачів, з яких 4 професори (3 доктори технічних наук, 1 – доктор фізико-математичних наук), та 10 доцентів (кандидати технічних наук).

Володимир Юрійович ЩЕРБАНЬ, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік МАКНС

У 1982 році з відзнакою закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості. Здобув кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості». Докторську дисертацію захистив у 1994році за темою: «Наукові основи взаємодії ниток з напрямними при виготовленні тканини та трикотажу».

Базова наукова спеціальність: «Машини та апарати легкої промисловості. Технологія текстильних матеріалів».

Напрями наукової діяльності: перспективні інформаційні технології виробництва товарів широкого вжитку, математичне моделювання систем в легкій промисловості.

Викладає дисципліни: «Основи системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації», «Математичне моделювання САПР».

    

Сергій Михайлович КРАСНИТСЬКИЙ, доктор фізико-математичних наук, професор

У 1968 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Здобув кваліфікацію математика за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». Докторську дисертацію захистив у 2004 році за темою: «Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гаусівським узагальненим однорідним випадковим полям».

Базова наукова спеціальність: «Теорія ймовірностей і математична статистика».

Напрями наукової діяльності: теорія випадкових процесів і полів, питання математичної статистики при дослідженні процесів легкої промисловості.

Викладає дисципліни: «Сучасна методологія обробки експериментальних даних», «Логічні основи побудови та функціонування САПР», «Основні системні принципи та інтелектуальні системи», «Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень».

    

Володимир Миколайович ОПАНАСЕНКО, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

У 1979 році закінчив Казанський авіаційний інститут. Здобув кваліфікацію інженера-констуктора-технолога радіоапаратури за спеціальністю «Конструювання та виробництво радіоапаратури». Докторську дисертацію захистив у 2007 році за темою: «Архітектурно-структурна організація, розробка і застосування реконфігурованих пристроїв на базі ПЛІС».

Базова наукова спеціальність: «Електронні обчислювальні машини».

Напрям наукової діяльності: синтез параметричного модуля багаторівневої логічної схеми.

Викладає дисципліни: «ЕОМ і мікропроцесорні системи», «Комп’ютерні мережі».

Володимир Михайлович ЯХНО, доцент, кандидат технічних наук

У 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут. Здобув кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація». Кандидатську дисертацію захистив у 1980 році за темою: «Дослідження і розробка математичних моделей та методів планування загрузки обладнання багато асортиментного виробництва».

Базова наукова спеціальність: «Технічна кібернетика і теорія інформації».

Напрям наукової діяльності: інформаційні технології проектування в САПР.

Викладає дисципліни: «Основні системні принципи та інтелектуальні системи», «Управління інформацією та інформаційна безпека», «Фундаментальні принципи розробки програмного забезпечення», «Математичні методи дослідження операцій».

  

Віктор Іванович ЧУПРИНКА, доктор технічних наук, професор

У 1972 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Здобув кваліфікацію механіка за спеціальністю «Механіка». Докторську дисертацію захистив у 2010 році за темою: «Розвиток наукових основ автоматизованого проектування схем розкрою деталей взуття та шкіргалантереї.

Базова наукова спеціальність: «Механіка, прикладна математика».

Напрям наукової діяльності: САПР в легкій промисловості.

Викладає дисципліни: «Автоматизоване проектування виробничих процесів», «САПР при конструюванні виробів у галузі легкої промисловості», «Алгоритмізація і програмування».

  

Вікторія Георгіївна РЕЗАНОВА, доцент, кандидат технічних наук

У 1994 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Здобула кваліфікацію математика-прикладника за спеціальністю  «Механіка». Кандидатську дисертацію захистила у 2004 році за темою: «Розробка тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів».

Базова наукова спеціальність: «Механіка, Прикладна математика».

Напрям наукової діяльності: математичне моделювання та розробка програмного забезпечення для розрахунку явища специфічного волокно утворення.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерний аналіз», «Технології розробки програмних продуктів», «Інформаційні системи та технології».

  

Євген Олександрович ДЕМКІВСЬКИЙ, доцент, кандидат технічних наук

У 2004 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Здобув кваліфікацію спеціаліста з соціальної інформатики, викладача математики та інформатики за спеціальністю «Соціальна інформатика». Кандидатську дисертацію захистив у 2008 році році за темою: «Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

Викладає дисципліни: «Комп'ютерні мережі», «Розподілені комп’ютерні системи і мережі».

 

Оксана Зенонівна КОЛИСКО, доцент, кандидат технічних наук

У 1995 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Здобула кваліфікацію інженера-системотехніка за спеціальністю «Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка». Кандидатську дисертацію захистила у 2010 році за темою: «Оптимізація схем розкрою матеріалів на деталі шкіргалантерейних виробів».

Базова наукова спеціальність: «Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка».

Напрям наукової діяльності: питання САПР при розкрою тканини та шкір.

Викладає дисципліни: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Комп’ютерна графіка і візуалізація», «Теорія алгоритмів», «Геометричні моделі в САПР».

  

Тетяна Іванівна АСТІСТОВА, доцент, кандидат технічних наук

У 1970 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. Здобула кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році за темою: «Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття».

Базова наукова спеціальність: «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

Напрям наукової діяльності: технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

Викладає дисципліни: «Основи Web-дизайну», «WEB-технології», «Моделювання систем», «Інформаційні системи та технології».

  

Тетяна Іванівна ДЕМКІВСЬКА, доцент, кандидат технічних наук

У 1979 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Здобула кваліфікацію економіста-математика за спеціальністю «Економічна кібернетика».  Кандидатську дисертацію захистила у 2001 році за темою: «Методи та засоби прогнозування процесів на основі комп’ютерного моделювання часових рядів».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

Викладає дисципліни: «Дискретні структури», «Комп’ютерні мережі», «Методи та системи штучного інтелекту», «Інтелектуальний аналіз даних», «Управління ІТ-проєктами».

 

Мар’яна Ігорівна КОЛИСКО, доцент, кандидат технічних наук

У 2011 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Здобула кваліфікацію магістра комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистила у 2015 році за темою:  «Удосконалення технологічних процесів текстильної промисловості з урахуванням нелінійних характеристик деформації та тертя в зоні контакту нитки з напрямною».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з направляючими великої кривизни.

Викладає дисципліни: «Геометричні моделі в САПР», «Теорія алгоритмів», «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Комп’ютерна графіка і візуалізація»

  

Геннадій Валерійович МЕЛЬНИК, доцент, кандидат технічних наук

У 2006 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистив у 2017 році за темою: «Удосконалення пружної системи заправки ниток на крупнов’язальних машинах на основі стабілізації натягу».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: інформаційні системи та технології.

Викладає дисципліни: «Управління інформацією та інформаційна безпека», «Архітектура комп’ютерів та розподілені системи», «Фундаментальні принципи розробки програмного забезпечення».

  

Ганна Олександрівна КОРОГОД, доцент, кандидат технічних наук

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Здобула кваліфікацію магістра з автоматизації за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Кандидатську дисертацію захистила у 2016 році за темою: «Методи та оптико-електронні засоби вимірювального контролю температури розплавів скломас з використанням інформативної надлишковості».

Базова наукова спеціальність: «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

Напрям наукової діяльності: вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах або комп'ютерні засоби та системи.

Викладає дисципліни: «WEB-технології», «Моделювання систем», «Інформаційні системи та технології», «Основи Web-дизайну».

  

Наталія Вікторівна ЧУПРИНКАдоцент, кандидат технічних наук

У 2014 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Здобула кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистила у 2016 році за темою: «Розробка методу автоматизованого проектування деталей жіночих сумок».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: інформаційні системи та технології.

Викладає дисципліни: «Основи Web-дизайну», «Автоматизоване проектування виробничих процесів», «САПР при конструюванні виробів у галузі легкої промисловості», «Алгоритмізація і програмування».

  

Антон Миколайович КИРИЧЕНКО, кандидат технічних наук, асистент

У 2011 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Здобув кваліфікацію інженера з комп’ютерних систем за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистив у 2021 році за темою: «Удосконалення системи подачі нитки на крупнов’язальних машинах великого діаметру на основі стабілізації натягу».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: інформаційні системи та технології.

Викладає дисципліни: «Основні системні принципи та інтелектуальні системи», «Дискретні структури», «Комп’ютерна графіка та візуалізація».

 

Валерій Юрійович КАЛАШНИК, кандидат технічних наук, асистент

У 2010 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Кандидатську дисертацію захистив у 2015 році за темою: «Удосконалення технологічних процесів в’язання та ткацтва з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей нитки».

Базова наукова спеціальність: «Інформаційні технології проектування».

Напрям наукової діяльності: математичне моделювання технологічного процесу переробки комплексних ниток на трикотажних машинах.

Викладає дисципліни: «Дискретні структури», «Комп’ютерні мережі», «Управління інформацією та інформаційна безпека».

  

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра комп’ютерних наук має два комп'ютерні класи, що оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням (два мережевих комутатори по 16 персональних ЕОМ).

Дисципліни, які викладають на кафедрі

Здобувачі вищої освіти

Студенти кафедри активно залучаються до розв’язання складних науково-технічних проблем, оскільки саме наукова діяльність сприяє глибокому оволодінню спеціальністю. Уже з 2 курсу вони беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри. Студенти готують реферати, доповіді для наукових студентських семінарів та конференцій молодих учених та студентів.

Щороку в лютому-березні з-поміж студентів 3–5 курсів на кафедрі проводиться університетський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профільних дисциплін, у якому тільки за останній рік взяли участь більше 50 студентів.

Талановита студентська молодь кафедри має можливість брати участь у щорічних конкурсах наукових робіт та олімпіадах із профільних дисциплін і отримують відзнаки та призові місця.

Також однією з важливих сторін науково-дослідницької роботи студентів кафедри КН є участь в організації і проведенні щорічної виставки-конкурсу з розроблення WEB-сторінок за тематикою діяльності кафедри, факультету та університету. У цій роботі під керівництвом викладачів кафедри беруть участь понад 80 студентів. Переможці конкурсу надалі ставали призерами міжнародних конкурсів та фестивалів з WEB-дизайну та реклами в інтернеті.

Захист дипломних магістерських робіт студентами кафедри КН

  

  

Кращі дипломні роботи

На захисті магістерських робіт призові місця отримали студенти:

1 місце – Артемій Олександрович Виноградов (керівник проф. В. Ю. Щербань).

2 місце – Катерина Юріївна Козлова (керівник доц. В. М. Яхно).

3 місце – Лариса Петрівна Самойленко (керівник доц. В. М. Яхно).

Перспективи для здобувачів освіти

Випускники цієї спеціальності можуть виконувати роботу з розроблення та експлуатації програмного забезпечення для САПР не тільки на підприємствах легкої промисловості, а й  інших галузей промисловості, народного господарства, економіки і бізнесу, які потребують глибоких знань з комп'ютерної техніки та технологій. Студенти що виявляють схильність до наукової діяльності продовжують навчання в аспірантурі університету та Інституту кібернетики НАНУ.

Випускники готові до вирішення основних професійних завдань, мають:

• ґрунтовну математичну підготовку, а також знання із теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань у сфері  інформаційних систем і технологій;

• ґрунтовну підготовку з програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії, для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик.

Випускники отримують спеціалізовано-професійні компетенції, а саме знання:

 • принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютером;
 • теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;
 • теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проєктування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів, інформаційних технологій; здатність реалізовувати алгоритми моделювання для  дослідження характеристик і стану складних об’єктів;
 • концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичного опрацювання та інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше невідомих знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах професійної діяльності;
 • методології автоматизованого проєктування складних об’єктів і систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проєктування;
 • теоретичних основ управління ІТ-проєктами, стандартів РМБОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати програмні системи проєктного управління;
 • організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації; уміння їх застосовувати  в процесі професійної діяльності;
 • основ архітектури комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх у процесі обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем. 
Студентські гуртки

На кафедрі працює гурток під керівництвом доцента Т.І. Астіcтової, де студенти вивчають мови програмування, для розробки WEB-сторінок.

Випускники

Випускники кафедри КН працюють у державних та комерційних установах на посадах системних адміністраторів, керівників відділів розробки прикладного програмного забезпечення, адміністраторів комп'ютерних мереж у комерційних банках.

Інформація про деяких випускників кафедри комп’ютерних наук

Шиліна Оксана — переїхала до Великої Британії і працює програмістом однієї з комп’ютерних фірм.

Бура Володимир — працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій одного з банків.

Бочак Микола — працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій фірми з продажу автомобілів.

Мурженко Владислав, к. т. н. —  працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій страхової компанії.

Омельченко Павло, к. т. н. —  працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій комерційної фірми.

Міжнародна співпраця

Завідувача кафедри КН Володимира Щербаня у 2001 році обрано академіком Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем за науковим напрямом «Технології та системи автоматизованого проєктування».