КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Тетяна Михайлівна ДЕРКАЧ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Контактні телефони: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail

 

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри

 

Про кафедру
Історія

Витоки кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну сягають 1948 року, коли на кафедрі іноземних мов університету (тоді — Київського технологічного інституту легкої промисловості) було створено секцію російської мови (для потреб підготовки іноземних громадян). І лише в 1971 році на базі цієї секції було створено кафедру російської мови.

Після прийняття «Закону про мови в Українській РСР» у 1990 році кафедру було реорганізовано в кафедру української та російської мов. Із грудня 2002 року вона мала назву кафедра педагогіки, української та російської мов, із червня 2008 року – кафедра педагогіки та методики професійного навчання. Із липня 2017 року - кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

Першим завідувачем кафедри (1971–1972 рр.) була доцент Олена Ерастівна Бєднова, потім упродовж десяти років кафедру очолювала Дориса Павлівна Іванова. Із 1983 до 2001 року завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Олексій Федотович Пінчук. Із 2001 до 2017 року кафедрою керували кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Вікторівна Житеньова (2001–2016 рр.) та доктор педагогічних наук, доцент Світлана Ростиславівна Бабушко (2016–2017 рр.). 

Із 2017 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Деркач Тетяна Михайлівна.

  

Науково-педагогічні працівники

Нині на кафедрі працює 9 викладачів, із яких два доктори наук, професори; один доктор наук, доцент; три кандидати педагогічних наук, доценти; два кандидати психологічних наук, доценти; один старший викладач.

Тетяна Михайлівна ДЕРКАЧ, д.пед.н., професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

У 1987 р. з відзнакою закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету. Після закінчення аспірантури в 2000 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2003 р. отримала вчене звання доцента. Із 1997 по 2016 рік викладала на хімічному факультеті Дніпропетровського національного університету, завідувала кафедрами загальної хімії та харчових технологій, а також фізичної та неорганічної хімії, виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи. Очолювала науково-методичний центр дистанційного навчання НАПН України при ДНУ.

Після навчання у докторантурі на кафедрі педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2010–2013 рр.) у

2015 р. захистила дисертацію та здобула ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Із 2016 р. працює в КНУТД.

Т. М. Деркач  автор (співавтор) понад  200 наукових праць, зокрема 3 монографій, 9 навчальних посібників (із яких 4 мають гриф Міністерства освіти і науки України та два видано англійською мовою), 18 навчально-методичних робіт, 5 патентів на винахід.

Навчає дисципліни «Методика професійної освіти», «Креативні технології навчання», «Теорія та історія педагогіки».

    

Іван Ярославович ДЗИРА, доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, професор.

У 1990 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). Із 1990 року на викладацькій роботі в Київському національному університеті технологій та дизайну — викладач (1990–1998 рр.), доцент (1998–2008 рр.), професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання (з 2008 року). Опублікував понад 100 наукових і науково-методичних праць, зокрема монографію «Козацьке літописання 30-х — 80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти». Займається дослідженням історичної ономастики українського літописання ХVІІ — ХVІІІ ст., творчості П. Куліша, М. Костомарова та П. Білецького-Носенка. Навчає дисциплін «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна».

 

Марія Михайлівна БІЛЯНСЬКА, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну (за сумісництвом).

У 1994 р. з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Після закінчення аспірантури у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2008 р. здобула вчене звання доцента.

Із 2003 року на викладацький роботі в Національному педагогічному університеті імені

М. П. Драгоманова — асистент (2003–2006), доцент (2006–2014), із 2017 року – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін.

Після навчання в докторантурі в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України у 2018 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

У КНУТД працює з 2018 року.

Опублікувала понад 100 наукових і науково-методичних праць. З-поміж них – 3 монографії, 40 наукових статей у вітчизняних і 3 у зарубіжних виданнях, 11 навчальних програм, 12 навчальних посібників для студентів, учителів та учнів закладів середньої освіти.

Викладає дисципліни «Основи педагогіки і психології», «Теорія і методика виховної роботи», «Історія педагогіки», «Психологія».

У 2010 р. була нагороджена медаллю М. П. Драгоманова.

  

Ольга Миколаївна ВНУКОВА, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1990 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». Із 2006 р. у КНУТД обіймає посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Професійна педагогіка», «Педагогічна майстерність», «Теорія та методика виховної роботи», «Теорія та історія педагогіки». Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів, педагогічною практикою. Автор багатьох наукових та науково-методичних праць, у тому числі навчального посібника «Методологічні засади професійної освіти».

  

Римма Вікторівна КИРИЧЕНКО, кандидат психологічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила педагогічний факультет Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Практична психологія, педагогіка і психологія (шкільна)» та здобула кваліфікацію – практичний психолог у закладах освіти, викладач педагогіки та психології. Із 1997 р. по 2000 р. працювала в Київському міжнародному університеті цивільної авіації на посаді психолога на факультеті військової підготовки у відділі виховної роботи. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. Із 2006 року працює в Київському національному університеті технологій та дизайну на посадах старшого викладача кафедри політології та соціології, доцента кафедри політології та соціології. Із 2012 р. обіймає посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Автор низки науково-методичних праць, у тому числі навчально-методичного посібника для студентів ВНЗ та учителів у співавторстві з проф., д.пед.н. А. П. Каніщенко «Система роботи над розумінням тексту у початковій школі» (2003). Читає курси «Психологія», «Психологія вищої школи», «Психологія професійної діяльності», «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності».

  

Алла Володимирівна КОЛОДЯЖНА, кандидат психологічних наук, доцент.

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (вчитель укр. мови і літератури) та Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка (практичний психолог). У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2002 року. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор низки наукових та науково-методичних праць. Навчає дисциплін «Психологія», «Теоретико-правові основи освіти», «Іміджелогія та основи інженерно-педагогічної творчості», «Психологічні технології іміджмейкінгу», «Українська мова як іноземна».

  

Людмила Михайлівна ГРИЦАЄНКО, старший викладач.

У 1984 році з відзнакою закінчила Ужгородський державний університет, спеціальність – «Українська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач. У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2004 р. Керівник навчально-методичного відділу КНУТД, із 2004 року – секретар науково-методичної ради університету. Автор понад 80-ти наукових та науково-методичних праць, навчального посібника «Основи красномовства», виданого у 2013-му та перевиданого у 2015 році. Навчає дисциплін: «Риторика», «Риторика та мистецтво презентації», «Українська мова як іноземна», «Ділова українська мова». У 2015 році Л. М. Грицаєнко відзначена подякою голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

 

Любов Петрівна БОГОСЛАВЕЦЬкандидат педагогічних наук, доцент.

У 1982 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність – «Українська мова і література», кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Педагогічне проектування навчально-виховного процесу в системі доуніверситетської підготовки слухачів» та здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Л.П. Богославець нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України». Автор низки наукових та науково-методичних публікацій (більше 80-ти). Навчає дисциплін: «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна».

 

Валентина Тимофіївна ПАУКОВА, старший лаборант.

У 2021 р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну та отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)». Автор та співавтор семи наукових публікацій. У КНУТД працює з 2021 р.

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, м2 - 297,94.

Кількість приміщень/загальна кількість місць: 13/165, аудиторій - 10.

Наукова діяльність

У контексті наукової теми «Інноваційні технології та сучасні методи підготовки фахівців професійної освіти» співробітники досліджують актуальні проблеми ролі інформаційних технологій у викладанні фахових дисциплін, використання інноваційних технологій для ресайклінгу текстильних відходів, еколого-педагогічної діяльності, формування політичної культури та особливостей розвитку креативності майбутніх педагогів, самопрезентації особистості у віртуальному комунікативному просторі тощо. За останні роки результати науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності знайшли відображення в 6 монографіях, 22 навчальних посібниках (з них 4 під грифом МОН), 200 статтях у фахових та наукометричних виданнях. Студенти та викладачі регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема у Шанхаї (КНР), Братиславі (Словаччина), Гранаді (Іспанія), Новому Сончі (Польща), Дрездені (ФРН), Сен-Валері (Франція) тощо. Велике значення кафедра приділяє розвитку творчого мислення, формуванню навичок самостійних наукових досліджень, пошукової роботи студентів. Викладачі кафедри – в авангарді сучасних тенденцій розвитку вищої освіти.

 

Спеціальності

Мета діяльності кафедри – забезпечення необхідних умов для організації процесу підготовки бакалаврів зі спеціальностей 015 «Професійна освіта (Дизайн)», 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» за освітньо-професійними програмами «Професійна освіта (Дизайн)», «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» та магістрів зі спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», які володітимуть глибокими знаннями, а також базовими професійними компетентностями в галузі професійної освіти та легкої промисловості. Велику увагу приділяємо розвитку міжнародного та міжкультурного діалогу з академічними організаціями країн ЄС через співпрацю. У курсах, що викладаються, висвітлено позитивні приклади європейської екологічної політики та практики сталого розвитку з міждисциплінарної точки зору. Основними результатами цього є підвищення обізнаності випускників щодо ключових аспектів ефективності екологічної політики ЄС, а також втілення цих знань у практичні підходи до організації сталого виробництва в Україні та поза її межами.

Навчання студентів здійснюється за денною та деною скороченою, заочною та заочною скороченою, а також дистанційною формами навчання.

Творча діяльність та досягнення студентів

Наші студенти постійно беруть участь у Міжнародному конкурсі «Печерські каштани». Переможцями конкурсу були Антон Долінський у номінації «Прет-а-порте» з колекцією «Готовність до миру». Анастасія Калініна – ІІІ місце з колекцією «Не зламай мене». Талановита студентка тричі виборювала І місце у Всеукраїнських конкурсах молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан» (номінації «Новорічний бал», «Вийти за рамки» тощо). Анастасія Шпетна посіла І місце в номінації «Новорічна вітальна листівка» XV Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан». Дарія Коваль – ІІ місце в номінації «Новорічно-різдвяний декор» XIХ Міжнародного конкурсу одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я каштан». Вікторія Висоцька брала участь у конкурсі «Kyiv Premium Brand Fashion Awards 2021» та стала лауреатом у номінації «Top Fashion Experts». Олена Іванова та Тетяна Черченко стали фіналістками студентського творчого конкурсу «Шопер - DRUZHE Eco. DRUZHE Fashion».

У 2016 році колекція випускника кафедри Івана Литко привернула загальну увагу своєю неординарністю. Нині Іван Литко – духовний кравець, продовжуючи сімейну традицію шиє одяг для українських священників.

Студентка групи БПД-17 Тамара Устенко гідно представила КНУТД на міжнародному конкурсі відеопітчів Big Idea Challenge, участь у якому стала можливою завдяки перемозі університету в проєкті Британської Ради Creative Spark: програми підтримки підприємництва у системі освіти. Проєкт «Дизайнерські вироби із перероблених текстильних відходів» переміг у категорії People Choice за результатами міжнародного онлайн-голосування. В Університеті The Queen’s College Оксфорда представниця КНУТД отримала почесну нагороду, а також пройшла низку інтенсивних тренінгів із підприємництва, менеджменту та маркетингу.

Наразі Тамара продовжує навчання у Міжнародній Академії Сталого Розвитку ISA (Гамбург, Німеччина). Вона стала однією з 12 стипендіатів, що були обрані з 3100 кандидатів з усього світу. Проєкт Тамари спрямований на використання інноваційних технологій для ресайклінгу текстильних відходів. У її планах відкриття еко-соціального ательє, що створюватиме дизайнерський одяг із залишків тканин та біоматеріалів.

Студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (м. Харків) та у Всеукраїнських та міжнародних конференціях молодих учених та студентів.

Здобувачі освіти проходять навчальні практики на кафедрах технології та конструювання швейних виробів та ергономіки та проєктування одягу в лабораторіях, а також майстернях КНУТД. Педагогічну практику – у провідних закладах професійно-технічної освіти м. Київа: Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва та Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання здобувач освіти за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» отримає кваліфікацію «бакалавр з професійної освіти»  і знатиме:

 • закономірності, принципи, форми й методи організації навчально-виховної роботи з предметів швейного профілю з учнями закладів ПТО, коледжів, спеціальних шкіл;
 • методи і способи проєктування і конструювання швейних виробів;
 • типові методики виготовлення швейних виробів;
 • властивості матеріалів та використовуватиме ці знання при проєктуванні одягу;
 • технології виробництва товарів;
 • системи управління якістю.

 

Після закінчення навчання бакалавр з професійної освіти вмітиме:

 • організовувати й проводити навчально-виховний процес з предметів швейного профілю з учнями, закладів ПТО, коледжів, спеціальних шкіл;
 • пояснити закономірності міжособистісних стосунків в організованому колективі;
 • аналізувати навчально-виховні ситуації, визначати та розв'язувати педагогічні завдання у трудовому колективі;
 • виконувати інженерні розрахунки;
 • користуватися відомими методами конструювання і проєктування швейних виробів;
 • проводити теоретичні та експериментальні дослідження процесів проєктування та виготовлення швейних виробів;
 • аналізувати напрями моди.

 

Високий професійний рівень підготовки бакалавра з професійної освіти дасть можливість обіймати посади:

 • викладача загальнотехнічних дисциплін;
 • викладача психолого-педагогічних дисциплін;
 • викладача спеціальних дисциплін швейного профілю (технологія швейних виробів, матеріалознавство, конструювання одягу, проєктування підприємств швейної промисловості, технологічне обладнання галузі);
 • викладача психолого-педагогічних дисциплін (психологія праці, професійна педагогіка, методика професійного навчання та ін.);
 • викладача-методиста;
 • викладача трудового навчання;
 • асистента;
 • завідувача навчальною лабораторією;
 • інженера з техніки безпеки у навчальних майстернях;
 • інженера з підготовки кадрів;
 • інженера-технолога;
 • інженера з підготовки виробництва;
 • інженера з нормування;
 • старшого майстра дільниці;
 • інженера-конструктора;
 • начальника виробничого відділу;
 • директора;
 • начальника технічного відділу;
 • головного технолога.

 

Бакалаври з професійної освіти можуть:

 • викладати у закладах освіти;
 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з виготовлення сучасного одягу;
 • відкрити свою справу з виробництва та ремонту швейних виробів.

Також студенти можуть навчатися на військовій кафедрі, вступити до аспірантури КНУТД.

Першокурсники та випускники кафедри ПОСТД 2021 року

Студентські гуртки

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки:

 • «Проєктна діяльність у професійній освіті» (зав. каф. Т. М. Деркач);
 • «Позитивна психологія» (доц. Р. В. Кириченко);
 • «Педагогічний пошук» (доц. О. М. Внукова);
 • «Українська мова у професійній комунікації» (проф. І. Я. Дзира);
 • «Пізнай себе» (доц. А.В. Колодяжна);
 • «Культура спілкування» (доц. Богославець Л.П.).
Випускники кафедри

Більшість студентів кафедри працевлаштовані за фахом. Наприклад,

Аліна Логвиненко

Майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу

Олена Бабенчик

Викладач фундаментальних дисциплін сфери дизайну для студентів-іноземців в АРТ АКАДЕМІЇ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі

Надія Фадеєва

Викладач спеціальних дисциплін Київського фахового коледжу прикладних наук

Євгенія Сімчук

Майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу

Ярослав Барсук та Тетяна Бойко

Начальник збуту та головний дизайнер ПП «Ярослав»

Лутченко Олександр

Викладач Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

Моляренко Юлія

Помічник дизайнера
Будинку моди
Катерини Шаховської

Долінський Антон

Директор
філії фірмового магазину одягу «Сезон»


Заквацька Марина

Технолог Будинку моди Анни Бублик

Журавська Мар’яна

Викладач, керівник гуртка «Умілі ручки» та приватних швейних курсів

Федорець Яна

Дизайнер ТОВ «НІД ГРУП»

Білозерцев Сергій

Модельер-конструктор дизайн студії Atelier Viktor, Київ

Бєлова Яна 

Ателье одягу, майстер з порятунку одягу

Харченко Анастасія

Новопетрівська дитяча школа мистецтв

Перелік дисциплін, за викладання яких відповідає кафедра:

1

Ділова українська мова

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/DYM_2021_bak.pdf

2

Іміджелогія та основи інженерно-педагогічної творчості

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/TIP_2021_015_bak.pdf

3

Комунікативні процеси в педагогічній діяльності

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/KPPD_2021_015_bak.pdf

4

Креативні технології навчання

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/KITN_2021_015_bak.pdf

5

Методика професійного навчання

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/MPN_2021_015_bak.pdf

 

6

Педагогічна майстерність у професійній освіті

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PMPO_2021_015_mg.pdf

 

7

Професійна педагогіка

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PP_2021_015_bak.pdf

8

Психологічні технології іміджмейкінгу

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PTI_2021_015_mg.pdf

 

9

Психологія

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/P_2021_015_bak.pdf

10

Психологія професійної діяльності

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PPD_2021_015_bak.pdf

11

Риторика та мистецтво презентації

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/RMP_2021_015_bak.pdf

12

Теорія та історія педагогіки

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/TIP_2021_015_bak.pdf

13

Теорія та методика виховної роботи

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/TMVR_2021_015_bak.pdf

14

Українська мова як іноземна

 

15

Психологія вищої школи

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PVZ_201_182_mg.pdf

16

Риторика у науково-педагогічній діяльності

 

 

Дисципліни вільного вибору

 1. Академічне письмо та доброчесність
 2. Педагогіка та психологія вищої школи
 3. Психологія самопізнання та саморозвитку
Навчально-методичне забезпечення

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечено навчально-методичною літературою. Розроблено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних, курсових та дипломних робіт, навчальні посібники та підручники з усіх дисциплін, яких навчають викладачі кафедри.

 1. Теорія історія та педагогіки: теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців в сучасних умовах. Конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 015 «Професійна освіта (Дизайн)», 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / упор. Т. М. Деркач. – К.: КНУТД, 2021. – 119 с.
 2. Деркач Т. М. Дипломне проектування: методичні вказівки до виконання дипломної магістерської роботи для студентів  денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» освітніх програм «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» та «Професійна освіта (Дизайн)» / упоряд.: Т. М. Деркач. – К.: КНУТД, 2018. – 91с.
 3. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки та спеціальності «Професійна освіта» упор. О. М. Внукова. – К. : КНУТД, 2016. – 27 c.
 4. Дзира І. Я. Організація та методика науково-дослідницької діяльності педагога: конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 01 «Освіта денної форми навчання» / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 81 с.
 5. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методологія і основи науково-педагогічних досліджень: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 15 c.
 6. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні рекомендації до семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів галузі знань 01 «Освіта» / упор. Л. М. Грицаєнко. – К. : КНУТД, 2016. – 83 с.
 7. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К. : КНУТД, 2016. – 35 с.
 8. Колодяжна А. В. Іміджологія. Імідж та його природа. Іміджологія в комплексі наук: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 015 «Професійна освіта». – К.: КНУТД, 2016. – 15 с.
 9. Житеньова Л. В. Педагогіка. Педагогічні технології: завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 01 «Освіта» / упор. Л. В.  Житеньова. – К. : КНУТД, 2016. – 19 с.
 10. Богославець Л. П. Ділова українська мова: методичні  вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання усіх напрямів підготовки / упор. Л. П. Богославець. – К.: КНУТД, 2016.– 67 с.
 11. Удалова О. Ю. Методика професійного навчання: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» / упоряд. О. Ю. Удалова. – К. : КНУТД, 2016. – 55 с.
 12. Дзира І. Я. Організація та методика науково-дослідницької діяльності педагога: завдання до самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання галузі знань 01 «Освіта» / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 23 с.
 13. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання галузі знань 01 «Освіта» / упор. Л. М. Грицаєнко. – К.: КНУТД, 2016. – 59 с.
 14. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2016. – 27 с.
 15. Внукова О. М. Педагогічна майстерність: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 27 c.
 16. Грицаєнко Л.М. Основи красномовства: Навчальний посібник / упор. Л. М. Грицаєнко. – К.: КНУТД, 2015. – 245 с.
 17. Внукова О. М. Методологічні засади професійної освіти: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2015. – 198 с.
 18. Колодяжна А. В. Психологія. Основні етапи розвитку психології як науки (допарадигмальний період): методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. А. В. Колодяжна. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 19. Житеньова Л.В. Теорія та історія педагогіки: методичні вказівки до практичних занять студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Л. В. Житеньова. – К.: КНУТД, 2015. – 43 с.
 20. Кириченко Р. В. Основи професійної психології. Психологічні аспекти керівництва: методичні вказівки для студентів / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 21. Житеньова Л. В. Теорія та історія педагогіки: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» / упор. Л. В. Житеньова. – К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 22. Удалова О. Ю. МПН: основні технології навчання: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. Ю. Удалова. –К.: КНУТД, 2015. – 51 с.
 23. Удалова О. Ю. МПН: дидактичне проектування: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. Ю. Удалова. – К.: КНУТД, 2015. – 39 с.
 24. Кириченко Р.В. Етика ділового спілкування: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 25. Кириченко Р. В. Психологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 26. Колодяжна А. В. Психологія і педагогіка у вищій школі. Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання: методичні вказівки для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / упор. А. В. Колодяжна. – К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 27. Внукова О. М. Методологічні засади професійної освіти: методичні вказівки до вивчення історії ПТО та ІПО для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 28. Внукова О. М. Дидактичні основи професійної освіти: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 29. Внукова О. М. Креативні технології навчання: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 30. Ділова українська мова. Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості». – К.: КНУТД, 2015. – 22 c.