КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ДОКТОРАНТУРА

Вступ 2024

Правила прийому до докторантури в 2024 р

Етапи вступної кампанії у 2024 р.

Етапи вступної кампанії

Денна форма підготовки

за державним замовленням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

4 березня

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

15 серпня

15 травня

15 жовтня

Засідання кафедри та Вченої ради факультету/інституту з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступника

2 серпня –

16 вересня

5 березня –

17 червня

2 серпня –

15 листопада

Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступників до докторантури та призначення наукового консультанта

не пізніше

25 вересня

не пізніше

26 червня

не пізніше

27 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

27 вересня

не пізніше

28 червня

не пізніше

29 листопада

 

Загальний обсяг державного замовлення у 2024 р.

Спеціальність

 

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Обсяг державного замовлення

05.05.10

Машини легкої промисловості

1

05.18.18

Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

1

08.00.03

Економіка та управління національним господарством

1

08.00.04

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

1

17.00.07

Дизайн

2

  

Документи, які подають вступники до докторантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- документа про присудження ступеня доктор філософії (кандидат наук). Якщо громадянин України здобув науковий ступінь в іноземному закладі вищої освіти, додатково подається копія свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь;

- документа про присвоєння вченого звання (за наявності).

- документа про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (у разі потреби).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник  додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);;

- копію документа про присудження ступеня доктор філософії (кандидат наук);

- копію документа про присвоєння вченого звання (за наявності);

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- розгорнуту пропозицію (план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації, міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах);

- копії наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді);

- копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури КНУТД

Накази про зарахування в докторантуру

Наказ про зарахування в докторантуру на договірній основі (№22ас від 19.04.2024р.)

Наказ про зарахування в докторантуру на договірній основі (№32ас від 22.05.2024р.)

Наказ про зарахування в докторантуру на договірній основі (№37ас від 21.06.2024р.)