КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

Анна Анатоліївна ОЛЕШКО,

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,  ауд. 4-1005; 4-1008

Контактний телефон: +38044-256-21-56

e-mail

 

Положення про кафедру смарт-економіки

Програма розвитку кафедри смарт-економіки на 2022-2023 роки

 

Про кафедру

Місія кафедри полягає у підготовці інноваційних, креативних та конкурентоспроможних фахівців-економістів, здатних в умовах диджиталізації та інтелектуалізації господарських процесів приймати розумні, обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності бізнесу, корпорацій, підприємств та організацій у різних сферах економіки на національному й міжнародному рівні.

Поглиблюючи співпрацю зі здобувачами вищої освіти, професорсько-викладацький колектив кафедри прагне забезпечити:

 • творчу та професійну самореалізацію здобувачів;
 • досягнення здобувачами високих результатів у науково-дослідницькій діяльності прикладного та фундаментального характеру;
 • підвищення рівня культурного та національно-патріотичного виховання здобувачів;
 • формування у здобувачів принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу;
 • задоволення попиту українського бізнесу у висококваліфікованих фахівцях-економістах.

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є випусковою та здійснює підготовку за спеціальністю 051 «Економіка» (ступінь вищої освіти - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм й спеціалізацій кафедри смарт-економіки є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів та кон’юнктури світового ринку освітніх послуг; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-економістів, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями для роботи в різних секторах економіки та органах державної, регіональної влади та місцевого самоврядування, уміють швидко реагувати на зміни глобального економічного середовища.

 

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА», СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Метою підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка» є надання економічної освіти в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю «Економіка» передбачає різні можливості зайнятості і кар’єри, які спрямовані на здобуття студентом економічних знань.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Термін навчання: 4 роки – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

 

1.1. Освітня програма «Смарт-економіка» – фахівець в галузі економіки – ця професія займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs.

Основні дисципліни:

 • Макро-, мікроекноміка;
 • Основи підприємництва;
 • Цифрова економіка;
 • Поведінкова економіка;
 • Управління смарт-економікою;
 • Інформаційні системи та технології смарт-економіки;
 • Маркетинг;
 • Бізнес-планування та бізнес-консалтинг;
 • Економічна ефективність діяльності смарт-підприємства;
 • Економічна безпека смарт-підприємства.

Перспективи працевлаштування. Бакалавр з економіки може обіймати посади: економіста; економіста з договірних та претензійних робіт;  економіста з матеріально-технічного забезпечення; економіста з планування;  економіста з праці; економіста із збуту; економіста із ціноутворення; економіста обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;  економіста-демографа; економіста-статистика; економіста-статистика (прикладна статистика); офісного службовця (планування виробництва); офісного службовця (розрахунок собівартості); директора (керівника) малого промислового підприємства (фірми); начальника планово-економічного відділу; начальника планово-економічного бюро цеху; аналітика з питань фінансово-економічної безпеки; асистента економіста-статистика; бренд-менеджера; PR-менеджера; тайм-менеджера; менеджера у роботі з клієнтами; менеджера (управителя) спільноти; фахівця із кібербезпеки; імідж-консультанта; менеджера (управителя) з інновацій; фахівця із підвищення кваліфікації персоналу; внутрішнього торгового представника; фахівця з електронної комерції; фінансового менеджера (управителя); персонального онлайн-доглядача; економіста з маркетингу та реклами та інших новітніх професій.

 

1.2. Освітня програма «Економіка міжнародного бізнесу»


Основні дисципліни:

 • Міжнародна економіка;
 • Основи підприємництва;
 • Цифрова економіка;
 • Міжнародний бізнес;
 • Поведінкова економіка;
 • Інформаційні системи та технології в економіці та управлінні;
 • CRM-системи в бізнесі;
 • Зовнішньоекономічна діяльність.

Перспективи працевлаштування. Випускник може бути працевлаштований на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями) на первинних посадах в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій на посадах: менеджера краудфандингових і краудінвестиційних платформ; проєктувальника «розумного» середовища; модератора; тьютора; організатора проєктного навчання; координатора освітніх онлайн-платформ; ментора стартапів; тренера із майнд-фітнесу та інших новітніх професій. 

 

1.3. Освітня програма «Біоекономіка»

Основні дисципліни:

 • Основи підприємництва;
 • Біологічно активні сполуки;
 • Мікробіологія та гігієна;
 • CRM-системи в бізнесі;
 • Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв;
 • Економіка підприємства;
 • Управління біоекономікою;
 • Основи біоетики та біобезпеки.

Перспективи працевлаштування. Випускник може працевлаштуватися на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями) на первинних посадах в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій на посадах: головного економіста; економіста-статистика; економіста з праці; економіста із збуту; економіста; економіста з планування; економіста з ціноутворення; економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіста з договорних та претензійних робіт; економіста з фінансової роботи; економіста з матеріально-технічного забезпечення; біоінженера; менеджера (управителя) з утилізації відходів; сіті-фермера та іншіих та інших новітніх професій. 

 

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА», СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

2.1. Освітня програма «Корпоративна економіка та міжнародний бізнес»

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів з корпоративної та міжнародної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, що спрямовані на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку майбутніх фахівців.

Основними цілями програми є формування та розвиток у здобувачів освіти загальних і професійних компетентностей з організації діяльності корпоративних структур та ефективного функціонування міжнародного бізнесу в межах таких структур.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни:

 • Міжнародна проєктна діяльність;
 • Глобальна економіка;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Міжнародні розрахунки та операції.

Перспективи працевлаштування. Випускник обіймати керівні посади на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями), керівні посади в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій; директора краудфандингових і краудінвестиційних платформ; проєктувальника «розумного» середовища; модератора; тьютора; директора проєктного навчання; директора освітніх онлайн-платформ; ментора стартапів та інших новітніх професій.

 

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

3.1. Освітня програма «Економіка»

 

Метою освітньо-наукової програми «Економіка» ступеня вищої освіти «доктор філософії» є підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у світовий науково-освітній простір докторів філософії, на основі здобуття ними загальних і фахових компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-проєктної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, науково-обґрунтованого консультування у сфері економіки.

Основний зміст програми. Освітньо-наукова програма має науково-теоретичну, дослідницьку та прикладну спрямованість; сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Акцент робиться на формуванні та розвитку загальних і фахових компетентностей у сфері економіки, зокрема в галузі легкої промисловості, індустрії моди, дизайну, вищої освіти, що спрямовані на оволодіння методами та методиками теоретичної і практичної наукової й педагогічної діяльності.

Особливості (унікальність) програми. Освітньо-наукова програма базується на інноваційних проєктних результатах та сучасних наукових дослідженнях в сфері економіки, враховує її специфіку. Програма передбачає поєднання теоретичних знань та практичну (у т.ч. педагогічну) підготовку. Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, передбачає підготовку і проведення інтерактивних, відкритих лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з економіки та суміжних галузей знань, участь у бізнес-тренінгах, використання кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій із безпосередньою участю здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії). Здобувачі  мають можливість  здійснювати ґрунтовні, міждисциплінарні дослідження галузей та підприємств легкої промисловості, індустрії моди та дизайну щодо економічних аспектів їх функціонування, а також у рамках міжнародно визнаної наукової школи «Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом».

Перспективи працевлаштування. Випускник здатний обіймати посади: адміністративні – декана, завідувача кафедри, керівника науково-дослідних підрозділів, вченого секретаря; наукові – молодшого наукового співробітника; наукового співробітника, старшого наукового співробітника; науково-педагогічні – професор, доцент, викладач закладу вищої освіти, асистент, викладач професійно-технічного навчального закладу; управлінські – начальника департаменту з підготовки кадрів, менеджера.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Термін навчання: 4 роки – денна очна, денна вечірня та заочна форми навчання.

Основні дисципліни:

 • Філософія науки  і методологія досліджень;
 • Іноземна мова для академічних цілей;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень;
 • Педагогічна майстерність у вищій школі;
 • Макроекономічний розвиток країн;
 • Інтелектуальна економіка.

 

Випускники кафедри

За роки свого існування кафедра підготувала понад 6000 випускників, багато з яких є провідними спеціалістами, директорами підприємств, ученими, викладачами, громадянськими діячами тощо.

Випускники-магістри 2021 р.

 

Найвидатніші випускники кафедри різних років:

 • В. А. Бесчасний – генеральний директор КШПО «Україна»;
 • І. Б. Гаврильчук – заступник Голови Правління Акціонерного комерційного банку «Київ»;
 • М. Ф. Гончаренко – голова Державної інспекції навчальних закладів України;
 • Н. В. Джур – генеральний директор КШПО «Юність»;
 • В. А. Йохна – надзвичайний та повноважний посол другого класу МЗС України;
 • О. Л. Лiснiченко – директор з економіки ПрАТ «Санта-Україна»;
 • А. І. Ляшко – генеральний директор ВАТ «Желань»;
 • М. І. Масло – заступник Міністра легкої промисловості УРСР;
 • Ю. Д. Нiкульшина – головний бухгалтер ПАТ ШФ «ВОРОНІН»;
 • І. П. Палій – ректор іІнституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;
 • І. В. Пецюх – голова правління ПП «Швидко» та ТОВ «Гобелен»;
 • М. О. Торбенко – генеральний директор ЗАТ «Рутекс»;
 • С. І. Шморгун – директор ЗАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика».
Історія розвитку кафедри

Історія кафедри економіки підприємства починається від дня створення університету – у 1930 р. У цей період в структурі університету на інженерно-економічному факультеті було створено кафедри: «Загальної економіки та обліку» (завідувач – проф. Б.О. Чорний), «Планування» (завідувач – проф. М.А. Щелонін) та «Економіки праці» (завідувач – проф. А.М. Горностай-Подольський). На базі цих кафедр пізніше було організовано кафедру «Прикладної економіки і планування» (завідувачі в різні роки – проф. М.А. Щелонін та проф. С.І. Подгаєць). Упродовж усієї історії функціонування університету робота кафедри здійснювалася у відповідності до потреб економіки країни у висококваліфікованих фахівцях-економістах з глибокими знаннями специфіки виробництв та супроводжувалась відкриттям нових спеціальностей.

У 1940 році кафедру було реорганізовано у дві кафедри – «Економіки та планування промисловості» (завідувачі – проф. Й. Л. Славський, пізніше – С. І. Подгаєць) та «Організації і планування виробництва» (завідувач – проф. Л. Є. Горелік).

У 1945 році, після повернення Інституту з евакуації, кафедри знов було об’єднано в кафедру «Економіка, планування і організації» (завідувач – проф. Л. Є. Горелік). Із 1947 по 1953 рр. кафедру очолював Г. Ш. Месєжніков, а з 1953 по 1987 рр. – Н. А. Адамова.

У 1965 році, враховуючи потреби галузі в підготовці випускників із ґрунтовнішими знаннями специфіки виробництва, кафедру було поділено на дві: «Економіки, організації та планування шкіри, взуття та хімічних волокон (завідувач – проф. Г. П. Іспірян) та «Економіки, організації та планування швейно-трикотажного виробництва» (завідувач – проф. Н. А. Адамова). Із 1987 по 2002 рр. кафедрою завідував М. В. Свіщов.

У 2002 році в зв’язку з відкриттям спеціальності «Облік і аудит», кафедру було перейменовано на кафедру «Економіки, обліку та аудиту» (завідувач – проф. А. П. Гречан).

У 2013 році в результаті оптимізації структури факультету економіки та бізнесу було сформовано кафедру «Економіки підприємства» (завідувач – проф. В. В. Лойко).

У 2016 році, враховуючи світові тенденції та тренди у підготовці кадрів вищої кваліфікації у сфері економіки та бізнесу, розширення спектру спеціальностей та спеціалізацій підготовки бакалаврів та магістрів, кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки». Очолила кафедру доктор економічних наук, професор А. О. Мельник. Кафедра викладає для всіх спеціальностей університету такі дисципліни як-от: «Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші.

У 2018 р. у зв’язку з розширенням спеціалізації кафедру було перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки та туризму».

У 2020 р. у зв’язку з реорганізацією університету та розширенням переліку освітніх програм, за якими здійснює підготовку здобувачів освіти професорсько-викладацький колектив, кафедра отримала назву «Економіки та сфери обслуговування», а у 2021 році була перейменована на кафедру «СМАРТ-ЕКОНОМІКИ».

Сьогодні професорсько-викладацький корпус кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ викладає для всіх економічних спеціальностей університету такі дисципліни, як-от: «Економічна теорія», «Макро-, мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» тощо. Кафедра є випусковою зі спеціальності 051 «Економіка».

Науково-педагогічні працівники

Нині на кафедрі СМАРТ-ЕКОНОМІКИ працює: 6 професорів, в т.ч. 4 доктори економічних наук; 9 доцентів (усі кандидати наук).

Анна Анатоліївна ОЛЕШКО, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

У 2002 році закінчила Київський національний економічний університет, нині – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ (спеціальність «Державна служба», кваліфікація «магістр з адміністративного менеджменту»). У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування та регулювання економікою» з теми: «Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону (на прикладі Київської області)». У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» з теми: «Антикризове регулювання національної економіки». У 2018 році А. Олешко присвоєно вчене звання професора кафедри фінансових ринків.

Член редакційної колегії журналів: «Економічний вісник Університету державної фіскальної служби України» (категорія Б), «Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво» (категорія Б»); «Економіка та держава» (категорія Б), «European scientific journal of Economic and Financial innovation».

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Макроекономічний розвиток країн», «Економіка та управління корпораціями», «Інтелектуальна економіка», «Цифрова економіка», «Поведінкова економіка».

Напрям наукової діяльності: державна економічна політика, економіка та управління національним господарством, цифрова економіка, економіка суб’єктів господарювання.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі 9 монографій, з яких одна одноосібна, 7 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових міжнародних баз даних.

  

Олександра Володимирівна ОЛЬШАНСЬКА, декан факультету управління та бізнес-дизайну, доктор економічних наук, професор

У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Закінчила аспірантуру в Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України та у 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора. У 2016 році обрана на посаду декана факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну.

Нагороджена Подякою Київського  міського голови, № 50265 від 30.10.2005 р.; нагрудним знаком Почесний працівник  КНУТД, наказ № 209 о.с. від 01.10.2010 р. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, наказ від 25.11.2011 р. № 588- к, №15720; Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», № 707-к від 22.11.2016 р.; Почесною грамотою КНУТД, наказ № 293 о.с. від 27.08.2019 р.; Нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України «Відмінник освіти», 2019 р.

Професор О. В. Ольшанська є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05. та членом редакційної колегії фахових наукових видань: «Журнал стратегічних економічних досліджень» (категорія Б), «Економіка та держава» (категорія Б), «Вісник післядипломної освіти»: збірник наукових праць (Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers). Серія: «Соціальні та поведінкові науки» («Social and behavioral sciences»).

Професор О. В. Ольшанська є науковим керівником та консультантом з підготовки кандидатських і докторських дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Викладає дисципліну «Економіка сталого розвитку».

Напрям наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, сталий розвиток економіки; проблеми модернізації вищої освіти та упровадження освітніх інновацій.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких інтересів, у яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. 

  

Микола Павлович ДЕНИСЕНКО, доктор економічних наук, професор, доктор габілітований наук економічних, професор економічних наук, академік Академії будівництва України та Української технологічної академії, член-кореспондент Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва

У 1972 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистив у 1981 році. 2002 року захистив докторську дисертацію з теми: «Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». У 2016 році отримав науковий ступінь «Doctor habilitowaneg nauk economicznych Minister Nuki і szcolnistwa wyszsego», Warszawa.

М. Денисенко – засновник та керівник наукової школи «Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці».

Доктор економічних наук М. П. Денисенко є головним редактором фахового журналу (категорія Б) «Економіка та держава» та  членом редакційних колегій фахових наукових видань (категорія Б): «Журнал стратегічних економічних досліджень», Вчені записки університету «КРОК», «Інвестиції: практика та досвід».

Підготував трьох докторів, чотирьох кандидатів наук та одного доктора філософії.

Нагороджений: нагрудним знаком «Відмінник освіти України», наказ МОН України від 07.06.2004 № 523-к; нагрудним знаком «За наукові досягнення», наказ МОН України від 13.05.2009 № 290-к; нагрудним знаком «Василь Cухомлинський» МОН України від 05.06.2019 № 47; нагрудним знаком І ступеня «За сумлінну працю», наказ Міністерства економіки України від 30.09.2010 № 162; Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2015 р.); Подякою Міністерства праці та соціальної політики України (2004 р.), Подякою Київського міського голови, наказ від 24.01.2006 № 54508; Почесною Відзнакою Київського національного університету технологій та дизайну, наказ № 245-К; кавалер Ордена Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го та ІІІ-го ступенів Указ № 383 05.05.2009 та Указ № 1979 14.02.2008; Святого Архистратига Михаїла, Указ № 1339 06.12.2007; Святого Миколая Чудотворця, Указ № 418 18.06.2001 (всі чотири ордени Православної церкви України); орден Української Технологічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва» та інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інвестиційна діяльність підприємств», «Економіка підприємства», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Інноваційна діяльність в умовах Євроінтеграції України».

Напрями наукової діяльності: дослідження проблем інвестиційно-інноваційної діяльності, структурної перебудови економіки загалом та її регіонів; запровадження нових технологій і пошук шляхів підвищення ефективності діючого виробництва та його розвитку; теоретичні, практичні та методологічні питання інвестиційного процесу на всіх його стадіях; визначення дії інституційних процесів на ефективність функціонування підприємств; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.

Автор понад 630 наукових праць, у тому числі понад п’ятидесяти монографій, понад 90 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України.

  

Любов Петрівна ХМЕЛЕВСЬКА, кандидат економічних наук, доцент, директор фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 «Економічна теорія».

Напрям наукової діяльності: розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України.

Автор понад 30 наукових праць.

 

Євгенія Борисівна ХАУСТОВА, доктор економічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію «інженер-економіст». У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» в Інституті економіки промисловості НАН України та отримала ступінь кандидата економічних наук. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки, обліку і аудиту. У 2006–2008 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України. У 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у КНУТД та отримала ступінь доктора економічних наук.

Викладає дисципліни: «Витрати підприємства», «Економічна ефективність діяльності підприємств», «Бізнес-планування та бізнес-консалтинг», «Міжнародна проєктна діяльність».

Напрями наукової діяльності: економіка знань, зовнішньо-економічна та інноваційна діяльність підприємств, інтелектуальний бізнес.

Автор понад 90 наукових праць та методичних видань, зокрема 10 монографій, у т. ч. однієї одноосібної монографії, та 2 навчальних посібників у співавторстві.

  

Тетяна Миколаївна ВЛАСЮК, докторант, кандидат економічних наук, доцент

У 1999 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід)». У 2011 році нагороджена відзнакою Печерської районної адміністрації у місті Києві за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району.

Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Економічна ефективність діяльності підприємства».

Напрям наукової діяльності: діагностика економічної безпеки вищих навчальних закладів України.

Автор понад 150 наукових та методичних праць, співавтор 7 монографій, 3 навчальних посібників із грифом МОН України («Теорія економічного аналізу», «Казначейство банків»), 1 патенту та 1 авторського свідоцтва.

  

Вікторія Вікторівна ЛІЩУК, кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію  «Магістр з економіки». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка».

Напрями наукової діяльності: міжнародна економіка, інвестиції.

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних публікацій: 1 монографії, 1 підручника, опубліковано понад  25 наукових праць.

 

Зоряна Ярославівна ШАЦЬКА, кандидат економічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-будівельник». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна безпека та ризики підприємства», «Міжнародна конкурентоспроможність підприємства», «Проеєктний аналіз», «Регулювання та стимулювання діяльності підприємств».

Напрями наукової діяльності: економіка підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент.

Автор та співавтор 10 монографій, 1 підручника. Опубліковано понад 60 наукових статей у фахових виданнях та 40 тез доповідей.

  

Світлана Вікторівна БЕБКО, кандидат економічних наук

Закінчила КНУ ім. Т. Шевченка у 2011 році за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)».  Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості регулювання ринку освітніх послуг у сучасних соціально-економічних трансформаціях» у КНУТД.

Викладає дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні розрахунки та операції», «The Economics of Enterprise».

Напрям наукової діяльності: економіка вищої освіти.

Автор понад 20 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

Поліна Володимирівна ПУЗИРЬОВА, кандидат економічних наук, доцент

У 2003 р. – закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки. 2009 р. – захистила кандидатську дисертацію з теми:  «Управління фінансовим потенціалом підприємств» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки. У 2019 р. – підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародна торгівля», «Економіка підприємства».

Напрям наукової діяльності: підприємницька діяльність; потенціал підприємства: фінансовий, інноваційний; управління ризиками підприємства, готельно-ресторанне господарство.

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі 4 монографій та 7 праць індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

 

Надія Миколаївна ЗАРІЦЬКА, кандидат економічних наук

У 2006 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби». У 2008 здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2010 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, за багаторічну сумлінну  працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою КНУТД, у 2011 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, сумлінну працю та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 березня нагороджена  Почесною грамотою КНУТД. У 2020 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Економічний аналіз».

Напрями наукової діяльності: стратегічний розвиток, стратегічне управління, ринкова турбулентність, емерджентний підхід.

Автор понад 35 наукових та науково-методичних праць, співавтор 3 монографій.

 

Олена Юріївна БУДЯКОВА, кандидат економічних наук, доцент

У 2006 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджера-економіста. У 2011 році в Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію з теми: «Забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості регіонального ринку праці» зі спеціальності 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Викладає дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Бізнес-планування», «Міжнародна економіка», «Управління біоекономікою».

Напрями наукової діяльності: економіка праці, ринок праці, економіка підприємства, біоекономіка, сталий розвиток.

Автор понад 50 наукових праць.

  

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 4 лекційні аудиторії, 2 аудиторії для практичних занять та проведення консультацій з курсових і дипломних робіт, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням; 1 кабінет для викладачів. Кафедра забезпечена достатньою кількістю обчислювальної та копіювальної техніки.

 

 

Наукова діяльність

НАУКОВІ НАПРЯМИ КАФЕДРИ СМАРТ-ЕКОНОМІКИ: 

ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОРІВЕНЬ) (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 0120U103028)

Науковий керівник: д.е.н., проф. О. В. Ольшанська.

Виконавці: проф. О. В. Ольшанcька, проф. Л. П. Хмелевська; доц. П. В. Пузирьова, доц. О. Ю. Будякова, доц. Н. М. Заріцька; аспірант П. В. Бушуєв; аспірант О. В. Кочубей; аспірант Д. В. Григорчук, аспірант В. І. Тимкован, аспірант Н. В. Іздебська, аспірант Я. І. Онофрійчук.

 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРУКТУРНИХ, ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 0119U103116)

Науковий керівник: д.е.н., проф. А. А. Олешко.

Виконавці: проф. А. А. Олешко, проф. М. П. Денисенко, проф. Є. Б. Хаустова, проф. В. В. Бугас, доц. О. І. Пальчук; аспірант П. В. Яковенко; аспірант Н. Г. Гавриленко; аспірант О. В. Кочубей.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТПАНДЕМІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 0121U114581)

Науковий керівник: д.е.н., проф. А. А. Олешко.

Виконавці: проф. А. А. Олешко, проф. Т. Є. Воронкова, доц. Т. М. Власюк, доц. З. Я. Шацька; аспірант Л. В. Зінорук; аспірант Д. В. Новіков; аспірант Л. С. Мельник; Т. А. Крахмальова; О. О. Петрівський; А. С. Грех; М. К. Лебедєв.

 

Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

Рік

2019

2020

2021

Монографії

3

3

1

Монографії у зарубіжних виданнях

4

5

2

Навчальні посібники

-

2

-

Статті

51

72

51

Тези доповідей

193

157

142

  

Основні наукові досягнення кафедри

НПП кафедри смарт-економіки є співвиконавцями таких держбюджетних тем:

1. «Створення Хакатон-екосистеми соціальної інтеграції молоді для посилення національної безпеки в умовах запобігання спалаху пандемії СOVID-19»/ «Establishment of the Hackaton ecosystem of social integration of youth to enhance national security in the conditions of prevention of the pandema СOVID-19»  (терміни виконання 2021–2022 рр.). Державний реєстраційний номер: 0121U109621.

2. «Створення університетського енерго-інноваційного Хабу знань для формування системних суспільних змін»/ «Creating a university energy-innovation knowledge Hub for the formation of systemic social change» (терміни виконання 2021–2022 рр.). Державний реєстраційний номер: 0121U109622.

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є співорганізатором таких конференцій:

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу».

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації».

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку».

 

Наукові досягнення студентів та аспірантів:

Студенти кафедри беруть активну участь та є переможцями:

 • 2019 р. – ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», що проходив в КНЕУ імені Вадима Гетьмана. За результатами 2-х турів студенти кафедри Наталія Лесюта нагороджена Дипломом ІІІ ступеня, а Жанна Коваленко, Анастасія Кононенко сертифікатами за І та ІІ місце у номінації «За глибоке розуміння процесів децентралізації в Україні» (наукові керівники проф. О. В. Ольшанська та доц. З. Я. Шацька);

 

 • 2020 р. – Міжнародного конкурсу студентських наукових робі зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського М. С. Шацька нагороджена Дипломом ІІ ступеня

 • 2020 р. – Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі галузі знань «Туризм» Харківський національний університет, Ю. В. Тимошенко отримала Диплом ІІ ступеня

 • Магістр кафедри Марина Іовенко є Лауреатом ІІ Премії Міжнародного пісенного фестивалю «Доля» 

 

Лауреат ІІ Премії Міжнародного пісенного фестівалю «Доля» магістр Марина Іовенко

Студентські гуртки

На кафедрі СМАРТ-ЕКОНОМІКИ працює студентський науковий гурток «Гурток креативних ідей в економіці» метою діяльності якого є поглиблення теоретичних та професійних знань, отримання інформації, аналітичних оцінок у наукових дослідженнях економічних проблем сьогодення, усвідомлення студентами ролі фахівця-професіонала на сучасному підприємстві.

 

Засідання наукового гуртка «Гурток креативних ідей в економіці»

Співпраця з роботодавцями

 

СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрюгімпекс»»

ТОВ «Глорі Пак»

ТОВ «Перший адміністратор пенсійного фонду»

ПАТ «Маяк»

ТОВ «SMART TEAM»

«Професійний пенсійний фонд незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України»

ТОВ Компанія з управління активами «РЕНОМЕ-2008»

ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»

ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ»

ПАТ Рівне АЗОТ
Biopharma ТОВ «Біофарма Плазма»
ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ФАВ КИЇВ»
ТОВ «Класична іпотечна компанія»
«КУА «А.В.С. ГРУП»
ТОВ «ЮГ-ТРЕЙДИНГ-ГРУПП»
Міжвідомчий науково-технологійчний центр «Агробіотех» НАН України та МОН України
ТОВ «ДЖІ ЕКС ПІ
ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ»
CemExpert Internetional srt, Sede Legale (Італія, м. Рим)

Бази практики: ТОВ «Укрюгімпекс»; ТОВ «ФАВ КИЇВ»; ТОВ «Юг-Трейдінг Груп»; ТОВ «Український центр екології та ґрунтів»; ТОВ «ВіДі Армада»; Асоціація готельних об'єднань та готелів міст України, м. Київ; ТОВ «Воздвиженський», м. Київ; ТОВ «ДІЕКС ГРУПА» суши-бар «Євразія», м. Київ; ТОВ «Сітізен-кафе», м. Київ; ТОВ «Тієсто-Гриль», м.Київ; ТОВ «Лапша БАР», м. Київ; ТОВ «Ресторан 500», м. Київ; ТОВ «Теско-сервіс», м. Київ; ТОВ «УАРЕСТ», м. Київ; ПП «Аркадія Олівія», м. Київ.

Співпраця закадемічною спільнотою:

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ в процесі підготовки здобувачів усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» співпрацює з вітчизняними та зарубіжними ЗВО та науковими установами.

НПП кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ та здобувачі ступеня вищої освіти «доктор філософії» за ОНП «Економіка»  співпрацюють у рамках договорів у сфері підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії) про співпрацю між КНУТД та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління», Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.

 

Міжнародне співробітництво

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ співпрацює з іноземними партнерами КНУТД: Саутгемптонським університетом з Великої Британії, Вищою Школою Менеджменту в Варшаві (WSM), Вищою Школою Бізнесу (WSB) в місті Домброва Гурніча (Краків).

 

СТАНЬ ЛІДЕРОМ ЗМІН – ЗРОБИ СВІЙ ВКЛАД У РОЗБУДОВУ

SMART-ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ!