КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДОКТОРАНТУРА

Вступ 2023

Правила прийому до докторантури в 2023 р

Етапи вступної кампанії у 2023-2024 н.р.


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

5 квітня

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

11 серпня

10 квітня

13 жовтня

Засідання кафедри та Вченої ради факультету/інституту з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступника

14 серпня –

15 вересня

11 – 21 квітня

14 серпня –

17 листопада

Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступників до докторантури та призначення наукового консультанта

не пізніше

28 вересня

не пізніше

26 квітня

не пізніше

29 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

29 вересня

не пізніше

28 квітня

не пізніше

30 листопада

 

Загальний обсяг державного замовлення у 2023 р.

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг державного замовлення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

1

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Документи, які подають вступники до докторантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);

- документа про присвоєння вченого звання (за наявності).

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);

- копію документа про присвоєння вченого звання (за наявності);

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- розгорнуту пропозицію (план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації, міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах);

- письмова характеристика вступника (його наукової діяльності), складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

- копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури КНУТД

 

Накази про зарахування в докторантуру

Наказ про зарахування в докторантуру на договірній основі (№11ас від 27.04.2023р.)

Наказ про зарахування в докторантуру за державним замовленням (№35ас від 13.09.2023р.)