КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

Анна Анатоліївна ОЛЕШКО,

завідувачка кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4,  ауд. 4-1009; 4-1010

Контактний телефон: +38-044-256-21-56; +38-068-597-96-76

e-mail: [email protected]

  

Положення про кафедру смарт-економіки

Програма розвитку кафедри смарт-економіки на 2024-2028 роки

 

  https://instagram.com/se_kafedra

  https://www.facebook.com/SEkafedra/

 https://t.me/SEkafedra

Про кафедру

Місія кафедри полягає у підготовці інноваційних, креативних та конкурентоспроможних фахівців, здатних в умовах діджиталізації та інтелектуалізації суспільних процесів приймати розумні, обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності держави, бізнесу, та корпорацій на національному й міжнародному рівні.

Метою діяльності кафедри смарт-економіки є викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін за спеціальностями 051 «Економіка» та 281 «Публічне управління та адміністрування»; проведення наукової, навчальної, інноваційної, виховної, методичної, організаційної роботи з метою надання якісних освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти; забезпечення якісної вищої освіти та формування гармонійно розвиненої особистості.

Поглиблюючи співпрацю зі здобувачами вищої освіти, професорсько-викладацький колектив кафедри прагне забезпечити:

 • творчу та професійну самореалізацію здобувачів;
 • досягнення здобувачами високих результатів у науково-дослідницькій діяльності прикладного та фундаментального характеру;
 • підвищення рівня культурного та національно-патріотичного виховання здобувачів;
 • формування у здобувачів принципів академічної доброчесності, морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу;
 • задоволення попиту українського бізнесу, держави та суспільства у висококваліфікованих фахівцях.

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є випусковою та здійснює підготовку за спеціальностями:

051 «Економіка» (ступінь вищої освіти - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»).

281 «Публічне управління та адміністрування» (ступінь вищої освіти - «Бакалавр»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри смарт-економіки є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів та кон’юнктури світового ринку освітніх послуг; якісна підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями для роботи в різних секторах економіки та органах державної, регіональної влади та місцевого самоврядування, уміють швидко реагувати на зміни глобального економічного середовища.

 

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА», СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Метою підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка» є надання економічної освіти в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю «Економіка» передбачає різні можливості зайнятості і кар’єри, які спрямовані на здобуття студентом економічних знань.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

 

1.1. Освітня програма «Smartкономіка» – фахівець в галузі економіки – ця професія займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs.

Основні дисципліни:

 • Макро-, мікроекономіка;
 • Основи підприємництва;
 • Цифрова економіка;
 • Поведінкова економіка;
 • Управління смарт-економікою;
 • Інформаційні системи та технології смарт-економіки;
 • Маркетинг;
 • Бізнес-планування та бізнес-консалтинг;
 • Економічна ефективність діяльності підприємства;
 • Економічна безпека підприємства.


Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня

 

Перспективи працевлаштування

Бакалавр з економіки може обіймати посади: головного економіста; економіста; економіста з договірних та претензійних робіт;  економіста з матеріально-технічного забезпечення; економіста з планування;  економіста з праці; економіста зі збуту; економіста із ціноутворення; економіста обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;  економіста-демографа; економіста-статистика; економіста-статистика (прикладна статистика); офісного службовця (планування виробництва); офісного службовця (розрахунок собівартості); директора (керівника) малого промислового підприємства (фірми); начальника планово-економічного відділу; аналітика з питань фінансово-економічної безпеки; асистента економіста-статистика; бренд-менеджера; PR-менеджера; тайм-менеджера; менеджера у роботі з клієнтами; менеджера (управителя) спільноти; імідж-консультанта; менеджера (управителя) з інновацій; внутрішнього торгового представника; фахівця з електронної комерції; фінансового менеджера (управителя); економіста з маркетингу та реклами та інших новітніх професій.

 

1.2. Освітня програма «Економіка міжнародного бізнесу»


Основні дисципліни:

 • Міжнародна економіка;
 • Основи підприємництва;
 • Цифрова економіка;
 • Міжнародний бізнес;
 • Поведінкова економіка;
 • Інформаційні системи та технології в економіці та управлінні;
 • CRM-системи в бізнесі;
 • Зовнішньоекономічна діяльність.


Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня

 

Перспективи працевлаштування. Випускник може бути працевлаштований на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (на підприємствах промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями) на первинних посадах в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій на посадах: менеджера краудфандингових і краудінвестиційних платформ; модератора; тьютора; організатора проєктного навчання; координатора освітніх онлайн-платформ; ментора стартапів; менеджера міжнародних проєктів та інших новітніх професій. 

 

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА», СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

2.1. Освітня програма «Корпоративна економіка та міжнародний бізнес»

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів з корпоративної економіки та міжнародного бізнесу, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, що спрямовані на розвиток потенціалу учасників освітнього процесу, їх творчі здібності, активну соціальну позицію у середовищі підприємницького університету.

Основними цілями навчання за програмою є формування у здобувачів загальних і спеціальних компетентностей з організації діяльності корпоративних структур та ефективного функціонування міжнародного бізнесу через перманентну взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами, а також розвиток у здобувачів професійної та соціальної адаптивності до трансформації в умовах сучасних викликів сталого розвитку.

 

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1 рік 4 місяці - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни:

 • Міжнародна економічна діяльність;
 • Глобальна економіка;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Міжнародні розрахунки та операції.

 

 

Перспективи працевлаштування. Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми та сфери економічної діяльності, може обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів управління, міжнародних компаніях, представництвах міжнародних організацій. Випускник здатен обіймати посади: начальника планово-економічного відділу, головного економіста, економіста, економіста з міжнародної торгівлі, економіста-статиста, економіста із збуту, економіста із ціноутворення, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, економіста з договірних та претензійних робіт, економіста з матеріально-технічного забезпечення, експерта із зовнішньоекономічних питань, консультанта із зовнішньоекономічних питань, консультанта з економічних питань, економічного радника.

 

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

3.1. Освітня програма «Економіка»

 

Метою освітньо-наукової програми «Економіка» ступеня вищої освіти «доктор філософії» є підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у світовий науково-освітній простір докторів філософії, на основі здобуття ними загальних і фахових компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-проєктної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, науково-обґрунтованого консультування у сфері економіки.

Основний зміст програми. Освітньо-наукова програма має науково-теоретичну, дослідницьку та прикладну спрямованість; сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Акцент робиться на формуванні та розвитку загальних і фахових компетентностей у сфері економіки.

Особливості (унікальність) програми. Освітньо-наукова програма базується на інноваційних проєктних результатах та сучасних наукових дослідженнях у сфері економіки, враховує її специфіку. Програма передбачає поєднання теоретичних знань та практичну (у т.ч. педагогічну) підготовку. Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, передбачає підготовку і проведення інтерактивних, відкритих лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з економіки та суміжних галузей знань, участь у бізнес-тренінгах, використання кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій із безпосередньою участю здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії). Здобувачі  мають можливість  здійснювати ґрунтовні, міждисциплінарні дослідження галузей та підприємств, а також у рамках міжнародно визнаної наукової школи «Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом».

Перспективи працевлаштування. Випускник здатний обіймати посади: адміністративні – декана, завідувача кафедри, керівника науково-дослідних підрозділів, вченого секретаря; наукові – молодшого наукового співробітника; наукового співробітника, старшого наукового співробітника; науково-педагогічні – професор, доцент, викладач закладу вищої освіти, асистент, викладач професійно-технічного навчального закладу; управлінські – начальника департаменту з підготовки кадрів, менеджера.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня. 

Термін навчання: 4 роки – денна очна, денна вечірня та заочна форми навчання.

Основні дисципліни:

 • Філософія науки  і методологія досліджень;
 • Іноземна мова для академічних цілей;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень;
 • Педагогічна майстерність у вищій школі;
 • Макроекономічний розвиток країн;
 • Інтелектуальна економіка.

На кафедрі смарт-економіки здобувають третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, ступінь доктора філософії понад 40 аспірантів.

 

4. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Метою підготовки бакалаврів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є надання сучасних знань та формування базових й професійних компетентностей у галузі публічного управління та адміністрування, достатніх для виконання функцій щодо ефективного вирішення складних спеціалізованих завдань й практичних проблем з управління в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування, а також надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності та з урахуванням тенденцій розвитку суспільства.

Перспективи працевлаштування. Бакалавр з публічного управління та адміністрування може обіймати адміністративно-управлінські посади в органах державної влади, неурядових/громадський організаціях, а також у приватних компаніях; на  державній службі в центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також згідно з класифікатором професій в органах публічної влади, бізнес-структурах та громадському секторі на посадах радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, сільських, селищних рад та громад, в тому числі спеціаліста зі зв’язків з громадськістю, інспектора з кадрів, адміністративного помічника, державного соціального інспектора, адміністративного секретаря, помічника-консультанта народного депутата, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інспектора з основної діяльності тощо.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців – денна, заочна та дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни:

 • Макро-, мікроекономіка;
 • Теорія держави та права;
 • Публічне управління;
 • Державне регулювання економіки та економічна політика;
 • Стратегічне управління;
 • Публічна служба;
 • Регіонально-адміністративний менеджмент;
 • Управління проєктами;
 • Муніципальне управління;
 • Управління розвитком економіки регіонів;
 • Публічні фінанси та публічні закупівлі;
 • Електронне урядування;
 • Менеджмент сталого розвитку.

Випускники кафедри

За роки свого існування кафедра підготувала понад 6000 випускників, багато з яких є провідними спеціалістами, директорами підприємств, ученими, викладачами, громадянськими діячами тощо.

Випускники-магістри

 

Найвидатніші випускники кафедри різних років:

 • В. А. Бесчасний – генеральний директор КШПО «Україна»;
 • І. Б. Гаврильчук – заступник Голови Правління Акціонерного комерційного банку «Київ»;
 • М. Ф. Гончаренко – голова Державної інспекції навчальних закладів України;
 • Н. В. Джур – генеральний директор КШПО «Юність»;
 • В. А. Йохна – надзвичайний та повноважний посол другого класу МЗС України;
 • О. Л. Лiснiченко – директор з економіки ПрАТ «Санта-Україна»;
 • А. І. Ляшко – генеральний директор ВАТ «Желань»;
 • М. І. Масло – заступник Міністра легкої промисловості УРСР;
 • Ю. Д. Нiкульшина – головний бухгалтер ПАТ ШФ «ВОРОНІН»;
 • І. П. Палій – ректор іІнституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;
 • І. В. Пецюх – голова правління ПП «Швидко» та ТОВ «Гобелен»;
 • М. О. Торбенко – генеральний директор ЗАТ «Рутекс»;
 • С. І. Шморгун – директор ЗАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика».
Історія розвитку кафедри

Історія кафедри економіки підприємства починається від дня створення університету – у 1930 р. У цей період в структурі університету на інженерно-економічному факультеті було створено кафедри: «Загальної економіки та обліку» (завідувач – проф. Б.О. Чорний), «Планування» (завідувач – проф. М.А. Щелонін) та «Економіки праці» (завідувач – проф. А.М. Горностай-Подольський). На базі цих кафедр пізніше було організовано кафедру «Прикладної економіки і планування» (завідувачі в різні роки – проф. М.А. Щелонін та проф. С.І. Подгаєць). Упродовж усієї історії функціонування університету робота кафедри здійснювалася у відповідності до потреб економіки країни у висококваліфікованих фахівцях-економістах з глибокими знаннями специфіки виробництв та супроводжувалась відкриттям нових спеціальностей.

У 1940 році кафедру було реорганізовано у дві кафедри – «Економіки та планування промисловості» (завідувачі – проф. Й. Л. Славський, пізніше – С. І. Подгаєць) та «Організації і планування виробництва» (завідувач – проф. Л. Є. Горелік).

У 1945 році, після повернення Інституту з евакуації, кафедри знов було об’єднано в кафедру «Економіка, планування і організації» (завідувач – проф. Л. Є. Горелік). Із 1947 по 1953 рр. кафедру очолював Г. Ш. Месєжніков, а з 1953 по 1987 рр. – Н. А. Адамова.

У 1965 році, враховуючи потреби галузі в підготовці випускників із ґрунтовнішими знаннями специфіки виробництва, кафедру було поділено на дві: «Економіки, організації та планування шкіри, взуття та хімічних волокон (завідувач – проф. Г. П. Іспірян) та «Економіки, організації та планування швейно-трикотажного виробництва» (завідувач – проф. Н. А. Адамова). Із 1987 по 2002 рр. кафедрою завідував М. В. Свіщов.

У 2002 році в зв’язку з відкриттям спеціальності «Облік і аудит», кафедру було перейменовано на кафедру «Економіки, обліку та аудиту» (завідувач – проф. А. П. Гречан).

У 2013 році в результаті оптимізації структури факультету економіки та бізнесу було сформовано кафедру «Економіки підприємства» (завідувач – проф. В. В. Лойко).

У 2016 році, враховуючи світові тенденції та тренди у підготовці кадрів вищої кваліфікації у сфері економіки та бізнесу, розширення спектру спеціальностей та спеціалізацій підготовки бакалаврів та магістрів, кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки». Очолила кафедру доктор економічних наук, професор А. О. Мельник. Кафедра викладає для всіх спеціальностей університету такі дисципліни як-от: «Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші.

У 2018 р. у зв’язку з розширенням спеціалізації кафедру було перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки та туризму».

У 2020 р. у зв’язку з реорганізацією університету та розширенням переліку освітніх програм, за якими здійснює підготовку здобувачів освіти професорсько-викладацький колектив, кафедра отримала назву «Економіки та сфери обслуговування».

У 2021 році з урахуванням нових трендів економічного розвитку кафедра розширила напрями наукової та освітньої діяльності та отримала назву «СМАРТ-ЕКОНОМІКИ», кафедру очолила доктор економічних наук, професор А. А. Олешко.

Науково-педагогічні працівники

Нині на кафедрі СМАРТ-ЕКОНОМІКИ працює: 5 докторів економічних наук, у тому числі 4 професори; 5 кандидатів економічних наук – доцентів.

Науково-педагогічні працівники кафедри смарт-економіки

 

Анна Анатоліївна ОЛЕШКО,
завідувачка кафедри, доктор економічних наук, професор

У 2002 році закінчила Київський національний економічний університет, нині – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ (спеціальність «Державна служба», кваліфікація «магістр з адміністративного менеджменту»). У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування та регулювання економікою» з теми: «Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону (на прикладі Київської області)». У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» з теми: «Антикризове регулювання національної економіки». У 2018 році А. Олешко присвоєно вчене звання професора кафедри фінансових ринків.

Член редакційної колегії журналів: «Економічний вісник Університету державної фіскальної служби України» (категорія Б), «Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво» (категорія Б»); «Економіка та держава» (категорія Б), «European scientific journal of Economic and Financial innovation».

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Макроекономічний розвиток країн», «Економіка та управління корпораціями», «Інтелектуальна економіка», «Цифрова економіка», «Поведінкова економіка».

Напрям наукової діяльності: державна економічна політика, економіка та управління національним господарством, цифрова економіка, економіка суб’єктів господарювання.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі 9 монографій, з яких одна одноосібна, 7 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових міжнародних баз даних.

  

Олександра Володимирівна ОЛЬШАНСЬКА,
декан факультету управління та бізнес-дизайну,доктор економічних наук, професор

У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Закінчила аспірантуру в Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України та у 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора. У 2016 році обрана на посаду декана факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну.

Нагороджена Подякою Київського  міського голови, № 50265 від 30.10.2005 р.; нагрудним знаком Почесний працівник  КНУТД, наказ № 209 о.с. від 01.10.2010 р. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, наказ від 25.11.2011 р. № 588- к, №15720; Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», № 707-к від 22.11.2016 р.; Почесною грамотою КНУТД, наказ № 293 о.с. від 27.08.2019 р.; Нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України «Відмінник освіти», 2019 р.

Професор О. В. Ольшанська є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05. та членом редакційної колегії фахових наукових видань: «Журнал стратегічних економічних досліджень» (категорія Б), «Економіка та держава» (категорія Б), «Вісник післядипломної освіти»: збірник наукових праць (Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers). Серія: «Соціальні та поведінкові науки» («Social and behavioral sciences»).

Професор О. В. Ольшанська є науковим керівником та консультантом з підготовки кандидатських і докторських дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Викладає дисципліну «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Напрям наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, сталий розвиток економіки; проблеми модернізації вищої освіти та упровадження освітніх інновацій.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких інтересів, у яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. 

  

Євгенія Борисівна ХАУСТОВА,
доктор економічних наук, професор

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію «інженер-економіст». У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» в Інституті економіки промисловості НАН України та отримала ступінь кандидата економічних наук. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки, обліку і аудиту. У 2006–2008 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України. У 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у КНУТД та отримала ступінь доктора економічних наук.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Витрати підприємства», «Бізнес-планування та бізнес-консалтинг», «Глобальна економіка».

Напрями наукової діяльності: економіка знань, зовнішньо-економічна та інноваційна діяльність підприємств, інтелектуальний бізнес.

Автор понад 90 наукових праць та методичних видань, зокрема 10 монографій, у т. ч. однієї одноосібної монографії, та 2 навчальних посібників у співавторстві.

  

Поліна Володимирівна ПУЗИРЬОВА,
доктор економічних наук, професор

У 2003 р. – закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки.

2009 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Управління фінансовим потенціалом підприємств» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

2023 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Формування та розвиток інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу» і отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

2024 р. – отримала вчене звання доктора економічних наук кафедри смарт-економіки.

У 2019 р. – підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

У 2022 р. – підвищення кваліфікації у Полтавському державному аграрному університеті, Вебінар на тему: «Комунікації під час війни».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна економічна діяльність».

Напрям наукової діяльності: міжнародна економічна діяльність; потенціал підприємства: фінансовий, інноваційний; зовнішньоекономічна діяльність, інноваційна діяльність, управління ризиками та проєктами підприємства.

Автор понад 220 наукових праць, у тому числі 5 монографій та 10 праць індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

 

Зоряна Ярославівна ШАЦЬКА,
доктор економічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-будівельник».

2010 рік – захистила кандидатську дисертацію з теми: «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

2012 рік – отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

2024 рік – захистила докторську дисертацію на тему «Інтеграційний розвиток підприємництва агропромислового сектору національної економіки» і отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Економіка для бізнесу», «Економічна безпека та ризики підприємства», «Проєктний аналіз», «Макро-, мікроекономіка», «Міжнародні розрахунки та операції», «Регулювання та стимулювання діяльності підприємств».

Напрями наукової діяльності: економіка підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент; інтеграційний розвиток підприємництва.

Автор та співавтор 18 монографій, 1 підручника. Опубліковано понад 150 наукових статей у фахових виданнях та 100 тез доповідей, 10 праць індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

Олена Юріївна БУДЯКОВА, 
кандидат економічних наук, доцент

У 2006 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджера-економіста. У 2011 році в Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію з теми: «Забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості регіонального ринку праці» зі спеціальності 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Викладає дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка для бізнесу», «Бізнес-планування та бізнес-консалтинг», «Міжнародна економіка», «Управління біоекономікою», «Економіка та управління корпораціями».

Напрями наукової діяльності: економіка праці, ринок праці, економіка підприємства, біоекономіка, сталий розвиток.

Автор понад 50 наукових праць.

  

Василь Валерійович БУГАС,
кандидат економічних наук, доцент

У 2007 році закінчив Київський національний університет технології та дизайну, отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету технології та дизайну на тему «Управління інтелектуальним капіталом у національному господарстві України», кандидат економічних наук зі спеціальності  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

У 2015 році отримано вчене звання доцента.

Викладає дисципліни: «Економіка для бізнесу», «Міжнародна економіка».

Напрями наукової діяльності: управління інтелектуальним капіталом в національному господарстві, державне регулювання економіки, міжнародна економіка.

Автор понад 55 публікацій наукового характеру, з них 37 у наукових фахових виданнях, 3 статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus, 4 монографії.

  

Тетяна Миколаївна ВЛАСЮК,
кандидат економічних наук, доцент

У 1999 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід)». У 2011 році нагороджена відзнакою Печерської районної адміністрації у місті Києві за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району.

Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Економічна ефективність діяльності підприємства».

Напрям наукової діяльності: діагностика економічної безпеки вищих навчальних закладів України.

Автор понад 150 наукових та методичних праць, співавтор 7 монографій, 3 навчальних посібників із грифом МОН України («Теорія економічного аналізу», «Казначейство банків»), 1 патенту та 1 авторського свідоцтва.

  

Вікторія Вікторівна ЛІЩУК,
кандидат економічних наук, доцент

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію  «Магістр з економіки». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Світовий ринок послуг».

Напрями наукової діяльності: міжнародна економіка, інвестиції.

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних публікацій: 1 монографії, 1 підручника, опубліковано понад  25 наукових праць.

   

Надія Миколаївна ЗАРІЦЬКА, 
кандидат економічних наук, доцент

У 2006 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби». У 2008 здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2010 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, за багаторічну сумлінну  працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою КНУТД, у 2011 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, сумлінну працю та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 березня нагороджена  Почесною грамотою КНУТД. У 2020 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Економічний аналіз».

Напрями наукової діяльності: стратегічний розвиток, стратегічне управління, ринкова турбулентність, емерджентний підхід.

Автор понад 35 наукових та науково-методичних праць, співавтор 3 монографій.

 

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 4 лекційні аудиторії, 2 аудиторії для практичних занять та проведення консультацій з курсових і кваліфікаційних робіт, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням; 1 кабінет для викладачів. Кафедра забезпечена достатньою кількістю обчислювальної та копіювальної техніки.

  

Наукова діяльність

НАУКОВІ НАПРЯМИ КАФЕДРИ СМАРТ-ЕКОНОМІКИ: 

ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОРІВЕНЬ) (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 0120U103028)

Науковий керівник: д.е.н., проф. О. В. Ольшанська.

Виконавці: проф. О. В. Ольшанcька; доц. П. В. Пузирьова, доц. О. Ю. Будякова, доц. Н. М. Заріцька; аспірант В. І. Тимкован, аспірант Я. І. Онофрійчук.

 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРУКТУРНИХ, ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 0119U103116)

Науковий керівник: д.е.н., проф. А. А. Олешко.

Виконавці: проф. А. А. Олешко, проф. Є. Б. Хаустова; аспірант Н. Г. Гавриленко; Ірназаров Д.Т.; Садовський Є.П.

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТПАНДЕМІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 0121U114581)

Науковий керівник: д.е.н., проф. А. А. Олешко.

Виконавці: проф. А. А. Олешко, доц. Т. М. Власюк, доц. З. Я. Шацька; О. О. Петрівський; А. С. Грех; М. К. Лебедєв.; Синиця С.В.; Покальчук О.К.; Цепова О.А.

 

Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

Публікаційна активність викладачів кафедри смарт-економіки (кількість публікацій на одного НПП) за останні роки наведена нижче.

 

Основні наукові досягнення кафедри

НПП кафедри смарт-економіки є виконавцями міжнародних проєктів:

1. Erasmus+ : Проєкт VEHUB4YOU напрям «Віртуальні обміни у сферах вищої освіти та молоді» - ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH «МІЖНАРОДНА МЕРЕЖА ВІРТУАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ БІЗНЕС ХАБІВ».

2. Проєкт ERASMUS+, ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCHRSCH, 101127252 «Promoting of European skills and approaches for sustainable bioeconomy in the conditions of Ukrainian acute challenges» (PESAB) / «Просування європейських навичок та підходів до сталої біоекономіки в умовах сучасних викликів в Україні».

 

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є співорганізатором таких конференцій:

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу».

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації».

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку».

Студентські гуртки

На кафедрі СМАРТ-ЕКОНОМІКИ працює студентський науковий гурток «Smart-ідеї в сфері міжнародного корпоративного бізнесу»  метою діяльності якого є поглиблення теоретичних та професійних знань, отримання інформації, аналітичних оцінок у наукових дослідженнях економічних проблем сьогодення, усвідомлення студентами ролі фахівця-професіонала на сучасному підприємстві.

 

Засідання наукового гуртка «Smart-ідеї в сфері міжнародного корпоративного бізнесу»

Співпраця з роботодавцями

 

 СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ: 

Виступ стейкхолдерів кафедри смарт-економіки Лучної О.В. директора ТОВ «Перший адміністратор пенсійного фонду» та
Петрівського О.О. керівника відділення ПАТ КБ «АКОРДБАНК» на засіданнях наукового гуртка

 

Бази практики

Здобувачі кафедри проходять практику та стажування в провідних компаніях України, таких як: ТОВ «Інтертоп Україна», ПАТ КБ «АКОРДБАНК», ПАТ «ГРАТІС», ТОВ «АК-МЕТАЛ», ТОВ «МАКС ДРІМ КОНСАЛТИНГ», ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд», ТОВ «УІФК-АГРО», ТОВ «Лоджистік Технолождис», ТОВ «Вюрт-Україна», ТОВ «Перший адміністратор пенсійного фонду», ТОВ «SMART TEAM».

Співпраця з академічною спільнотою:

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ в процесі підготовки здобувачів усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» співпрацює з вітчизняними та зарубіжними ЗВО та науковими установами.

НПП кафедри СМАРТ-ЕКОНОМІКИ та здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» за ОП «Корпоративна економіка та міжнародний бізнес» співпрацюють у рамках договорів у сфері підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня вищої освіти про співпрацю між КНУТД та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління», Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.

Міжнародне співробітництво

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ співпрацює з іноземними партнерами КНУТД: