КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

ГУЛА Євген Петрович

Заслужений працівник освіти України, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0438

Контактний телефон: +38044-256-29-80

Е-mail[email protected]

Положення про кафедру образотворчого мистецтва та графічного дизайну

Програма розвитку кафедри

Про кафедру
Історія

Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну (рисунка та живопису) створена у червні 2000 р. Засновником кафедри був професор, народний художник України Колесніков В.Г., який протягом майже 15 років очолював кафедру. Відкриття кафедри стало базовим підґрунтям для розвитку мистецького фахового спрямування в КНУТД та відкрило шляхи для удосконалення підготовки художників-дизайнерів.

Колективом однодумців – проф. Гулою Є.П., проф. Павленко А.Ф., проф. Кожековим О.В, проф. Бистряковим В.П., доц. Бистряковою В.Н., під керівництвом Колеснікова В.Г., розроблені авторські програми викладання дисциплін: «Індустрія графічного дизайну», «Проектна графіка», «Основи композиції та кольорознавства», «Композиція графіки та фірмовий стиль»,  «Художня та матеріальна культура» та ін., створено творчі майстерні, започатковано виїзди на пленери, що надало змогу розвивати креативність у студентів й всебічно розкривати  потенціал викладачів.

Студенти факультету дизайну на кафедрі образотворчого мистецтва та графічного дизайну опановують базові дисципліни «Образотворче мистецтво та художня творчість», «Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії», «Проектування і формоутворення в графічному дизайні» та ін. У 2003 р. на кафедрі відкрито фахове спрямування «Графічний дизайн» (в межах напряму підготовки 022 «Дизайн») для підготовки фахівців промислової графіки і реклами, що відобразило потреби сучасної України у високопрофесійних спеціалістах, які на гідному рівні здатні творити візуальну культуру країни. Авторське бачення професорсько-викладацького складу кафедри головних акцентів навчального процесу спрямовано на максимальне досягнення поставленої мети. З того часу й по сьогоднішній день кафедра є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн», яка готує професійних дизайнерів-графіків з вищою освітою за програмами підготовки бакалаврів та магістрів «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль».

Студенти кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну набувають фундаментальних знань та професійних навичок з дисциплін: «Дизайн-графіка», «Композиція в дизайн-проекті», «Комплексне дизайн-проектування» та багатьох інших в навчально-творчих майстернях під керівництвом викладачів.

Кафедра має міцні творчі зв’язки з Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Львівською національною академією мистецтв, Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука та іншими мистецькими закладами України.

Науково-педагогічні працівники

З січня 2019 р. кафедру очолює один з її засновників – професор Гула Є.П. Він продовжує працювати над укріпленням кадрового потенціалу кафедри – запрошує докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, вимогливо ставиться до молодих викладачів щодо захисту кандидатських та докторських дисертацій, залишає працювати на кафедрі талановитих випускників. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри являє собою міцний творчий та науковий потенціал. На кафедрі працюють 27 викладачів серед яких 5 професорів, 9 доцентів, 6 кандидатів наук. Переважна більшість викладачів кафедри є  членами творчих спілок України – Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України.

Викладачі кафедри постійно працюють в галузі живопису та графіки, підвищують свій професійний рівень на регіональних та міжнародних пленерах, регулярно експонують свої творчі роботи на різноманітних персональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, як в межах України так і за кордоном, поширюють імідж КНУТД, факультету дизайну в Європі, сприяють розвитку зав’язків з європейським митцями (графіками, дизайнерами), популяризують українську мистецьку та графічну школу в Європі.

Розвиток творчих зав’язків, обмін досвідом, популяризація української графічної школи, інтеграція до європейського дослідницького співтовариства колективом кафедри здійснюється постійно, зокрема у Міжнародних іспано-українських, китайських, польських, словацьких, німецьких, французських, австрійських, культурно-мистецьких проектах, конкурсах, виставках а також по консультуванню студентів,  експертним роботам в галузі живопису, станкової графіки та графічного дизайну, обміну досвідом у навчальній та науковій діяльності  викладачів кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну: проф. Є.П. Гули,  доц. А.П. Дубрівни,  доц. Т.А.Кугай, доц. О.В. Мазніченко, проф. О.В. Колісник, доц. Л.А. Берната, доц. О.А. Осадчої, доц.  М.Ф. Руденка та ін.

Творчий професорсько-викладацький колектив кафедри має значний культурно-мистецький та науковий потенціал для організації та проведення творчої інноваційної співпраці на культурно-мистецькому, освітньому та науково-дослідному рівні та проведення належного високопрофесійного навчально-освітнього процесу на факультеті дизайн КНУТД.

На кафедрі систематично поповнюється кадровий склад молодими випускниками. До участі в освітньому процесі залучаються провідні фахівці з рисунку, живопису та графічного дизайну, діячі наукових установ та організацій, викладачі вищих навчальних закладів мистецького профілю.

ГУЛА Євген Петрович, Заслужений працівник освіти України, професор.           

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового та монументального мистецтва. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Приймав провідну роль в організації на кафедрі спеціалізації «Графічний дизайн та реклама». Має ряд методичних розробок у сфері пластичної анатомії, основ композиції тощо. Твори Гули Є.П. зберігаються в приватних колекціях України, Німеччини, Польщі. Опубліковано 45 наукових праць.

 Останні публікації:

 

КОЛІСНИК Олександра Володимирівна, доктор філософських наук, професор.

Закінчила магістратуру Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв,   кандидат філософських наук зі спеціальності «Антропологія, філософія культури» доктор філософських наук зі спеціальності «Історія філософії» (2014 р.), професор (2015 р.). Член Спілки дизайнерів України. Автор більше 145 публікацій, серед яких три монографії, розділи в підручниках, колективних монографіях, науково-методичні посібники, більше 70 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях. Опубліковано 108 наукових праць:

 • Oleksandra Kolisnyk, Marina Kolosnichenko, Kalina Pashkevych, Modern Graphic Design as a phenomenon of a social communication. International Circular of Graphic Education and Research, No. 13, 2021. URL: https://www.internationalcircle.net/circular/issues/21_10
 • Kolisnyk O.V., Kovalenko M.O. Naive Art: Features of Creative Perception. Art and Design. Науковий журнал.  К. 2021. N 3 (11). P. 45-54. DOI:10.30857/2617-0272.2021.3
 • Kolisnyk O.V., Pashukova S.G., Chernova P.S. Line and its Design in the Visual Environment. Art and Design. Науковий журнал.  К. 2021. N 3 (11). P.114-124. DOI:10.30857/2617-0272.2021.3
 • Колісник  О.В.,  Оганесян С. В. Знаково-символічний аспект у фірмових знаках кінця XIX – початку XX століття. Культура і мистецтво у сучасному світі, КНУКіМ, 2021. (22), с. 212-222. URL: https://doi.org/10.31866/2410-1915.22.2021.235916
 • Kolisnyk O.V., Yakovlev M.I., Kolosnichenko O.V., Pashkevich K.L. Tendencies and art techniques in contemporary comic book graphic design. Art and Design. Науковий журнал.  К. 2020. N 3 (11). С. 34-46. DOI:10.30857/2617-0272.2020.3.2
 • Колісник О.В., Подобєд К.І. Спадщина Василя Єрмилова в культурному контексті незалежної України Art and Design. Науковий журнал.  К. 2020. N 4 (12). С. 114-122. DOI:10.30857/2617-0272.2020.4.9
 • Колісник, О.В.  Художня та матеріальна культура (за видами дизайну): навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 022 «Дизайн», спеціалізації «2201 Графічний дизайн. Фірмовий стиль». Київ: КНУТД, 2020. 188 с.
 • Колісник, О.В. Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик.  Монографія.  Київ: КНУТД, 2020. 235 с.
 • Kolisnyk, O.V.  Graphic design as a sign of cooperation. Monograph / Мodern Technologies and Design Art / Edited by Liubov Bovnegra. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. - Katowice School of Technology, 2020, Р. 209-215.
 • Колісник О. В., Гула Є. П. Втілення концептів гейм-дизайну при розробленні ігрового проекту «Мавка» в умовах запитів сучасності. Art and Design. Науковий журнал.  К. 2019. N 1 (05). C. 77-86. DOI: 10.30857/ 2617-0272.2019.1.7
 • Колісник О. В. Мурали як засіб соціальних комунікацій. Порівняння світового досвіду. Art and Design. Науковий журнал. К. 2019. N 2 (06).  C. 62-74. DOI: 10.30857/ 2617-0272.2019.2.

 

ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович, професор

Закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового живопису та графіки. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Має методичні розробки з дисциплін графічного напрямку. Твори Павленко А.Ф. зберігаються в приватних колекціях України, США. Опубліковано 8 наукових праць.

Останні публікації:

 

ДУБРІВНА Антоніна Петрівна, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури у 1998 р. Член Національної спілки художників України, Член Спілки дизайнерів України. Нагороджена відзнаками: орден «Освітянська слава» Міжнародного форуму «Сучасний стан освіти і науки в Україні. Стратегія розвитку» орден «Берегиня України» Всеукраїнського проекту «Я – Українка», орден «Флагман освіти і науки України» Міжнародного форуму «Освіта і наука заради миру та розвитку суспільства» почесна грамота Спілки педагогів Грузії «За активну і плідну педагогічну діяльність» (2018). Опубліковано 60 наукових праць.

 Останні публікації:

 • Дубрівна А. Веб-дизайн: концептуальні засади проектування. Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021.
 • Дубрівна А., Дороніна С. Український шрифт: витоки, етапи формування, стилістичні особливості. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. Київ: Міленіум, 2021.
 • Дубрівна А., Сенчак Х. Художньо-образні аспекти дизайну інформаційних повідомлень антиковідного спрямування. Культура і сучасність: зб. наук. пр. Київ: Міленіум, 2021.
 • Dubrivna A. Online teaching in the Design Education System. Актуальні проблеми сучасного дизайну: Матеріали міжнарод. наук.-прак. конф. Київ: КНУТД, 2021.
 • Дубрівна А. Міжнародні арт- та дизайн- проекти: аспекти організації. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: творчі діалоги: зб. наукових праць. Київ: НАКККіМ, 2021
 • Дубривна А., Клюцевская А. Современные тенденции в проектировании подарочной упаковки премиум класса. The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PHD Students: Матеріали міжнарод. наук.-прак. конф. Кишинів: ТУМ, 2021.

 

ОСИПЧУК Микола Володимирович, доцент.

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює в галузі станкового живопису. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Автор навчального посібника «Рисунок» та упорядник методичних розробок з рисунка та живопису. Твори Осипчука М.В. зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 17 наукових праць.

Останні публікації

 

БАСАНЕЦЬ Олександра Петрівна, доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Співавтор навчального посібника «Рисунок», має методичні розробки у галузі живопису. Працює у галузі станкового живопису. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 15 наукових праць.

Останні публікації:

 

КУГАЙ Тетяна Анатоліївна, доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Має методичні розробки у галузі індустрії графічного дизайну, макетування та роботі в матеріалі. Працює в галузі станкової та комп'ютерної графіки, живопису, книжкового та журнального оформлення. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи Кугай Т.А. зберігаються в приватних колекціях України, Німеччини, Канади, США, Англії та музеї Тараса Шевченка у Пекіні, Китай. Опубліковано 17 наукових праць.

Останні публікації:

 

МАЗНІЧЕНКО Оксана Володимирівна, доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Спілки дизайнерів України. Працює в провідних видавництвах України в галузі книжкової ілюстрації, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 19 наукових праць.

Останні публікації:

 

НЕРОЗНА Маріана Олегівна, кандидат культурології, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв. Кандидат культурології зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури. Тема "Збереження культурного розмаїття в добу глобалізації (середина ХХ – початок ХХI ст.)". Автор серій наукових праць з проблематики збереження культурного розмаїття в добу глобалізації, розвитку дизайнерської освіти, питань сучасного мистецтва. Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну та живопису. Творчі наробки зберігаються у приватних колекціях України, Польщі, Германії, Іспанії.

БЕРНАТ Леонід Анатолійович, доцент.

Народився в 1962 році, в Києві. 1980 - Закінчив Республіканську художню школу ім. Т. Г. Шевченка. 1990 - Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет графічного дизайну. 2000 - Член Національної спілки художників України. Активно працює у різних напрямах мистецтва, а саме: книжкова графіка, плакат, станковий живопис, графіка, об'єктний асамбляж. Гармонійно поєднує творчу та виставкову діяльність з викладанням в інститутах і академіях України. Учасник і дипломант багатьох вітчизняних та міжнародних виставок.

РУДЕНКО Михайло Федорович, доцент.

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури з відзнакою (Суріковський стипендіат), член Національної спілки художників України. Стажувався за кордоном. Має досвід викладання в Європейських вузах. Його учні продовжують навчання в Сорбона 8 (Франція), та в Віденській Академії мистецтв,  член спілки художників Берліну, член міжнародної спілки музейних працівників (арт. експерт. Займається міжнародними проектами та популяризацією Українського мистецтва на телебаченні та радіо. Працює в галузі живопису, графіки та пластичних мистецтв. Учасник більше 56-ти міжнародних виставок та багатьох виставок національного  та регіонального рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях та в галереях України, Німеччини,  Угорщини, Австрії, Канади, США . Опубліковано 8 наукових праць.

Останні публікації:

 

МИХАЙЛЮК Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), старший викладач.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.  Член спілки дизайнерів України. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 Дизайн. Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну. Співавтор серії наукових праць з культурології, естетики, конструктивно-функціональної проблематики дизайну у контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини; культурології та естетики дизайну в проектуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції; теоретичних та практичних основ естетичного формоутворення одягу різного призначення.

Останні публікації:

 • Узагальнена систематизація різновидів фактур матеріалів для дизайн-проектування одягу. Михайлюк О.Ю., Колосніченко М.В., Остапенко Н.В., Гайова І.Л., Антонюженко А.Ю. Art and Design. 2018.
 • Підхід до дизайнпроектування фактурних рішень жіночого одягу. Михайлюк О.Ю., Остапенко Н.В., Луцкер Т.В. Art and Design. 2019.
 • Принти у стилі поп-арт як творче джерело для проектування сучасних колекцій одягу. Струмінська Т.В., Михайлюк О.Ю., Слітюк О.О., Омельченко Г.В., Дегтяр Т.Ю. Art and Design. 2020.
 • Фактурні рішення художніх виробів з текстилю: термінологічні аспекти. М. Колосніченко, Н. Остапенко, О. Михайлюк. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. №4. С. 237-244.
 • Споживацькі пріоритети як основа дизайн діяльності в сфері моди. Чупріна Н., Колосніченко М., Винничук М., Михайлюк О. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2020. V8, №1. P. 87-92.
 • Свідоцтво на промисловий зразок № 42524 Двостороннє пальто з фактурним ефектом. Колосніченко О.В., Михайлюк О.Ю., Луцкер Т.В., Струмінська Т.В. 2020 р.

 

СЕРБІНОВА Катерина Олександрівна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює в сфері дизайну, живопису, рисунка. Учасниця всеукраїнських, персональних виставок. Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну та живопису. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

Викладає дисципліни: «Основи композиції та кольорознавство», «Індустрія дизайну», «Композиція графіки та фірмовий стиль». «Проектування та формоутворення в графічному дизайні».

ОСАДЧА Алла Миколаївна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Учасниця виставок національного та регіонального рівня. Має методичні розробки по графічним технікам. Працює у галузі станкового живопису та графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 28 наукових праць.

Останні публікації:

 

ПІЛЬГУК Олеся Анатоліївна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Має методичні розробки з рисунку. Працює у галузі станкового живопису. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 13 наукових праць.

Останні публікації:

 

БАСАНЕЦЬ Юрій Петрович, старший викладач.

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового живопису. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 14 наукових праць.

Останні публікації:

 

ПАШУКОВА Світлана Георгіївна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури.  Працює у галузі станкового живопису та графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 25 наукових праць.

Останні публікації:

 

ГАЛЬЧИНСЬКА Ольга Сергіївна, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 Дизайн. Член Національної спілки художників України (спілка молодих художників та мистецтвознавців). Працює в сфері станкового живопису. Бере активну участь в різноманітних конкурсах та виставках. Роботи художниці знаходяться в приватних колекціях України, США, Ірану. Опубліковано 18 наукових праць.

Останні публікації:

 

ЄРМАК Інга Олександрівна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Працює в сфері живопису, рисунка, дизайну, оформлення книги. Має ряд методичних розробок з рисунка, живопису, графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та закордоном. Опубліковано 14 наукових праць.

Останні публікації:

 • Вимоги до навчального посібника, призначеного для супроводу навчання деяких технічних дисциплін майбутніх фахівців мистецьких профілів, ІО Єрмак, Проблеми сучасного підручника, 758-763
 • Створення  і застосування дидактичних матеріалів для навчання майбутніх дизайнерів з використанням цифрових технологій, ІО Єрмак, Редакційна колегія журналу
 • Навчання майбутніх дизайнерів використання цифрових технологій, ІО Єрмак, Комп'ютер у школі та сім'ї, 30-32

 

ПШІНКА Наталя Миколаївна, асистент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює в галузі станкової та книжкової графіки, станкового живопису. Учасниця виставок національного та регіонального рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 10 наукових праць.

Останні публікації:

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну має творчі майстерні для проведення практичних занять з дисциплін «Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії», «Образотворче мистецтво та художня творчість», які оснащені сучасним обладнанням і різноманітним натюрмортним фондом. Студенти забезпечені навчальною натурою й гіпсовими моделями античних зразків скульптури.

Для проведення лекційних та практичних занять зі спецдисциплін на кафедрі функціонують навчальні аудиторії та творчі арт-студії, зал курсового та дипломного проектування. В рекреаційних приміщеннях знаходяться зразки студентських робіт та твори викладачів кафедри – професійних художників.

Всі складові матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу кафедри постійно розвиваються та оновлюються. На кафедрі функціонують творчі студії, методична студія-лабораторія, арт-студії з розробки комплексних дизайн-проектів, зокрема:

 • 1-0192  –  Студія графічного дизайну
 • 1-0194  –  Дизайн-студія
 • 1-0195  –  Приміщення дипломного проектування
 • 1-0384  –  Студія дизайн-графіки
 • 1-0384А  –  Студія дизайн-графіки
 • 1-0387  –  Студія композиції графіки
 • 1-0387А  –  Студія візуальних комунікацій
 • 1-0425  –  Студія рисунку
 • 1-0427  –  Арт-студія образотворчого мистецтва
 • 1-0429  –  Студія живопису
 • 1-0431  –  Студія рисунку
 • 1-0433  –  Кабінет завідувача кафедрою
 • 1-0435  –  Студія рисунку
 • 1-0436  –  Методична студія пластичної анатомії
 • 1-0438  –  Викладацька
 • 1 майстерня  –  Зал дипломного проектування
 • 2 майстерня  –  Зал графічного проектування

У студіях композиції графіки, дизайн-графіки та Арт-студії графічного дизайну студенти кафедри, очолювані керівниками – досвідченими фахівцями у цій сфері образотворчої діяльності, втілюють у практику знання про науково-практичні методи реалізації творчої інформації в комплексних дизайн-проектах, удосконалюють володіння принципами візуалізації проектів засобами дизайн-графіки, проектної графіки та рекламної графіки для втілення власних творчих рішень.

В Арт-студії образотворчого мистецтва та залі графічного проектування студенти виконують графічні розробки до міжнародних та всеукраїнських конкурсів, виготовляють та опрацьовують творчі дизайн-проекти соціального та рекламного спрямування, створюють та готують до експозиції конкурсні та виставкові роботи в галузі графічного дизайну.

В методичній студії-лабораторії з вивчення пластичної анатомії студенти проводять інформаційно-теоретичні та практичні дослідження будови пластики людського тіла, що сприяє вдосконаленню роботи над дизайнерськими проектами.

Підготовка фахівців у сфері графічного дизайну та фірмового стилю на кафедрі образотворчого мистецтва та графічного дизайну передбачає широке застосування комп’ютерних технологій навчання та програмного забезпечення освітнього процесу. При проведенні лекцій все активніше застосовуються мультимедійні засоби, а практичні заняття, особливо з фахово-орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану. 

  

 

Мистецькі школи

Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано мистецьку школу «Рух у просторі і часі», засновник якої – народний художник України, професор, Володимир Григорович Колесніков (завідувач кафедрою рисунку і живопису, 2000 – 2014 р.).

Школа працює у напрямку досліджень сучасних концепцій розвитку та дослідженню мистецтва, матеріальної культури.

Мистецька школа: УКРАЇНСЬКЕ ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА ДИЗАЙН

Засновник мистецької школи – Заслужений працівник освіти України, художник, графік, завідуючий кафедрою образотворчого мистецтва та графічного дизайну, відмінник освіти, член НСХУ, професор  Гула Євген Петрович

Школа працює у напрямку розвитку мистецтва та графічного дизайну України; дослідження актуальних аспектів мистецтва та дизайну; виявлення та формування сучасних тенденцій удосконалення живопису та графічного дизайну в контексті сталого розвитку.

Результати діяльності мистецьких шкіл:

 • твори експонуються у музеях світу, зокрема в Німеччині, Польщі,  Китаї, Швейцарії, Німеччині, Франції, Малайзії, США, Бельгії, Узбекистані, Таджикістані, Казахстані, Молдові тощо;
 • розроблені монументально-декоративні твори, які знаходяться в Україні, (Київ, Полтава, Лубни, Дрогобич);
 • в університеті створено творче об'єднання «Мистецтво»;
 • у творчому доробку понад 3000 робіт (монументально-декоративне мистецтво, живопис, графіка, скульптура, графічний дизайн), 30 публікацій, у тому числі  монографій та каталогів.
Наукова діяльність

Викладачі кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну проводять дослідження в галузі живопису, графіки, дизайну, а також у сфері вдосконалення педагогічних методик з метою поліпшення засвоєння знань студентами. Вони постійно беруть участь у художніх та дизайнерських міжнародних, національних та регіональних виставках, конкурсах, симпозіумах, а також у науково-методичних конференціях.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в роботі науково-методичного семінару з актуальних проблем художньої культури, естетики, проектування та теорії графічного дизайну, який орієнтований на формування нової концепції дизайну, що базується на екології культури та життя людини (діє на факультеті дизайну).

Вагомий внесок у науково-творчі дослідження вніс професор кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну, Євген Петрович Гула – автор книги, у якій пластична анатомія розглядається як основний базис академічного рисунка. Іноваційний підхід у подачі матеріалу сприяє зацікавленню студентів у подальшому поглибленні знань з анатомії та пластики, що допомагає формуванню естетичного світогляду та вихованню художнього смаку в майбутніх художників і дизайнерів.

 

Випускники:

 • Александров Алексей  –  графічний дизайнер у ТОВ «Червона квітка»;
 • Брачун Андрій (випуск 2017 р.)  –  провідний дизайнер компанії «Петрус», член національної спілки художників;
 • Галайда Лілія (випуск 2017 р.)  –  дизайнер, аніматор в «1 + 1 media»;
 • Помазнюк Ольга  –  дизайнер по рекламі мережі магазинів «Каркас»;
 • Потапенко Аліна (випуск 2017 р.)  –  графічний дизайнер в музичній групі «Дзидзю»;
 • Руденко Ліза  –  графічний дизайнер та дизайнер одягу торгової марки «L Rudenko»;
 • Якушина Вікторія (випуск 2018 р.)  –  компанія менеджер по дизайну та рекламі ООО «Парус Экспо Медиа»;
 • Дідик Альона, Калініченко Олександра, Москаленко Ілона, Мотицька Яна, Чобан Едіта  –  графічні дизайнери в провідних дизайнерських та рекламних компаніях Києва (Україна).

 

На основі проведених кафедрою наукових досліджень, на замовлення державних та громадських установ, творчих та освітянських закладів, підприємств та організацій, виконано цілий ряд дизайнерських розробок проектів фірмового стилю, художньо-мистецького оформлення внутрішнього простору, а також у сфері створення соціально-мистецьких проектів, що мають нагальну актуальність в сучасному суспільстві.

 

Головними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • Творчо-інноваційна робота науково-педагогічних працівників кафедри на виставках, науково-творчих симпозіумах, публікація творчих робіт з живопису та графіки у ЗМІ (проф. Павленко А. Ф., доценти О.А. Осадча, Кугай Т.А., Руденко М. Ф.);
 • Дизайн-освіта в контексті культури сучасного суспільства (проф. Гула Є. П., доцент Дубрівна А. П., доцент Мазніченко О. В.);
 • Науково-дослідні проблеми дизайнерської освіти в Україні (доценти Осипчук М. В., Кугай Т. А., Бернат Л.А., ст. викладач Єрмак І. О.);
 • Особливості сприйняття студентами мистецького напряму підготовки питань наукових досліджень в дизайні (професор Колісник О. В., ст. викладачі Пільгук Л. А., Басанець Ю. П.);
 • Формування напрямів наукової роботи студентів за освітніми програмами магістерської підготовки «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль» ((професор Гула Є. П., доценти Руденко М.Ф., Дубрівна А. П., асистент Гальчинська О. С.).

 

Наукова школа

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Напрями:

 • дослідження соціокультурних тенденцій, процесів функціонування суспільства з метою дослідження інновацій у дизайні та його фахового викладання майбутнім дизайнерам;
 • розробка ефективних моделей графічного дизайну на основі синтезу мистецтв;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з графічного дизайну та мистецтвознавства, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

 

Наукові керівники

доктор філософських наук, професор Колісник О.В.

Заслужений працівник освіти України, професор Гула Є. П.

 

Результати:

 • опубліковано понад 120 наукових праць та монографій.

Результати наукових досліджень за цими напрямами покладені в основу науково-дослідної роботи кафедри із залученням студентів, що допомагає у розробці курсових робіт та дипломних робіт магістра з дизайну.

Разом з тим, науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну наукову діяльність в межах наукового напряму, затвердженого Вченою Радою КНУТД «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика екології та систем життєзабезпечення людини», науковий керівник – д. т. н., професор, декан факультету дизайну Колосніченко М. В.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують різні види навчального навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування та ін.) з дисциплін, які закріплені за кафедрою образотворчого мистецтва та графічного дизайну.

На кафедрі ведеться викладання таких дисциплін:

 1. Графічний дизайн
 2. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 3. Індустрія графічного дизайну
 4. Індустрія дизайну та реклами 
 5. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 6. Композиція в дизайн-проекті
 7. Композиція графіки та фірмовий стиль 
 8. Образотворче мистецтво та художня творчість
 9. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 10. Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії
 11. Передпроектний та проектний аналіз (за видами дизайну)
 12. Проектна графіка (за видами дизайну).
 13. Проектування рекламної графіки
 14. Фірмовий стиль
 15. Проектування і формоутворення в графічному дизайні
 16. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Розроблені викладачами програми з наведених дисциплін є авторськими та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу. 

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри підготовлено та видано більше 230 науково-методичних посібників, 48 конспектів лекцій (в тому числі на електронних носіях), більше 20 навчальних посібників за спеціальністю «Дизайн» (в тому числі на електронних носіях).

Навчально-методична робота викладачів кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайнупроводиться за такими напрямами:

 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних навчальних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) відповідно до вимог вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі при підготовці фахівців-дизайнерів в галузі графічного дизайну та фірмового стилю;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню. 

 

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано більше 20 навчальних та навчально-методичних посібників, монографій за напрямом наукової та творчої діяльності, серед яких найбільш значущими можна вважати:

 1. Колесніков В. Г. Рух у просторі і часі: монографія / В. Г. Колесніков. – К. : Арістей, 2009. – 136 с. :іл.
 2. Колесніков В. Г. Подорож у всесвіті почуттів: монографія / В. Г. Колесніков. – К. : АГАТ ПРІНТ, 2010. – 235 с. :іл.
 3. Колесніков В. Г. КОЛЕС: монографія у 2-х томах / В. Г. Колесніков. – К. : АГАТ ПРІНТ, 2012. – 852 с. :іл.
 4. Гула Є. П. Пластична анатомія - основа рисунка / Є. П. Гула. – К. : [Видано за сприянням Київської спілки художників книги], 2013. – 344 с.
 5. Колісник, О.В.  Художня та матеріальна культура (за видами дизайну): навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 022 «Дизайн», спеціалізації «2201 Графічний дизайн. Фірмовий стиль». Київ: КНУТД, 2020. 188 с.
 6. Kolisnyk O.V.  Сollective Monograph / Graphic design as a sign of cooparation // Мodern Technologies and Design Art / Edited by Liubov Bovnegra. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. –  Katowice School of Technology, 2020, –  Р. 209 - 214. (обсяг – 299 с., фіксований власний обсяг – 5 с.)
 7. Колісник О.В.: монографія / Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик / О.В. Колісник. – К.: КНУТД, 2020, – 224 с.
 8. Гула Є. П.: монографія/ Пластична анатомія – основа рисунка: монографія / Є.П,Гула. – К.: ВХ [студіо], 2013. – 504 с. (обсяг – 504 с., фіксований власний обсяг – 504 с.)
 9. Гула Є. П. : навчальний посібник/Пластична анатомія – основа рисунка: Навч. посібник / Є.П. Гула. – К.: Київська спілка художників книги, 2013.–344с. (обсяг–344с., фікс. власн. обсяг – 344с.)
Напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації. Освітні програми

Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну є випускаючою за спеціальністю 022 «Дизайн» (для бакалаврів та магістрів).

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр (3 роки, 10 місяців), магістр (1рік, 4 місяця) в межах спеціальності «Дизайн» за такими освітніми програмами:

 • Графічний дизайн (бакалавр, магістр)
 • Фірмовий стиль (бакалавр, магістр)

Підготовка фахівців вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» здійснюється за освітніми ступенями, з набуттям такої кваліфікації:

 1

 Освітній ступінь:

 бакалавр (4 роки)

 

 Кваліфікація за дипломом:

 бакалавр з дизайну

 

 Спеціальність:

 022 Дизайн

 

 Фахові спрямування:

 2

 Освітній ступінь:

 магістр (1,5 роки на базі диплому бакалавра)

 

 Кваліфікація за дипломом:

 магістр з дизайну

 

 Спеціальність:

 022 Дизайн

 

 Освітні програми магістерської підготовки:

Студенти

На кафедрі образотворчого мистецтва та графічного дизайну проходять навчання понад 730 студентів денної та більше 115 студентів заочної форм навчання. Студенти постійно беруть участь у фахових міжнародних, регіональних конкурсах, виставках та отримують нагороди (Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка», Всеукраїнський конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота», «Всеукраїнський конкурс рисунка», «Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації», Всеукраїнські художні виставки).

В процесі навчання студенти кафедри виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих художників, художників-графіків, дизайнерів-ілюстраторів та дизайнерів фірмового стилю, де постійно виборюють призові нагороди.

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани»
 • Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка»
 • Всеукраїнський конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота»
 • Всеукраїнський конкурс дизайнерів «Сузір’я «Каштан»
 • Всеукраїнський конкурс рисунка серед студентів мистецьких навчальних закладів
 • Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації
 • Всеукраїнські художні виставки молодих митців в галузі образотворчого мистецтва, проектної графіки та фірмового стилю
 • Всеукраїнський конкурс соціального плакату «Мода на безпечний секс» та багато інших.

Рекреаційні приміщення кафедри використовуються як виставкова зала для демонстрації творчих робіт як викладачів кафедри – професійних художників, так і студентів університету. За період 2000-2022 рр. кафедрою образотворчого мистецтва та графічного дизайну було проведено більше 50 художніх виставок.

Таким чином, студенти мають можливість не тільки отримувати вищу освіту за спеціальністю «Дизайн», а також приймати безпосередню участь в мистецьких заходах України. Студенти кафедри на конкурсах з рисунка та живопису серед вищих навчальних закладів мистецького напрямку не раз займали призові місця.

Крім того, протягом останніх років студенти кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну – майбутні дизайнери-графіки, є постійними учасниками Міжнародних проектів «Плакатом по витратах» та «Енергоефективний університет».   

 

 

 

  

   

- 2020 - Студентський конкурс на розробку логотипу для Київського інституту Кілуйського технологічного університету

  

  

Перспективи для студентів

На кафедрі образотворчого мистецтва та графічного дизайну створені всі умови для повноцінного засвоєння знань та навичок майбутніми фахівцями, що мають вільно володіти сучасними художніми засобами для повноцінного розкриття своїх здібностей при виконанні реальних проектів. Поглиблене вивчення основ графічного дизайну та поєднання його з комп’ютерним проектуванням дає можливість представляти вітчизняну продукцію в конкурентноспроможному вигляді.

В процесі навчання студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

В освітньому процесі активно застосовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки художньої творчості провідних митців світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри отримують знання як у межах загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які розробляються провідними викладачами та дизайнерами, і постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів різних напрямів проектної діяльності.

Студенти кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» за освітніми програмами «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за відповідною освітньою програмою магістерської підготовки, що діє при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну».

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), також здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Викладачами кафедри, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

Студенти кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Студентські гуртки

В ході навчання студенти кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну, під керівництвом викладачів, виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі організовано та успішно діють студентські творчі гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

Серед найбільш значущих напрямів діяльності студентів у творчих гуртках необхідно виділити такі:

Розробка нових базових та індивідуальних проектів графічного дизайну різного призначення та стильового вирішення (засновник – народний художник України, професор Колесніков В. Г., керівники – доцент Кугай Т.  А. та Мазніченко О.  В.). Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка можна назвати:

 • виконання дизайн-проектів промислової та рекламної графіки різного призначення та стильового рішення на основі сучасних інноваційних технологій;
 • створення реальних чи віртуальних моделей художніх композицій об’єктів та дизайн-проектів рекламної та промислової графіки;
 • проведення пошуку, моделювання та порівняльного аналізу графічних творчих варіантів образів та форм. 
Випускники

Випускники кафедри – фахівці з графічного дизайну активно працюють у сфері реклами, в організаціях з розробки фірмового стилю (логотипи, емблеми, ділові папери, візитки, упаковка), видавничій сфері, на телебаченні (володіння анімаційними технологіями), на підприємствах, де має місце оформлення видовищних заходів. Володіння комп’ютерними технологіями дає можливість проектування рекламної продукції в інтер’єрі.

Професійні уміння та знання про методи реалізації та презентації творчої інформації в дизайн-проектах, дають випускникам можливість впроваджувати принципи підготовки графічної частини дизайн-проекту засобами комп’ютерної графіки та фотографіки. Відповідно, вони можуть плідно працювати у поліграфічній галузі, видавництвах та періодичних виданнях.

Випускники кафедри сьогодні є затребуваними висококваліфікованими фахівцями у сфері графічного дизайну та реклами, фірмового стилю, а також викладачами вищих навчальних закладів в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами. 

Зарубіжне партнерство

Науково-педагогічні працівники кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну підтримують міжнародні зв’язки з ВНЗ та митцями багатьох країн (Грузія, Болгарія, Польща, Чехія, Великобританія, Іран, Індія та інш.). За роки функціонування на кафедрі пройшли навчання понад 80 іноземних студентів з Китаю, Литви, Вірменії, Туркменістану, Сербії, Молдови, Ірану. Вже більше 10 років на кафедрі ведеться підготовка студентів з Китаю.

Викладачі кафедри є членами редколегій міжнародних журналів, спільно із студентами виступають з доповідями на міжнародних конференціях.

Мистецькі твори викладачів факультету (живопис, батік, скульптура) представлені на виставках країн СНД, Західної Європи, Канади.

Крім того, кафедра підтримує міжнародні зв'язки з суміжними за напрямом фахової підготовки фахівцями вищих навчальних закладів країн СНД та далекого зарубіжжя – Литви, Молдови, Грузії, Таджикистану, Болгарії, Польщі, Чехії, Великобританії, Китаю, Ірану, тощо. 

Випускники кафедри:

 • Александров Алексей  –  графічний дизайнер у ТОВ «Червона квітка»;
 • Брачун Андрій (випуск 2017 р.)  –  провідний дизайнер компанії «Петрус», член національної спілки художників;
 • Галайда Лілія (випуск 2017 р.)  –  дизайнер, аніматор в «1 + 1 media»;
 • Помазнюк Ольга  –  дизайнер по рекламі мережі магазинів «Каркас»;
 • Потапенко Аліна (випуск 2017 р.)  –  графічний дизайнер в музичній групі «Дзидзю»;
 • Руденко Ліза  –  графічний дизайнер та дизайнер одягу торгової марки «L Rudenko»;
 • Якушина Вікторія (випуск 2018 р.)  –  компанія менеджер по дизайну та рекламі ООО «Парус Экспо Медиа»;
 • Дідик Альона, Калініченко Олександра, Москаленко Ілона, Мотицька Яна, Чобан Едіта  –  графічні дизайнери в провідних дизайнерських та рекламних компаніях Києва (Україна).

Квінтесенцією мистецьких подій початку вересня у  Київському національному університеті технологій та дизайну  стало відкриття  9  вересня  2020 р.  (1 корпус , 4 поверх, ауд. 1-0425)  на факультеті дизайну  виставки творчих живописних та графічних робіт викладачів та студентів кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну.

Виставку відкрив ректор КНУТД,  професор, академік Іван Михайлович Грищенко. Він привітав усіх гостей та учасників виставки, зазначивши, що ця виставка є значним показником рівня професійної дизайнерської підготовки студентів, яку здійснює творчий професорсько-викладацький колектив кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну під керівництвом завідуючого кафедрою проф. Гулою Є.П. Ректор відмітив високий творчий та науковий рівень підготовки студентів як в КНУТД, так і в технологічному університету Цілу (Академія наук провінції Шандун, Китай), де минулого року розпочалась підготовка студентів-дизайнерів, сумісно з факультетом дизайну КНУТД. На відкритті виставки виступила декан факультету дизайну проф. Марина Вікторівна Колосніченко зазначивши, що будь-яка виставка - це одкровення і випробування, що кожна з виставлених робіт є сукупністю академічної точності і новаторського мислення, виразної образності, безкінечної кількості значень та сміливих рішень, які в сукупності дозволяють створити захоплюючий діалог між студентами і викладачами. Завідуючий кафедрою образотворчого мистецтва та графічного дизайну, проф. Євген Петрович Гула зазначив у своєму слові, що виставка є органічною складовою творчого та освітнього процесу, естетичним і духовним орієнтиром для студентів-дизайнерів.

На виставці представлені роботи талановитих студентів факультету дизайну, виконані як в академічних традиціях, так і відповідно до тенденцій contemporary art під керівництвом професорів Гули Є.П., Павленка А.Ф., доцентів Руденка М.Ф., Дубрівної А.П., Басанець О.П., Осипчука М.В., ст. викладачів Пашукової С.Г., Басанця Ю.П.