КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мистецтв і моди

КАФЕДРА МОДИ ТА СТИЛЮ

Тетяна Володимирівна СТРУМІНСЬКА

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0436, 1-0302 (викладацька)

Контактні телефони: +38 044-256-21-84, +38 044-256-29-71

e-mail

Положення про кафедру моди та стилю

Програма розвитку кафедри МС на 2024-2025 рр.

 

Сторінка кафедри в  https://www.instagram.com/ed_knutd/

Сторінка кафедри в  https://www.facebook.com/kepoknutd/ 

Сторінка кафедри в  https://www.linkedin.com/company/kepo/

Про кафедру

Місія кафедри – надання якісних освітніх послуг незалежно від місця проживання/перебування учасників освітнього процесу; активна участь у вихованні й удосконаленні здібностей, формуванні професійних компетентностей здобувачів вищої освіти; підготовка конкурентоспроможних фахівців у сфері виробництва та технологій легкої промисловості на національному та міжнародному рівнях.

Мета діяльності кафедри – розвиток потенціалу учасників освітньо-наукового процесу, надання якісних освітніх послуг на засадах студентоцентрованого підходу та підготовка фахівців, здатних до розв’язання складних завдань й проблем виробництва та технологій легкої промисловості як в Україні, так і за її межами.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, освітньо-професійними програмами «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» та «Конструювання та технології швейних виробів».

Історія

Історія становлення та розвитку випускової кафедри моди та стилю відображає загальну історію Київського національного університету технологій та дизайну. Підготовка художників-тестильників та конструкторів одягу розпочалася разом із створенням Київського політехнічного інституту шкіряної промисловості, Київського художнього інституту, Київського (Харківського) текстильного інституту, що у 1944 році були об’єднані під назвою Київський технологічний інститут легкої промисловості. Кафедра була створена в 1944 році як кафедра швейного виробництва. Із 1944 по 1947 рр. кафедрою завідував М.С. Дибренко. У 1947–1954 рр. кафедра була реорганізована в кафедру швейного та взуттєвого виробництва, завідувачем якої спочатку був  Н.Г. Тополянський, а потім О.О. Афанасьєв. Із1954 року по 1959 рр. кафедра швейного виробництва, завідувач кафедрою Орлов І.В.  У 1963 році на базі кафедри швейного виробництва було створено кафедру конструювання та художнього моделювання одягу, якою в різні часи завідували: 1963–1971 рр. – кандидат технічних наук, доцент Г.Л. Трухан, 1974–1985 рр. – кандидат технічних наук, доцент Л.О. Агошков, 1986–1996 рр. – кандидат технічних наук, доцент Н.Д. Кузнєцова. У 1996 році кафедра проектування одягу увійшла до складу кафедри технології і конструювання швейних виробів, а у 2005 році відокремилась з назвою ергономіки і дизайну. Упродовж 2005–2014 років кафедрою завідувала доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, М.В. Колосніченко. За ці роки стабілізувався кадровий склад кафедри, намітилась чітка тенденція до зростання, реалізуються перспективні напрями діяльності, що забезпечило ефективну роботу кафедри. У 2014 році кафедру, яка увійшла до складу факультету дизайну, очолила доктор технічних наук, професор Н.В. Остапенко, що стимулювало подальший її розвиток. З вересня 2022 року здобувачів вищої освіти, викладачів переведено на кафедру моделювання та художнього оздоблення одягу факультету мистецтв і моди. З липня 2023 року завідувачем кафедри призначено к.т.н., доцента Т.В. Струмінську. У серпні відбулась реорганізація кафедри моди та одягу шляхом її приєднання до кафедри моделювання та художнього оздоблення одягу факультету мистецтв і моди. У результаті кафедру перейменовано на моди та стилю.

Науково-педагогічні працівники

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані, зокрема практикоорієнтовані, науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів, докторів філософіі.

Тетяна Володимирівна СТРУМІНСЬКА, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998р., за спеціальністю «Технологія і конструювання швейних виробів». У КНУТД працює з 2000 року, захистила кандидатську дисертацію у 2013 р. з теми «Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища». Проводить консультації та є керівником кваліфікаційних магістерських робіт та проєктів. Є керівником розділу наукового напряму «Цифрова естетика екологічної моди: теоретичні засади та дизайн-стратегії світових брендів». Автор понад 100 публікацій, серед яких навчальний посібник, колективні монографії та розділи у колективних монографіях, наукові статі у міжнародних і фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях різних рівнів, навчально-методичні розробки та патенти України. Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р., 2024 р.).

  

Марина Вікторівна КОЛОСНІЧЕНКОдоктор технічних наук, професор, директор студентського центру моди, креативних ідей та творчості КНУТД, член Спілки дизайнерів України, член Національної Спілки художників України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1982 р. за спеціальністю «Технологія швейних виробів». Працює у КНУТД із 1988 р. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з теми «Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу». У 2005 р. Міністерством освіти і науки України їй присвоєно вчене звання професора. Керівник наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика», наукового напряму «Мистецтво моди у цифровому вимірюванні: синергія екодизайну та інноваційних технологій», наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого  одягу з прогнозованими характеристиками».

М.В. Колосніченко – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн». М.В. Колосніченко є головним редактором наукового фахового журналу МОН України «Art&Design» (категорія Б), членом редколегії журналу «Технічна естетика і дизайн» (КНУБА). Член Експертної ради МОН України за фаховим напрямом секції «Технології будівництва, дизайн, архітектура». Автор понад 500 наукових робіт, в тому числі 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 12 монографій, 90 методичних розробок, понад 200 наукових статей у міжнародних і фахових виданнях, понад 15 патентів, тези доповідей наукових конференцій різних рівнів. Здійснює наукове керівництво аспірантами та консультування докторантів зі спеціальностей 182 Технології легкої промисловості та 022 Дизайн. Підготувала 15 кандидатів та 5 докторів наук. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2002, 2006 рр.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005р.), Грамотою Верховної Ради України (2010р.), нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2008р.), Подякою Служби Державного протоколу Президента України, Подяками Київського міського голови (2001, 2004рр.), Нагрудним знаком НАПН України «Ушинський К.Д.» (2015р.), медаллю Національної академії педагогічних наук України «Леся Українка» (2020р.), Великою Срібною медаллю Національної академії мистецтв України (2019р.), нагрудним знаком МОН України «За наукові і освітні досягнення» (2020р.).

   

Ольга Володимирівна ЄЖОВА, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1992 р. за спеціальністю «Конструювання швейних виробів». У 1996 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розробка математичної моделі проектування базових конструкцій жіночого одягу на фігури з різною будовою тіла» за спеціальністю 05.19.04 – «Технологія швейних виробів». Доктор педагогічних наук з 2017 року за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації «Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю». У 2021 році завершила навчання в Хмельницькому національному університеті, отримала ступінь магістра за освітньою програмою «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика». Проводить консультації кваліфікаційних проєктів і робіт магістрів. Є членом редколегії журналу, що індексується в наукометричній базі Web of Science: Romanian Journal of Multidimensional Education, а також фахових видань України категорії Б: «Art&Design», «Вісник післядипломної освіти»; «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Керівник від КНУТД грантової програми Європейської комісії на тему "FashionTEX European Academy for Young Designers to Study Innovative Technologies in Digital Fashion Design" за темою CREA-CULT-2023-COOP-3 в рамках програми CREA2027. Експерт Національного фонду досліджень України. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Автор більш ніж 150 науково-методичних праць, з-поміж яких 3 навчальних посібники з грифом МОН України, 3 монографій, понад 60 наукових статей у виданнях різного рівня, методичні розробки, конспекти лекцій з дисциплін та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Керує роботою студентського наукового гуртка «Дизайн одягу з використанням інформаційних технологій». Здійснює наукове керівництво аспірантами зі спеціальності 022 Дизайн. Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Подякою КНУТД (2021 р.), Грамотою КНУТД (2023 р.).

   

Наталія Валентинівна ОСТАПЕНКО, доктор технічних наук, професор, декан факультету мистецтв і моди, член Спілки дизайнерів України, член Національної Спілки художників України, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р., спеціальність «Технологія і конструювання швейних виробів». Отримала кваліфікацію магістра легкої промисловості. Із 2001 р. працює у КНУТД. У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з теми «Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації». Проводить консультації та здійснює керівництво кваліфікаційними проєктами і роботами магістрів. Є керівником наукового напряму «Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення», співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого  одягу з прогнозованими характеристиками». Здійснює наукове керівництво аспірантами зі спеціальностей  182 Технології легкої промисловості та 022  Дизайн. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн»,  член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 КНУТД. Н.В. Остапенко є членом редколегії наукового фахового журналу МОН України «Art&Design» (категорія Б) та журналів «Технічна естетика і дизайн» (КНУБА), «Індустрія моди. Fashion Industry» (КНУТД). Член Експертної ради МОН України за фаховим напрямом секції «Технології будівництва, дизайн, архітектура». Член експертної групи з проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової діяльності за науковим напрямом «Технічні науки». Член конкурсної комісії Національного фонду досліджень України. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 навчальних посібників із грифом МОН України, 8 монографій, понад 70 наукових статей у міжнародних і фахових виданнях, 14 патентів України, тез доповідей різного рівня. Підготувала трьох кандидатів наук. Нагороджена Подякою КНУТД (2024 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2009, 2022 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2021р.).

   

Людмила Іванівна ЗУБКОВА, кандидат технічних наук, професор університету

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1980 р., отримала спеціальність «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Захистила кандидатську дисертацію в 1997 р. Тема дисертації «Розвиток принципів підвищення технологічності конструкцій одягу промислового виробництва». Профіль навчальної роботи: «Технічне забезпечення професійної діяльності». Проводить консультації та здійснює керівництво кваліфікаційними проєктами і роботами магістрів. Голова експертної комісії з професій текстильної промисловості, пошиття одягу, виготовлення взуття, художніх промислів, народних ремесел, поліграфії (при МОНУ). Заступник головного редактора науково-виробничого журналу «Індустрія моди. Fashion Industry». Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України  (2005р.), Грамотою Верховної Ради України (2011р.), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011р.), Знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2015р.), Знаком «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України (2018р.), Медаллю «Леся Українка»  Національної академії педагогічних наук України (2020р.), Грамотою КНУТД (2023 р.).

  

Лариса Борисівна БІЛОЦЬКА, кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1990 р., отримала спеціальність «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1990 р. Захистила кандидатську дисертацію в 1998 р. Тема дисертації «Забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра на основі системного підходу та принципів оптимізації». Здійснює керівництво з курсового проєктування бакалаврів, а також є керівником кваліфікаційних проєктів і робіт магістрів. Сфера наукових інтересів забезпечення якості та оптимізація технологічного процесу виготовлення виробів різного асортименту. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі статей у наукових фахових виданнях, міжнародних виданнях, та виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus, а також 5 навчальних посібників. Є гарантом освітньо-професійної програми Конструювання та технології швейних виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Керівник студентського наукового гуртка «Креативне проєктування та інноваційні технології виготовлення швейних виробів».

   

Арсеній Торелевич АРАБУЛІ, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 2002 р. Отримав спеціальність: «Швейні вироби». Працює в КНУТД з 2005 р. Захистив дисертацію в 2006 р. Тема дисертації: «Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів». Напрям наукової діяльності: удосконалення процесів волого-теплового оброблення швейних виробів, електронний текстиль і його використання в швейних виробах. Проводить консультації, здійснює керівництво кваліфікаційними проєктами і роботами магістрів.

Є членом редколегії науково-виробничого журналу України, категорії Б «Індустрія моди. Fashion Industry». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.  Є гарантом освітньо-професійної програми Конструювання та технології швейних виробів, спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (2021 р.), Подякою Київського міського голови (2020 р.), Почесною грамотою Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України (2019 р.). Стипендіат Кабінету міністрів України 2009–2011р.р. З 2014р. голова профкому КНУТД.

  

Алла Іванівна РУБАНКА, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2009 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженер-дослідник. У КНУТД працює з 2015 р. Дисертацію захистила у 2017 р. за темою «Удосконалення дизайн-проектування захисного одягу для аварійно-рятувальних робіт в авіації». Має 14-ти річний стаж роботи на посаді інженера-конструктора одягу. Член Експертної ради МОН України за фаховим напрямом секції «Нові матеріали та виробничі технології: нові технології контролю якості матеріалів». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Дизайн одягу з використанням інформаційних технологій». За результатами досліджень є автором понад 100 робіт, зокрема 1 навчального посібника, 7 розділів у колективних монографіях, 25 наукових статей у виданнях різних рівнів, 4 патентів України на корисні моделі, має 1 авторське свідоцтво, понад 70 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Стипендіат Кабінету Міністрів України (2018–2020рр.). Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.). Присуджена премія Верховної Ради України молодим ученим за 2021 р.

   

Тетяна Валентинівна ЛУЦКЕР, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2001р. Отримала кваліфікацію інженер-технолог-конструктор за спеціальністю «Швейні вироби». У КНУТД працює з 2005 року, захистила кандидатську дисертацію у 2012 р. зі спеціальності «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» за темою: «Розробка аварійно-рятувального спеціального одягу робітників нафтопереробних підприємств». Проводить консультації та є керівником кваліфікаційних робіт та проєктів здобувачів магістерського рівня освіти. Автор понад 90 публікацій, серед яких монографії, понад 48 статей у міжнародних і фахових виданнях, статті що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, тези доповідей на наукових конференціях, 5 патентів України на промисловий зразок та корисну модель. Нагороджена Подякою КНУТД (2021р.).

   

Марина Володимирівна ЯЦЕНКО, кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2006 р. Отримала спеціальність: «Швейні вироби», інженер-дослідник. Працює в КНУТД з 2006 р. Захистила дисертацію в 2010 р. Тема дисертації: «Удосконалення технологічних процесів виготовлення швейних виробів з натуральної шкіри». Виконує керівництво та консультацію науково-дослідних та кваліфікаційних робіт та проєктів магістрів. Основний напрямок наукової діяльності – «Використання сучасних інформаційних технологій для вирішення практичних завдань при виготовленні швейних виробів».

  

Галина Миколаївна ОЛІЙНИК, доктор філософії, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2012 р. за спеціальністю «Конструювання та технології швейних виробів». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2016 р. Дисертацію захистила у 2020 р. за темою «Удосконалення дизайн-проектування розвантажувального жилету для військовослужбовців». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого одягу з прогнозованими характеристиками». Має досвід практичної роботи на швейному підприємстві конструктором одягу. Автор понад 70 наукових праць, зокрема 45 розділів у колективних монографіях, 5 статей у фахових виданнях України, 3 статей у закордонних виданнях, 9 методичних розробок, 40 тез доповідей на наукових конференціях, 2 патентів України на корисну модель. Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.). Присуджена премія Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік, премія Київського міського голови (2023 р.).

   

Іван Васильович ФРОЛОВ, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну у 2015 р. за спеціальністю «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості». У КНУТД працює з 2015 р. Переможець міжнародних конкурсів у сфері дизайну одягу «Печерські каштани», «Погляд у майбутнє», «To Be Next». Іван Фролов – відомий український дизайнер одягу, засновник бренду FROLOV. Із 2013 р. постійний учасник показів Ukrainian Fashion Week. У 2014 та 2016 рр. отримав нагороду Best Fashion Awards у номінації «Відкриття року», у 2015, 2016, 2018 рр. у номінації «Краща постановка», у 2020 р. у номінації «Прорив року»,  у 2021 р. у номінації  «Social Responsibility Award» (за соціальну відповідальність). За списком журналу Forbes Ukraine 2023 року український бренд FROLOV належить до найпопулярніших українських модних брендів одягу за кордоном. Дисертацію захистив у 2021 р. за темою «Авторська колекція сучасного одягу: методи створення та засоби ідентифікації». За результатами наукових досліджень опубліковано понад 30 наукових публікацій, 7 статей у фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях різних рівнів, має 1 свідоцтво про реєстрацію комп’ютерної програми, 6 патентів на корисну модель. Стипендіат Президента України у 2017–2018 рр.

 

Ірина Олександрівна ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, докторант, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію: інженер-конструктор. Працювала модельєром-конструктором служби головного художнього керівника Республіканського будинку моделей трикотажних виробів «Хрещатик». У КНУТД працює з 2003 р. Захистила дисертаційну роботу у 2016 р. з теми «Дизайн-проектування форменого одягу провідників залізничного транспорту». Автор 48 наукових та навчально-методичних праць, із яких 34 наукового і 14 навчально-методичного спрямування. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 35 праць, з них 28 наукового (3 розділи в колективних монографіях, 7 статей у фахових виданнях, 3 статті за кордоном, 15 тез доповідей, 4 статті у виданнях, введених до Scopus) і 7 навчально-методичного спрямування, 1 патент України на промисловий зразок. Нагороджена Подякою КНУТД (2019 р., 2021 р.).

  

Світлана Юріївна ЛОЗОВЕНКО, асистент

У 2000 р. закінчила з відзнакою магістратуру Київського державного університету технологій та дизайну (нині КНУТД) за спеціальністю «Швейні вироби». У 2000-2005 роках працювала конструктором швейних виробів на підприємствах м. Києва та позаштатним інспектором «Бюро Верітас Україна». Працює в КНУТД з 2005 р. Із 2010 до 2013 р. навчалась в аспірантурі КНУТД за спеціальністю 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів. Є керівником практики студентів, консультантом конструкторських розділів кваліфікаційних робіт магістрів. Працює над дисертаційним дослідженням за науковим напрямом «Забезпечення якості та оптимізація технологічного процесу виготовлення виробів різного асортименту», науковий керівник – к.т.н., доцент Білоцька Л.Б. Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі статей у наукових фахових виданнях, міжнародних виданнях, та виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus, 3 навчальних посібників та одного довідника. Співкерівник наукового студентського гуртка «Креативне проєктування та iнновацiйнi технології виготовлення швейних виробів».

  

Яна Олександрівна МАМЧЕНКО, асистент, аспірант

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2020 р. за спеціальністю «Технології легкої промисловості» та отримала кваліфікацію інженера-дослідника. З 2021 р. навчається в аспірантурі КНУТД. Працює над дисертаційним дослідженням в напрямі дизайну виробів військового призначення, науковий керівник – д.т.н., проф. Остапенко Н.В. Автор 17 наукових публікацій, серед яких: 4 статті у закордонномуих та фаховомуих виданнях України, 2 тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, симпозіумах.

  

Тетяна Володимирівна АВРАМЕНКО, асистент, завідувач лабораторією

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2006 р. за спеціальністю «Швейні вироби» та отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. У 2003 р. закінчила Інститут післядипломної освіти КНУТД, отримала кваліфікацію магістра. У КНУТД працює з 2003 р. Завідувач лабораторії кафедри. Кандидатська дисертація виконується в рамках роботи наукової школи «Створення конкурентоспроможного термозахисного спеціального одягу», науковий керівник – д.т.н., проф М.В. Колосніченко. Опубліковано 5 статей у фахових та закордонних виданнях, 7 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, отримано 1 патент на корисну модель.

  

Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри моди та стилю входять навчальні аудиторії, навчально-наукові, навчальні лабораторії та комп’ютерний клас.

Завдяки плідній співпраці Асоціації хутровиків України з університетом та особистого сприяння ректора І.М. Грищенка на кафедрі створено та обладнано навчальну лабораторію з виготовлення хутряних виробів (ауд. 1-0305).

  

Відкриття навчальної лабораторії технологій та дизайну хутряних виробів

 

На кафедрі створено і облаштовано навчальну лабораторію креативного проєктування та інноваційних технологій виготовлення швейних виробів (ауд. 1-0133) для якісної практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості. Лабораторія укомплектована промисловим швейним обладнанням, розкрійним столом та обладнанням волого-теплової обробки.

Ознайомлення здобувачів вищої освіти 1 курсу з сучасним швейним обладнанням навчальної лабораторії

 

В навчальних аудиторіях проєктування нових форм одягу проходять заняття здобувачів вищої освіти з дисциплін «Проєктування пластичної форми одягу», «Художньо-графічна композиція», «Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення виробів» тощо.

 

Заняття з дисципліни «Проєктування пластичної форми одягу»

 

Заняття з дисципліни «Художньо-графічна композиція»

 

  

Проходження навчальної практики в навчальних лабораторіях кафедри моди та стилю

 

У навчально-науковій лабораторії з проблем створення засобів індивідуального захисту (ауд. 1-0267) працюють фахівці наукової школи під керівництвом д.т.н., проф. М.В. Колосніченко за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу». Виконуються роботи з формування раціональної структури асортименту захисного спеціального одягу для заданої сукупності виробництв із запровадженням сучасних інформаційних технологій. У лабораторії також проходять лабораторні і практичні роботи з дисциплін «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу» тощо.1

У навчальній лабораторії з дизайн-проєктування нових форм ергономічного одягу (ауд.1-0431) проводяться заняття для здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з дисциплін «Ергономіка», «Основи формоутворення одягу», «Сучасні методи дизайн-проєктування одягу», «Інноваційні технології в дизайні виробів».

Навчальна лабораторія з дизайн-проєктування нових форм ергономічного одягу

 

У Навчально-науковій лабораторії експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення (ауд. 1-0274), проходять лабораторні роботи для здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти,  магістри та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, під керівництвом науково-педагогічних працівників мають можливість проводити експериментальні дослідження за науковою тематикою. 

 

Робота здобувачів вищої освіти в навчально-науковій лабораторії «Дизайн-проектування одягу з різних матеріалів з використанням сучасних інформаційних технологій»

 

У навчально-науковій лабораторії з дизайн-проєктування одягу  з різних матеріалів з використанням сучасних інформаційних технологій (ауд. 1-0293), проводяться заняття з дисциплін «Комп’ютерний дизайн виробiв», «Конструювання швейних виробів» та виконуються курсові проєкти.

Під час навчання студенти мають нагоду оволодіти сучасними системами автоматизованого проєктування одягу JULIVI, Грація (Україна) та іншими, які є лідерами серед програмного забезпечення швейних підприємств України.

Наукова діяльність

Участь викладачів у роботі кафедри здійснюється у таких формах: науково-дослідна робота, участь у наукових конференціях, конкурсах; участь у винахідницькій діяльності; відображення результатів досліджень у наукових виданнях.

На кафедрі постійно виконуються науково-дослідні роботи, що фінансуються за кошти держбюджету.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасними актуальними темами та беруть участь у регіональних та міжнародних конференціях, семінарах. За результатами наукових досліджень за останні роки співробітниками кафедри опубліковано понад 1200 праць наукової та навчально-методичної літератури різними мовами. Ефективність наукової роботи підтверджена збільшенням за останні роки кількості наукових публікацій та їх цитувань у журналах і матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо. За останні роки членами кафедри видано понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників.

Державна премія України в галузі науки і техніки 2014 року за наукову роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» присуджена професору М.В. Колосніченко та колективу науковців КНУТД.

Національна премія України імені Бориса Патона 2021 року за роботу «Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення» присуджена професору Н.В. Остапенко та колективу науковців КНУТД, ХНТУ, НАСВ ім. Петра Сагайдачного, ТОВ «РА.ДА».

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри виконується за науковими напрямами:

 • Мистецтво моди у цифровому вимірюванні: синергія екодизайну та інноваційних технологій (науковий керівник: проф. М.В. Колосніченко);
 • Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення (науковий керівник: проф. Н.В. Остапенко).

Результати наукової роботи за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу» покладено в основу ДСТУ 4366:2005 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». Науковим колективом лабораторії удосконалено методи оцінки показників теплозахисних властивостей пакетів спецодягу, виготовлено оригінальні пристрої та запропоновано способи визначення теплозахисних характеристик матеріалів і пакетів, про що свідчать патенти України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Розроблені різновиди  захисного спеціального одягу багаторазово демонструвалися в експозиціях виставок міжнародного і всеукраїнського рівня.

Результати досліджень розроблених  захисних комплектів підтверджено актами впровадження, технічними умовами, патентами України на промислові зразки. Розробки впроваджено у пожежно-рятувальних підрозділах, нафтогазовому комплексі та експлуатуються гірничорятувальниками під час ліквідації аварій у підземних видобутках тощо.

У Київському національному університеті технологій та дизайну викладачі кафедри працювали над науково-дослідними роботами ДБ 16.04.59 «Розробка раціональної структури асортименту ергономічного одягу військовослужбовців з прогнозованими властивостями із негорючих термостійких матеріалів», ДБ 16.04.65 «Розробка дизайн-ергономічних рішень захисного, форменого одягу для військовослужбовців в умовах впливу різних видів небезпеки і оцінювання ризиків» (2019–2021 рр.), ДБ 16.04.68 «Проєктування військового та корпоративного одягу на основі теоретичних засад ергономіки і дизайну» (2020–2022 рр.).

  

 

 Експозиції наукових і творчих розробок кафедри

 

Під керівництвом професорів М.В. Колосніченко і А.І. Рубанки тривають роботи з проєктування моделей одягу на основі сучасних комп’ютерних технологій. У співпраці з розробниками САПР «JULIVI» (фірма САПР Легпром, м. Одеса) виконуються наукові розробки у галузі автоматизації етапів проектування і тривимірного геометричного моделювання форми одягу.

На кафедри діють 3 наукових гуртки – «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого  одягу з прогнозованими характеристиками» (проф. М.В. Колосніченко, проф. Н.В. Остапенко, доц. Г.М. Олійник), «Дизайн  одягу  з використанням інформаційних технологій» (проф. О.В. Єжова, доц. А.І. Рубанка), Креативне проєктування та iнновацiйнi технології виготовлення швейних виробів (доц Л.Б. Білоцька, асист. С.Ю. Лозовенко).

 

 

Наукові та творчі розробки кафедри 

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри висвітлювалися на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, в тому числі в The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: Tehnica-UTM (Кишинів, Молдова),Міжнародній конференції «Valorization of ethno-cultural heritage in research and education» (Кишинів, Молдова), Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн», Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь - науці і виробництву : Інноваційні технології легкої промисловості» (ХНТУ, м. Херсон), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» (ХНУ, м. Хмельницький),Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика дизайну» (м. Київ, НАУ),Міжнародній науково-технічній конференції Mat-Eco-Shoes «Innovations, Smart Technologies, Health And Ecology In Footwear And Leather Industry» (м. Краків, Польща), Міжнародній науково-технічній конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (м. Харків, Харківська державна академія культури), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» (ХНТУ, м. Херсон),Всеукраїнській конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва» (м. Полтава), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (м. Київ, Інститут культурології НАМ України), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (с. Мала Білозірка, Україна), Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» (НТУУ «КПІ», м. Київ) тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародній конференції текстильних та фешн технологій «Kyiv Tex & Fashion» та Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». На конференціях відбувається обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем технологій легкої промисловості дизайну, творча співпраця освітньої, наукової, громадської та бізнесової України, інших країн Європи та світу тощо.

Науково-технічна конференція «Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах»

 

 

Міжнародна конференція KyivТex&Fashion

 

Важливим показником діяльності кафедри є кількість і якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Збільшується кількість науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені та вчені звання. Останніми роками під керівництвом викладачів кафедри захищено 15 дисертацій, з-поміж яких 5 кандидатів технічних наук є членами кафедри. У рамках діяльності викладачів кафедри, організовуються круглі столи, конференції, семінари та здійснюється наукове співробітництво з іншими студентськими організаціями України та світу.

Наукові школи

Керівник наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика – Марина Вікторівна Колосніченко, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Засновниця наукової школи к.т.н., професор Л.І. Третьякова (1931–1994рр.), яка підготувала к.т.н. М.В. Колосніченко та більш як 17 кандидатів технічних наук, що продовжили та розвинули науковий напрям.

Науковці провадять теоретичні та експериментальні дослідження за відповідною науковою тематикою, що дало змогу сформувати проєктну концепцію та прогностичні моделі формування та дослідження творів дизайну; розширення творчих та наукових пошуків, концептуальних підходів, методів створення дизайн-об’єктів на основі використання синтезу традиційних та новітніх методів моделювання.

У складі наукової школи 19 кандидатів та 4 доктори наук. Спадкоємність у напрямах досліджень забезпечена кількісною і якісною підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. М.В. Колосніченко підготувала 5 докторів (Третякова Л.Д., Остапенко Н.В., Пашкевич К.Л., Чупріна Н.В., Скляренко Н.В.) та 15 кандидатів наук (Полька (Барковська) Т.О., Остапенко Н.В., Слітюк О.О., Кожушко Р.Ю., Цесельська (Луцкер) Т.В., Струмінська Т.В., Винничук М.С., Ніколаєва Т.І., Васильєва О.С., Приходько-Кононенко І.О., Омельченко Г.В., Фролов І.В., Головчанська Є.О., Навольська Л.В.). Професор Н.В. Остапенко підготувала 3 кандидатів наук (Рубанка А.І., Олійник (Токар) Г.М., Михайлюк О.Ю.). Готуються до захисту 2 докторських дисертації.

Про багаторічну наукову діяльність свідчить публікаційна активність представників наукової школи (більш як 900 наукових праць, зокрема монографії, навчальні посібники, Державні стандарти, патенти України на корисні моделі та винаходи тощо).

Керівник наукової школи «Наукові засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями» Березненко Сергій Миколайович, д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками «Петро Могила» та «Василь Сухомлинський», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Тематичний напрямок: «Наукові засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями».

Керівником наукової школи захищено 4 докторські та 27 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 1100 наукових праць, із них 7 монографій, 12 навчальних посібників, 3 Державні стандарти, отримано 36 авторських свідоцтва та патентів на корисну модель.

Активна педагогічна діяльність наукових шкіл підтверджена підготовкою кадрів вищої кваліфікації керівниками наукових напрямів за спеціальностями «Технології легкої промисловості», «Дизайн».

Наукове співробітництво

Колектив кафедри виконує Договори про стратегічне партнерство між Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»», Технічним університетом Молдови та нашим університетом.

Кафедра співпрацює у галузі освітньої, наукової та практичної діяльності з фахівцями фірми САПРЛегпром (м. Одеса, Україна), які є розробниками САПР JULIVI, НВО Грація, розробниками САПР Грація (м. Харків, Україна), ТОВ «Дана – Мода» (м. Київ), ТОВ «Укртекстиль» (м. Київ), ТОВ «НВП «Ікар» (м. Київ), брендом модного одягу «FROLOV» (ТОВ «Фролов Харт», м. Київ), брендом модного одягу «KASS» (ФОП Касс Б.В. , м. Київ), ТОВ ТД «Промінь» (м. Київ), ТОВ «Текстиль Захист» (м. Київ), ТОВ «Рекламний текстиль» (, м. Київ), Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту, на яких наукові розробки викладачів, аспірантів та магістрів кафедри впроваджуються у виробництво та експлуатацію.

З метою просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості, зокрема, у сфері забезпечення обороноздатності країни, встановлення нових контактів з підприємствами – учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет підготовлено експонати та апробовано на Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека» (2016–2021 рр.): комплект захисного одягу пожежника «Меркурій», комплект спеціального захисного одягу пожежника, комплект аварійно-рятувального спеціального одягу «ТАРК-12», комбінезон чоловічий для танкістів та членів екіпажів бойових броньованих машин, комбінезон для ведення аварійно-рятувальних робіт в авіації, розвантажувальний жилет тощо.

З ініціативи Торгово-промислової палати України та Київської міської державної адміністрації 27 травня 2016 року в конгресно-виставковому центрі Chamber Plaza ТПП відбулась виставка «Зроблено у Києві» урамках національного проєкту серії виставкових заходів «Зроблено в Україні», де вперше єдиною експозицією було представлено інноваційну і наукомістку продукцію учасників Кластеру легкої промисловості, а саме вироби спеціального призначення, одяг для комунальних служб міста.

Навчально-методичне забезпечення

Про публікаційну активність колективу за останні роки свідчить науковий доробок більш ніж 1200 праць наукової та навчально-методичної літератури різними мовами із дотриманням принципів і норм академічної доброчесності. Ефективність наукової роботи підтверджена збільшенням останніми роками кількості наукових публікацій та їх цитування у журналах і матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо. Останніми роками членами кафедри видано понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників, серед яких найбільш вагомими є:

 1. Graphic design in information and visual space: Scientific monograph / М. Kolosnichenko, Ye. Gula, К. Pashkevych et al. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 280 p.
 2. Технології експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв швейної галузі : навч. посіб. / С. М. Березненко, О. І. Водзінська, Л. Б. Білоцька, С. Ю. Лозовенко. – Київ : КНУТД, 2023. – 340 с.
 3. Адаптивна роль плакату в контексті розвитку сучасного мистецтва : колективна монографія / під наук. ред. М. В. Колосніченко. – Київ : КНУТД, 2023. – 220 с.
 4. Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі : монографія / за заг. ред. М. В. Колосніченко. – Київ : КНУТД, 2022. – 227 с.
 5. Інноваційні технології виробництва текстильних матеріалів і виробів спеціального та військового призначення: монографія / О.В. Чепелюк, Ю.Г. Сарібєкова, О.Я. Семешко, П.І. Ванкевич,  А.Д. Черненко, Н.В. Остапенко,  О.В. Колосніченко,  А.С. Прохоровський. Херсон, Олді-Плюс, 2021. –408 с.
 6. Вироби спеціального та військового призначення: дизайн і технології / Остапенко Н.В., Колосніченко О.В., Колосніченко М.В., Третякова Л.Д., Луцкер Т.В., Рубанка А.І., Токар Г.М. –К.: КНУТД, 2021. –231 с.
 7. Fashion design in a multicultural space: Monograph / М. V. Kolosnichenko, К. L. Pashkevich, Т. F. Krotova et al. – Publisched by Academic Society of Michal Baludansky, Printed by UK Technical University of Košice, Slovakia, 2020. – 258 p.
 8. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія / М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та ін. – Київ: КНУТД, 2020. – 268 с.
 9. Проданчук І. В. Технології та конструювання спідниць жіночих : навч. посіб. / І. В. Проданчук, С. М. Березненко, Г. Г. Білоусова. – Київ : КНУТД, 2020. – 152 с.
 10. Технології волого-теплового оброблення, клейових, зварних з’єднувань та хімізації у швейній галузі : навч. посіб. / С. М. Березненко, О. І. Водзінська, Л. Б. Білоцька, С. В. Донченко. – Київ : КНУТД, 2020. – 303 с.
 11. Основи живопису та кольорознавства / В.О. Мусієнко, М.В. Колосніченко, Н.В. Остапенко.  – Київ, КНУТД, 2018. – 250 с.
 12. Основи охорони праці на підприємствах індундустрії моди / В.О. Мусієнко, І.В. Панасюк, О.О. Романюк – Київ, КНУТД, 2018. – 660 с.
 13. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник/ А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко. – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 140 с.
 14. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник / М.В. Колосніченко, К.Л. Пашкевич. – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 237 с.

 

Усі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт, навчальні посібники та підручники з дисциплін. На кафедрі постійно здійснюється робота з оновлення матеріалів модульного середовища освітнього процесу КНУТД.


Видання кафедри останніх років

Спеціальності

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» за освітньо-професійними програмами «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості», «Конструювання та технології швейних виробів»:

 • першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
 • другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Форми навчання: денна, заочна та заочно-дистанційна.

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим, доктор філософії), освітньо-наукова програма «Технології легкої промисловості»

Усі академічні групи здобувачів освіти, які навчаються за освітнім рівнем бакалавр, закріплені за викладачами-кураторами, які ознайомлюють студентів із документами для забезпечення освітнього процесу, здійснюють групові та індивідуальні консультації з метою складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснюють контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів студентів; захищають навчальні інтереси студентів; допомагають молоді брати участь у культурному житті університету і столиці. Здобувачі освіти беруть участь у культурно-масових заходах, регулярно відвідують театри, виставки, музеї та галереї.  У КНУТД діють гуртки, де кожен зі студентів може реалізувати власні здібності та навички  в творчій діяльності, спортивних змаганнях та театральних гуртках.

 

 

Викладацький колектив кафедри постійно працює над всебічним удосконаленням практичної складової підготовки фахівців. На базі затверджених навчальних планів підготовки розроблено наскрізні програми практики.

Творчі роботи здобувачів освіти ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» та «Конструювання та технології швейних виробів»,
виконані в рамках проходження навчальної практики

 

Постійними базами виробничої практики є підприємства є: ТОВ «Дана-мода», м.Київ; ТОВ «Укртекстиль», ТМ OZON, м.Київ. Бренд модного одягу «FROLOV», ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» (м. Київ), ТОВ «Рекламний текстиль» (м. Київ), ТОВ «Флоранс» (м. Київ), ТОВ «ТД СКАЙС» (м. Черкаси), ТОВ «АВС-Креатив» (м. Київ), ПрАТ «Володарка» (м. Вінниця), ТОВ «Сурікат Юей» (м. Київ), ТОВ «ГАРНЕ ГРУП» (м. Рівне), ТзОВ «Веддінг Корпорейшн Мілланова» (м. Львів), ТзОВ «Бадер Україна» (м. Львів), ТзОВ «Жасмін Лінжері» (м. Луцьк) та за кордоном – EMI-Sabinov s.r.o. (Словацька Республіка, Пряшевський край, м. Сабінов), «Flaxpol» (Польща, м. Ключборг) та ін.

Проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»

 

Для проходження виробничої, науково-дослідної і переддипломної практики студентів університетом укладаються довготривалі договори з провідними підприємствами, організаціями, установами тощо.

Широкий спектр розташування місць практик  дає змогу максимально наблизити проходження практик до постійного місця проживання студентів, особливо заочної форми навчання, зменшити витрати на придбання матеріалів та виготовлення виробів, узгодити тематику дипломних проєктів з асортиментом виробів підприємств.

У контексті бюджетної тематики, госпдоговірних робіт та ліцензійних угод ведеться тісна співпраця фахівців Університету із фахівцями галузі: провадяться наукові дослідження на замовлення виробників, упроваджуються наукові розробки у технологічні процеси підприємств. Також варто зазначити, що під час навчальної практики студенти в майстернях кафедри під керівництвом досвідчених викладачів виготовляють вироби різного призначення для потреб університету.

Для розвитку творчого та наукового потенціалу студентської молоді та викладачів у рамках стратегічного партнерства із провідними фахівцями галузі на кафедрі запроваджено науково-практичні семінари із залученням провідних зарубіжних фірм «Coats», «Hänsel Textil», «KUFNER» (Німеччина), «СamelaPL» (Польша), «NOVATEX UA» (Чехія), «LainieredePicardie» (Франція), «GERBER TECHNOLOGY» (США), тощо, а також майстер-класи із відомими фахівцями сфери моди, серед яких Даніїл Грачов, Jannet von Klingen та інші.

У рамках співробітництва між КНУТД та швейним підприємством «Flaxpol» (м.Ключборг, Польща) та угоди про направлення студентів університету денної форми навчання на проходження практики з повним їх забезпеченням щодо проживання, харчування та компенсацією витрат на проїзд у 2015 р. виробничу і переддипломну практику пройшли й достойно представили наш славетний заклад студенти – І. Горіславецьі О. Величко. У 2016р. – студентка Л. Щербань, у 2019 році – магістрант І. Фесюк, у 2020р. – Ю. Весела, В. Алєксєєнко, у 2024 р. – здобувачі другого (магістерського) рівня ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» Аліна Собильська, Аліна Кічук та першого (бакалаврського) рівня ОПП «Конструювання та технології швейних виробів» Арендар Карина.

У рамках академічної мобільності та угоди про співпрацю між Київським національним університетом технологій та дизайну та Дангарінським державним університетом (смт Дангара, Таджикистан), студенти кафедри моди та стилю, освітнього ступеня «магістр» – А. Бабієнко та К. П'ятигіна у 2019 року проходили навчально-педагогічну та переддипломну практики в Республіці Таджикистан.

Метою візиту був обмін знаннями та досвідом викладання у закладах вищої освіти. А саме проведення магістрантами лекційних та лабораторних занять із дисциплін «Конструювання швейних виробів» та «Комп’ютерний дизайн» для студентів, що навчаються на бакалаврських програмах.

Студенти кафедри моди та стилю постійно залучені до патріотично-виховних заходів університету та кафедри, які сприяють більш глибокому вивченню культурної спадщини й традицій українського народу, пізнанню історичного минулого нашої держави.

На підвищення культурно-освітнього рівня здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників кафедри спрямовані різні культурно-просвітницькі заходи.

  

  

Творчі роботи студентів ОПП «Конструювання та технології швейних виробів», виставка «Весна та Україна»

 

Виставка творчих робіт студентів ОПП «Конструювання та технології швейних виробів» та викладачів кафедри, присвячена Міжнародному форуму FUR Futures

 

IV Міжнародний форум FUR Futures Ukraine «Натуральне хутро – відповідальний вибір», КНУТД

 

Здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» набувають знання з дизайн-проектування одягу, художнього і конструктивного моделювання одягу з тканин, шкіри та хутра, трикотажу, конструювання жіночого, чоловічого та дитячого одягу, головних уборів, білизни, корсетних виробів. Вони мають можливість опанувати практичні навички з розробки колекцій моделей одягу, моделювання одягу складних форм і покроїв, комп’ютерного дизайну одягу, що дає можливість стати кваліфікованими фахівцями високого ґатунку та працювати в індустрії моди.

Студенти

Традиційно щороку до різних форм науково-дослідної роботи кафедри залучаються студенти, зокрема до участі у Всеукраїнських конкурсах студенських наукових робіт. Так, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань «Технології легкої промисловості» у 2021 р. переможцем стала Ю.В. Весела. В різні роки студенти кафедри виборювали призові місця з галузей знань «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» та «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

 

Доповіді студентів на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях

Кафедра у співпраці з кафедрою дизайну за підтримки Північноамериканського Хутрового Аукціону «NAFA» (Канада) взяла на себе організацію І Міжнародного конкурсу студентських дизайнерських робіт з хутра «ВСЮДИСУЩЕ ХУТРО», фінал якого успішно пройшов на базі КНУТД. Переможців конкурсу, студентів М. Фінік та М. Галушка, було нагороджено тижневим стажуванням у м. Торонто (Канада).

 

 

Студенти кафедри на стажуванні у «NAFA» (Канада, м. Торонто)

 

Магістри ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» Т. Богомазюк і Н. Губаль представили університет на ІІІ-му Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів виробів з хутра «REMIX-EURASIA». За підтримки Української асоціації хутровиків дівчата пройшли стажування на одному з найкращих хутрових підприємств України «Tykafurlux» (м. Тисмениця), де виготовили конкурсні вироби. За участь у конкурсі студенток нагороджено іменними сертифікатами міжнародного рівня.

Упродовж 2015–2024рр. кращі студенти кафедри проходили виробничу практику протягом місяця за кордоном у рамках співробітництва між кафедрою та швейним підприємством «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща), завдяки чому повною мірою вивчають європейський досвід виготовлення одягу різного призначення з застосуванням сучасних технологій. У 2019р. успішно пройшли науково-дослідну та переддипломну практику магістри в Дангарінському державному університеті (Таджикистан).

Проходження практики студентами кафедри на підприємстві «Flaxpol» (Польща)

 

Результати творчої роботи студенти щорічно представляють на міжнародних та всеукраїнських конкурсах, показах, виставках, зокрема на Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські Каштани», Міжнародному конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я «Каштан», Всеукраїнському конкурсі «Погляд у майбутнє» тощо.

Асоціація українських дизайнерів у Парижі (Association des Créateurs Ukrainiens à Paris) у співпраці з  Київським національним університетом технологій та дизайну провели благодійний проєкт під назвою «Ода Європейській України». На першому етапі у квітні 2023 року відбувся відбір ескізних пропозицій колекцій одягу, за результатами якого відібрано серед інших роботи студентів ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» Євгенії Онушко (гр. МгШМК-22), Любові Стрижак (гр. БШМКск-20).

Конкурсна робота Любові Стрижак (конкурс від Української асоціації дизайнерів у Парижі, 2023 р.)

 

Робота «Ancient Denim» Молодан Анастасії (міжнародний конкурс  «Печерські Каштани», номінація «PRET-A-PORTER», I місце, 2023 р.)

 

 

Колаж творчих робіт студентів ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»
(Н. Голубієвска, А. Навроцька, М. Клонцак, А. Афанасієва, О. Гричанюк, Т. Трушина)

 

Колекція «Весела Солоха», розроблена за мотивами українського національного костюма:
а – ескізи моделей; б – моделі, виконані у матеріалі (студентська робота Л. Бреус)

 

Моделі з колекцій студентів кафедри на конкурсах «Печерські каштани» і «Сузір’я «Каштан»


Колекція «BSD» Fall/Winter'13–14. Студентська робота, автор І. Фролов


Колекція «Симфонія №9». Студентська робота, автор Я. Оренчина

 

Колекція «Undine»
Студентська робота, автор М. Тульских


Колекція «Whiteness» Студентська робота, автор Р. Корсінов

 

Колекція «Polimita Picta»
Студентська робота, автор Є. Незнайко


Колекція «Душевні захцянки»
Студентська робота, автор Р. Мігус

 

Випускник та викладач кафедри І. Фролов нагороджений премією у номінації Digital Story в рамках «Fashion Film Festival Kyiv», 2-5 вересня 2021 р. Іван Фролов нагороджений престижною премією української фешн-індустрії Best Fashion Awards в номінаціях: «Прорив року» (21.01.2021 р.). Щорічно Іван Фролов представляє свої колекції в рамках UkainianFashionWeek. За списком журналу Forbes Ukraine 2023 року український бренд FROLOV належить до найпопулярніших українських модних брендів одягу за кордоном.

З метою пропагування творчих розробок і фахової майстерності в рамках міжнародного фестивалю моди «KyivFashion» силами викладачів та студентів кафедри організовано і реалізовано проєкт «Експрес-ательє», виготовлено 20 швейних виробів для показу колекцій у виставковому центрі «Експо-Плаза».

Для просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості та індустрії моди, встановлення нових контактів з підприємствами – учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет традиційно в рамках виставки Міжнародного фестивалю моди «KyivFashion» представлено нові моделі одягу та аксесуарів, розроблені викладачами та студентами університету.

 

Колекції «Експрес-ательє» (автори і моделі)

Перспективи для студентів

Освітня діяльність на кафедрі здійснюється в напрямі підготовки модельєрів, конструкторів сучасного модного одягу, які після закінчення університету з успіхом працюють у промисловому швейному виробництві конструкторами, технологами, експертами в індустрії моди, байєрами-стилістами в індустрії моди та байєрами одягу в мережевих магазинах модної продукції, керівниками швейних підприємств різної потужності, займаються проєктуванням одягу за індивідуальним замовленням та працюють у творчих майстернях провідних українських дизайнерів.

Окрім цього, студенти, які добре себе зарекомендували на науковій ниві, мають можливість продовжувати підготовки за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії), а після успішного захисту дисертацій — обіймати посади доцента та професора.

Випускники

Випускники кафедри – нині відомі українські дизайнери брендів Михаїл Воронін, BOBKOVA (Христина Бобкова), SEREBROVA (Альона Сереброва), POUSTOVIT (Лілія Пустовіт), Альона Сереброва, директори підприємств ЗАТ «Вікторія» Матуляк О.С., ВАТ «Елегант» Вільшанська Н.І., генеральний директор Черкаського виробничого швейного об'єднання Бойко К.В., голова правління Чернівецького АТВТ «Трембіта» Станкевич С.О., голова АТ «Смірнова-Ласточкіна» Чуренова Е.П., директор будинку моделей Корсуненко Г.І., заступник голови Київської міської державної адміністрації та Радник Прем'єр-міністра України Денисюк Л.В., головний технолог ВАТ «Каштан» Константиненко Т. І. та ін., а також конструктори-модельєри, технологи, керівники багатьох українських швейних підприємств різних форм власності. Кафедра підтримує зв’язки зі своїми випускниками, підприємства яких стають платформами для практичної підготовки студентів та подальшого працевлаштування випускників: бренди FROLOV (Іван Фролов), КАСС (Богдан Касс), АНДРЕ ТАН (Андре Тан), DOMANOFF (Дмитро Доманов); тощо.

Відомі випускники ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»:

  

проф. кафедри Марина Колосніченко з дизайнером Лілією Пустовіт у журі фіналу конкурсу «Печерські Каштани»,
відкрита лекція Івана Фролова, провідного дизайнера України, засновника та власника бренду FROLOV

 

  

Випускники ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» дизайнер Андре Тан у власній творчій майстерні
та Тарасова Катерина з медаллю «За сприяння обороні» від Міністерства оборони України за вагомий внесок у створення та впровадження костюма літнього польового для жінок


 

Анастасія Красуліна, випускниця ОП «Конструювання та технології швейних виробів»,  автор та власник бренду Founder у «Krasulina design»

 

Тетяна Туз, випускниця ОП «Конструювання та технології швейних виробів»,  власниця бренду Design studio “TUZ”
    авторський одяг м.Львів

 

 

Олена Дидирко приватний підприємець, власниця бренду «ELN», дизайнер трикотажного одягу та одягу для танцювальних і спортивних колективів,
випускниця ОПП «Конструювання та технології швейних виробів»

 

 

Юлія Різик, випускниця ОПП «Конструювання та технології швейних виробів», технолог-контролер якості у відділі технологічного контролю продукції торгової марки JASMINE LINGERIE

Зарубіжне партнерство

Міжнародне співробітництво в сфері освітньої та наукової діяльності здійснюється із такими закладами вищої освіти та установами: Технічний університет Молдови, Ясський технічний університет ім. Георгія Асакі (Румунія), Технологічний університет Цілу (м. Цзінань, КНР), Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі (Грузія), Технічний університет Кошице (Словаччина), Державний педагогічний університет ім. І. Крянге (Молдова) та іншими провідними закладами світу. Київським національним університетом технологій та дизайну підписано проекти «ERASMUS+» із Ясським технічним університетом ім. Георгія Асакі (Румунія) та Балтійською міжнародною академією (Латвія), у рамках яких передбачена студентська та викладацька мобільність.

Кафедра співпрацює з наступними закордонними підприємствами: швейне підприємство ТОВ «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща), EMI Sabinovs.r.o., (м.Сабінов, Словацька Республіка),  ZPD«Olimpia S.A.», (м. Лодзь, Польща).

Кафедра проводить науково-практичні семінари  з нових матеріалів та технологій виготовлення одягу для працівників промисловості, науково-педагогічних працівників та студентів за участю провідних зарубіжних фірм «Lainiere de Picardie» (Франція), «Freudenberg», «HANSEL Textil», «KUFNER» (Німеччина), «NOVATEX UA» (Чехія), «CAMELA» (Польща) та ін.

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри висвітлюються на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, зокрема Міжнародній науково-технічній конференції співробітників, докторантів і студентів (Молдова, м. Кишинів, Технічний університет Молдови).

Кафедра підтримує тісні наукові, освітні зв'язки  та здійснює підготовку студентів та аспірантів для  таких країн, як Молдова, Грузія, Китай.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасною актуальною тематикою, зокрема: розробку ресурсозберігаючих технологій переробки лубоволокнистих матеріалів, натуральної і штучної шкіри; створення поліфункціональних матеріалів та виробів, в тому числі для охорони здоров'я персоналу та довкілля. Започатковані дослідження в сфері застосування нанотехнологій  у виробництві виробів різного призначення.

 

Наукова співпраця в рамках виконання академічного наукового дослідження «Розробка екрануючого текстилю з високим ступенем захисту від електромагнітного випромінювання (ЕМВ)» (на фото доцент, інж. Владімір Байзік (Технічний університет м. Ліберець) та доцент Арсеній Арабулі (КНУТД))

 

 

Міжнародний семінар «Світ докладних матеріалів на Vilene InSights»

 

У 2023 р. професор кафедри Н.В. Остапенко представляла наш університет на Міжнародному симпозіумі у Технічному університеті Молдови (м. Кишинів, Молдова). Результатом такої поїздки було підписання договору про стратегічне партнерство. 

Із 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри проходять міжнародне стажування та підвищення кваліфікації у Європейських університетах Словацької, Чеської, Латвійської Республік та Польщі: «European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends» (2018 р.); Academic Society of Michal Baludansky, University of Central Europe «Trends in Education System in the changing European Information Society» (2019 р.); «Uczciwość akademicka» (2019);   «New and innovative teaching methods» (2020 р.); European League of Professional Development, Collegium Civitas (2021 р.); Baltic International Academy (2023 р.); університеті Лісабона в рамках програми «Creative europe» (2024 р.) та отримують сертифікати.

 

Стажування викладачів кафедри моди та стилю, мистецтва та дизайну костюма в Балтійській міжнародній академії (м. Рига, Латвія)
у рамках програми академічної мобільності ERASMUS+(2023 р.) та в університеті Лісабона в рамках програми «Creative europe» (2024 р.)

 

Кафедра бере активну участь у міжнародних заходах, водночас підтримує активну співпрацю зі своїми випускниками. Значними подіями є участь студентів, аспірантів та випускників в показах колекцій у рамках Берлінського тижня моди Berlin Fashion week, який відбувся 6–8 вересня 2022 р. та 10–13 липня 2023 р.  

У 2022 році схвально були прийняті колекції: «Infiorescenza» (автор Марта-Ольга Клонцак, керівник – професор О. В. Єжова); «Романтика д‘Арк» (автори Ольга Сердюк і Марина Харченко, керівник – професор Н. В. Остапенко); «Folkgraphia» (автор Анастасія Навроцька, керівники – професор К. Л. Пашкевич і доцент І. О. Приходько-Кононенко); «Liberty» (автори Тетяна Жаманюк і Анна Залецька, керівники –  професор К. Л. Пашкевич і доцент О. Д. Герасименко); «V for Victorian» (автор Катерина Погодіна, керівник – доцент І. О. Приходько-Кононенко).

 

Колекція «Folkgraphia» (автор А. Навроцька)

 

Колекція «Liberty» (автори Т. Жаманюк, А. Залецька)

 

В 2023 році у показі колекцій в рамках Berlin Fashion Week здобувачами освіти кафедри моди та стилю були представлені в онлайн-форматі відео творчої колекції колекції «Barbiecore» студентки Любави Братчікової (керівник Наталія Остапенко), колекції «Symphony of cultures» студентки  Ярослави Шибовської (керівник Ольга Єжова). Магістр освітньо-професійної програми «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» Євгенія Онушко представила свою колекцію «Brillar» (керівник Наталія Остапенко) у шоу-румі виставкового простору.

Євгенія Онушко з колекцією «Brillar» у виставковому просторі Berlin Fashion week, 2023 р.

 

Колекція «Barbiecore» (автор Любава Братчікова), 2023 р.