КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

Ірина Олексіївна ТАРАСЕНКО,

завідувачка кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4,

ауд.: 4-0502; 4-0505; 4-0507; 4-0508; 4-0510, 4-0512; 4-0514; 4-1305

Контактний телефон: +38044-256-29-21

e-mail

 

Положення про кафедру фінансів та бізнес-консалтингу

Програма розвитку кафедри фінансів та бізнес-консалтингу

 

Сторінка в  www.facebook.com

Про кафедру
Історія

Спеціальність «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» ліцензована в КНУТД рішенням ДАК Міністерства освіти України № 8 від 9.06.1999 р. Із 1999 р. здійснюється набір студентів на денну форму навчання, а з 2000 р. також і на заочну. Для забезпечення підготовки і випуску фахівців-фінансистів 30 червня 2004 р. у КНУТД створено випускову кафедру фінансів, яку після декількох трансформацій, перейменовано на кафедру фінансів та бізнес-консалтингу. У червні 2004 р. колективом кафедри проведено акредитацію спеціальності «Фінанси» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Спеціаліст», у травні 2005 р. – за рівнем «Магістр».

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 з 01.09.2015 р. запроваджено новий перелік спеціальностей, відповідно до якого напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» трансформовано у спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування». Із 2022 року за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» впроваджено нову освітню програму «Цифрові фінанси».

Нині кафедрою також здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

У 2022 році на кафедрі було відкрито аспірантуру для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування».

У 2024 році на кафедрі започатковано нову міждисциплінарну освітню програму другого рівня вищої освіти «Фінансові технології, облік та бізнес-аналітика», інтегровану за двома спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» й 071 «Облік і оподаткування».

Стратегічною метою розвитку кафедри фінансів та бізнес-консалтингу є забезпечення на високому теоретичному, науковому, методичному та організаційному рівні освітнього процесу у сфері підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та 071 «Облік і оподаткування», а також докторів філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» згідно з національною доктриною розвитку освіти; інтеграція у європейський і світовий освітній та науковий простори; зміцнення і розширення співпраці з освітніми та науковими установами України та зарубіжжя, всебічний розвиток наукової діяльності з урахуванням глобалізаційних процесів та особливостей становлення економіки знань; налагодження партнерських взаємозв’язків з органами та бізнес-структурами фінансової системи України; виховання і гармонійний розвиток нової генерації фінансистів, бухгалтерів, податківців; сприяння студентам щодо набуття ними соціального досвіду, формування у молоді моральної, естетичної, правової, трудової та екологічної культури.

Умови досягнення стратегічної мети:

 • формування та утримання конкурентних переваг у сфері підготовки компетентних та конкурентоспроможних фахівців-фінансистів, бухгалтерів, податківців;
 • узгодження освітніх програм з потребами держави і суспільства шляхом упровадження європейських стандартів у сфері освіти, орієнтуючись на передовий міжнародний досвід у галузі вищої освіти, сучасні напрями розвитку науки та практики, тенденції розвитку ринку праці;
 • інтенсифікація та інформатизація освітнього процесу завдяки широкому використанню інформаційно-комунікаційних технологій, можливостей дистанційного навчання;
 • сприяння розвитку інтелектуального потенціалу кафедри, запровадження системи мотивації науково-педагогічних працівників до вдосконалення освітніх програм та забезпечення якості освіти;
 • формування максимально-ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання як за рахунок підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл, так і завдяки співпраці з коледжами;
 • забезпечення довіри ринку праці до присвоєних кваліфікацій випускникам кафедри.

 

 Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній ступінь «Бакалавр»:

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку передбачає формування таких компетентностей:

 • глибокі знання та розуміння здійснення фінансових операцій за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів;
 • навички оцінки фінансового стану підприємства та окремих його складників, визначення проблем та фінансового обґрунтування шляхів їх вирішення;
 • здатність ефективно застосовувати економіко-математичні методи, що використовуються у сфері обґрунтування фінансових рішень;
 • експериментальні навички у сфері моделювання, прогнозування та планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання, а також аналізу та критичного оцінювання експериментальних даних;
 • здатність до використання прикладних методик аналізу та оцінки фінансових процесів, застосовуючи сучасні методи системного аналізу;
 • уміння досліджувати та аналізувати фінансові процеси, що відбуваються на підприємстві та в країні;
 • спрямованість на подальше навчання, виявлення проблем та визначення шляхів поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

 Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Цифрові фінанси»,  освітній ступінь «Бакалавр»:

Основний акцент освітньої програми зроблено на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі цифрових фінансів, Fintech у страхуванні та банківництві, що спрямовані на здобуття студентом умінь та навичок розв’язувати складні спеціалізовані й прикладні завдання, на сприяння самореалізації особистості протягом життя.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані і прикладні завдання, які характеризуються системністю й комплексністю в умовах невизначеності та ризиків у професійній діяльності у сфері цифрових фінансів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 з 01.09.2015 р. підготовка магістрів у сфері фінансів, банківської справи та страхування здійснюється за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг» освітній ступінь «Магістр».

Метою програми є формування у студентів практичних навичок щодо здійснення фінансових операцій за допомогою здобутих знань та відповідних спеціальних методів; оволодіння методами і технологіями роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринках та ринку фінансових послуг.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних проводити наукові дослідження з використанням сучасних підходів, методів і технологій фінансового управління та консалтингу для вирішення наукових та прикладних завдань з урахуванням вимог динамічного середовища ведення бізнесу, що передбачає формування таких компетентностей: 

Уміння оцінити фінансовий стан підприємства та окремих його складових (майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх розв’язання; здатність до виконання аналітичних, оціночних та прогнозних функцій, зокрема у сфері управління фінансовим станом підприємств, оцінки ймовірності банкрутства, розроблення інвестиційних проєктів, оцінки вартості бізнесу; уміння проводити оцінку процесу хеджування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг, розраховувати операційну надбавку, оцінювати вартість форвардних, ф’ючерсних, опціонних, своп-контрактів; здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування», освітній ступінь «Бакалавр» та освітня програма «Міжнародний облік та бізнес-консалтинг», освітній ступінь «Магістр»:

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» - це економічна спеціальність й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Правильне ведення обліку господарської діяльності підприємства, відповідно до встановлених норм, облік активів підприємства, зобов’язання перед іншими учасниками ринкових відносин, капіталовкладення і багато іншого, є важливою стороною навчання.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (додаткова спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), освітня програма «Фінансові технології, облік та бізнес-аналітика», другий рівень вищої освіти.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітній ступінь «доктор філософії».

Метою програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий та європейський освітньо-науковий простір фахівців у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, що володіють компетентностями, достатніми для розв’язання комплексних управлінських проблем шляхом реалізації дослідницько-інноваційної діяльності та продукування на цій основі нових знань.

Основними цілями програми є: оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності; набуття досвіду проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення для загальноукраїнської або світової науки.

Науково-педагогічний колектив кафедри фінансів та бізнес-консалтингу

Підготовку майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також з обліку і оподаткування, здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив (4 доктори наук, 9 кандидатів наук).

Структура кафедри:

 • завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор І. О. Тарасенко;
 • 2023–2024 н.р. професорсько-викладацький колектив кафедри — 4 доктори наук, професори;
 • 7 кандидатів наук, доцентів;
 • профорг — ст. лаборант С. В. Рибчинська.
 

Ірина Олексіївна ТАРАСЕНКО, завідувачка кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, доктор економічних наук, професор

У 1987 р. закінчила з відзнакою Київський інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку». У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2004 р. було присвоєно вчене звання доцента. У 2011 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». У 2013 році присвоєно вчене звання професора. Автор понад 200 наукових праць, з-поміж яких навчальні посібники з грифом МОН України з дисциплін «Статистика» та «Стратегічний фінансовий менеджмент», з грифом КНУТД підручник «Фінанси підприємства» та навчальний посібник «Європейська та українська практика захисту прав споживачів фінансових послуг».

Напрями наукової діяльності: проблеми фінансів підприємства, вартісно-орієнтованого управління, стратегічного фінансового менеджменту та сталого розвитку, управління економічним потенціалом та конкурентоспроможністю ЗВО.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Фінанси підприємства», «Вартісно-орієнтований фінансовий менеджмент», «Європейська та українська практика захисту прав споживачів фінансових послуг», «Корпоративні фінанси».

  

Андрій Олександрович ЗОЛКОВЕР, доктор економічних наук, професор

У 2006 році закінчив з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси». У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». У 2021 році захистив докторську дисертацію за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». У 2022 році присвоєно вчене звання професора. Автор понад 100 наукових публікацій, 12 авторських свідоцтв. 

Напрями наукової діяльності: фінансові ринки, детінізація економіки, макроекономічна стабільність.

Викладає дисципліни: «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Податкова система», «Податковий консалтинг», «Фінансовий аспект детінізації економіки України», «Фінансова глобалізація та євроінтеграція», «Фінансова стабільність», «Фінансовий ринок та біржова діяльність».

  

Валентина Петрівна ЛЕВЧЕНКО, доктор економічних наук, професор

У 1980 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка, організація і планування промисловості предметів широкого вжитку». У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію. Із 1994–1998 рр. заввідділу грошово-кредитної політики, заступник керівника економічної соціальної політики при адміністрації президента України. Із 1998 р. перший заступник голови державного казначейства України. Із 2001–2003 рр. заступник державного секретаря Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах ліквідації наслідків ЧАЕС. Із 2003 р. заступник голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Із 2015 року – директор ТОВ Вищий навчальний заклад післядипломної освіти «Статус». У 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» та отримала ступінь доктора економічних наук. Автор понад 60 наукових праць.

Напрям наукової діяльності: державний нагляд та регулювання фінансових ринків.

Викладає дисципліну: «Банківський менеджмент та інновації в банківській сфері».

  

Наталія Йосипівна РАДІОНОВАдоктор економічних наук, професор

У 1995 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Маркетинг». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного  підприємства». У 2013 році присвоєно звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту». У 2020 році захистила докторську дисертацію з теми «Методологічні засади управління витратами підприємства в ринкових умовах». У 2021 році присвоєно звання професора кафедри «Обліку і аудиту». Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2). Має досвід практичної роботи за спеціальністю понад 10 років на посадах старшого податкового ревізора та бухгалтера. Автор понад 210 наукових праць та методичних розробок, двох одноосібних монографій, співавтор  15 колективних монографій, 1 навчального посібника («Бухгалтерський облік у схемах і таблицях»), 7 авторських свідоцтв.

Напрями наукової діяльності: методичні та організаційні засади фінансового контролю суб’єктів господарювання, розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єкта господарювання в умовах цифрової трансформації економіки.

Викладає дисципліни: «Аудит», «Облік установ державного сектору», «Облік і оподаткування у транснаціональних корпораціях»,  «Звітність та аналітичні методи обробки інформації», «Обліково-аналітичні системи».

 

Ольга Володимирівна БАТРАК, кандидат економічних наук, доцент

У 2006 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». Працює у КНУТД із 2006 року. У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Автор  понад 40 опублікованих наукових праць.

Напрями наукової діяльності: формування ефективної моделі розвитку економіки.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Страхування» «Фінансовий сектор та фінансова індустрія», «Фінансово-економічна безпека».

  

Ольга Миколаївна БУНДАкандидат економічних наук, доцент

У 2001 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)». Із 2001–2007 роки працювала у фінансових структурах промислових підприємств України. Одночасно поєднувала наукову діяльність із бізнес-консультуванням. Автор понад 75 наукових праць й методичних розробок та 8 монографій у співавторстві.

Напрями наукової діяльності: моделювання облікових, аналітичних та аудиторських процедур, дослідження договірного процесу підприємств у сучасних реаліях України, розробка аналітичного інструментарію при формуванні бізнес-моделі підприємств, міжнародні стандарти обліку і аудиту. 

Викладає дисципліни: «Облік і оподаткування», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами».

  

Олена Олександрівна ГРИГОРЕВСЬКАкандидат економічних наук, доцент

У 2008 році закінчила Житомирський державний технологічних університет за спеціальністю «Фінанси». У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу». У 2015 році нагороджена грамотою Богунської районної адміністрації у місті Житомирі за активну наукову, педагогічну і громадську діяльність. Автор понад 100 наукових та методичних праць та співавтор 3 навчальних посібників.

Напрям наукової діяльності: проблеми бухгалтерського обліку і контролю операцій з позиковим капіталом.

Викладає дисципліну: «Управлінський облік».

  

Дмитро Іванович КОВАЛЕНКО, кандидат економічних наук, доцент

У 1998 році закінчив Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація та управління підприємствами» та отримав ступінь кандидата економічних наук.  У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 100 опублікованих наукових праць з-поміж яких 3 посібники  з грифом МОНМС України: «Гроші та кредит. Теорія і практика», «Економічна теорія. Політекономія», «Фінанси, гроші та кредит. Теорія і практика», 5 авторських свідоцтв.

Напрям наукової діяльності: реструктуризація та трансформація фінансової сфери в умовах переходу до ринкових відносин.

Викладає дисципліни: «Гроші і кредит», «Державні та місцеві фінанси», «Фінанси», «Фінансовий моніторинг, контроль та оцінка бізнесу», «Оцінка інвестиційної привабливості бізнесу».

  

Микола Миколайович МАТЮХАкандидат економічних наук, доцент

У 1993 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК».У 1999 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Зайнятість сільського населення». У 2003 році присвоєно звання доцента кафедри «Обліку і аудиту». Автор понад 120 наукових та методичних праць, співавтор 5 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України («Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Облік в зарубіжних країнах»).

Напрям наукової діяльності – концепція організації управлінського обліку в умовах застосування інформаційних технологій.

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік», «Облік і оподаткування», «Прийняття управлінських рішень на основі облікової інформації», «Обліково-аналітичні системи».

  

Юлія Олександрівна РУСІНА, кандидат економічних наук, доцент

У 2002 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 60 опублікованих наукових праць.

Напрям наукової діяльності: інвестиції в людський капітал на мікрорівні.

Викладає дисципліни: «Бюджетна система», «Інвестування», «Банківська система», «Науково-дослідна практика», «Страховий менеджмент та управління ризиками».

  

Ольга Василівна ЧЕРНИШ, кандидат економічних наук, доцент

У 2005 р. закінчила з відзнакою Київський інститут інвестиційного менеджменту за спеціальністю «Фінанси». У 2007 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси». У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Автор понад 90 наукових праць. 

Напрями наукової діяльності: фінансова санація та банкрутство підприємств, економічна ефективність освітньої діяльності.

Викладає дисципліни: «Сучасні методи і технології фінансово-інвестиційного бізнес-консалтингу», «Інвестиційний менеджмент та консалтинг», «Публічні фінанси та публічні закупівлі».

  

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі, використовуючи в освітньому процесі сучасні технічні засоби навчання.

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та бізнес-консалтингу виконує дослідження за такими напрямами:

 • проблеми управління інвестиційним механізмом розвитку підприємств легкої промисловості;
 • фінансове планування на промислових підприємствах;
 • особливості інвестиційної діяльності комерційних банків;
 • порівняльний аналіз розвитку фінансової системи України та інших країн;
 • бюджетна стратегія як основа реформування економіки;
 • розробка основ економіко-статистичного виміру сталого розвитку легкої промисловості України;
 • інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку України;
 • формування сучасних засад оцінки бізнесу в Україні;
 • фінансова безпека підприємства в умовах посткризового зростання;
 • розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах ризик-орієнтованого управління.

Співробітниками кафедри фінансів та бізнес-консалтингу у 2013–2023 рр. опубліковано понад 2000 наукових праць.

З-поміж опублікованих праць — підручники, навчальні посібники, монографії, статті у фахових виданнях з економічних наук, тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах із питань розвитку фінансової системи України. Провідні наукові та науково-методичні розробки кафедри:

 • Алимов О. М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсозабезпечення. –К.: Об'єднаний інститут економіки НАН України «Передумова», 2012. –540 с.
 • Давиденко С. В., Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації. –К.: Національний інститут міжнародних досліджень, 2011. –389 с.
 • Терещенко  О. О. Управління фінансовою санацією підприємств. –К.: КНЕУ, 2009. – 540 с.
 • Тарасенко І. О. Статистика. –К.: Центр навчальної літератури, 2006. –340 с.
 • Терещенко  О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. –К.: КНЕУ, 2009.– 476 с.
 • Венгер В. В. Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика. –К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. –247 с.
 • Венгер В. В. Фінанси: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів).  –К.: Центр учбової літератури, 2009. –432 с.
 • Любенко Н. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 264 с.
 • Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник. 3-тє вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2011. – 352 с.
 • Семенеко В. М, Коваленко Д. І. Економічна теорія. Політекономія: навчальний посібник. 2-е вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2011. – 428 с.
 • Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник. 4-тє вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2012. – 360 с.
 • Тарасенко І. О., Любенко Н. М. Фінанси підприємств: підручник. – К.: КНУТД, 2015. – 360 с.
 • Костирко Л. А., Костирко Р. О., Кукса І. М., Тарасенко І. О. Стратегічний фінансовий менеджмент: навчальний посібник. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017 – 464 с.
 • Тарасенко І. О. Європейська та українська практика захисту прав споживачів фінансових послуг: навч. посіб. / І. О. Тарасенко. – Київ : КНУТД, 2023. – 208 с.

Кафедрою було виграно та реалізовано грант за програмою ЕРАЗМУС+ Модуль Жана Моне «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» (термін реалізації 15.11.2020 – 14.11.2023)

Мета проєкту: європеїзація ролі та інституційної, організаційної й процедурної архітектури захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифрової трансформації, що в кінцевому рахунку сприятиме фінансовій інклюзії та фінансовій стабільності і буде досягнута шляхом впровадження європейських студій в підготовку бакалаврів фінансово-економічного профілю.

Завдання проєкту:

 • введення компоненту європейських студій в освітні програми студентів-бакалаврів, які навчаються за фінансово-економічними спеціальностями, та проведення семінарів, що стосуються особистих фінансів;
 • просування європейських цінностей, таких як найкращі практики маркетингу, пропозиції та надання фінансових послуг, забезпечення тісного взаємозв'язку між надавачами та споживачами фінансових послуг, нульова толерантність до несправедливості та нечесності у фінансовому посередництві, надійне і безпечне використання FinTech, прозорість, ефективність та стабільність індустрії фінансових послуг;
 • сприяння публікації та розповсюдженню результатів академічних досліджень, присвячених європейським студіям політики фінансового захисту споживачів, фінансової стабільності та цифрової трансформації у сфері фінансових послуг.

В рамках проєкту було проведено ряд заходів та круглий стіл, в якому взяли участь науково-педагогічні працівники та здобувачі кафедри, а також провідні фахівці у галузі захисту прав споживачів фінансових послуг.

За роки існування кафедри її аспірантами та здобувачами захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Т. Е. Бєлялов, В. В. Пилипів, О. В. Субочев, Ю. О. Таран (Русіна), Н. О. Маслова, Д. І. Коваленко, Ю. Ю. Ямко, Н. В. Чаленко, Ю. В. Махнарилов, Л. І. Васечко, А. Ю. Рамський, А. О. Золковер, А. М. Вергун, Н. А. Ніколаєва, Г. І. Кононенко, О. В. Черниш, О. В. Батрак) та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (І. О. Тарасенко, С. В. Захарін, В. П. Левченко, А. О. Золковер).

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри регулярно виступають із доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і круглих столах. 

У 2007–2008 рр. на кафедрі було створено науковий гурток «Фінансовий аналітик» на факультативній основі. Творцем та першим керівником наукового гуртка був к. т. н., доцент Ю. В. Нечаєв. У 2023 році гурток було перейменовано на науковий студентський гурток «Професійна студія з фінансів та обліку». У роботі студентського наукового гуртка беруть участь студенти 1-4 курсів та 1-2 курсів магістратури спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Керівником гуртка є к.е.н, доцент О. М. Бунда.

Наукові статті викладачі та студенти публікують у наукових фахових виданнях, з-поміж яких: «Актуальні проблеми економіки», «Формування ринкових відносин в Україні», «Журнал стратегічних економічних досліджень» тощо.

 

Кафедра фінансів та  бізнес-консалтингу підтримує ділові зв'язки з такими організаціями:

 • Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (НДФІ);
 • Національна академія державної податкової служби України;
 • Інститут економіки прогнозування НАН України;
 • Об'єднаний інститут НАН України;
 • Київський державний торгово-економічний університет (КНТЕУ);
 • Київський національний економічний університет (КНЕУ);
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Києво-Могилянська академія;
 • Київський національний університет харчових технологій;
 • Національний інститут реформ;
 • Національна академія управління (НАУ);
 • Хмельницький національний університет; 
 • Херсонський державний технічний університет;
 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова; 
 • Одеський державний економічний університет;
 • Вінницький технологічний інститут;
 • Тернопільська академія народного господарства;
 • ТОВ Вищій навчальний заклад післядипломної освіти «Статус»;
 • Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління».                                                        
Дисципліни, що викладають на кафедрі

Кафедра забезпечує студентів методичними матеріалами, науковою та навчальною літературою. Усі матеріали за усіма дисциплінами представлені в електронному вигляді у модульному середовищі освітнього процесу університету. 

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри фінансів та бізнес-консалтингу розроблено навчально-методичні комплекси (НМК) з дисциплін, що закріплені за кафедрою, а також програми навчальних та виробничих практик, методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт. Усі дисципліни кафедри забезпечені електронними конспектами лекцій та методичними вказівками для виконання контрольних робіт студентами заочної та заочно-дистанційної форми навчання. Розроблено тестові завдання з дисциплін кафедри для роботи студентів у комп'ютерному класі.

Освітній процес здійснюється у формі лекційних (в тому числі з використанням мультимедійного обладнання), практичних та семінарських занять.

Спеціальності

Кафедра є випусковою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів та магістрів денної/заочної/дистанційної форм навчання зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за  освітніми програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Цифрові фінанси» (ступінь «Бакалавр»),  «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг» (ступінь «Магістр») та 071 «Облік і оподаткування» за освітніми програмами «Облік і оподаткування» (ступінь «Бакалавр»),  «Міжнародний облік та бізнес-консалтинг» (ступінь «Магістр») та за міждисциплінарною освітньою програмою спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (додаткова спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), освітня програма «Фінансові технології, облік та бізнес-аналітика» (ступінь «Магістр»).Крім того, починаючи з 2022 року, кафедра здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кафедра забезпечує:

 • підготовку з фінансових дисциплін студентів інших спеціальностей КНУТД.
Здобувачі вищої освіти

У 2023-2024 навчальному році у КНУТД на кафедрі фінансів та бізнес-консалтингу навчається 132 студента (102 студенти денної та 30 студентів заочної (дистанційної) форм навчання) та 14 аспірантів.

Перспективи для студентів

Протягом періоду навчання майбутні фінансисти, бухгалтери, податківці готуються до кваліфікованого виконання таких функцій та завдань:

1. Організаційна:

 • антикризове управління фінансовою рівновагою підприємства та запобігання його банкрутству;
 • управління оборотними та необоротними активами підприємств;
 • управління власними фінансовими ресурсами;
 • управління витратами на виробництво і реалізацію продукції;
 • управління інвестиційною діяльністю підприємства;
 • управління кредитуванням і розрахунками;
 • управління фінансовими ризиками;
 • управління грошовими доходами і прибутком;
 • організація страхування;
 • управління інвестиційною діяльністю страхової компанії;
 • організація випуску цінних паперів;
 • організація бюджетного процесу;
 • організація послуг на фінансовому ринку.

2. Обліково-аналітична:

 • фінансовий облік;
 • облік платників податків та інших платежів до бюджету;
 • облік виконання державного та місцевих бюджетів;
 • складання бюджетної звітності;
 • складання фінансової звітності підприємства;
 • аналіз показників фінансових результатів та рентабельності;
 • аналіз фінансового стану підприємства;
 • аналіз ефективності фінансових послуг;
 • аналіз виконання бюджету.

3. Планова:

 • розроблення стратегії і тактики фінансової та інвестиційної діяльності;
 • фінансування поточної діяльності підприємства;
 • фінансове планування на підприємстві;
 • планування доходів і видатків бюджетів;
 • складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;
 • планування податків;
 • складання зведених балансів фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць.

4. Контрольна:

 • контроль за використанням бюджетних коштів;
 • проведення ревізій (планування, методика, оформлення звіту);
 • виявлення резервів оптимізації видатків бюджетних установ;
 • контроль за обчисленням та сплатою податків і платежів;
 • контроль за проведенням розрахунків з бюджетом платників податків;
 • контроль за виконанням бюджетів за доходами та видатками;
 • казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів;
 • контроль за виконанням кошторисів бюджетних установ;
 • контроль за додержанням правил надання фінансових послуг;
 • фінансовий аудит;
 • контроль за міжбюджетними розрахунками;
 • контроль за дотриманням правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.

5. Технологічна:

 • трастові операції;
 • фінансові операції з іпотекою;
 • лізингові операції;
 • факторингові операції.
Випускники

За роки діяльності кафедрою підготовлено значну кількість висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи, страхуванню, обліку, аудиту та управління, які плідно працюють у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях різних форм власності, у науково-дослідних, державних та громадських установах.

Наші випускники вирізняються, насамперед, глибокими професійними знаннями, державною масштабністю мислення, патріотизмом і високим рівнем національної свідомості, відповідальністю за справу.

Фахівці, які здобули вищу освіту на кафедрі успішно працюють у банківських установах, страхових компаніях, фінансових інспекціях, фіскальних службах, аудиторських та консалтингових фірмах, компаніях з часткою іноземного капіталу, на підприємствах промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, підприємствах будівництва та автотранспорту, сільського господарства, харчової та фармацевтичної галузі.

Зарубіжне партнерство

Tuculart Holding (EU, Czech Republic, Ostrava);
University of Rousse, Rousse, Bulgaria;
Azerbaijan Science Center,
Університет фінансів і права в Бельсько-Бялені (WSFIP), Польща.