КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

ОЛЕШКО Анна Анатоліївна

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,  ауд. 4-1005; 4-1008

Телефони для довідок: +38044-256-21-56

e-mail

Положення про кафедру смарт-економіки

 

Про кафедру

Місія кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ полягає у підготовці інноваційних, креативних та конкурентоспроможних фахівців-економістів, здатних в умовах діджиталізації та інтелектуалізації господарських процесів приймати розумні, обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності бізнесу, корпорацій, підприємств та організацій у різних сферах економіки на національному й міжнародному рівні.

Поглиблюючи співпрацю із здобувачами, професорсько-викладацький склад кафедри прагне забезпечити:

 • творчу та професійну самореалізацію здобувачів;
 • досягнення здобувачами високих результатів у науково-дослідницькій діяльності прикладного та фундаментального характеру;
 • підвищення рівня культурного та національно-патріотичного виховання здобувачів;
 • формування у здобувачів принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу;
 • задоволення попиту вітчизняного бізнесу у висококваліфікованих фахівцях-економістах.

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є випусковою та здійснює підготовку за спеціальністю: 051 Економіка (ступінь вищої освіти - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм та спеціалізацій кафедри смарт-економіки є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів та кон’юнктури світового ринку освітніх послуг; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-економістів, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями для роботи в різних секторах економіки та органах державної, регіональної влади та місцевого самоврядування, вміють швидко реагувати на зміни глобального економічного середовища.

 

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Метою підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка» є надання економічної освіти в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю «Економіка» передбачає різні можливості зайнятості і кар’єри, які спрямовані на здобуття студентом економічних знань.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Термін навчання: 4 роки – денна форма навчання, 4 роки 5 місяців - заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

 

1.1. Освітня програма «Економіка» – фахівець в галузі економіки – ця професія займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Економіка підприємства;
 • Макро-, мікроекноміка;
 • Основи підприємництва;
 • Бізнес-планування;
 • Економіка і організація інноваційної діяльності;
 • Економічний успіх підприємства.

Придатність до працевлаштування. Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями), органах управління на державному і місцевому рівнях Бакалавр з економіки може обіймати посади: економіста; економіста з договірних та претензійних робіт;  економіста з матеріально-технічного забезпечення; економіста з міжнародної торгівлі; економіста з планування;  економіста з податків та зборів; економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіста з праці; економіста з фінансової роботи; економіста із збуту; економіста з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу; економіста із ціноутворення; економіста обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;  економіста-демографа; економіста-статистика; економіста-статистика (прикладна статистика); офісного службовця (планування виробництва); офісного службовця (розрахунок собівартості); директора (керівника) малого промислового підприємства (фірми); начальника планово-економічного відділу; начальника планово-економічного бюро цеху; аналітика з питань фінансово-економічної безпеки; асистента економіста-статистика.

 

1.2. Освітня програма «Міжнародна економіка»


Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародні економічні організації;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Міжнародний бізнес;
 • Міжнародні торгово-розрахункові операції;
 • Міжнародна економічна інтеграція.

Придатність до працевлаштування. Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями) на первинних посадах в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій на посадах: економіста, економіста зі збуту та просування товарів, економіста зі зовнішньоекономічної діяльності, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з міжнародної торгівлі, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, економіста з ціноутворення, оглядача з економічних питань, економіста з договірних та претензійних робіт, аналітика з дослідження товарного ринку, міжнародного аналітика, консультанта.

 

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

2.1. Освітня програма «Міжнародна економіка»

Метою освітньої програми є формування та розвиток у студентів загальних і професійних компетентностей у галузі функціонування міжнародного бізнесу та комерції, здійснення наукових досліджень з проблем

міжнародної економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують розробок у сфері світового механізму господарювання.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна конкурентоспроможність підприємств;
 • Глобальна економіка;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Міжнародні господарські операції.

Придатність до працевлаштування. Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями) та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій. Випускник здатен  обіймати посади: економіста, економіста зі збуту та просування товарів, економіста зі зовнішньоекономічної діяльності, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, оглядача з економічних питань, економіста з договірних та претензійних робіт, економіста з міжнародної торгівлі, аналітика з дослідження товарного ринку, міжнародного аналітика, консультанта з економічних питань, економічного радника, аташе.

 

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

3.1. Освітня програма «Економіка»

 

Метою освітньо-наукової програми «Економіка» ступеня вищої освіти «доктор філософії» є підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у світовий науково-освітній простір докторів філософії, на основі здобуття ними загальних і фахових компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-проєктної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, науково-обґрунтованого консультування у сфері економіки.

Основний фокус програми. Освітньо-наукова програма має науково-теоретичну, дослідницьку та прикладну спрямованість; сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Акцент робиться на формуванні та розвитку загальних і фахових компетентностей у сфері економіки, у тому числі в галузі легкої промисловості, індустрії моди, дизайну, вищої освіти, що направлені на оволодіння методами та методиками теоретичної і практичної наукової й педагогічної діяльності.

Особливості (унікальність) програми. Освітньо-наукова програма базується на інноваційних проєктних результатах та сучасних наукових дослідженнях в сфері економіки, враховує її специфіку. Програма передбачає поєднання теоретичних знань та практичну (у т.ч. педагогічну) підготовку. Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, передбачає підготовку і проведення інтерактивних, відкритих лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з економіки та суміжних галузей знань, участь у бізнес-тренінгах, використання кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій з безпосередньою участю здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії). Здобувачі  мають можливість  здійснювати ґрунтовні, міждисциплінарні дослідження галузей та підприємств легкої промисловості, індустрії моди та дизайну щодо економічних аспектів їх функціонування, а також у межах міжнародно визнаної наукової школи «Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом».

Придатність до працевлаштування. Випускник здатний обіймати посади: адміністративні – декана, завідувача кафедри, керівника науково-дослідних підрозділів, вченого секретаря; наукові – молодшого наукового співробітника; наукового співробітника, старшого наукового співробітника; науково-педагогічні – професор, доцент, викладач закладу вищої освіти, асистент, викладач професійно-технічного навчального закладу; управлінські – начальника департаменту з підготовки кадрів, менеджера.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Термін навчання: 4 роки – денна очна, денна вечірня та заочна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • філософія науки  і методологія досліджень;
 • іноземна мова для академічних цілей;
 • інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень;
 • педагогічна майстерність у вищій школі;
 • макроекономічний розвиток країн;
 • мікроекономічний розвиток суб’єктів господарювання.

 

Випускники кафедри

За роки свого існування кафедра підготувала більше 6000 випускників, багато з яких є провідними спеціалістами, директорами підприємств, ученими, викладачами, громадянськими діячами тощо.

Випускники-магістри 2019 р.

 

Найвидатніші випускники кафедри різних років:

 • Бесчасний В. А. – генеральний директор КШПО «Україна»;
 • Гаврильчук І. Б. – заступник Голови Правління Акціонерного комерційного банку «Київ»;
 • Гончаренко М. Ф. – голова Державної інспекції навчальних закладів України;
 • Джур Н. В. – генеральний директор КШПО «Юність»;
 • Йохна В. А. – надзвичайний та повноважний посол другого класу МЗС України;
 • Лiснiченко О. Л. – директор з економіки ПрАТ «Санта-Україна»;
 • Ляшко А. І. – генеральний директор ВАТ «Желань»;
 • Масло М. І. – заступник Міністра легкої промисловості УРСР;
 • Нiкульшина Ю. Д. – головний бухгалтер ПАТ ШФ «ВОРОНІН»;
 • Палій І. П. – ректор інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;
 • Пецюх І. В. – голова правління ПП «Швидко» та ТОВ «Гобелен»;
 • Торбенко М. О. – генеральний директор ЗАТ «Рутекс»;
 • Шморгун С. І. – директор ЗАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика».
Історія розвитку кафедри

Історія кафедри економіки підприємства починається з дня створення університету – 1930 р. У цей період в структурі університету на інженерно-економічному факультеті було створено кафедри: «Загальної економіки та обліку» (завідувач – проф. Б.О. Чорний), «Планування» (завідувач – проф. М.А. Щелонін) та «Економіки праці» (завідувач – проф. А.М. Горностай-Подольський). На базі цих кафедр пізніше було організовано кафедру «Прикладної економіки і планування» (завідувачі в різні роки – проф. М.А. Щелонін та проф. С.І. Подгаєць). Упродовж усієї історії функціонування університету робота кафедри здійснювалася у відповідності до потреб економіки країни у висококваліфікованих фахівцях-економістах з глибокими знаннями специфіки виробництв та супроводжувалась відкриттям нових спеціальностей.

У 1940 році кафедру було реорганізовано та виділено кафедри «Економіки та планування промисловості» (завідувачі – проф. Й.Л. Славський, пізніше – С.І. Подгаєць) та кафедри «Організації і планування виробництва» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік).

У 1945 році, після повернення інституту з евакуації, кафедри знов було об’єднано в кафедру «Економіка, планування і організації» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік). З 1947 по 1953 рік кафедру очолював Г.Ш. Месєжніков, а з 1953 по 1987 рік -  Н.А. Адамова.

У 1965 році, враховуючи потреби галузі в підготовці випускників з більш глибокими знаннями специфіки виробництва, кафедру було поділено на дві: «Економіки, організації та планування шкіри, взуття та хімічних волокон (завідувач – проф. Г.П. Іспірян) та «Економіки, організації та планування швейно-трикотажного виробництва» (завідувач – проф. Н.А. Адамова). З 1987 по 2002 рік кафедрою завідував М.В. Свіщов.

У 2002 році в зв’язку з відкриттям спеціальності «Облік і аудит», кафедру було перейменовано на кафедру «Економіки, обліку та аудиту» (завідувач – проф. А.П. Гречан).

У 2013 році в результаті оптимізації структури факультету економіки та бізнесу було сформовано кафедру «Економіки підприємства» (завідувач – проф. В.В. Лойко).

У 2016 році, враховуючи світові тенденції та тренди у підготовці кадрів вищої кваліфікації у сфері економіки та бізнесу, розширення спектру спеціальностей та спеціалізацій підготовки бакалаврів та магістрів, кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки». Очолила кафедру доктор економічних наук, професор А.О. Мельник. Кафедра викладає для всіх спеціальностей університету такі дисципліни як: «Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші.

У 2018 р. в зв’язку з розширенням спеціалізації кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки та туризму».

У 2020 р. у зв’язку з реорганізацією університету та розширенням переліку освітніх програм, що обслуговуються професорсько-викладацьким складом кафедра отримала назву «Економіки та сфери обслуговування», а у 2021 році перейменована на кафедру «СМАРТ-ЕКОНОМІКИ».

Сьогодні професорсько-викладацький корпус кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ викладає для всіх економічних спеціальностей університету такі дисципліни, як: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші. Кафедра є випусковою зі спеціальності 051 Економіка.

Науково-педагогічні працівники

Сьогодні на кафедрі СМАРТ-ЕКОНОМІКИ працює: 6 професорів, в т.ч. 4 докторів економічних наук; 9 доцентів (всі кандидати наук).

ОЛЕШКО Аннна Анатоліївна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.

У 2002 році закінчила Київський національний економічний університет, нині – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ (спеціальність «Державна служба», кваліфікація «магістр з адміністративного менеджменту»).

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю  08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою на тему: «Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону (на прикладі Київської області)».

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Антикризове регулювання національної економіки».

У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансових ринків.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Мікроекономічний розвиток суб’єктів господарювання».

Напрям наукової діяльності: державна економічна політика, економіка та управління національним господарством, цифрова економіка, економіка суб’єктів господарювання.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі 9 монографій, з яких одна одноосібна, 7 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових міжнародних баз даних.

  

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна, декан факультету управління та бізнес-дизайну, доктор економічних наук, професор.

У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Закінчила аспірантуру в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України та у 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора.

У 2016 році обрана на посаду декана факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну.

Нагороджена почесною грамотою Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подякою Київського міського голови, нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Професор О.В. Ольшанська є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05.

Вона є членом редакційної колегії фахового наукового виданя: «Вісник КНУТД» (Серія «Економічні науки»).

Професор О.В.Ольшанська є науковим керівником та консультантом з підготовки кандидатських і докторських дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Викладає дисципліни: «Географія туризму», «Організація туризму».

Напрям наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, сталий розвиток економіки; проблеми модернізації вищої освіти та упровадження освітніх інновацій.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких інтересів, в яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. 

  

ДЕНИСЕНКО Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва, академік Академії будівництва України та Української технологічної академії.

У 1972 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистив у 1981 році.

2002 року захистив докторську дисертацію на тему «Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Засновник та керівник наукової школи «Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці».

Професор М.П. Денисенко є членом спеціалізованих вчених рад Д. 26.102.05. (КНУТД), Д. 26.130.01. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Багато років він очолював міжкафедральний науковий семінар з проведення попередньої експертизи дисертацій, а також науковим консультантом з підготовки докторських дисертацій та науковим керівником з підготовки кандидатських дисертацій здобувачів та аспірантів кафедри.

Підготував трьох докторів та чотирьох кандидатів наук.

Нагороджений Почесною грамотою та нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го та ІІІ-го ступенів, Святого Архистратига Михаїла, Святого Миколая Чудотворця, орденом Української Технологічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва», медаллю «Ветеран праці». Нагрудними знаками: МОН «Відмінник освіти України», нагрудним знаком та «За наукові досягнення» МОН України, нагрудним знаком І ступеню «За багаторічну сумлінну роботу, пов’язану з реалізацією економічної політики» Міністерства економіки України, медаллю «За благочинність та мужність», Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Подякою Міністерства праці та соціальної політики України, Подякою Київського міського голови та інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інвестиційна діяльність підприємства», «Економіка підприємства», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Напрям наукової діяльності: дослідження проблем інвестиційно-інноваційної діяльності, структурної перебудови економіки в цілому та її регіонів; запровадження нових технологій і пошук шляхів підвищення ефективності діючого виробництва та його розвитку; теоретичні, практичні та методологічні питання інвестиційного процесу на всіх його стадіях; визначення дії інституційних процесів на ефективність функціонування підприємств; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.

Автор понад 450 наукових праць, у тому числі понад чотирьох десятків монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ.

  

БУГАС Валерій Васильович, кандидат економічних наук, професор кафедри.

У 1971 р. закінчив КДУ ім. Шевченка. Спеціальність: економіст-міжнародник, викладач політичної економії. У травні 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз теорій  постіндустріалізму». Очолював кафедру економічної теорії та фінансів з 2001 року по 2003 рік та кафедру політичної економії з 2004 по 2008 рік.

Підготував двох кандидатів економічних наук: Кадрі СатарХабіб (1991 р.), Коваленко Д.І. (2004 р.).

Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України» за плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців (2005 р.).

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Мікроекономічний розвиток країн».

Напрям наукової діяльності:сучасна економічна думка США; вивчення досвіду ринкових механізмів в економіці розвинутих країн.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників.

  

ВОРОНКОВА Таїсія Євгенівна, кандидат економічних наук, професор. 

У 1970 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування промисловості».

З 1985-1986 рр. навчалась в аспірантурі Інституту економіки Академії наук України.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення, формування та використання фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва (на прикладі промисловості УРСР».

Проходила підвищення кваліфікації:

у 1994 р. – при Вашингтонській Академії розвитку освіти, отримала сертифікат з бізнес-консультування;

у 2009 р. – при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти – з підвищення кваліфікації викладацьких кадрів;

у 2014 р. при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти, за програмою підготовки викладачів системи дистанційного навчання.

В 2004 році отримала вчене звання доцента.

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-консалтинг», «Бізнес-планування», «Економічний аналіз».

Напрям наукової діяльності: інвестиційно-інноваційні процеси в економіці; бізнес-планування, антикризова діяльність підприємств.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних видань.

  

ХМЕЛЕВСЬКА Любов Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, директор фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 «Економічна теорія».

Напрям наукової діяльності: розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України.

Автор понад 30 наукових праць.

 

ХАУСТОВА Євгенія Борисівна, доктор економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію «інженер-економіст».

У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в Інституті економіки промисловості НАН України та отримала ступінь кандидата економічних наук.

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки, обліку і аудиту.

У 2006-2008 роках була стипендіатом Кабінету міністрів України.

У 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в КНУТД та отримала ступінь доктора економічних наук.

Викладає дисципліни: «Витрати підприємства», «Економічна ефективність діяльності підприємств».

Напрям наукової діяльності: економіка знань, зовнішньо-економічна та інноваційна діяльність підприємств, інтелектуальний бізнес.

Автор понад 90 наукових праць та методичних видань, зокрема 10 монографій, у т. ч. одну одноосібну монографію, та 2 навчальних посібника у співавторстві.

  

ВЛАСЮК Тетяна Миколаївна, докторант, кандидат економічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід)».

У 2011 році нагороджена відзнакою Печерської районної адміністрації у місті Києві за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності».

Напрям наукової діяльності: діагностика економічної безпеки вищих навчальних закладів України.

Автор понад 150 наукових та методичних праць, співавтором 7 монографій, 3 навчальних посібників з грифом МОН України («Теорія економічного аналізу», «Казначейство банків»), 1 патенту та 1 авторського свідоцтва.

  

ЛІЩУК Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію  «Магістр з економіки».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка».

Напрям наукової діяльності: Міжнародна економіка, інвестиції.

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних публікацій: 1 монографії, 1 підручника, опубліковано понад  25 наукових праць.

 

ПАЛЬЧУК Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 

У 2011 році у Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації». 

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». 

Напрям наукової діяльності: вплив інноваційних та інформаційних технологій на економіку, роль держави в економіці 21 сторіччя, нематеріальні активи та їх оцінка.

Автор понад 30 наукових праць. 

 

ШАЦЬКА Зоряна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-будівельник».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна безпека та ризики підприємства», «Міжнародна конкурентоспроможність підприємства», «Проектний аналіз», «Регулювання та стимулювання діяльності підприємств».

Напрям наукової діяльності: економіка підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент.

Автор та співавтор публікації 10 монографій, 1 підручника. Опубліковано понад 60 наукових статей у фахових виданнях та 40 тез доповідей.

  

БЕБКО Світлана Вікторівна, кандидат економічних наук.

Закінчила КНУ ім. Т. Шевченка у 2011 році за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)».  Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію по темі «Особливості регулювання ринку освітніх послуг у сучасних соціально-економічних трансформаціях» у КНУТД.

Викладає дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «The Economics of Enterprise».

Напрям наукової діяльності: економіка вищої освіти.

Автор понад 20 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

ПУЗИРЬОВА Поліна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

2003 р. – закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію Магістра з економіки.

2009 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління фінансовим потенціалом підприємств» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (За видами економічної діяльності).

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри «Економіки».

2019 р. – підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Міжнародна торгівля», «Економіка підприємства».

Напрям наукової діяльності: підприємницька діяльність; потенціал підприємства: фінансовий, інноваційний; управління ризиками підприємства, готельно-ресторанне господарство.

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі 4 монографії та 7 праць індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

 

ЗАРІЦЬКА Надія Миколаївна, кандидат економічних наук.

У 2006 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби». У 2008 здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».

В 2010 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, за багаторічну сумлінну  працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою КНУТД, 2011 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, сумлінну працю та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 березня нагороджена  Почесною грамотою КНУТД.

В 2020 році захистила кандидатську дисертацію  на тему «Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Курортологія, рекреалогія, туризм».

Напрям наукової діяльності: стратегічний розвиток, стратегічне управління, ринкова турбулентність, емерджентний підхід.

Автор понад 35 наукових та науково-методичних праць, є співавтором 3 монографій.

 

БУДЯКОВА Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2006 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2011 році у Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості регіонального ринку праці» зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Викладає дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Бізнес-планування».

Напрям наукової діяльності: економіка праці, ринок праці, економіка підприємства.

Автор понад 50 наукових праць.

  

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 4 лекційні аудиторії, 2 аудиторії для практичних занять та проведення консультацій з курсових і дипломних робіт, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням; 1 кабінет для викладачів. Кафедра забезпечена достатньою кількістю обчислювальної та копіювальної техніки.

 

 

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

Ефективність бізнес-процесів підприємств в умовах глобалізації

Науковий керівникд.е.н., проф. Ольшанська О.В.

23-1/20 Сталий розвиток соціально-економічних систем регіонів та його забезпечення

Науковий керівник: д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.

Виконавці: д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.;  к.е.н., доц. Хмелевська Л.П.; д.е.н., доц.  Белялов Т.Е.; к.е.н., доц. Пузирьова П.В.; к.е.н. Зарицька Н.М.; аспірант Бушуєв П.В.; аспірант Кочубей О.В.; аспірант Григорчук Д.В.; аспірант Тимкован В.І.

24-2/20 Цифрова економіка, як передумова структурних, інтеграційних трансформацій вітчизняних бізнес-процесів в умовах глобалізації

Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник А.О.

Виконавці: д.е.н, проф. Олешко А.А.; д.е.н, проф. Мельник А.О.; д.е.н., проф. Денисенко М.П.; к.е.н., проф. Воронкова Т.Є.; к.е.н., доц. Власюк Т.М.; к.е.н., доц. Шацька З.Я.; к.е.н., доц. Бебко С.В.; аспірант Прима В.І.; аспірант Бірюкова Ю.А.; аспірант Зінорук Л.В.; аспірант Новіков Д.В.; аспірант Мельник Л.С.

25-3/20 Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

Науковий керівник: д.е.н., проф. Борецька Н.П.

Виконавці: д.е.н., проф. Борецька Н.П.; к.е.н., проф. Бугас В.В.; к.е.н., доц. Пальчук О.І.; к.е.н., доц. Будякова О.Ю.; аспірант Яковенко П.В.; аспірант Петрівський О.О.

 

Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

Рік

2018

2019

2020

Монографії

6

3

3

Монографії у зарубіжних виданнях

4

4

5

Навчальні посібники

0

0

2

Статті

49

51

72

Тези доповідей

80

193

157

  

Наукові керівники аспірантів кафедри:

П.І.П. наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання

П.І.П. аспіранта

Рік вступу

Тема дисертації

Ольшанська

Олександра

Володимирівна .

д.е.н., проф.

Григорчук

Дарина

Вікторівна

2018

Управління розвитком туристичної індустрії України в умовах євроінтеграції

Ольшанська

 Олександра

 Володимирівна

д.е.н., проф.

Кочубей

Олександр

 Вікторович

2019

Організаційно-економічний механізм розробки та просування IT-продуктів в Україні

Ольшанська

Олександра

Володимирівна

д.е.н., проф.

Бушуєв

Павло

Валерійович

2020

Організаційно-економічний механізм формування туристичних кластерів в Україні

Олешко

Анна

Анатоліївна

д.е.н., проф.

Зінорук

Лідія

Володимирівна

2020

Формування стратегії брендингу на підприємстві

Олешко

Анна

Анатоліївна

Новіков

Дмитро

 Вікторович

2018

Управління конкуренто-спроможністю підприємств в умовах економічної інтеграції

Олешко

Анна

Анатоліївна

д.е.н., проф.

Мельник

Людмила

Сергіївна

2018

Мотиваційний механізм управління персоналом підприємства

Олешко

Анна

Анатоліївна

д.е.н., проф.

Прима

Владислав

Ігорович

2019

Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку IT-ринку в Україні

Грищенко

Іван

Михайлович,

д.е.н., академік

Іздебска

Наталія

Валентинівна

2018

Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком кластерооб’єднаних підприємств

Скрипник

Маргарита

Іванівна

д.е.н., проф.

Крахмальова

Тетяна

Андріївна

2019

Організаційно-економічний механізм управління бізнесом в умовах інноваційної економіки

Щербак

Валерія

Геннадіївна

Онофрійчук

Яна

Іванівна

2019

Механізм інноваційного розвитку кластерооб’єднаних підприємств

Борецька

Наталія

Петрівна

д.е.н., проф.

Петрівський

Олексій

Олегович

2019

Організаційно-економічний механізм адаптації бізнесу до змін у фінансовому ринку

Борецька

Наталія

Петрівна

д.е.н., проф.

Яковенко

Павло

Віталійович

2020

Соціально-економічні наслідки діджиталізації бізнес-процесів для економіки України

Касич

Алла

Олександрівна

д.е.н., проф.

Медвідь

Ганна

Сергіївна

2020

Формування і реалізації стратегії сталого розвитку регіонів

Тарасенко

Ірина

Олексіївна

д.е.н., проф.

Гавриленко

Наталія

Григорівна

2020

Розвиток організаційних форм та стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств в умовах цифрової економіки

Моргулець

Оксана

Борисівна

д.е.н., проф.

Грех

Анастасія

Сергіївна

2020

Організаційно-економічне забезпечення ефективності управління ЗВО на підприємницьких засадах

Моргулець

Оксана

Борисівна

д.е.н., проф.

Лебедєв

Марко

Клаудійович

2021

Економіко-організаційні засади розвитку неінкорпоративних закладів вищої освіти.

  

За останні роки викладачами кафедри захищено дисертації:

Рік

Спеціальність

ПІБ

Тема дисертаційної роботи

2009

08.00.04, к.е.н.

З.Я. Шацька

Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства

08.00.04, к.е.н.

С.В. Вовчок

Теоретико-методичні основи формування та оцінки формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

2012

08.00.04, к.е.н.

Д.М. Лойко

Формування інноваційної стратегії швейних підприємств на ринку брендового одягу

08.00.04, к.е.н.

Т.М. Янковець

Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства

2013

08.00.03, д.е.н.

В.В. Лойко

Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні

08.00.04, к.е.н.

А.Ю. Сербенівська

Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств

2016

08.00.03, д.е.н.

А.Ю. Рамський

Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств

2017

08.00.03, д.е.н.

В.В. Ліщук

Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України

2019

08.00.04, д.е.н.

Є.Б. Хаустова

Методологічні основи розвитку інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти

2020

08.00.03, к.е.н.

Н.М. Заріцька

Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України

2021

08.00.04, д.е.н.

Т.Е. Бєлялов

Теоретико-методологічні засади розвитку підприємницького університету як центру інноваційних технологій

 

У 2020 – 2021 роках у разових спеціалізованих вчених радах за спеціальністю 051 «Економіка» аспірантами кафедри захищено дисертацій:

 

Дата

Спеціальність

ПІБ

Тема дисертаційної роботи

Науковий керівник

12 жовтня 2021

051 Економіка

Бірюкова Юлія Андріївна

Управління розвитком туристичного готельного бізнесу в Україні

Денисенко Микода Павлович, д.е.н., проф., професор кафедри смарт-економіки

30 березня 2021

051 Економіка

Несенюк Євген Сергійович

Формування стратегії підвищення  конкурентоспроможності підприємства на інноваційних засадах

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та інвестицій

26 листопада 2020

051 Економіка

Ігнатенко Олександр Степанович

Інвестиційне забезпечення розвитку агропромислового комплексу України

Грищенко Іван Михайлович, д.е.н., проф., академік НАПН, ректор КНУТД

 

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

Основні наукові досягнення кафедри

За останні роки викладачі кафедри прийняли активну участь у виконанні таких науково-дослідних робіт:

 • Науково-дослідна тема  0115U004302 Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку» науковий керівник – проф. Денисенко М.П.
 • Госпдоговірна тема «Аналіз конкурентів на ринку підприємств скляної галузі України». Керівник д.е.н., проф. Грищенко І.М., виконавці: Мельник А.О., Бєлялов Т.Е. (14.11.2020 р.  №1058);
 • Ініціативна тема «Цифрова економіка, як передумова структурних, інтеграційних трансформацій вітчизняних бізнес-процесів в умовах глобалізації». Керівник д.е.н., професор Мельник А.О.
 • Ініціативна тема «Детермінанти трансформації економіки України в контексті реалізації Цілей сталого розвитку (макро-, мезо- та мікрорівень)». Керівник д.е.н., професор Ольшанська О.В.
 • Ініціативна тема «Базові компоненти сучасного розвитку економічної  системи України» керівник д.е.н., професор Борецька Н.П.

НПП кафедри смарт-економіки є співвиконавцями держбюджетних тем:

1. «Створення Хакатон-екосистеми соціальної інтеграції молоді для посилення національної безпеки в умовах запобігання спалаху пандемії СOVID-19»/ «Establishment of the Hackaton ecosystem of social integration of youth to enhance national security in the conditions of prevention of the pandema СOVID-19»  (терміни виконання 2021-2022 р.р.). Державний реєстраційний номер: 0121U109621.

2. «Створення університетського енерго-інноваційного Хабу знань для формування системних суспільних змін»/ «Creating a university energy-innovation knowledge Hub for the formation of systemic social change» (терміни виконання 2021-2022 р.р.). Державний реєстраційний номер: 0121U109622.


Викладачами кафедри підготовлено до друку та опубліковано:

Монографії у міжнародних виданнях:

1. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy:monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 371 р.

2. Corporate management: from creation to success: monograph. Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020. 175 с.

3. Management Tourism Culture. studies and reflections on tourism management Edited by Łukasz Burkiewicz, Agnieszka Knap-Stefaniu. – Kraków, 2020.

4. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 2. – 367 p.

5. Economic strategies for the development of society: collective monograph Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410 р.

 

Монографії у вітчизняних виданнях:

1. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.

2. Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку :монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. — Суми : Триторія, 2020. — 440  С. 99-109.

3. Маркетингове тестування ринкових перспектив товарних інновацій: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук Є. І. Нагорного. – Суми : Триторія, 2020.

4. Комерціалізація інновацій : монографія за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, д.е.н., доц. О. А. Біловодської. – Суми : Триторія, 2020.

5. Держава, галузі, підприємства, бізнес: реалії і тенденції економічного,  інформаційного та  технічного  розвитку: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 456 с.

 

Статті НПП у базі даних Scopus та Web of Science:

1. Olshanska O., Gumennykova T., Bila O., Orel V., Perova S., Ivannikova M. Building a Competency Model Student Training. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August 2019. (Scopus).

2. Bohdan Danylyshyn, Oleksandra Olshanska, Yuliia Zabaldina, Roman Mazurets, Sergii Khlopiak, Liliia Pivnova. Designing a Marketing Strategy for the Development of Industrial Tourism in the Region. Journal of Optimization in Industrial Engineering. Volume 14, Issue 1 - Serial Number 29 Winter and Spring 2021. Pages 19-26. (Scopus).

3. Kostynets V., Kostynets Iu., Olshanska O. Pent-up demand’s realization in the hospitality sector in context of COVID-19 // Journal of International Studies. - 2021. - №1. Vol.14. (Scopus, Q2).

4. Mashika, H., Davydenko, I., Olshanska, O., ...Komarnitskyi, I., Lypnytska, Y. Modelling of development of ecological tourism. International Journal of Scientific and Technology Research, 2020, 9(4), Pp. 683–688. (Scopus).

5. Prokopenko O., Omelyanenko V., Ponomarenko T., Olshanska O. Innovation networks effects simulation models // Periodicals of Engineering and Natural Sciences. – 2019. – Vol. 7, No. 2, August. – P. 752-762– Access mode: http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/view/574/341 (Scopus).

6. Breus, S., Bielialov, T., Denysenko, M., Zarichniak, A., Al-Tmeizi, A. Strategic management of deployment of innovation projects at the enterprise. Academy of Strategic Management Journal, 2019, 18(Special Issue 1), p. 1–5 (Scopus).

7. Ye. Khaustova, S. Breus, M. Denysenko, E. Zinchenko Khaustova Ye. Quality improvement of higher education as a factor of intellectual capital development. Academy of Entrepreneurship Journal, Volume 24, Issue 4, 2018, р.1-7.  (Scopus).

8. Yurynets, R., Yurynets, Z., Denysenko, M., Myshchyshyn, I., Pekhnyk, A. The influence of educational competencies of the staff on the efficiency of hotel companies in the tourism sector. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2870, стр. 1225–1237. 5 (Scopus).

9. Oliinyk, O., Kononenko, A., Kotsiuk, V., Denysenko, M., Petrovska, S. Ecological tourism as a priority for sustainable development. Academy of Entrepreneurship Journal, 2020, 26, p. 1–6. 5 (Scopus).

10. Krasnobaev, V., Kuznetsov, A., Babenko, V.,  Denysenko, M..Zub, M., Hryhorenko, V. The method of raising numbers, represented in the system of residual classes to an arbitrary power of a natural number. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2019 - Proceedings, 2019, стр. 1133–1138, 8879793. 5 (Scopus).

11. Денисенко М.П., Бреус С.В., Хаустова Є.Б. Збалансована система показників: формування з перспективою забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів. –  Науковий вісник Полісся. – 2017. –  № 4(12). Ч.1. –  С. 104-109.(Web of science).

12. Denysenko M., Radionova N., Breus S., Khaustova Ye., Matiukh A. Criterial approach to analysis of the cost management system of business structures. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021. – № 1 (36). – С. 190-202. .(Web of science).

13. Drobyazko S., Barwinska-Malajowicz A., Chubukova O., Bielialov T. Risk Management in the System of Financial Stability of the Service Enterprise. Journal of Risk and Financial Management. 2020. 13 (12), 300. URL: https://doi.org/10.3390/jrfm13120300 [включено до: Scopus]  (0,105 д.а.).

14. Tytarchuk I., Soroka A., Zhemoyda O., Bieliaieva Y., Bielialov T., Borkovska V. Innovative development of enterprises. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). June 2020. Volume 11. Issue 6, pp. 165-174. [включено до: Scopus]  (0,08 д.а.).

15. Bielialov T., Loiko V.V., Bihus M.M., Kulynych Y., Omelchenko K. Analysis of competitive strategies of startups under conditions of global challenges. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Special Issue 1. рр. 1-6. [включено до: Scopus, Q2] (0,1 д.а.).

16. Breus S., Bielialov T., Denysenko M., Zarichniak A., Al-Tmeizi A. Strategic management of deployment of innovation projects at the enterprise Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol: 18 Issue: 1. URL: www.abacademies.org/articles/strategic-management-of-deployment-of-innovation-projects-at-the-enterprise-8713.html [включено до: Scopus, Q2] (0,07 д.а.).

17. Avdeeva T., Bielialov T., Kukhar T., Nyzovets O., Danyliuk S. Communication resource of technologies of entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol: 22 Issue: 6. URL: https://www.abacademies.org/articles/communication-resource-of-technologies-of-entrepreneurship-education-8708.html. [включено до: Scopus, Q3] (0,09 д.а.).

18. Tsymbalenko N.V., Tarasenko I.O., Bielialov T.E. The impact of demographic processes on forming student body in Ukraine. Revista Espacios. 2019. Vol. 40 (N 12). URL: https://www.revistaespacios.com/a19v40n12/19401208.html [включено до: Scopus, Q3](0,19 д.а.).

19. Bielialov T., Vlasiuk T., Vergun A., Kononenko A., Chernysh O. Formation of a graduate system for assessing professional activities in the entrepreneurship education system. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Arden 22. URL:https://search.proquest.com/openview/ba922d5b89db0ba32fd0fba8d9fd4965/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28224 [включено до: Scopus, Q3]  (0,09 д.а.).

20. Salnikova O., Rodchenko L., Bielialov T., Ivanchenkova L., Slobodianiuk O. Matrix approach to risk management in the national security system, highlighting the criteria for choosing the optimal strategy for decision making. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2019. Volume-8 Issue-5, рр.2407-2411. URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E7699068519.pdf. [включено до: Scopus] (0,1 д.а.).

21. Zakharin S., Viblyi P., Bebko S., Nahorna N., Aloshyn S. New Statistical and Econometric Approaches to Assessing Financial Processes (Banking Sector, Public Debt, Financial Management) / Zakharin S., Viblyi P., Bebko S., Nahorna N., Aloshyn S. // International Journal of Industrial Engineering & Production research. – 2020. – Volume 31, Issue 4 (IJIEPR 2020), p.609-624. (Scopus).

22. Michkivskyy S., Naholiuk O., Shkoda M., Voronko-Nevidnycha T., Bebko S., Biliavska L. Support for innovative entrepreneurship and inclusive education as a basis for strategic economic management in the context of sustainable development. Laplage En Revista. 2021. Vol 7, n.3B, Sept.-Dec.2021, p.621-627 DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1605 (Web of Science).

23. Bulakh Т., Rusina Y., Koval A., Lytvyn О., Budiakova O. Modeling of the functional dependence of VAT tax liabilities on input VAT for the enterprises / Bulakh Тetiana, Rusina Yuliia, Koval Alla, Lytvyn Оlena, Budіakova Olena // International journal of scientific & technology research. 2020. Vol. 9. pp. 5881-5886. (Scopus).

24. Rostyslav Yurynets, Zoryna Yurynets, Olena Budiakova, Lesia Gnylianska, Marianna Kokhan: Innovation and Investment Factors in the State Strategic Management of Social and Economic Development of the Country: Modeling and Forecasting. MoMLeT+DS 2021: 357-372.(Scopus).

25. Natalia Radionova, Margaryta Skrypnyk, Tayisiya Voronkova Dual nature of industrial enterprise cost management system. – Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 pages. (р. 184-191). (Web of Science).

26. Gryshchenko, O., Babenko, V., Bilovodska, O., Voronkova, T., Ponomarenko, I., Shatskaya, Z. Green tourism business as marketing perspective in environmental management. Global Journal of Environmental Science and Management, 8(1), 117-132. doi: 10.22034/gjesm. (знаходиться на етапі друкування в редакції). (Scopus, Web of Science), CIVILICA(Unique Code of Paper: (COI):JR_GJESM-8-1_009),

27. Modeling of management decisions on financial leasing in the agri-food sector / P. Puzyrova, Yu. Rusina, T. Tsalko, S. Nevmerzhytska, O. Nyshenko, V. Rubezhanska // Laplage em Revista (International). 2021. Vol. 7, n. 2, May.- Aug.  P. 729-736. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18366 (Web of science).

28. Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks management concept at industrial enterprises / V. Tkachenko, A. Kwilinski, I. Tkachenko, P. Puzyrova // Marketing and Management of Innovations. 2019. Issue 2. P. 228-238. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15547 (Web of science).

29. Development and effectiveness of financial potential management of enterprises in modern conditions / V. Tkachenko, A. Kwilinski, B. Kaminska, I. Tkachenko, P. Puzyrova // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 3, No. 30. P. 85-94. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15546 (Web of science).

30. Fokina-Mezentseva Katerina, Melnyk Tetiana, Diatlova Valentyna, Buhas Vasyl, Shatska Zorina Determination Of The Critical Risk Zone For The Indicator Of Foreign Trade Import Coverage Byn the Export Of Goods And Services Subject To Its Normal Distribution // K. Fokina-Mezentseva, T. Melnyk, V. Diatlova, V. Buhas, Z. Shatska. - International journal of scientific & technology research. – Volume 9, Issue 03, March 2020. – Режим доступу: http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Determination-Of-The-Critical-Risk-Zone-For-The-Indicator-Of-Foreign-Trade-Import-Coverage-By-The-Export-Of-Goods-And-Services-Subject-To-Its-Normal-Distribution.pdf  (Scopus).

31. Serhii Tkachenko, Zorina Shatskaya, Natalia Dashchenko, Jianming Mu, Yurii Malakhovsky Organizational maintenance of internal control of electronic money at the enterprise // S. Tkachenko, Z. Shatskaya, N. Dashchenko, J. Mu, Y. Malakhovsky . – Academy of Accounting and Financial Studies Journal. – Volume 23, Special Issue . – 2, 2019. – Режим доступу: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-journal-inpress.html (Scopus).

32. Arsenyev, Y., & Danilova E., & Shatskaya, Z., & Osetrova, O. (2020) Strategic management of the implementation of potential corporate restructuring project. Academy of Strategic Management Journal (IJSRM), 19, 3. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/strategic-management-of-the-implementation-of-potential-corporate-restructuring-projects-9224.html  (Scopus).

33. Mariia Dykha, Tetiana Ustik, Olena Krasovska, Dmytro Pilevych, Zorina Shatska, Tetiana Iankovets Marketing Tools for the Development and Enhance the Efficiency of E-Commerce in the Context of Digitalization. – Studies of Applied Economics. - VOL 39, NO 5 (2021). - Special issue innovation in the economy and society of the digital age. – Режим доступу: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/309 (Scopus).

 

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є співорганізатором таких конференцій:

1. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні».

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації».

3. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку».

 

Участь викладачів кафедри у науково-практичних конференціях та інших заходах:

Протягом 2017-2020 р.р. НПП кафедри прийняли участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

Рік

2017

2018

2019

2020

Міжнародні конференції за кордоном

6

5

8

19

Міжнародні конференції

15

18

12

20

Всеукраїнські конференції

1

2

5

5

 

НПП та аспіранти кафедри приймали участь у наступних заходах:

1. Серія вебінарів на тему «Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців» (29 вересня, 1 жовтня, 4 жовтня 2021 р.).

2. Серія вебінарів на тему «Академічні бази даних EBSCO, пошук та аналіз релевантної інформації, цитування статтей, їх збереження в обліковому записі Google Drive, експорт метаданих в бібліографічні менеджери Zotero або Mendeley, переваги у використанні облікового запису My EBSCOhost» (21 жовтня, 26 жовтня, 27 жовтня 2021 р.).

3. Мотиваційна зустріч з аспірантами КНУТД (05 жовтня 2021 р.).

4. Вебінар на тему: «Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal Citation Reports» (7-9 вересня 2021 р.).

5. Щомісячна серія вебінарів «Clarivate науковцям або місце зустрічі змінити неможна» (кожного другого четверга місяця протягом 2021 р.).

6. Вебінар на тему «Про якість наукових публікаційй: Web of Science и Антиплагиат» (22 квітня 2021 р.).

7. Вебінар на тему «Антиплагиат для авторів: від кошмара до помічника» (25 квітня 2021 р.).

8. Вебінар на тему «Розширте свої горизонти з ScienceDirect» (2 березня 2021 р.).

9. Круглий стіл на тему «Профілі науковців» (17 вересня 2020 р.).

10. Серія вебінарів з наукометрії у запису (16 червня 2020 р.).

10. Вебінар на тему: «Профіль автора у Scopus – пошук, корекція» (16 ківтня 2020 р.).

11. Вебінар на тему: «Все про ResearcherID: створення, підтримання, використання» (23 квітня 2018 р.).

12. Вебінар на тему: «Все про ResearcherID: створення, підтримання,використання» (продовження)» (24 квітня 2018 р.).

13. Вебінар на тему: «Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science» (25 квітня  2018  р.).

14. Вебінар на тему: «Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень» (26 квітня  2018 р.).  

  

Викладачами кафедри отримано Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. №85067 монографія «Антикризове регулювання національної економіки: теорія і практика» / Олешко А. А. Антикризове регулювання національної економіки: теорія і практика: монографія. Національ­ний університет ДПС України. Ірпінь: Ви-во НУДПСУ, 2012. 350 с.

2. № 84656 навчальний посібник «Антикризове управління фінансовими корпораціями» / Олешко А. А., Побоча К. П. Антикризове управління фінансовими корпораціями : навчальний посібник. Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України. Ірпінь, 2017. 442 с.

3. № 85065 стаття «Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки» / Олешко А.А. Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки. Економіка та держава. 2012. № 9.  С. 4 –7.

4. №85066 стаття «Взаємозв’язок циклів і криз різної етимології в динаміці розвитку соціально-економічних систем» / Олешко А.А. Взаємозв’язок циклів і криз різної етимології у динаміці розвитку соціально-економічних систем. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. Т. 1. 2010.  № 1 (3). С. 241–247.

5. № 85709 стаття «Актуальні напрями подолання банківської кризи в Україні» / Олешко А. А., Побоча К. П. Актуальні напрями подолання банківської кризи в Україні. Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. 2017. Вип. 1. С. 70-78. URL: http://dndiime.org/wp-content/uploads/2016/12/MODELING_AND_INFORMATIZATION_3.pdf

6.  АПС/9577-19 від 12.11.19 р. Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізаційних процесів: монографія / за ред. О.В. Ольшанської А.О. Мельник, Т.М. Янковець. – К.: КНУТД, 2016. – 390 с.

7. АПС/9576-19 від 12.11.19 р. Інвестування в Україні в умовах глобалізації: монографія [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Крейдич І.М., Бондаренко Є.В., Палиця С.В., Бреус С.В., Янковець Т.М., Шацька З.Я., Федорекно С.В., Грищенко А.І, Махиня Р.А., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Гищенка, Т.Є. Воронкової. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2016. – 324 с.

8.  АПС/9580-19 від 12.11.19 р. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф., Ольшанська О.В., Мельник А.О.,  Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Войтович Р.В., Черкасов А.В., Власов В.І.,  Палиця С.В., Федоренко С.В., Грищенко А.І, Янковець Т.М., Шацька З.Я., Патика Н.І., Панькова О., Боков О.В., Бокова С.М., Пінчук Ю.Б., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 394 с.

9. АПС/9582-19 від 12.11.19 р. Ukraine in the global economy: monograph/ [Fedorenko V., Gryshchenko І., Bondarenko I., Novikova O., Olshanska A., Melnyk A., Voronkova T., Denysenko N., Voytovych  R., Gaidutskiy A., Рalytsya S., Fedorenko S., Gryshchenko A., Iankovets T., Shatskayа Z., Patyka N., Pan'kova O., Zaplitna T., Vasilenko L., Levishchenko О., Pyaskivska М.]; edit.V. Fedorenko, І. Gryshchenko, Т. Voronkova – К.: «ДКС центр» Ltd, 2017. –  300 p.

10. АПС/9578-19 від 12.11.19 р. Економічна безпека України: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф., Ольшанська О.В., Мельник А.О.,  Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Фащевський М. І., Махіня Р.А., Джинчарадзе Н.Г., Гайдуцький І. П., Борецька Н.П., Малютін О.К., Бреус С.В., Палиця С.В., Федоренко С.В.,  Грищенко А.І, Янковець Т.М., Шацька З.Я., Фокіна-Мезенцева К.. В., Сидорчук О.Г., Кузнецова А. І., Пінчук Ю.Б., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 380 с.

11. АПС/9583-19 від 12.11.19 р. Economic processes in the safety measurement: monograf [Fedorenko V., Gryshchenko I., Bondarenko I., Novikova O., Olshanska A., Melnyk A., Voronkova T., Denisenko N., Boretskaya N., Palytsya S., Fedorenko S., Gryshchenko A., Shatskaya Z., Breus S., Sydorchuk O., Fokina-Mezentseva K., Kozak L., Kuznetsova A., Pinchuk Yu., Levishchenko O., Pyaskivska M., Budagin V.];  edit V. Fedorenko, I. Gryshchenko, T. Voronkova. – K.: «DKS Tsentr» Ltd. –  2018. – 264 p.

12. АПС/9579-19 від 12.11.19 р. Сучасні проблеми економічного розвитку України: монографія/ за ред. О.В. Ольшанської, А.О. Мельник, Т.Є.Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2018. – 184 с.

13. АПС/9581-19 від 12.11.19 р. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.

Сьогодні кафедра смарт-экономики забезпечує підготовку понад 200 студентів денної форми навчання. 

 

Наукові досягнення студентів та аспірантів:

Студенти кафедри активно приймають участь та є переможцями:

 • 17-19 квітня 2019 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», що проходив в КНЕУ імені Вадима Гетьмана. За результатами 2-х турів студенти кафедри Лесюта Наталія нагороджена Дипломом ІІІ ступеня, а Коваленко Жанна, Кононенко Анастасія Сертифікатами за І та ІІ місце у номінації «За глибоке розуміння процесів децентралізації в Україні» (наукові керівники проф. Ольшанська О.В. та доц. Шацька З.Я.).

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робі зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського травень 2020 р. Шацька М.С. нагороджена Дипломом ІІ ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі галузі знань «Туризм» Харківський національний університет, квітень 2020 р. Тимошенко Ю.В. отримала Диплом ІІ ступеня

 • Магістр кафедри Марина Іовенко є Лауреатом ІІ Премії Міжнародного пісенного фестивалю «Доля» 

 

Лауреат ІІ Премії Міжнародного пісенного фестівалю «Доля» магістр Марина Іовенко

Студентські гуртки

На кафедрі СМАРТ-ЕКОНОМІКИ працює студентський науковий гурток «Гурток креативних ідей в економіці» метою якого є поглиблення теоретичних та професійних знань, отримання інформації, аналітичних оцінок у наукових дослідженнях економічних проблем сьогодення, усвідомлення студентами ролі фахівця-професіонала на сучасному підприємстві.

 

Засідання наукового гуртка «Гурток креативних ідей в економіці»

Співпраця з роботодавцями

 

СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрюгімпекс»»

ТОВ «Глорі Пак»

Готельно-ресторанний комплекс «Asteri»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСКО-СЕРВІС»

Товариство з обмеженою відповідальністю «УАРЕСТ»

ЕООД «ТУРАЛ МЕНИДЖМЪНТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАВ Клуб»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія Менестіс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ-УКРАЇНА»

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТРАБАНДО»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парк-готель «Голосієво»»

PATIKA
Insan Kaynaklari Yonetimi

Асоціація готельних об'єднань та готелів міст України

ДП Готельний комплекс «КИЇВ»

ДП Готельний комплекс «Національний»

Партнерами кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є:

1. ТОВ «Перший адміністратор пенсійного фонду».

2. ТОВ «Нова фінансова компанія».

3. ПАТ «Маяк».

4. ТОВ «СМАРТ ТЕАМ».

5. «Професійний пенсійний фонд незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України».

6. ТОВ Компанія з управління активами «РЕНОМЕ-2008».

7. ТОВ «Класична іпотечна компанія».

Бази практики: ТОВ «Укрюгімпекс»; ТОВ «ФАВ КИЇВ»; ТОВ «Юг-Трейдінг Груп»; ТОВ «Український центр екології та ґрунтів»; ТОВ «ВіДі Армада»; Асоціація готельних об'єднань та готелів міст України, м. Київ; ТОВ «Воздвиженський», м. Київ; ТОВ «ДІЕКС ГРУПА» суши-бар «Євразія», м. Київ; ТОВ «Сітізен-кафе», м. Київ; ТОВ «Тієсто-Гриль», м.Київ; ТОВ «Лапша БАР», м. Київ; ТОВ «Ресторан 500», м. Київ; ТОВ «Теско-сервіс», м. Київ; ТОВ «УАРЕСТ», м. Київ; ПП «Аркадія Олівія», м. Київ.

Співпраця закадемічною спільнотою:

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ в процесі підготовки здобувачів усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» співпрацює з вітчизняними та зарубіжними ЗВО та науковими установами.

НПП кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ та здобувачі ступеня вищої освіти «доктор філософії» за ОНП «Економіка»  співпрацюють у рамках договорів у сфері підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії) про співпрацю між КНУТД та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління», Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України за такими напрямами:

 • Практична реалізація можливостей академічної мобільності та формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії).
 • Розробка та реалізація інноваційних науково-дослідницьких, методичних продуктів фундаментального та прикладного характеру у сфері науки та освіти.
 • Впровадження у навчальний процес передового науково-професійного досвіду, проходження здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, науково- педагогічної практики.
 • Підготовка наукових праць, монографій, навчальних посібників, енциклопедій, словників, довідників, іншої спеціалізованої літератури в сфері економіки.
 • Надання, по можливості, організаційно-технічної підтримки, підготовка та проведення науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів, інших заходів з актуальної економічної, фінансової проблематики.
 • Надання консультаційних послуг, експертних висновків з актуальних питань, участь у підготовці відповідних проектів нормативних та законодавчих документів.
 • Формування навчально-наукових комунікацій і створення належних умов для розвитку професійної підготовки, економічної науки й освіти на засадах комплексної взаємодії та встановлення взаємовигідних паритетних відносин співробітництва і партнерства у рамках чинного законодавства з урахуванням провідних вітчизняних здобутків і напрацювань та передового зарубіжного досвіду, підвищення ефективності й якості наукових досліджень, методичної та навчально-педагогічної діяльності.

У процесі модернізації й удосконалення освітніх програм за спеціальністю 051 «Економіка» кафедра співпрацює з провідними ЗВО, науковими та державними установами, які надали рецензії на відповідні програми:

1. Рада Національного банку України. Данилишин Б.М. голова Ради Національного банку України, д.е.н., академік НАН України.

2. Інститут економіки промисловості НАН України. Новікова О.Ф. заступник директора з наукової роботи Інститута економіки промисловості НАН України, д.е.н., професор.

3. Університет «КРОК». Мігус І. П.  проректор з наукової роботи Університету «КРОК», д.е.н., професор.

4. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Заяць Т.А. завідувач відділом проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи, д.е.н., професор.

5. Академія фінансовго управління. Любіч О.О. Віце-президент Академії, д.е.н., професор, заслужений економіст України, академік АЕНУ.

6. Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Кузьмін О.Є. директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор, заслужений працівник народної освіти України.

7. Національний університет «Острозька академія». Мамонтов Н.А. завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»,  д.е.н., професор.

8.  Львівський національний університет імені Івана Франка. Юринець З.В. професор кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор.

9. Національний унвіверситет біоресурсів і природокористування України. Вдовенко Н.М. завідувач кафедри глобальної економіки Національного унвіверситету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор.

 

Міжнародне співробітництво

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ співпрацює з іноземними партнерами КНУТД: Саутгемптонським університетом з Великої Британії, Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Білорусія), Вищою Школою Менеджменту в Варшаві (WSM), Вищою Школою Бізнесу (WSB) в місті Домброва Гурніча (Краків).

Міжнародне стажування НПП та аспірантів кафедри:

 • International Scientific Training Semanars “Formation of Knowledge Economy as the Basics for Information Society”  (м. Відень, Австрія) 16-19.12.2017 р. (Олешко А.А., Мельник А.О.).
 • 7 International Scientific Training Semanars “Formation of Knowledge Economy as the Basics for Information Society”  (м. Венеція-Верона, Італія) 15-18.12.2018 р. (Олешко А.А., Ольшанська О.В., Шацька З.Я., Костинець В.В., Мельник А.О.).
 • Вища лінгвістична школа м. Чехонстово, Польща за програмою для європейського освітнього проекту «Інноваційні методи та технології навчання:  європейська освіта в галузі економіки» з 21.11.2018 по 25.01.2019 р. (Мельник А.О.).
 • Науковий центр інноваційних технологій (м. Таллін, Естонія) з 4.11.2019 по 30.11.2019 р. (Денисенко М.П.).
 • Specificity of Finnish Education System. p 26.10-20.11.2020 р. West Finland College, Huittinen, Finland (доц. Бєлялов Т.Е.).
 • Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, Сертифікат про закінчення Тренінг-курсу на тему «Індустрія гостинності – основи готельно-ресторанної справи» впродовж 03.09.2020-25.09.. 2020 р. (Опанащук Ю.Я., Ольшанська О.В., Мельник А.О., Костинець В.В., Будякова О.Ю.).
 • Американська програма ділового стажування «SABIT» - «Управління готельним господарством для країн Євразії» м. Вашингтон. SERTIFICATE OF TRAINING «SABIT Hotel Managtmtnt Program for Eurasia», 2018 р. (Опанащук Ю.Я.).
 • ЮНЕСКО, штаб-квартира в Парижі (Франція), стажування «Formation Of Knowledge Economy As The Basis For Information Society», 2018 р. (Костинець В.В.).
 • Університет Мугли (Бодрум, Туреччина) (курс «Innovative development of science, education, economics and management in the information society»), 2020 р. (Костинець В.В. у 2020 р.).
 • Università degli Studi di Verona, Італія, 2018 р. – Ольшанська О.В., Костинець В.В.
 • Dąbrowa Górnicza, Польща, 2017 р. – Ольшанська О.В.
 • Шуменський університет «Епископ Константин Преславский», Болгарія, 2017 р. – Олешко А.А., Костинець В.В.
 • Kyiv College at Qilu University of Technology, People’s Republic of China. Certificate of advanced training, «International education in the context of sustainable development – best practices and global trends», №KC [2020]0010 dated 10.05.2021 (Бебко С.В.)
 • «Трансформація сучасної університетської освіти: досвід Грузинських закладів вищох освіти», м. Батумі - м. Кутаісі, Грузія, 28 липня-12 вересня 2021 р. (асп. Медвідь Г.С.)

Здобувачі вищої освіти є активними учасниками наукової та організаційної роботи в межах міжнародного співробітництва, зокрема:

 • VI Міжнародний науковий семінар «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» (за підтримки UNESCO, м. Париж, Франція). 
 • Міжнародний науковий семінар у Віденському університеті.
 • Міжнародний науковий семінар Universita di Verona (Італія).
 • Міжнародне стажування the 1st International Scientific and Practical Workshop «Innovative development of science, education, economics and management in the information society» Bodrum, Turkey (20 вересня - 16 жовтня 2020 р.).