КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут права та сучасних технологій

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Юрій Віталійович ОНІЩИК

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4-1105

e-mail: [email protected]

 

Положення про кафедру приватного та публічного права 

 

Сторінка у   https://www.facebook.com/profile.php?id=100085152112032

Сторінка у  https://www.instagram.com/kppp_iptn

ПРО КАФЕДРУ
Історія

Розвиток економіки, правової та політичної сфери нашої держави потребують фахівців нової генерації, що мають відповідати вимогам, які висувають зміни соціально-правових орієнтирів. Аналіз прийнятих за роки незалежності України нормативно-правових актів, свідчить про те, що найбільша кількість з них стосується економічної та правової політики. Тому, на ринку праці нашої держави існує велика потреба у фахівцях-правниках, що здатні здійснювати правове забезпечення як державної, так і приватної сфери економічної діяльності. Враховуючи цю потребу Вчена рада Київського національного університету технологій та дизайну у червні 2015 року прийняла рішення про створення у складі Університету юридичного факультету, який прийняв на навчання студентів для підготовки бакалаврів та спеціалістів господарських судів, судів загальної юрисдикції, підприємств, установ різних форм власності, які в майбутньому зможуть обіймати посади керівників структурних підрозділів цих установ.

Кафедру приватного та публічного права створено із числа  вчених-правників, які мають досвід роботи як у правозахисних структурах, так і у правоохоронних органах України, на базі кафедр Юридичного факультету (це кафедра приватного права, кафедра загально-правових дисциплін та кафедра господарського права). Згодом, його перейменували на факультет Підприємництва та права. З вересня 2020 року кафедра приватного та публічного права увійшла до складу Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання, а з вересня 2021 року - Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, налічує 2 доктори юридичних наук, 5 кандидатів юридичних наук, 1 кандидата наук з державного управління та 1 асистента кафедри, з яких 4 особи мають вчене звання доцента та 2 - професора.

Метою роботи кафедри приватного та публічного права є набуття:

 • здобувачами вищої освіти першого та другого рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» компетентностей вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері господарсько-правової діяльності, застосувати певні теорії та методи відповідних наук, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а також проводити дослідження, використовуючи інновації;
 • здобувачами третього рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики у сфері права;
 • здобувачами вищої освіти першого рівня за спеціальністю 052 «Політологія» компетентностей щодо вирішення стратегічних завдань управління політичною сферою, державно-корпоративним сектором, налагодження й організації публічних комунікацій в  системі органів публічної влади та серед  громадськості, здатних реалізовувати професійні обов’язки в умовах дії  зовнішніх і внутрішніх факторів впливу конкурентної політичної середи інструментами політичних продуктів, брендів та технологій лобіювання.

Так, науково-педагогічний склад кафедри проводить освітню діяльність за широким спектром дисциплін за спеціальністю 081 «Право», які спрямовані на вивчення правових підстав господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, судового захисту, захисту прав інтелектуальної та творчої власності, вирішенню правових спорів, правового забезпечення прав, свобод і законних інтересів у публічному адмініструванні, адвокатської діяльності.  

Акцентом освітньої діяльності кафедри щодо спеціальності 052 «Політологія» є навчальні дисципліни, які формують навички, необхідні для розв’язання спеціалізованих задач щодо: застосування комунікативних механізмів у процесі професійної діяльності; забезпечення дієвості функціонування органів публічної влади; планування й проведення комунікативних заходів та діалогових форм взаємодії органів публічної влади й громадськості; здійснення сучасних міжнародних владних відносин; формування та здійснення зовнішньої державної політики; застосування практичних навичок використання іноземних мов у професійній діяльності.

Кафедра приватного та публічного права активно займається  науковою, навчальною, методичною та організаційною роботою, яка спрямована на отримання здобувачами вищої освіти належного рівня знань, для забезпечення фахівцями у сфері права та політології.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі приватного та публічного права
 1. Адвокатура України
 2. Адвокатська діяльність
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративний процес
 5. Адміністративне право та адміністративний процес Європейського Союзу
 6. Актуальні питання господарського права
 7. Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні
 8. Актуальні проблеми адміністративного права
 9. Актуальні проблеми адміністративного судочинства
 10. Актуальні проблеми антикорупційного права
 11. Актуальні проблеми господарського судочинства
 12. Актуальні питання вирішення правових спорів
 13. Актуальні питання юридичної відповідальності в публічному адмініструванні
 14. Актуальні проблеми конституційного права
 15. Актуальні питання теорії держави та права
 16. Глобальна та міжкультурна комунікація
 17. Господарське право
 18. Господарський процес
 19. Договірне право
 20. Загальна теорія політики
 21. Зовнішня політика України
 22. Історія держави і права України та зарубіжних країн
 23. Історія політичної думки України та світу
 24. Конституційне право України та зарубіжних країн
 25. Криміналістика
 26. Кримінальне право
 27. Кримінальний процес
 28. Мас-медіа і політика
 29. GR-менеджмент, PR та практика лобізму
 30. Методи та технології в політиці
 31. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 32. Міжнародне право
 33. Основи професійної етики і протоколи в політиці
 34. Основи римського приватного права
 35. Підприємницьке право
 36. Політика і права людини
 37. Політична іміджелогія
 38. Політична філософія
 39. Політичний аналіз і прогнозування
 40. Політичні партії та партійні системи
 41. Політичний копірайтинг та спічрайтинг
 42. Право Європейського Союзу
 43. Правова охорона інтелектуальної власності
 44. Правознавство
 45. Практична політологія
 46. Природоохоронне законодавство
 47. Соціологія публічних комунікацій
 48. Судові та правоохоронні органи
 49. Сучасні політичні ідеології
 50. Теорії масової комунікації
 51. Теорія держави та права
 52. Трудове право
 53. Фінансове право
 54. Цивільне право
 55. Цивільний процес
Науково-педагогічні працівники

Юрій Віталійович ОНІЩИК, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри

Національна академія державної податкової служби України (2000-2004 рр.), спеціальність «Правоохоронна діяльність», кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правовий статус організації – платника податку» у спеціалізованій вченій раді Національного університету державної податкової служби України.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році по кафедрі фінансових розслідувань Національного університету державної податкової служби України.

Вчене звання професора присвоєно у 2021 році по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

  

Анатолій Юхимович ОЛІЙНИК, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко (1972-1978 рр.) спеціальність «правознавство», спеціаліст.

Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф. Дзержинського (ад’юнктура 1983-1986 р.р.).

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Дзержинського на тему: «Удосконалення діяльності міліції по забезпеченню конституційних прав недоторканності особи, житла радянських громадян і охорони їх особистого життя». (диплом КД № 006251 від 28 січня 1987 р.).

Вчене звання доцента отримав у 1993 році по кафедрі теорії та історії держави і права Української академії внутрішніх справ (МОН України атестат № 8 від 27 квітня 1993 р.)

Вчене звання професора отримав у 2005 р. по кафедрі загальноюридичних дисциплін Національної академії внутрішніх справ (МОН України атестат 02ПР № 003652 від 16 червня 2005 р.).

  

Юрій Вікторович ДЕМ’ЯНЧУК, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри

Національний університет державної податкової служби України (2003–2007 р.р.), спеціальність „Правоохоронна діяльність”, кваліфікація: юрист, спеціалізація: кримінально-процесуальна діяльність.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2009–2011 р.р.), спеціальність „Правознавство”, кваліфікація: магістр права, спеціалізація: суд, прокуратура, адвокатура та нотаріат.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: „Адміністративно-правові засади функціонування залізничного транспорту в Україні” у спеціалізованій вченій раді Національного університету державної податкової служби України.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: „Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції у системі державної служби України” у спеціалізованій вченій раді Університету державної фіскальної служби України.

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році по кафедрі цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”.

 

Інна Анатоліївна КОВАЛЕНКО, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри

Національна академія внутрішніх справ України (2000-2005 р.р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація: спеціаліст.

Київський національний університет внутрішніх справ (2006-2007 р.р.) спеціальність «Правознавство», здобула кваліфікацію «магістр».

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У  2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національної академії внутрішніх справ  на тему: «Цивільно-правова відповідальність осіб із вадами волі».

Вчене звання доцента отримала у 2018 році по кафедрі спеціально-правових дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

  

Ольга Миколаївна КОВАЛЬ, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005-2008 р.р.) Напрям підготовки – Право. Кваліфікація: бакалавр права.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (2009-2010 р.р.), Спеціальність - Правознавство, Кваліфікація: магістр права.

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Право особи на виправдання у кримінальному процесі України», 2014 року, захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента отримала в 2020 році по кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

  

Наталія Валеріївна ФАСТОВЕЦЬ, кандидатка наук з державного управління, доцентка, доцентка кафедри

Міжрегіональна Академія управляння персоналом (2000-2003 р.р.) спеціальність Правознавство; спеціаліст

Національна академія внутрішніх справ України (2015-2016 р.р.), спеціальність «Правознавство», магістр.

Кандидатка наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 Механізми державного управління, диплом № ДК № 029663 від 30.06.2015 р.; У  2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) на тему: «Електронне забезпечення сфер здійснення державних закупівель в Україні»

Вчене звання доцента отримала у 2019 році  на кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

  

Ольга Олександрівна ДАШКО, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин (01.09.2003-03.07.2007), напрям підготовки "міжнародні відносини", фахівець з міжнародного права, бакалавр. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин (01.09.2007-30.01.2009), cпеціальність "міжнародне приватне право", кваліфікація "юрист-міжнародник", "перекладач з англійської мови", магістр. 

Кандидатка юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. Тема кандидатської дисертації «Міжнародно-правове забезпечення міжнародної інформаційної безпеки».

 

Інга Валеріївна КИПИЧ, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (2004-2009 р.р.) спеціальність «Політологія», кваліфікація: магістр.

Київський національний лінгвістичний університет (2004-2008 р.р.) бакалавр права зі знанням англійської мови.

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова (2008-2009 р.р.) спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. В 2013 році відбувся захист дисертаційної роботи «Роль недержавних ЗМІ у становленні громадянського суспільства в Україні» у ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу та права».

 

Анна Леонідівна ГРИЩЕНКО, асистентка кафедри

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка (2001 – 2005), спеціальність: «Правознавство», здобула кваліфікацію: «Юрист».

Академія адвокатури України (2005 -2008), спеціальність: «Правознавство», здобула кваліфікацію: «Юрист».

 

Ірина Іванівна ШПАЧЕНКО, старша лаборантка кафедри


Аспіранти кафедри приватного та публічного права:

Віктор Володимирович ДАСЮК, аспірант кафедри. З 2019 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. Тема дисертаційної роботи «Правове регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

Ігор Олександрович ХОМІЧОВ, аспірант кафедри. З 2019 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Діордіца І.В. Тема дисертаційної роботи «Захист прав і свобод людини у діяльності державних службовців». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні» (державний реєстраційний номер 0120U100461).

Анна Леонідівна ГРИЩЕНКО, аспірантка кафедри. З 2020 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., доцентка Катеринчук К.В. Тема дисертаційної роботи «Проблеми кримінально-правової охорони особи від домашнього насильства». Дисертація виконується відповідно до НДР «Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні» (державний реєстраційний номер 0121U100283).

Ірина Володимирівна ПОЛАТ, аспірантка кафедри. З 2020 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., доцентка Катеринчук К.В. Тема дисертаційної роботи «Проблеми адміністративної відповідальності за булінг». Дисертація виконується відповідно до НДР «Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні» (державний реєстраційний номер 0121U100283).

Микола Вікторович ВОЗНИЙ, аспірант кафедри. З 2022 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. Тема дисертаційної роботи «Фінансово-правове регулювання адміністрування митних платежів в Україні». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

Віктор Дмитрович ЄФІМЕНКО, аспірант кафедри. З 2022 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. Тема дисертаційної роботи «Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів в умовах воєнного стану». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

Богдан Вікторович ПОГРЕБНЯК, аспірант кафедри. З 2022 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 081 Право. Науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. Тема дисертаційної роботи «Адміністративно-правові засади державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги». Дисертація виконується відповідно до НДР «Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0122U201691).

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-0104, 4-0210, 4-1006, 4-1101, 4-1103, 4-1105.

Наукова діяльність

Важливим завданням кафедри є гарантоване забезпечення високого рівня навчального процесу та професіоналізму викладацького складу кафедри, якому сприяє наукова робота кафедри, яка проводиться у сфері аспектів права та політології. Кафедра приватного та публічного права формує високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість здобувачів вищої освіти, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добросовісності та справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

У виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science професорсько-викладацьким складом опубліковано:

1. Kovalenko І., Kislyi A., Stetsiuk B. Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in administration of value added tax. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. p. 301-308. (Web of Science).

2. Kulak N. MBTI model application for the acmeological-invariant organization management as an instrument for “Break-through” innovations implementation / O. Shcherbak, L. Ganushchak–Efimenko, N. Kulak. Economic and Social Development 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. 2018. р. 35-44. (Web of Science).

3. Demianchuk Yu., Savchenko L., Subbot A. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, № 3 June. P. 276–282 (Web of Science).

4.  Koval O. Optimization of Innovation Projects According To Criteria of Time and Resource Constraints / Larisa Rodchenko, Olena Goncharenko, Olga Koval, Ihor Tarasov, Hanna Nemchenko, Tetiana Tkachuk. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277–3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Р.1431–1434. (Scopus).

5. Salnikova, O., Lagodiienko, V., Ivanchenkova, L., Kopytko, V., Kulak, N., & Usachenko, O. (2019). Evaluation of the effectiveness of implementation blockchain technology in public administration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9), 1710-1713. (Scopus).

6. Diorditsa, I., Telestakova, А., Koval, О., Nazarenko, О., Nastiuk, А. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Revista Gênero & Direito. 2020. – V. 9 - Nº 05. – 1-21. (Web of Science).

7. Koval O. Information interventions as new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / Diorditsa, Ihor, V. Telestakova A., Koval Olga M, Nazarenko Olha A; Nastiuk, Andrii A. Revista Genero and Direito, 2020. 1. P. 1-21. (Web of Science).

8. Onishchyk Y., Maidannyk O., Zhuravel Y., Selezen P. International treaty as a source of financial law in Ukraine. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 3. page 419-426 (Web of Science).

9. Semigina T, Maidannyk O.,  Onishchyk Y.,  Zhuravel Y. Local self-government reforms in Europe: legal aspects of considering the communities' social identity. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 2. page 207-221 (Web of Science).

10. Kovalenko Inna, Makhinchuk Vitalii, Gusarov Konstantin, Kulaha Elina, Koroied Sergii.  Problems of legislative regulation of innovative activity in Ukraine.  Journal of Legal, Ethical and Regulatory. Issues. Volume 24. Issue 1, 2021. (Scopus).

11. Diorditsa Ihor,  Katerynchuk Kateryna, Telestakova Armenui, Kulak, Nataliia, Nastiuk Andrii (2021). Cyberterrorism as a threat to the cyber security of Ukraine: A discussion of theoretical aspects. Univ amazoniasede principal calle 17 diagonal 17 con carrera 3f-barrio porvenir, Florence, 00000, Colombia. Volume 40. Issue 10 page 73-83. (Web of Science).

12.  Kateryna Katerynchuk, Ihor Diorditsa, Inna Kovalenko, Sergij Kyrenko, Nina Trotsiuk. Protection of Human Health: Medical and Legal Aspects. Vol. 39 Núm. 70 (2021): Cuestiones Políticas Р. 385-406 (Web of Science).

13.    Kateryna Katerynchuk, Sergiy Kyrenko, Olha Nazarenko, Olga Koval. Legal and socio-psychological issues of bullying and cyberbullying.  Journal of law and political sciences. 2021. Vol. 29, issue 4 Sept. P. 71–99.  (Web of Science).

14. Ihor V. Diorditsa, Armenui A. Telestakova, Olga M. Koval, Olha A. Nazarenko, Andrii A. Nastiuk. Information Interventions as a New Dimension of Ukraine's Cyber-Vulnerability. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Linguistics and Culture Review, 5(S2),  P. 152-166. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1337. (Scopus)

15. І. Kypych , V.Teremetskyi, O. Kalashnyk, Brusakova O., Dzhafarova M., O. Sushch, S. Kuznets, V. Topchii. Specific Features of Proving in Disputes on Recognizing Persons as Refugees: on the Basis of Case Law of Ukrainian Supreme Court and the European Court of Human Rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. (2021). Р. 36-44. (Scopus)

16. Demianchuk Yurii Viktorovych, Mykhailo A. Anishchenko, Liliia Muntian, Viktor Ziuzin, Dobrenka Nataliia Viktorivna, Dmytro Ziuzin. Legal and social aspects of patient rights’ ensuring in order to access quality and blood component safety: international experience and necessity for its implementation in Ukraine. Teikyo medical journal. Volume 44 (2021), Issue 02. P. 699–704. (Scopus).

17. Demianchuk Yu. V., Petkov S. V., Subbot A. I., Shkabaro V. N., Anishchenko M. A. Disciplinary Liability for Violation of Labor Legislation: in the Context of Realization of the Right to Labour. European Online Journal of Natural and Social Sciences. Volume 10 (2021), Issue 3. P. 483–490. (Web of Science).

18. Diorditsa I., Katerynchuk K., Kyrenko S., Vasylkivska I., Bespal O. The Issues of Interpretation of “Health”, “Pain” and “Suffering”. Concepts in Modern Multidisciplinary. Science Health Education and Health Promotion. Volume 10, Issue 2, Spring 2022, P. 1-12 (Scopus).

19. Inshyn, M., Svitovenko, D., Telestakova, A., Druchek, O., & Sukhareva, A. (2022). Gender policy within social and labor relations: international and legal aspect: Política de género en las relaciones sociales y laborales: aspecto internacional y legal. Political Questions, 40(74), 425-439. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.23 (Web of Science).

20. Kovalenko, I., Muzyka, Y., Khashev, V., Derevyanko, N., & Yakovchuk, S. (2022). Mechanism of protection of business entities from unfair competition. Amazonia Investiga, 11(53), 243-249. (Web of Science).

21. Черевична Наталія Іванівна, Музика Юля Дмитрівна, Коваленко Інна Анатоліївна, Свєтлова Лариса Григорівна. (2022). Правові основи щодо забезпечення розвитку сфери послуг в умовах пандемії. «Global Scientific Trends: Economics and Public Administration». Volume 2/2022, Р. 86-98. (Web of Science).

22. Petrychuk, M., Chekhovska, I., Rudaia, M., Koval, O., & Yatskovyna, V. (2022). Influence of state financial control on state authorities functioning: El impacto del control financiero estatal en el funcionamiento de las autoridades públicas. Political Questions, 40(74), 347-362. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.18 (Scopus).

 

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень в галузі права:

- Правове забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи його вдосконалення, науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. (наукова тема кафедри).

- Правове забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правових відносин у сфері публічного адміністрування, науковий керівник д.ю.н., професор Оніщик Ю.В. (ініціативна тема).

 

Напрям кафедри приватного та публічного права

Інституту права та сучасних технологій КНУТД

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПІБ керівника: Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри.

 Напрями: 

 • cуспільні науки;
 • теоретичні та практичні аспекти правового регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні;
 • правове регулювання інноваційних процесів у сфері правозахисної діяльності.

Результати: 

1. Diorditsa, I., Telestakova, А., Koval, О., Nazarenko, О., Nastiuk, А. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Revista Gênero & Direito. 2020. V. 9. № 05. P. 1-21. (Web of Science).

2. Kovalenko І., Kislyi A., Stetsiuk B. Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in administration of value added tax. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. p. 301-308. (Web of Science).

3. Demianchuk Yu., Savchenko L., Subbot A. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, № 3 June. P. 276–282 (Web of Science).

4.  Koval O. Optimization of Innovation Projects According To Criteria of Time and Resource Constraints / Larisa Rodchenko, Olena Goncharenko, Olga Koval, Ihor Tarasov, Hanna Nemchenko, Tetiana Tkachuk. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277–3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Р.1431–1434. (Scopus).

5. Koval O. Information interventions as new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / Diorditsa, Ihor, V; Telestakova A; Koval Olga M, Nazarenko Olha A; Nastiuk, Andrii A. Revista Genero and Direito, 2020. 1. P. 1-21. (Web of Science).

6. Kulak N. MBTI model application for the acmeological-invariant organization management as an instrument for “Break-through” innovations implementation / O. Shcherbak, L. Ganushchak–Efimenko, N. Kulak. Economic and Social Development 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development.  - 2018/ - Рр. 35-44. (Web of Science).

7. Salnikova, O., Lagodiienko, V., Ivanchenkova, L., Kopytko, V., Kulak, N., & Usachenko, O. (2019). Evaluation of the effectiveness of implementation blockchain technology in public administration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9), 1710-1713. (Scopus).

8. Onishchyk Y., Maidannyk O., Zhuravel Y., Selezen P. International treaty as a source of financial law in Ukraine. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 3. page 419-426 (Web of Science).

9. Semigina T, Maidannyk O.,  Onishchyk Y.,  Zhuravel Y. Local self-government reforms in Europe: legal aspects of considering the communities' social identity. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 2. page 207-221 (Web of Science).

10. Diorditsa Ihor,  Katerynchuk Kateryna, Telestakova Armenui, Kulak, Nataliia, Nastiuk Andrii (2021). Cyberterrorism as a threat to the cyber security of Ukraine: A discussion of theoretical aspects. Univ amazoniasede principal calle 17 diagonal 17 con carrera 3f-barrio porvenir, Florence, 00000, Colombia. Volume 40. Issue 10 page  73-83. (Web of Science).

11.  Kateryna Katerynchuk, Ihor Diorditsa, Inna Kovalenko, Sergij Kyrenko, Nina Trotsiuk. Protection of Human Health: Medical and Legal Aspects. Vol. 39 Núm. 70 (2021): Cuestiones Políticas Р. 385-406 (Web of Science).

12. Makhinchuk Vitalii, Gusarov Konstantin, Kovalenko Inna, Kulaha Elina, Koroied Sergii (2021). Problems of legislative regulation of innovative activity in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24. Issue 1. (Scopus).

13. Legal and socio-psychological issues of bullying and cyberbullying / Kateryna Katerynchuk, Sergiy Kyrenko, Olha Nazarenko, Olga Koval. Journal of law and political sciences. 2021. Vol. 29, issue 4 Sept. P. 71–99. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551 (Web of Science).

14. Ihor V. Diorditsa, Armenui A. Telestakova, Olga M. Koval, Olha A. Nazarenko, Andrii A. Nastiuk. Information Interventions as a New Dimension of Ukraine's Cyber-Vulnerability. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Linguistics and Culture Review, 5(S2),  P. 152-166. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1337. (Scopus)

15. І. Kypych , V.Teremetskyi, O. Kalashnyk, Brusakova O., Dzhafarova M., O. Sushch, S. Kuznets, V. Topchii. Specific Features of Proving in Disputes on Recognizing Persons as Refugees: on the Basis of Case Law of Ukrainian Supreme Court and the European Court of Human Rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Print ISSN: 1544-0036; (2021) Р. 36-44. (Scopus)

16. Demianchuk Yurii Viktorovych, Mykhailo A. Anishchenko, Liliia Muntian, Viktor Ziuzin, Dobrenka Nataliia Viktorivna, Dmytro Ziuzin. Legal and social aspects of patient rights’ ensuring in order to access quality and blood component safety: international experience and necessity for its implementation in Ukraine. Teikyo medical journal. Volume 44 (2021), Issue 02. P. 699–704. (Scopus).

17. Demianchuk Yu. V., Petkov S. V., Subbot A. I., Shkabaro V. N., Anishchenko M. A. Disciplinary Liability for Violation of Labor Legislation: in the Context of Realization of the Right to Labour. European Online Journal of Natural and Social Sciences. Volume 10 (2021), Issue 3. P. 483–490. (Web of Science).

18. Diorditsa I., Katerynchuk K., Kyrenko S., Vasylkivska I., Bespal O. The Issues of Interpretation of “Health”, “Pain” and “Suffering”. Concepts in Modern Multidisciplinary. Science Health Education and Health Promotion. Volume 10, Issue 2, Spring 2022, P. 1-12 (Scopus).

19. Inshyn, M., Svitovenko, D., Telestakova, A., Druchek, O., & Sukhareva, A. (2022). Gender policy within social and labor relations: international and legal aspect: Política de género en las relaciones sociales y laborales: aspecto internacional y legal. Political Questions, 40(74), 425-439. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.23 (Web of Science).

20. Kovalenko, I., Muzyka, Y., Khashev, V., Derevyanko, N., & Yakovchuk, S. (2022). Mechanism of protection of business entities from unfair competition. Amazonia Investiga, 11(53), 243-249. (Web of Science).

21. Черевична Наталія Іванівна, Музика Юля Дмитрівна, Коваленко Інна Анатоліївна, Свєтлова Лариса Григорівна. (2022). Правові основи щодо забезпечення розвитку сфери послуг в умовах пандемії. «Global Scientific Trends: Economics and Public Administration». Volume 2/2022, Р. 86-98. (Web of Science).

22. Petrychuk, M., Chekhovska, I., Rudaia, M., Koval, O., & Yatskovyna, V. (2022). Influence of state financial control on state authorities functioning: El impacto del control financiero estatal en el funcionamiento de las autoridades públicas. Political Questions, 40(74), 347-362. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.18 (Scopus).

23. Коваленко І.А., Ісмаілова Л.І. Роль інноваційних технологій в процесі навчання у ВНЗ. VI Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE», 2-4 лютого 2022 року Ванкувер, Канада. С.1050-1053.

24. Олійник А.Ю. Конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в Україні: монографія. Київ: КНУТД; Дніпро: ДДУВС, 2022. 256 с.

  

ІНІЦІАТИВНА ТЕМА: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

ПІБ керівника: Оніщик Юрій Віталійович,

доктор юридичних наук, професор.

Напрями:

 • правове регулювання реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин;
 • правове регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні;
 • фінансово-правове регулювання адміністрування митних платежів в Україні;
 • адміністративно-правове регулювання міграційних процесів в умовах воєнного стану;
 • адміністративно-правові засади державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Результати: 

1. Провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України: монографія / Ю.В. Оніщик, М.М. Толстолуцька; за ред. д-ра юрид. наук, професора Ю. В. Оніщика. Херсон: Олді+, 2022. 166 с.

2. Оніщик Ю.В. Організаційно-правові засади діяльності адвокатури України в умовах воєнного стану. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. P. 1235-1239.

3. Оніщик Ю.В. Правові засади діяльності адвокатури: досвід Польщі та перспективи України. Multidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. P. 267-278.

4. Юрій Оніщик. Альтернативні способи вирішення митних спорів. Krakowskie Studia Małopolskie. 2022. № 4 (36). С. 122–139.

5. Оніщик Ю.В. Митні платежі як системоутворювальні категорії митного законодавства України та Європейського Союзу. Нове українське право. 2022. Випуск 6. Том 2. С. 86–90.

6. Оніщик Ю.В. Адміністрування митних платежів в умовах воєнного стану. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький,             17 червня 2022 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 279–281.

7. Оніщик Ю.В. Вплив Європейського Суду з прав людини на правове забезпечення реалізації прав людини в Україні. Основні права людини і громадянина в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (23 листопада 2022 р., м. Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик. К.: КНУТД, 2022. С. 77-84.

8. Дасюк В.В. Правове регулювання антикорупційної експертизи в країнах Європейського Союзу. Основні права людини і громадянина в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (23 листопада 2022 р., м. Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик. К.: КНУТД, 2022. С. 129-132.

9. Возний М.В. Митні органи як суб’єкти адміністрування митних платежів. Основні права людини і громадянина в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (23 листопада 2022 р., м. Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик. К.: КНУТД, 2022. С. 111-117.

   

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку кафедра приватного та публічного права проводить науково-практичні семінари, круглі столи, а також бере участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, які  присвячені актуальним питанням юридичної науки та політології.

Науково-педагогічним складом кафедри проводяться екскурсії для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» та 052 «Політологія».

 

  

 

 

Навчально-методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчального процесу є основним критерієм якісної освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. У зв`язку зі змінами, що відбуваються у навчальних планах кафедри, науково-педагогічними працівниками  проводиться оновлення та розробка освітніх та освітньо-наукових програм за спеціальністю 081 Право та 052 Політологія, робочих програм, методичних вказівок до виконання практичних занять, самостійної роботи, курсових робіт, розробка модульних тестових програм для контролю знань здобувачів вищої освіти. На кафедрі системно здійснюється підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначаються програмами дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових робіт, до самостійних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо. 

Науково-педагогічна діяльність

На кафедрі активно триває процес пошуку і розроблення нових педагогічних методів і освітніх технологій підвищення ефективності надання освітніх послуг. Співробітниками кафедри здійснюється консультаційна та інша індивідуальна робота, у тому числі під час проведення виробничої практики, реалізуються виховні функції у процесі групової та індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти та під час неформального спілкування з ними. Викладацький склад кафедри плідно працює над формуванням у здобувачів вищої освіти віри у власні можливості й у реальність професійних досягнень.

Спеціальності

Кафедра приватного та публічного права є випусковою та проводить підготовку бакалаврів, магістрів зі спеціальності 081 «Право» - освітня програма «Господарська-правова діяльність», докторів філософії зі спеціальності 081 «Право» - освітньо-наукова програма «Право», бакалаврів зі спеціальності 052 «Політологія» - освітня програма «Політологія та публічні комунікації». 

Бакалаврат

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Бакалавр

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичних справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
 • Застосовувати сучасні інформаційно-правові системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах реалізації конституційного права на доступ до інформаційних технологій. 
 • Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
 • Здійснювати  аналіз  суспільних  процесів  у  контексті аналізованої  проблеми  і  демонструвати  власне  бачення шляхів її розв’язання.
 • Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
 • Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • Давати  короткий висновок  щодо  окремих  фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
 • Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

 

Магістратура

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Магістр 

Період навчання:

3 семестри (1,5 роки)

ЄКТС Кредити:

90

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки. 

 

Мати знання та розуміння:

 • Методології  побудови  та  реалізації  правових  норм,  аналізу  правової  діяльності, контролю за правильним застосуванням діючого права.
 • Загальнонаукових та спеціальних методів дослідження правових явищ і процесів.
 • Основних  сучасних  правових  доктрин,  цінностей  та  принципів  функціонування національної  правової системи,  правотворчої  і  нормотворчої  діяльності,  методів дотримання, реалізації і використання правових норм.
 • Знання  фахової  термінології  іноземною  мовою;  володіння  на  належному  рівні діловою  іноземною  мовою;  знання  особливостей  мовної  організації  ділового спілкування; знання основи культури усної та писемної ділової мови.
 • Методики збирання та обробки юридичної інформації.
 • Розуміння сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації.
 • Загально-правових методів моделювання юридичного процесу.
 • Основних умов договору (правочинів), виявлення недоліків та форми укладення договору, складання відповідної структури цивільної та господарської угоди.
 • Аналізу міжнародних договорів та інші міжнародних актів; роботи з законодавством і судовою практикою з питань міжнародного права.

 

Доктор філософії

Освітньо-наукова програма:

Право

Кваліфікація:

Доктор філософії 

Період навчання:

8 семестрів (4 роки) (освітня складова - 4 семестри (2 роки)

ЄКТС Кредити:

48

Мова навчання:

Українська, англійська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Демонструвати універсальні навики дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження, написання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування.
 • Розробляти структуру та зміст навчального заняття відповідно до дидактичної мети, планувати самостійну роботу студентів та застосовувати основні системи діагностики та оцінювання результатів навчальної діяльності в юриспруденції, стратегії педагогічної взаємодії.
 • Використовувати різні стратегії педагогічної взаємодії при вивчені юридичних дисциплін, способів комунікативного впливу, діалогічного педагогічного спілкування при дослідженні правових норм, а також демонструвати навички лідерства і саморегуляції на основі самопізнання.
 • Обирати методи наукових досліджень в галузі права.
 • Використовувати сучасні знання в галузі права для розробки презентацій отриманих результатів наукових досліджень.
 • Демонструвати вміння спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю у галузі права загалом, та у сфері правового забезпечення прав, свобод і законних інтересів у публічному адмініструванні, зокрема, презентувати, обговорювати та захищати власні правові погляди в усній та письмовій формах перед фаховою та нефаховою аудиторією.
 • Знаходити інформацію та дискутувати в іншомовному середовищі при вирішенні загально-юридичних та професійних задач; уміти перекладати, реферувати та анотувати юридичні документи.
 • Здійснювати науковий пошук, досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в об’єктах, які розробляються, грамотно аналізувати положення чинного законодавства з метою визначення його ефективності та перспектив застосування в практичній діяльності.
 • Формувати й аналізувати статистичні дані у галузі права загалом, та у сфері правового забезпечення прав, свобод і законних інтересів у публічному адмініструванні, зокрема, правильно інтерпретувати отриману інформацію для її узагальнення та презентації з акцентами критичної оцінки.
 • Вільно спілкуватися з професійних проблем в галузі права державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань юридичного характеру. Зрозуміло доносити складні ідеї та аргументувати їх.
 • Використовувати сучасні інформаційні технології для дослідницького пошуку в галузі права загалом, та у сфері правового забезпечення прав, свобод і законних інтересів у публічному адмініструванні, зокрема, моделювання технологічних процесів вирішення юридичних питань та прийняття оптимальних рішень.
 • Використовувати сучасні знання у сфері права загалом, та у сфері правового забезпечення прав, свобод і законних інтересів у публічному адмініструванні, зокрема, для забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні.
 • Демонструвати вміння брати відповідальність за результати своєї професійної діяльності, дотримуватись професійної юридичної етики та корпоративної культури.

Знати та розуміти:

 • Структуру та функції сучасного наукового знання в галузі права й тенденції його історичного розвитку; глобальні тенденції зміни законодавства в умовах глобалізації; світоглядні, методологічні та інші філософські основи сучасної юридичної науки, проблеми, пов'язані з впливом науки на розвиток сучасної цивілізації.
 • Принципи системно-структурного підходу до розроблення пропозицій у галузі права загалом, та у сфері правового забезпечення прав, свобод і законних інтересів у публічному адмініструванні, зокрема.

 

Бакалаврат

Освітня програма:

Політологія та публічні комунікації

Кваліфікація:

Бакалавр

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання здобувач вищої освіти повинен вміти:

 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
 • Критично мислити у професійній сфері діяльності.
 • Застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.
 • Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.
 • Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.
 • Застосовувати навички та знання ведення політичних переговорів.
 • Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для аналізу діяльності мас-медіа в політичній площині.
 • Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 
 • Застосовувати кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери в процесі планування й проведення комунікативних заходів та діалогових форм взаємодії між політичними суб’єктами органів публічної влади й громадськості на місцевому, національному та глобальному рівні.

 

Випускники-правники закладу вищої освіти можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління, так і галузевими фахівцями у правозахисних структурах, правоохоронних органах України; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності; адвокатами; нотаріусами; арбітражними керуючими.

Випускники спеціальності 052 «Політологія» мають право обіймати посади в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, органах громадських, політичних і самоврядних організацій, в складі комерційних структур, в складі міжнародних організацій, в науково-дослідницьких закладах.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 081 «Право» проходять виробничу практику в органах внутрішніх справ, юридичних та страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, у  системі нотаріату, адвокатури тощо.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» проходять виробничу і переддипломну практику на базі громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових і дослідних центрів.

Гуртки та наукова робота студентів

На кафедрі діють три наукові гуртки:

«Актуальні питання приватного права» (керівник Коваль О.М.,), «Актуальні проблеми публічного права» (керівники Оніщик Ю.В., Коваленко І.А., Олійник А.Ю.), «Discussion» (керівник Фастовець Н.В.). Щомісячно проводяться засідання гуртків, під час яких наукові керівники готують студентів до участі у наукових заходах; здійснюють методичну допомогу у процесі виконання студентських наукових досліджень, а також проводять наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління та інших установ і відомств. Протягом 2020-2022 років понад 70 осіб взяли участь у наукових конференціях, на яких обговорювались питання правового забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи їх вдосконалення.

 

 

Зарубіжне партнерство

Кафедра приватного та публічного  права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з закладами вищої освіти та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво також реалізується через участь кафедри приватного та публічного права у спільних освітянських проєктах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів із зарубіжних країн.