КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій

КАФЕДРА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Олексій Юрійович ВОЛЯНИК

завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Адреса:м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0146

Контактний телефон: +38044-256-29-94

e-mail

Положення про кафедру механічної інженерії

Програма розвитку 

Спеціальності, освітні програми

На кафедрі механічної інженерії відбувається підготовка фахівців з галузі знань 13 «Механічна інженерія»

1-го (бакалаврського ) рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійними програмами:

Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка;

Машинобудування за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування;

2-го (магістерського) рівня вищої освіти  освітнього ступеня магістр за освітньо-професійними програмами:

Мехатроніка та робототехніка за спеціальністю 131 Прикладна механіка;

Індустріальна інженерія за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. 

3-го (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою:

Галузеве машинобудування за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.

Наукового рівня доктора наук зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

Науково-педагогічні працівники кафедри механічної інженерії

Броніслав Вікентійович ОРЛОВСЬКИЙ доктор технічних наук, професор

Закінчив КТІЛП у 1963 р., докторську дисертацію захистив у 1992 р., за спеціальністю «Машины и агрегаты лёгкой промышленности», працює на кафедрі з 1973 р. Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії. Має понад 430 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 80 авторські свідоцтва і патенти на виноходи України, Німеччини, Франції та Італії. Сертифікований спеціаліст, CAD CreoParametric. Керівник наукової школи «Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості».

  

Володимир Юрійович ЩЕРБАНЬ,  доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

Закінчив КТІЛП в 1982 р., докторську дисертацію захистив у 1993 р. за спеціальністю «Механічна технологія волокнистих матеріалів», академік Міжнародної академії комп'ютерних наук та систем, відзнака МОН України І ступеня «За наукові досягнення». Має понад 550 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 30 монографій та навчальних посібників, 22 публікації, що проіндексовані у НБД Scopus. Керівник наукової школи «Математичні, алгоритмічні та програмні компоненти САПР обладнання та технологічних процесів текстильної, швейної та взуттєвої промисловості».

  

Василь Андрійович ГОРОБЕЦЬ, кандидат технічних наук, професор

Закінчив КТІЛП у 1975 р., кандидатську дисертацію захистив у 1980 р,. працює на кафедрі з 1977 р. Має понад 150 наукових праць, у тому числі понад 40 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, навчальні посібники.

   

Олексій Юрійович ВОЛЯНИК, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Закінчив КНУТД у 2015 році, кандидатську дисертацію захистив у 2021 р. за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості». Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць, серед них статті у фахових журналах та виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus. Учасник міжнародних освітньо-наукових проєктів.

   

Олександр Петрович МАНОЙЛЕНКО, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив КНУТД у 2004 році, кандидатську дисертацію захистив у 2008 р. за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості», працює на кафедрі з 2004 р. Має понад 160 наукових та науково-методичних праць, серед них 33 статті у фахових журналах, 4 статті Scopus, 80 патентів України. Сертифікований спеціаліст SolidWorks Professional – MechanicalDesign, CAD CreoParametric.

  

Юрій Адіславович КОВАЛЬОВкандидат технічних наук, доцент

Закінчив КТІЛП у 1979 р. Дисертацію захистив у 1988 р. за спеціальністю 05.05.13 «Машини та агрегати легкої промисловості», працює на кафедрі з 2000 р. Має  близько 150 наукових робіт, у тому числі 35 наукових статей у фахових журналах, 29 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України, 6 підручників, 82 навчально-методичних праць. Сертифікований спеціаліст SolidWorks CSWA, CADCreoParametric.

   

Сергій Олександрович КОШЕЛЬ, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив КТІЛП у 1985 р., кандидатську дисертацію захистив у 1996 р. за спеціальністю 05.05.03 «Технологія текстильних та трикотажних матеріалів», працює на кафедрі з 1986 р. Має понад 180 наукових та науково-методичних праць, серед яких: 1 навчальний посібник з грифом МОН, 8 навчальних посібників за рішенням Вченої Ради КНУТД, понад 50 статей у фахових журналах, 7 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України. Сертифікований спеціаліст SolidWorks CSWA, CAD CreoParametric.

   

Сергій Анатолійович ПЛЕШКОкандидат технічних наук, доцент

Закінчив ДАЛПУ (нині КНУТД) у 1994 р., кандидатську дисертацію захистив у 2014 р. за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості працює на кафедрі з 1999 р. Має близько 119 науково-методичних праць, у тому числі 47 наукові статті, 52 патентів України, монографію, 3 навчальних посібника. Сертифікований спеціаліст SolidWorks CSWA, CAD CreoParametric.

   

Володимир Миколайович ДВОРЖАК, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив ДАЛПУ в 1999 р., кандидатську дисертацію захистив у 2008 році за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості», працює на кафедрі з 2000 р. Має 114 наукових публікацій, у тому числі 44 наукових статей у фахових виданнях, 70 тез доповідей на наукових конференціях, має 20 деклараційних патентів України на винаходи та корисні моделі, 1 навчальний посібник та 20 методичних розробок. Сертифікований спеціаліст SolidWorks CSWA, CAD CreoParametric.

    

Микола Миколайович РУБАНКА, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив  КНУТД у 2003 р., кандидатську дисертацію захистив у 2016 році за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості», працює на кафедрі з 2003 р. Має понад 120 наукових та науково-методичних праць, серед яких: 4 статті у виданнях, включених до наукометричної бази Scopus, 2 колективні монографії, 15 статей у фахових виданнях, 59 патентів України на корисні моделі, 36 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів. Сертифікований спеціаліст CAD CreoParametric.

   

Євген Олексійович КОРОБЧЕНКОасистент

Закінчив КНУТД в 2001 р. На кафедрі працює з 2001р.

   

Вікторія Вікторівна КОЛІСНИКзав. лабораторіями кафедри

Закінчила КНУТД в 2010 р. На кафедрі працює з 2005 р. Профгрупорг кафедри.

Володимир Миколайович ЗРЕЗАРЦЕВстарший лаборант

Закінчив КТІЛП (нині КНУТД) в 1985 р. На кафедрі працює з 1991р.

Тетяна Євгенівна МЕЛЬНИКстарший лаборант

Закінчила КНУТД в 2002 р. На кафедрі працює з 1997 р.

 

Колектив кафедри механічної інженерії, 2024 р.

Наукова діяльність

Науково-технічна діяльність кафедри пов'язана з розвитком теорії проектування і вдосконалення механізмів машин легкої промисловості з основами міцності полімерних і композитних матеріалів.

На кафедрі діють наукові школи:

1. Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості – науковий керівник школи доктор технічних наук, професор Орловський Броніслав Вікентійович  - підготував 7 докторів та 57 кандидатів технічних наук.

2. Математичне моделювання, алгоритмічне та програмне забезпечення САПР – науковий керівник школи доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Щербань Володимир Юрійович - підготував 5 докторів та 24 кандидати наук.

Прикладні розробки викладачів кафедри знайшли відображення в монографіях, підручниках, навчальних посібниках, наукових статтях, патентах на винаходах і корисних моделях.

Студенти

Студенти, які навчаються на кафедрі механічної інженерії за спеціальностями 131 прикладна механіка та 133 галузеве машинобудування з першого курсу починають опановувати майбутню професію, оскільки теоретичні навички кожного року підтримуються практичною підготовкою. Отримані знання з гуманітарних дисциплін не тільки розвивають патріотичне ставлення до своєї країни, але і розширюють кругозір. Знання з вищої математики та фізики є запорукою освоєння складних і в той же час необхідних майбутньому інженеру таких дисциплін, як теоретична механіка, опір матеріалу, теорія механізмів і машин, без знання яких майбутній фахівець не знайде «спільну мову» з будь-яким обладнанням чи предметами, які оточують нас.

Оскільки засвоєння цих предметів надає ключові основи для розуміння природи та виникнення сил, що виникають в результаті фізичних процесів, одночасно вивчення інженерної та комп'ютерної графіки та стандартів ЄСКД дозволяє не лише спостерігати за конструкцією виробу, його функціонуванням та призначенням, але й вміти «взаємодіяти» з технічною документацією, яка може бути складена на будь-якій іноземній мові.

У сучасних умовах розвитку техніки і технологій важко уявити вищу технічну освіту без повного використання сучасних систем автоматизованого проектування. Таким чином, під час вивчення спеціальних інженерних предметів студентам надається можливість одночасно освоювати системи автоматизованого проектування, такі як AutoCAD, SolidWorks, TopSolid, САМWorks, MathCАD, Creo, Moldex3D, Fusion360. Це сучасні інструменти не лише для конструкційного проектування, а й для інженерного розрахунку, аналізу, оптимізації та підготовки виробництва. Це дозволяє студентам розширювати свої компетенції в галузі володіння сучасними засобами проектування, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці. Зокрема, такі системи, як Solidworks, Creo (Pro/ENGINEER), використовуються широко в машинобудівному комплексі не тільки в Україні, але і в усьому світі.

Впровадження в навчальний процес технологій моделювання лиття пластмас під тиском Moldex3D від компаніЇ CoreTech System Co., Ltd. (Тайвань)

 

Викладачі кафедри отримали Сертифікат учасника «Академічної програми РТС Inc. (США)»

Різноманітність задач, які вирішують сьогодні студенти, починаючи з розробки простих моделей і завершуючи складними розрахунками механічних систем,  дозволяють пірнути в сучасний процес автоматизованого проектування виробів різного призначення, оскільки поставлені задачі охоплюють не лише конструкції машинобудівного комплексу, але й конструкції отримані зварюванням, деталей з листового матеріалу, пластмаси тощо. Розрахунки, які виконують студенти при вивчені спеціальних інженерних дисциплін, які спочатку виконуються на папері, а вже потім відображаються в сучасних системах інженерного аналізу, підтверджуються тензометричним вимірюванням, експериментами такі, як розрахунки: на міцність, довговічність механічних систем, теплопровідності, поведінки рідини та газів в теплообмінних процесах, гідравлічних та пневматичних систем дозволяють розуміти природу виникнення напружень та деформацій, швидкість та розподіл температури в потоці, кавітації, турбулентності тощо.

Після вивчення спеціальних дисциплін, які формують інженерну особистість студента, на старших курсах студенти вивчають спеціальні дисципліни, які саме й розвивають компетенції та навички майбутньої професії. Таким чином фахівець з прикладної механіки освоює на старших курси дисципліни, які дозволяють йому проектувати, розробляти, програмувати, різноманітних технологічних машини, елементи логістики, робототехнічні та мехатронні системи, які використовується в автоматизованих складських приміщеннях та автоматизованих технологічних процесах у різних галузях промисловості , а також проводити сервісне обслуговування, монтаж і експлуатацію.

В свою чергу фахівці з галузевого машинобудування вміють проектувати та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування і оптимізації технічних характеристик тощо. Розробляти інструменти, оснастки, технологічні процеси, як для механічних верстатів так і для верстатів з ЧПК з застосуванням САМ – технологій. Вибирати матеріали для деталей та виконувати їх закалювання, перевіряти їх міцності, твердості. Розробляти конструкції зовсім нових машин легкої промисловості, модернізувати існуючі, а також обладнання для автоматичного завантажування виробів легкої промисловості.

Студенти забезпечуються усією необхідною літературою в бібліотеці КНУТД та методичною літературою в методичному кабінеті кафедри та комп’ютерами для роботи в Інтернеті та оформлення робіт. В університеті є 2 великі читальні зали, працює студентське кафе. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Перспективи для студентів

Фахівці з прикладної механіки та галузевого машинобудування можуть працювати на керівних посадах, менеджерами, інженерами, конструкторами, технологами на підприємствах, в яких використовується технологічне, автоматизоване та роботизоване обладнання різних галузей промисловості. Окрім цього фахівці з прикладної механіки та машинобудування розуміються у сервісному обслуговуванні, експлуатації та ремонту обладнання автоматизованих логістичних систем, яке використовується в автоматизованих складських приміщеннях та автоматизованих технологічних процесах у різних галузях промисловості.

Інженер-механік - це найнеобхідніша спеціальність в усі часи та епохи.

Випускники кафедри механічної інженерії можуть працювати на різних підприємствах і установах будь-яких форм власності, в різних галузях і різному бізнесі, оскільки інженер-механік з фундаментальною вищою технічною освітою потрібен завжди і всюди.

Таких спеціалістів не готують приватні комерційні вищі навчальні заклади України.

У результаті вивчення професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, виконання лабораторних робіт, проведення практичних занять, самостійної роботи, у тому числі виконання та захисту курсового і дипломного проектів зі спеціальності, інженер-механік буде:

 • знати алгоритми проведення синтезу спеціальних механізмів та робототехнічного обладнання з використанням сучасних комп’ютерних технологій;
 • мати тверді навички проведення спеціальних інженерних розрахунків, розробка технологічних процесів виготовлення та визначення необхідних даних з використанням загально-технічної та спеціальної літератури;
 • вміти конструювати, аналізувати спеціальні механізми машин та їх специфічні деталі з використанням пакетів AutoCad, SolidWorks, Creo, Moldex3D, Fusion360, розробляти технологічні процеси з виготовлення деталей в середовищі ТopSolid.
 • володіти сучасними навичками автоматизованої безпаперової технології розробки конструкторської документації та технологій виготовлення, яка виконується на стадіях реального проєктування і яка застосовується в САD/САМ/САЕ-системах. 

Будьте впевнені у своєму майбутньому – Ви без роботи не залишитесь.

                        

Студентські гуртки

Під час навчання студенти кафедри механічної інженерії під керівництвом викладачів кафедри, виконують науково-дослідницькі роботи, опановують навички інноваційної діяльності, розробки нових пристроїв, інженерного аналізу та досліджень, комп’ютерного моделювання, роботу з технічною документацією та стандартами, обґрунтування наукових висновків, що сприяє розвитку навичок як інженера, дослідника та молодого науковця.

На кафедрі організовано та успішно діють студентські наукові гуртки:

«Робототехніка» (наукові керівники – доцент Олександр МАНОЙЛЕНКО та доцент Юрій КОВАЛЬОВ).

Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка є:

– інноваційна діяльність, розробка Start-up та наукова робота;

– розширення знань та умінь з комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу;

– розробка робототехнічних пристроїв та засобів їх керування;

– методи пошуку творчих рішень при вирішенні інженерних задач з автоматизації технологічних процесів.

 

 

«Індустріальний дизайн та інноваційні технології» (керівники – доцент  Володимир ДВОРЖАК та доцент Микола РУБАНКА).

Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка є:

– індустрія дизайну;

– інновації в індустріальному дизайні;

– ергономіка устаткування для індустрії моди;

– інноваційне обладнання для виготовлення виробів індустрії моди;

– сучасні методи комп’ютерного проєктування устаткування для індустрії моди.

«Цифрове виробництво» (керівник – завідувач кафедри Олексій ВОЛЯНИК).

Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка є:

– цифровізація виробництва;

– дослідження інноваційних технологій для застосування в машинобудуванні;

– вивчення можливостей застосування роботів та автономних транспортних засобів у виробничому середовищі;

– дослідження концепції промислового Інтернету Речей (IoT);

– здобуття додаткових навичок ефективного використання інженерного програмного забезпечення.

 

Навчальні та лабораторні приміщення

За кафедрою закріплено лабораторії, оснащення яких повністю відповідає вимогам навчального процесу:

«Лабораторія Опору матеріалів, деталей машин та прикладної механіки», «Лабораторія теорії механізмів і машин, розрахунку та конструювання типових машин», «Технологій галузевого машинобудування», «Лабораторія обладнання легкої промисловості», «Навчально-наукова лабораторія «Мехатроніка», «Лабораторія робототехніки».

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення

Для дисциплін, що викладаються кафедрою, розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення до яких входять: програми, робочі програми, конспекти лекцій, методичні розробки, контрольні завдання, модульні тестові контролі тощо, всі навчальні матеріали доступні студентам через модульне середовище КНУТД. При розробці комплексів враховано принципи Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Видавниче та бібліотечно-інформаційне забезпечення організоване науково-технічною бібліотекою КНУТД, де є в достатній кількості література з дисциплін кафедри, та видавництво КНУТД, яке повністю забезпечує потреби кафедри.

При необхідності використання комп'ютерів навчальні заняття зі студентами проводяться в комп'ютерних класах університету та кафедри.

Випускники

Випускники кафедри працюють в різних галузях виробництва та наукових установах. Сьогодні більше 80 випускники кафедри працюють на різних посадах на кафедрах і в структурних підрозділах університету.

Зарубіжне партнерство

Кафедра підтримує наукові зв'язки з науковцями і виробничниками України та за кордоном, зокрема підписані договори про співпрацю:

 • Хмельницький національний університет.
 • Луцький національний технічний університет.
 • Аграрний університет в Нітрі, Словаччина
 • Гданський політехнічний університет, Польща
 • Університет прикладних наук м Рига, Латвія
 • Інженерна компанія "Технополіс", Україна
 • Науково-інженерна компанія «CoreTech Systems», Тайвань

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових і науково-методичних конференціях, виставках.

  

 

Роботи в лабораторіях “Мехатроніка” та “Робототехніка”

 

 

 

Здобувачі вищої освіти на екскурсіях знайомляться з виробничими потужностями NIK ELEKTRONIKA  м. Вишгород,
заводу «КВАНТ», м Київ, підприємства «
MR Інжинірінг»