КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Інститут права та сучасних технологій

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Юрій Віталійович ОНІЩИК

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4-1105

e-mail: [email protected]

 

Положення про кафедру приватного та публічного права 

 

Сторінка у   https://www.facebook.com/profile.php?id=100085152112032

Сторінка у  https://www.instagram.com/kppp_iptn

ПРО КАФЕДРУ
Історія

Розвиток економіки, правової та політичної сфери нашої держави потребують фахівців нової генерації, що мають відповідати вимогам, які висувають зміни соціально-правових орієнтирів. Аналіз прийнятих за роки незалежності України нормативно-правових актів, свідчить про те, що найбільша кількість з них стосується економічної та правової політики. Тому, на ринку праці нашої держави існує велика потреба у фахівцях-правниках, що здатні здійснювати правове забезпечення як державної, так і приватної сфери економічної діяльності. Враховуючи цю потребу Вчена рада Київського національного університету технологій та дизайну у червні 2015 року прийняла рішення про створення у складі Університету юридичного факультету, який прийняв на навчання студентів для підготовки бакалаврів та спеціалістів господарських судів, судів загальної юрисдикції, підприємств, установ різних форм власності, які в майбутньому зможуть обіймати посади керівників структурних підрозділів цих установ.

Кафедру приватного та публічного права створено із числа  вчених-правників, які мають досвід роботи як у правозахисних структурах, так і у правоохоронних органах України, на базі кафедр Юридичного факультету (це кафедра приватного права, кафедра загально-правових дисциплін та кафедра господарського права). Згодом, його перейменували на факультет Підприємництва та права. З вересня 2020 року кафедра приватного та публічного права увійшла до складу Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання, а з вересня 2021 року - Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, налічує 2 доктори юридичних наук, 4 кандидатів юридичних наук, 1 кандидата наук з державного управління, старшого викладача та 2 асистентів кафедри, з яких 4 особи мають вчене звання доцента та 3 - професора.

Метою роботи кафедри приватного та публічного права є набуття:

 • здобувачами вищої освіти першого та другого рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» компетентностей вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері господарсько-правової діяльності, застосувати певні теорії та методи відповідних наук, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а також проводити дослідження, використовуючи інновації;
 • здобувачами третього рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики у сфері права;
 • здобувачами вищої освіти першого рівня за спеціальністю 052 «Політологія» компетентностей щодо вирішення стратегічних завдань управління політичною сферою, державно-корпоративним сектором, налагодження й організації публічних комунікацій в  системі органів публічної влади та серед  громадськості, здатних реалізовувати професійні обов’язки в умовах дії  зовнішніх і внутрішніх факторів впливу конкурентної політичної середи інструментами політичних продуктів, брендів та технологій лобіювання;
 • здобувачами вищої освіти першого рівня за спеціальністю 054 «Соціологія» компетентностей в галузі соціології і соціальних комунікацій, здатних орієнтуватися у сучасному комунікаційному просторі, вирішувати актуальні соціальні проблеми та розв’язувати практичні завдання задля досягнення ефективності у різноманітних сферах людської життєдіяльності.

Так, науково-педагогічний склад кафедри проводить освітню діяльність за широким спектром дисциплін за спеціальністю 081 «Право», які спрямовані на вивчення правових підстав господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, судового захисту, захисту прав інтелектуальної власності, вирішення правових спорів, правового забезпечення прав, свобод і законних інтересів у публічному адмініструванні, адвокатської діяльності.  

Акцентом освітньої діяльності кафедри щодо спеціальності 052 «Політологія» є навчальні дисципліни, які формують навички, необхідні для розв’язання спеціалізованих завдань щодо: застосування комунікативних механізмів у процесі професійної діяльності; забезпечення дієвості функціонування органів публічної влади; планування й проведення комунікативних заходів та діалогових форм взаємодії органів публічної влади й громадськості; здійснення сучасних міжнародних владних відносин; формування та здійснення зовнішньої державної політики; застосування практичних навичок використання іноземних мов у професійній діяльності.

Акцентом освітньої діяльності кафедри щодо спеціальності 054 «Соціологія» є навчальні дисципліни, які формують навички, необхідні для розв’язання спеціалізованих завдань щодо застосування  соціологічного аналізу тенденцій розвитку соціальних комунікацій; розробки творчих та практичних проєктів у сфері соціальних комунікацій; експертно-аналітичній, політико - комунікативній, організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Кафедра приватного та публічного права активно займається  науковою, навчальною, методичною та організаційною роботою, яка спрямована на отримання здобувачами вищої освіти належного рівня знань, для забезпечення фахівцями у сфері права, політології та соціології.

Науково-педагогічні працівники

Юрій Віталійович ОНІЩИК, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри

Національна академія державної податкової служби України (2000-2004 рр.), спеціальність «Правоохоронна діяльність», кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правовий статус організації – платника податку» у спеціалізованій вченій раді Національного університету державної податкової служби України.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році по кафедрі фінансових розслідувань Національного університету державної податкової служби України.

Вчене звання професора присвоєно у 2021 році по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

  

Ігор Володимирович ДІОРДІЦАдоктор юридичних наук, професор, професор кафедри

Київський міжнародний університет (1999–2004 р.р.), спеціальність «правознавство», спеціаліст.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» у спеціалізованій вченій раді Академії адвокатури України.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України» у спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету.

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році по кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Вчене звання професора присвоєно у 2021 році по кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

  

Анатолій Юхимович ОЛІЙНИК, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко (1972-1978 рр.) спеціальність «правознавство», спеціаліст.

Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф. Дзержинського (ад’юнктура 1983-1986 р.р.).

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Дзержинського на тему: «Удосконалення діяльності міліції по забезпеченню конституційних прав недоторканності особи, житла радянських громадян і охорони їх особистого життя». (диплом КД № 006251 від 28 січня 1987 р.).

Вчене звання доцента отримав у 1993 році по кафедрі теорії та історії держави і права Української академії внутрішніх справ (МОН України атестат № 8 від 27 квітня 1993 р.)

Вчене звання професора отримав у 2005 р. по кафедрі загальноюридичних дисциплін Національної академії внутрішніх справ (МОН України атестат 02ПР № 003652 від 16 червня 2005 р.).

  

Інна Анатоліївна КОВАЛЕНКО, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри

Національна академія внутрішніх справ України (2000-2005 р.р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація: спеціаліст.

Київський національний університет внутрішніх справ (2006-2007 р.р.) спеціальність «Правознавство», здобула кваліфікацію «магістр».

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У  2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національної академії внутрішніх справ  на тему: «Цивільно-правова відповідальність осіб із вадами волі».

Вчене звання доцента отримала у 2018 році по кафедрі спеціально-правових дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

  

Ольга Миколаївна КОВАЛЬ, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005-2008 р.р.) Напрям підготовки – Право. Кваліфікація: бакалавр права.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (2009-2010 р.р.), Спеціальність - Правознавство, Кваліфікація: магістр права.

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Право особи на виправдання у кримінальному процесі України», 2014 року, захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента отримала в 2020 році по кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

  

Наталія Валеріївна ФАСТОВЕЦЬ, кандидатка наук з державного управління, доцентка, доцентка кафедри

Міжрегіональна Академія управляння персоналом (2000-2003 р.р.) спеціальність Правознавство; спеціаліст

Національна академія внутрішніх справ України (2015-2016 р.р.), спеціальність «Правознавство», магістр.

Кандидатка наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 Механізми державного управління, диплом № ДК № 029663 від 30.06.2015 р.; У  2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) на тему: «Електронне забезпечення сфер здійснення державних закупівель в Україні»

Вчене звання доцента отримала у 2019 році  на кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

  

Інга Валеріївна КИПИЧ, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (2004-2009 р.р.) спеціальність «Політологія», кваліфікація: магістр.

Київський національний лінгвістичний університет (2004-2008 р.р.) бакалавр права зі знанням англійської мови.

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова (2008-2009 р.р.) спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. В 2013 році відбувся захист дисертаційної роботи «Роль недержавних ЗМІ у становленні громадянського суспільства в Україні» у ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу та права».

 

Анна Леонідівна ГРИЩЕНКО, старша викладачка кафедри

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка (2001 – 2005), спеціальність: «Правознавство», здобула кваліфікацію: «Юрист».

Академія адвокатури України (2005 -2008), спеціальність: «Правознавство», здобула кваліфікацію: «Юрист».

 

Віктор Володимирович ДАСЮКасистент кафедри

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (2003-2008 р.р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист.

 

Олександр Володимирович ШЕВЧУКасистент кафедри

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (2003-2019 р.р.), спеціальність «Право», кваліфікація: юрист.

 

Ірина Іванівна ШПАЧЕНКО, старша лаборантка кафедри


Аспіранти кафедри приватного та публічного права:

ДАСЮК Віктор Володимирович, аспірант кафедри. З 2019 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник к.ю.н., Кипич І.В. Тема дисертаційної роботи «Правове регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

ХОМІЧОВ Ігор Олександрович, аспірант кафедри. З 2019 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Діордіца І.В. Тема дисертаційної роботи «Захист прав і свобод людини у діяльності державних службовців». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні» (державний реєстраційний номер 0120U100461).

ГРИЩЕНКО Анна Леонідівна, аспірантка кафедри. З 2020 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., доцентка Катеринчук К.В. Тема дисертаційної роботи «Кримінально-правова охорона особи від домашнього насильства». Дисертація виконується відповідно до НДР «Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні» (державний реєстраційний номер 0121U100283).

ПОЛАТ Ірина Володимирівна, аспірантка кафедри. З 2020 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., доцентка Катеринчук К.В. Тема дисертаційної роботи «Проблеми адміністративної відповідальності за булінг». Дисертація виконується відповідно до НДР «Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні» (державний реєстраційний номер 0121U100283).

ВОЗНИЙ Микола Вікторович, аспірант кафедри. З 2022 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. Тема дисертаційної роботи «Фінансово-правове регулювання адміністрування митних платежів в Україні». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

ЄФІМЕНКО Віктор Дмитрович, аспірант кафедри. З 2022 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. Тема дисертаційної роботи «Правові засади діяльності адвоката у сфері митної справи». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

ПОГРЕБНЯК Богдан Вікторович, аспірант кафедри. З 2022 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. Тема дисертаційної роботи «Правові засади діяльності адвокатури у сфері надання безоплатної правничої допомоги». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

ШЕВЧУК Олександр Володимирович, аспірант кафедри. З 2023 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник к.ю.н., доцент Коваль О.М. Тема дисертаційної роботи «Правове регулювання об’єктів інтелектуальної власності, створених на основі штучного інтелекту».

МУШКА Ростислав Іванович, аспірант кафедри. З 2023 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник к.ю.н., доцент Коваль О.М. Тема дисертаційної роботи «Правове регулювання публічно-приватного партнерства в умовах повоєнної відбудови України».

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-0104, 4-0210, 4-1006, 4-1101, 4-1103, 4-1105.

Наукова діяльність

Важливим завданням кафедри є гарантоване забезпечення високого рівня навчального процесу та професіоналізму викладацького складу кафедри, якому сприяє наукова робота кафедри, яка проводиться у сфері аспектів права, політології та соціології. Кафедра приватного та публічного права формує високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість здобувачів вищої освіти, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добросовісності та справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень в галузі права:

- Правове забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи його вдосконалення, науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. (наукова тема кафедри).

- Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування, науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. (ініціативна тема).

 

Напрям кафедри приватного та публічного права

Інституту права та сучасних технологій КНУТД

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПІБ керівника: Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри.

 Напрями: 

 • cуспільні науки;
 • теоретичні та практичні аспекти правового регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні;
 • правове регулювання інноваційних процесів у сфері правозахисної діяльності.

Результати: 

1. Diorditsa, I., Telestakova, А., Koval, О., Nazarenko, О., Nastiuk, А. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Revista Gênero & Direito. 2020. V. 9. № 05. P. 1-21. (Web of Science).

2. Kovalenko І., Kislyi A., Stetsiuk B. Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in administration of value added tax. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. p. 301-308. (Web of Science).

3. Koval O. Optimization of Innovation Projects According To Criteria of Time and Resource Constraints / Larisa Rodchenko, Olena Goncharenko, Olga Koval, Ihor Tarasov, Hanna Nemchenko, Tetiana Tkachuk. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277–3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Р.1431–1434. (Scopus).

4. Koval O. Information interventions as new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / Diorditsa, Ihor, V; Telestakova A; Koval Olga M, Nazarenko Olha A; Nastiuk, Andrii A. Revista Genero and Direito, 2020. 1. P. 1-21. (Web of Science).

5. Kulak N. MBTI model application for the acmeological-invariant organization management as an instrument for “Break-through” innovations implementation / O. Shcherbak, L. Ganushchak–Efimenko, N. Kulak. Economic and Social Development 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. 2018/ - Рр. 35-44. (Web of Science).

6. Salnikova, O., Lagodiienko, V., Ivanchenkova, L., Kopytko, V., Kulak, N., & Usachenko, O. (2019). Evaluation of the effectiveness of implementation blockchain technology in public administration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9), 1710-1713. (Scopus).

7. Onishchyk Y., Maidannyk O., Zhuravel Y., Selezen P. International treaty as a source of financial law in Ukraine. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 3. page 419-426. (Web of Science).

8. Semigina T, Maidannyk O.,  Onishchyk Y.,  Zhuravel Y. Local self-government reforms in Europe: legal aspects of considering the communities' social identity. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 2. page 207-221. (Web of Science).

9. Diorditsa Ihor,  Katerynchuk Kateryna, Telestakova Armenui, Kulak, Nataliia, Nastiuk Andrii (2021). Cyberterrorism as a threat to the cyber security of Ukraine: A discussion of theoretical aspects. Univ amazoniasede principal calle 17 diagonal 17 con carrera 3f-barrio porvenir, Florence, 00000, Colombia. Volume 40. Issue 10 page  73-83. (Web of Science).

10.  Kateryna Katerynchuk, Ihor Diorditsa, Inna Kovalenko, Sergij Kyrenko, Nina Trotsiuk. Protection of Human Health: Medical and Legal Aspects. Vol. 39 Núm. 70 (2021): Cuestiones Políticas Р. 385-406. (Web of Science).

11. Makhinchuk Vitalii, Gusarov Konstantin, Kovalenko Inna, Kulaha Elina, Koroied Sergii (2021). Problems of legislative regulation of innovative activity in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24. Issue 1. (Scopus).

12. Legal and socio-psychological issues of bullying and cyberbullying / Kateryna Katerynchuk, Sergiy Kyrenko, Olha Nazarenko, Olga Koval. Journal of law and political sciences. 2021. Vol. 29, issue 4 Sept. P. 71–99. (Web of Science).

13. Ihor V. Diorditsa, Armenui A. Telestakova, Olga M. Koval, Olha A. Nazarenko, Andrii A. Nastiuk. Information Interventions as a New Dimension of Ukraine's Cyber-Vulnerability. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Linguistics and Culture Review, 5(S2),  P. 152-166. (Scopus).

14. І. Kypych , V.Teremetskyi, O. Kalashnyk, Brusakova O., Dzhafarova M., O. Sushch, S. Kuznets, V. Topchii. Specific Features of Proving in Disputes on Recognizing Persons as Refugees: on the Basis of Case Law of Ukrainian Supreme Court and the European Court of Human Rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Print ISSN: 1544-0036; (2021) Р. 36-44. (Scopus).

15. Diorditsa I., Katerynchuk K., Kyrenko S., Vasylkivska I., Bespal O. The Issues of Interpretation of “Health”, “Pain” and “Suffering”. Concepts in Modern Multidisciplinary. Science Health Education and Health Promotion. Volume 10, Issue 2, Spring 2022. P. 1-12 (Scopus).

16. Kovalenko, I., Muzyka, Y., Khashev, V., Derevyanko, N., & Yakovchuk, S. (2022). Mechanism of protection of business entities from unfair competition. Amazonia Investiga, 11(53), 243-249. (Web of Science).

17. Черевична Наталія Іванівна, Музика Юля Дмитрівна, Коваленко Інна Анатоліївна, Свєтлова Лариса Григорівна. (2022). Правові основи щодо забезпечення розвитку сфери послуг в умовах пандемії. «Global Scientific Trends: Economics and Public Administration». Volume 2/2022, Р. 86-98. (Web of Science).

18. Petrychuk, M., Chekhovska, I., Rudaia, M., Koval, O., & Yatskovyna, V. (2022). Influence of state financial control on state authorities functioning: El impacto del control financiero estatal en el funcionamiento de las autoridades públicas. Political Questions, 40(74), 347-362 (Scopus).

19. Yuriy Onishchyk, Liudmyla L. Golovko, Vasyl I. Ostapiak, Oleksandra V. Belichenko, Yurii O. Ulianchenko. International Experience of Legal Regulation of Freedom of Speech in the Global Information Society. International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique. 2023. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-023-10007-0 (Scopus).

  

ІНІЦІАТИВНА ТЕМА: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

ПІБ керівника: Оніщик Юрій Віталійович,

доктор юридичних наук, професор.

Напрями:

 • правове регулювання реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин;
 • правове регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні;
 • фінансово-правове регулювання адміністрування митних платежів в Україні;
 • адвокатура та адвокатська діяльність.

Результати: 

1. Провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України: монографія / Ю.В. Оніщик, М.М. Толстолуцька; за ред. д-ра юрид. наук, професора Ю. В. Оніщика. Херсон: Олді+, 2022. 166 с.

2. Оніщик Ю.В. Організаційно-правові засади діяльності адвокатури України в умовах воєнного стану. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. P. 1235-1239.

3. Оніщик Ю.В. Правові засади діяльності адвокатури: досвід Польщі та перспективи України. Multidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. P. 267-278.

4. Юрій Оніщик. Альтернативні способи вирішення митних спорів. Krakowskie Studia Małopolskie. 2022. № 4 (36). С. 122–139.

5. Оніщик Ю.В. Митні платежі як системоутворювальні категорії митного законодавства України та Європейського Союзу. Нове українське право. 2022. Випуск 6. Том 2. С. 86–90.

6. Оніщик Ю.В. Адміністрування митних платежів в умовах воєнного стану. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 17 червня 2022 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 279–281.

7. Оніщик Ю.В. Адвокатура у механізмі забезпечення права на правову допомогу в умовах воєнного стану. Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики в умовах воєнної агресії: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково‒практичної конференції (м. Кропивницький, 07 жовтня 2022 року). Кропивницький, 2022. С. 102–105.

8. Оніщик Ю.В. Вплив Європейського Суду з прав людини на правове забезпечення реалізації прав людини в Україні. Основні права людини і громадянина в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (23 листопада 2022 р., м. Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик. К.: КНУТД, 2022. С. 77-84.

9. Дасюк В.В. Правове регулювання антикорупційної експертизи в країнах Європейського Союзу. Основні права людини і громадянина в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (23 листопада 2022 р., м. Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик. К.: КНУТД, 2022. С. 129-132.

10. Возний М.В. Митні органи як суб’єкти адміністрування митних платежів. Основні права людини і громадянина в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (23 листопада 2022 р., м. Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик. К.: КНУТД, 2022. С. 111-117.

11. Оніщик Ю.В. Роль Ради бізнес-омбудсмена при вирішенні митних спорів. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 31 березня 2023 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. С. 408–410.

12. Дасюк В.В. Поняття та ознаки антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні. Економіка. Фінанси. Право. 2023. № 7. С. 60-62.

13. Дасюк В.В. Суб’єкти проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні та їх правове регулювання. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 10 (24). С. 253-263.

14. Олійник А.Ю., Коваль О.М. Адвокатура в системі суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції Української держави. Часопис Київського університету права. 2023. № 1. С. 172–176.

15. Олійник А.Ю. Реформа Адвокатури України: адміністративно-правове забезпечення. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2023. № 1. С. 146–152.

16. Олійник А.Ю. Адвокатура в правовій системі України. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 3. С. 323–326.

17. Коваль О.М. Деякі проблеми та перспективи реформування інституту адвокатури в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. С. 647–651.

18. Yuriy Onishchyk, Liudmyla L. Golovko, Vasyl I. Ostapiak, Oleksandra V. Belichenko, Yurii O. Ulianchenko. International Experience of Legal Regulation of Freedom of Speech in the Global Information Society. International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique. 2023. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-023-10007-0 (Scopus).

19. Оніщик Ю.В., Коваль О.М. Вплив міжнародних стандартів на правове забезпечення діяльності адвокатури України. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 9 (23). С. 34–90.

20. Олійник А.Ю. Правове регулювання обов’язкової антикорупційної експертизи. Право і суспільство. 2023. № 3.  С. 225-231.

21. Олійник А.Ю., Коваль О.М. Правове регулювання громадської антикорупційної експертизи. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 7. С. 295-298.

22 Оніщик Ю.В., Коваль О.М. Деякі питання правового регулювання боротьби з корупцією у країнах Європейського Союзу. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 10 (24). С. 302–311.

23. Коваль О.М. Адаптація українського законодавства до європейських норм та стандартів боротьби з корупцією. Наукові перспективи. 2023. № 8 (38). С. 480-488.

24. Оніщик Ю.В. Правове регулювання антикорупційної експертизи: міжнародні стандарти та досвід зарубіжних країн. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 9 (15). С. 520–530.

25. Оніщик Ю.В. Правові засади діяльності адвоката в адміністративному судочинстві. Human rights and public governance in modern conditions: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P. 629-638.

   

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку кафедра приватного та публічного права проводить науково-практичні семінари, круглі столи, а також бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, які  присвячені актуальним питанням юридичної науки, політології та соціології.

Науково-педагогічним складом кафедри проводяться екскурсії для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право», 052 «Політологія» та 054 «Соціологія». 

 

  

 

 

Навчально-методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчального процесу є основним критерієм якісної освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. У зв`язку зі змінами, що відбуваються у навчальних планах кафедри, науково-педагогічними працівниками  проводиться оновлення та розробка освітніх та освітньо-наукових програм за спеціальністю 081 «Право», 052 «Політологія» та 054 «Соціологія», робочих програм, методичних вказівок до виконання практичних занять, самостійної роботи, курсових робіт, розробка модульних тестових програм для контролю знань здобувачів вищої освіти. На кафедрі системно здійснюється підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначаються програмами дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових робіт, до самостійних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо. 

Науково-педагогічна діяльність

На кафедрі активно триває процес пошуку і розроблення нових педагогічних методів і освітніх технологій підвищення ефективності надання освітніх послуг. Співробітниками кафедри  здійснюється  консультаційна та інша індивідуальна робота, у тому числі під час проведення виробничої практики,  реалізуються виховні функції  у процесі групової та індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти та під час неформального спілкування з ними. Викладацький склад кафедри плідно працює над формуванням у здобувачів вищої освіти віри у власні можливості й у реальність професійних досягнень.

Спеціальності

Кафедра  приватного та публічного права є випусковою та проводить підготовку бакалаврів, магістрів зі спеціальності 081 «Право» - освітня програма «Господарська-правова діяльність», докторів філософії зі спеціальності 081 «Право» - освітньо-наукова програма «Право», бакалаврів зі спеціальності 052 «Політологія» - освітня програма «Політологія та публічні комунікації», 054 «Соціологія» - освітня програма «Соціальні комунікації».

Бакалаврат

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Бакалавр

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичних справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
 • Застосовувати сучасні інформаційно-правові системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах реалізації конституційного права на доступ до інформаційних технологій. 
 • Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
 • Здійснювати  аналіз  суспільних  процесів  у  контексті аналізованої  проблеми  і  демонструвати  власне  бачення шляхів її розв’язання.
 • Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
 • Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • Давати  короткий висновок  щодо  окремих  фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
 • Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

 

Магістратура

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Магістр 

Період навчання:

3 семестри (1,5 роки)

ЄКТС Кредити:

90

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки. 

 

Мати знання та розуміння:

 • Методології  побудови  та  реалізації  правових  норм,  аналізу  правової  діяльності, контролю за правильним застосуванням діючого права.
 • Загальнонаукових та спеціальних методів дослідження правових явищ і процесів.
 • Основних  сучасних  правових  доктрин,  цінностей  та  принципів  функціонування національної  правової системи,  правотворчої  і  нормотворчої  діяльності,  методів дотримання, реалізації і використання правових норм.
 • Знання  фахової  термінології  іноземною  мовою;  володіння  на  належному  рівні діловою  іноземною  мовою;  знання  особливостей  мовної  організації  ділового спілкування; знання основи культури усної та писемної ділової мови.
 • Методики збирання та обробки юридичної інформації.
 • Розуміння сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації.
 • Загально-правових методів моделювання юридичного процесу.
 • Основних умов договору (правочинів), виявлення недоліків та форми укладення договору, складання відповідної структури цивільної та господарської угоди.
 • Аналізу міжнародних договорів та інші міжнародних актів; роботи з законодавством і судовою практикою з питань міжнародного права.

 

Доктор філософії

Освітньо-наукова програма:

Право

Кваліфікація:

Доктор філософії 

Період навчання:

8 семестрів (4 роки) (освітня складова - 4 семестри (2 роки)

ЄКТС Кредити:

45

Мова навчання:

Українська, англійська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
 • Критично мислити у професійній сфері діяльності.
 • Застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.
 • Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.
 • Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.
 • Застосовувати навички та знання ведення політичних переговорів.
 • Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для аналізу діяльності мас-медіа в політичній площині.
 • Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 
 • Застосовувати кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери в процесі планування й проведення комунікативних заходів та діалогових форм взаємодії між політичними суб’єктами органів публічної влади й громадськості на місцевому, національному та глобальному рівні.

 

Бакалаврат

Освітня програма:

Політологія та публічні комунікації

Кваліфікація:

Бакалавр

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій

та інших сферах професійної діяльності.

 • Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні   проблеми.
 • Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в  Україні та світі.
 • Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань.
 • Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач.
 • Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації.
 • Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури.
 • Розробляти програму соціологічного дослідження.
 • Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів.
 • Дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога.
 • Застосовувати методи соціальної комунікації для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю інших соціальних суб’єктів.
 • Володіти навичками планування, підготовки та проведення комунікаційних компаній та заходів відповідно до цілей і завдань організації на основі результатів досліджень.

 

Освітня програма:

Соціальні комунікації

Кваліфікація:

Бакалавр

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій

та інших сферах професійної діяльності.

 • Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні   проблеми.
 • Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в  Україні та світі.
 • Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань.
 • Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач.
 • Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації.
 • Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури.
 • Розробляти програму соціологічного дослідження.
 • Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів.
 • Дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога.
 • Застосовувати методи соціальної комунікації для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю інших соціальних суб’єктів.
 • Володіти навичками планування, підготовки та проведення комунікаційних компаній та заходів відповідно до цілей і завдань організації на основі результатів досліджень.

 

Випускники-правники закладу вищої освіти можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління, так і галузевими фахівцями у правозахисних структурах, правоохоронних органах України; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності; адвокатами; нотаріусами; арбітражними керуючими.

Випускники спеціальності 052 «Політологія» мають право обіймати посади в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, органах громадських, політичних і самоврядних організацій, в складі комерційних структур, в складі міжнародних організацій, в науково-дослідницьких закладах.

Випускники спеціальності 054 «Соціологія» можуть працювати на посадах в державних та регіональних органах влади, дослідницьких соціологічних центрах, консалтингових компаніях, кадрових службах, відділах із зв'язків з громадськістю, маркетингових службах підприємств, медіа,службах соціального захисту населення.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 081 «Право» проходять виробничу практику в районних судах м. Києва, Господарському суді м. Києва, Київському апеляційному суді, Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ), юридичних компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» та 054 «Соціологія» проходять виробничу і переддипломну практику на базі громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових і дослідних центрів.

Гуртки та наукова робота студентів

На кафедрі діють три наукові гуртки:

«Актуальні питання приватного права» (керівник Коваль О.М.,), «Актуальні проблеми публічного права» (керівники Оніщик Ю.В., Коваленко І.А.), «Discussion» (керівник Фастовець Н.В.). Щомісячно проводяться засідання гуртків, під час яких наукові керівники готують студентів до участі у наукових заходах; здійснюють методичну допомогу у процесі виконання студентських наукових досліджень, а також проводять наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління та інших установ і відомств. Протягом 2020-2023 років понад 70 осіб взяли участь у наукових конференціях, на яких обговорювались питання правового забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи їх вдосконалення.

 

 

Зарубіжне партнерство

Кафедра приватного та публічного  права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з закладами вищої освіти та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво також реалізується через участь кафедри приватного та публічного права у спільних освітянських проєктах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів із зарубіжних країн.