КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Економіка та бізнес»

 

Локація: ауд. 4-1209, корпус 4

Організатори:

кафедра філології та перекладу

Керівники гуртка:

к. філол. наук, доц. Гудкова Н. М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

23 квітня – Міжнародний день англійської мови

26 вересня – Європейський день мов

Мета діяльності наукового гуртка: виявлення найбільш здібних і талановитих, здатних до науково-дослідної роботи студентів, формування в них готовності та здатності до самоосвіти й саморозвитку, оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на комплексне розуміння проблеми в межах предметної сфери та з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, вдосконалення комунікативної лінгвістичної компетентності з метою повноцінного іншомовного функціонування у професійному середовищі; залучення студентів до участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту; дослідження теоретичних та практичних особливостей фаху в сучасних умовах господарювання з залученням знань та вмінь з іноземної мови (англійської); формування навичок і вмінь, які дадуть змогу майбутнім фахівцям виконувати свої посадові обов’язки, використовуючи іноземну мову.

Основні завдання: розширення й поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблеми, систематизація й аналіз сучасних наукових підходів до розв’язання теоретичних і практичних завдань; поглиблення знань студентів із суміжних дисциплін; вдосконалення вмінь і навичок студентів самостійно вести наукові дослідження іноземною мовою, користуватися сучасною методикою їх проведення; розвиток умінь студентів науково-професійного спілкування англійською мовою; заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів; удосконалення навичок самостійної роботи з науковою літературою, зокрема англомовною; сприяння формуванню риторичних умінь (презентації, доповіді на конференціях іноземною мовою); обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: планування, організація й забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва; економічна ситуація сьогодення; управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку; прогнозування економічних процесів; маркетинг та маркетингові дослідження, маркетингова діяльність підприємств, торговельні марки, бренди і брендинг, особливості рекламного ринку України, інтернет-маркетинг, аналіз поведінки споживачів, маркетингові стратегії; актуальні питання сучасного менеджменту, питання ефективного управління проектами, інтернет-менеджмент, стрес-менеджмент, управління часом, керування старт-ап проектами та організація коворкінгу; фінанси, фінансова система.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ