КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Інститут права та сучасних технологій

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Єлизавета Павлівна ІСАКОВА

завідувачка кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1208

Контактні телефони:   +38044-256-29-49 
 +38044-256-21-33 

e-mail: [email protected]

 

Положення про кафедру філології та перекладу

План розвитку кафедри ФП 2021-2024

 

Сторінка в  https://m.facebook.com/KafedraFilologiiTaPerekladuKNUTD

Сторінка в  https://www.instagram.com/knutd_languages?igsh=M2dycm5kZmRyem00

Про кафедру
Історія

Кафедра філології та перекладу (на ту пору кафедра іноземних мов) була заснована у 1930 році. Тоді на кафедрі працювало лише 4 викладачі.

У 1976 – 1987 роках кафедра була опорною у Київському вузівському центрі, колектив кафедри брав активну участь у роботі секції експериментальних досліджень науково-методичної ради з іноземних мов при МВССО і загальносоюзному науковому експерименті з дослідження ефективності особистісно-діяльнісного підходу в навчанні іноземних мов.

Кафедра філології та перекладу входить до складу Інституту права та сучасних технологій. З 2021 року кафедра є випусковою і проводить підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» (спеціальність 035 «Філологія»). У 2022 році кафедра започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Середня освіта: англійська мова і література» (спеціальність 014 «Середня освіта»). У 2023 році кафедра філології та перекладу розпочала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Українська мова і література та англійські філологічні студії» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Активізація зовнішньої політики України, інтеграційні процеси, до яких вона залучена, а також участь системи вищої освіти України у Болонському процесі вимагають від закладів вищої освіти наближення навчальних вимог до міжнародних стандартів. Університет здійснює суттєві кроки в напрямку стандартизації навчання фахових дисциплін для забезпечення ефективної взаємодії з представниками міжнародної спільноти на різних рівнях. Сучасний фахівець сьогодні має спілкуватися кількома іноземними мовами і знати їх до того досконало, щоб у спілкуванні зміст домінував над формою, а людина думала, що сказати співрозмовникові, а не як. Саме тому процес навчання іноземних мов на кафедрі філології та перекладу організований за рівневою моделлю (А,В,С) і спрямований на формування у здобувачів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності й уміння спілкуватися іноземними мовами в професійній сфері. Принципи викладання мов спираються на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, чинні в країнах ЄС і введені у систему іншомовної освіти в Україні.

Науково-педагогічні працівники

Станом на квітень 2024 року на кафедрі працює 33 НПП, серед яких: 7 докторів наук, 12 кандидатів наук, 4 професорів, 14 доцентів, 14 старших викладачів та 2 викладачів, котрі викладають дисципліни спеціальностей 035 «Філологія» і 014 «Середня освіта» та здійснюють навчальний процес з англійської, німецької, французької, української (а також української як іноземної) мов і латини на всіх факультетах КНУТД. Усі викладачі кафедри опанували кілька іноземних мов.

Навчально-допоміжний персонал кафедри (1 особа) виконує роботи, що пов'язані з організацією, підготовкою та здійсненням навчального процесу.

Єлизавета Павлівна ІСАКОВА, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології та перекладу.

Працює в КНУТД з 2023 року. У 1994 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)», у 1997 році – Краматорський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Мова і література (англійська)».  У 2001 році захистила дисертаційне дослідження «Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2001 році здобула вчене звання доцента кафедри мовної підготовки Донбаської державної машинобудівної академії. З 2018 по 2020 рік – докторантура Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна при НАПН України.

Авторка понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. Проходила стажування за кордоном: 2017 рік – Польща, 2023 - Китай.

Сфера наукових інтересів: провідні світові системи професійної підготовки викладачів іноземних мов, інноваційні підходи до викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, когнітивна лінгвістика, соціолінгвістика.

 

Іван Ярославович Дзира, кандидат філологічних наук, доктор історичних наук, професор.

Працює в КНУТД з 1990 року, на кафедрі філології та перекладу – з 2023 року. У 1990 році з відзнакою закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. У 1995 році здобув науковий ступінь кандидата філологічних, а в 2007 році – доктора історичних наук. Вчене звання професора кафедри педагогіки та методики професійного навчання присвоєне в 2012 році Опублікував понад 150 наукових і науково-методичних праць, зокрема монографію та посібник із грифом МОН України (у співавторстві). Підготував двох кандидатів наук. У 2021-2022 роках працював екзаменатором Національної комісії зі стандартів державної мови.

Сфера наукових інтересів: історична проза П. Куліша, творчість П. Білецького-Носенка, козацьке літописання ХVІІІ ст., історіографія українського літописання та історична ономастика. 

 

Ірина Іванівна СЄРЯКОВА, докторка філологічних наук, професорка, заслужена працівниця освіти.

Працює в КНУТД з 2023 року. У 1980 році закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут іноземних мов і здобула кваліфікацію вчителя англійської та французької мов. У 2012 році захистила докторську дисертацію «Соматикон англомовних дискурсивних практик» за спеціальностями 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство.

Авторка 108 наукових робіт, у тому числі трьох посібників, наукова керівниця 19 захищених кандидатських дисертацій українських та закордонних здобувачів. Членкиня ВГО «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» та міжнародної спілки "Arab Society of English Language Studies" (ASELS).

Викладала в Warner Pacific College, м. Портланд, Орегон, США; читала лекції в Тяньцзіньскому університеті іноземних мов, м. Тяньцзінь, КНР; брала участь у виконанні міжнародного освітнього проєкту Темпус, проходила стажування за програмою Еразмус + в університетах Європи.

За вагомі результати в міжнародній діяльності нагороджена Угорським Золотим Хрестом “За досягнення” (2014), Золотою медаллю Італійської Спілки Данте Аліг’єрі (2017), Почесною грамотою Посольства КНР в Україні (2017), Золотою табличкою та Почесною грамотою Тяньцзіньского університету іноземних мов, КНР (2020).

Сфера наукових інтересів: прагмалінгвістика, невербальна семіотика, крос-культурна комунікація, переклад.

   

Олена Володимирівна ЮФЕРЕВА, докторка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2023 року. У 2000 році закінчила з відзнакою Запорізький державний університет. 2004 року захистила кандидатську дисертацію. Після закінчення докторантури у Дніпропетровському національному університеті здобула науковий ступінь доктора філологічних наук.

З 2011 по 2016 роки – доцентка кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету. 2016-2017 роки – професорка кафедри слов’янської філології Запорізького національного університету. З 2017 по 2023 роки – професорка кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

З 2018 по 2022 роки – членкиня спеціалізованої вченої ради  Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2018-2020 роках – членкиня журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів (Мала академія наук України).

Пройшла міжнародні наукові стажування: «Виклики багатомовної освіти в Україні», University of Tartu, Естонія (2017), «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – Європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії», Uczelnia Nauk Społecznych, Польща (2017), «Інтеграція університетів у глобальний освітній простір: розвиток міжнародного співробітництва», Науково-технологічний університет Шеньсі, Китайська Народна Республіка (2022). Взяла участь у тренінгах Міжнародної школи педагогічної майстерності в рамках проєкту Create Creative Entrepreneurs програми «Create Creative Entrepreneurs Leaders School» від British Council Ukraine (2022).

Науковий доробок складає більш ніж 100 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у фахових виданнях України та за кордоном, з них – 2 монографії, 1 – колективна монографія, 2 – статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus.

Сфера наукових інтересів: постколоніальна методологія дослідження літератури, подорожній дискурс, американська та українська література ХХ століття, інтермедіальні зв’язки літератури.

   

Яна Вікторівна БОЙКО, докторка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2024 року. 2007 року закінчила з відзнакою Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація «Магістр філології, викладач англійської мови і літератури». 2013 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Естетична оцінка у поетичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі лірики англійського романтизму)» у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету, за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. 2023 року захистила докторську дисертацію за темою «Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–ХХІ століть)» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, за спеціальністю 10.02.16 – «Перекладознавство».

Авторка понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, із них 10 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science і Scopus, 2 частини у зарубіжних монографіях, 3 статті – у міжнародних виданнях Туреччини, Чехії, Великої Британії. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Проходила стажування за кордоном: Сілезька політехніка, м. Глівіце (Польща). Національна конференція офісів академічної кар’єри, яка проводилася на базі Сілезької політехніки – 2023.

Сфера наукових інтересів: перекладознавство, лінгвокультурологія, когнітивна дискурсологія, когнітивна семантика художнього тексту, концептологія художнього дискурсу, стилістика тексту, стилістична лексикологія, лексична та фразеологічна семантика, когнітивна семантика літературного тексту.

     

Наталія Миколаївна ГУДКОВА, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2007 року. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2003 році. У 2012 році захистила дисертаційне дослідження «Становлення концепту «Ексклюзивність» у друкованому рекламному тексті XIX-XXI ст.» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2017 році здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Авторка понад 100 наукових праць і навчально-методичних робіт. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. Неодноразово проходила стажування у закладах вищої освіти Великої Британії.

Членкиня науково-організаційного комітету Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», постійна членкиня Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП)».

Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, перекладознавство, термінознавство, ділова іноземна мова, методика викладання іноземних мов.

   

Світлана Євгенівна ДВОРЯНЧИКОВА, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2015 року. 2004 року закінчила Донецький національний університет з відзнакою. 2014 року захистила дисертаційне дослідження «Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15. – «Загальне мовознавство». 2018 року здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 2021 року закінчила Університет Григорія Сковороди в Переяславі та здобула другу вищу освіту.

Авторка понад 90 наукових праць і навчально-методичних робіт. Гарантка освітньо-професійної програми «Українська мова і література та англійські філологічні студії» (рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)). Членкиня науково-організаційного комітету Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі». Експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Сфера наукових інтересів: лінгвістика тексту, поетична ономастика, українська література, ділова українська мова, методика викладання іноземних мов, зокрема української мови як іноземної, розвиток критичного мислення здобувачів ЗВО.

    

Ірина Олександрівна КОРНЄЄВАкандидатка педагогічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2003 року. У 2015 – 2018 роках навчалась в аспірантурі КНЛУ. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у монологічному мовленні майбутніх дизайнерів». Авторка 30 наукових статей та тез, 9 навчально-методичних робіт, 1 навчально-методичного посібника. Учасниця міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Сфера наукових інтересів: нові аспекти в освіті і культурі, інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультлінгвального світу, форми, методи, засоби та тенденції організації навчального процесу у ЗВО України, методика навчання іноземних мов і культур, лінгвістика та переклад.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

 

Ірина Сергіївна ПШЕНИЧНА, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2019 року. У 2009 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, здобула повну вищу освіту та кваліфікацію вчителя мови (англійської) і зарубіжної літератури. У 2011 році закінчила Одеську національну юридичну академію, здобула повну вищу освіту та кваліфікацію юриста. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання». Авторка понад 30 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: самостійна освітня діяльність, педагогіка, теорія і методологія навчання, інноваційні методи викладання англійської мови.

 

Володимир Сергійович ДОРОШЕНКО, кандидат історичних наук, доктор наук з державного управління, доцент.

Закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького, докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України.

Автор понад 60 наукових статей, навчально-методичних робіт і монографій. Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій, зокрема з проблем перекладознавства, історії перекладу та методики навчання перекладу як спеціальності. Має практичний досвід синхронного перекладу.

Був одним із організаторів та керівників Інституту міжнародних відносин НАУ, сприяв формуванню та впровадженню новітньої системи мовної підготовки міжнародників і дипломатів. Ініціював створення першого в Україні Інформаційного центру Євросоюзу.

Обраний віцепрезидентом Асоціації вчених за інноваційний розвиток України. Є автором та керівником Міжнародного англомовного проєкту «Музика – мова душі».

Сфера наукових інтересів: інноваційні концепти в науково-педагогічній діяльності.

 

Кіра Анатоліївна ТКАЧЕНКО, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2022 року. Закінчила Донецький державний університет у 1994 році. У 2011 році захистила дисертаційне дослідження та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2020 році здобула другу вищу освіту, закінчила Донбаський державний педагогічний університет за спеціальністю «Україно-англійська філологія».

Авторка понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема монографії за кордоном у співавторстві. У фахових виданнях України та за кордоном опубліковано понад 20 статей. Щорічно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Сфера наукових інтересів: конструктивна роль інтертекстуальності в літературі модернізму та постмодернізму, зміна жанрів та літературних течій як предмет вивчення сінергетики.

   

Олександр Олександрович МУНТЯН, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2023 року. У 2005 році закінчив Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література».  У 2008 році захистив дисертаційне дослідження та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2014 році здобув учене звання доцента. У 2020 році закінчив Херсонський державний університет за освітньою програмою «Філологія (Українська мова та література)» і здобув кваліфікацію Магістр філології за спеціальністю «Філологія (українська мова та література)».

Автор 40 наукових та навчально-методичних публікацій. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Входить до редколегії журналу «Термінологічний вісник» (Інститут української мови НАН України) (категорія Б). Проходив наукове стажування в Університеті Мохамеда V (Марокко) (квітень, 2018), у Тянзіньському інституті іноземних мов (Китайська Народна Республіка) (вересень – грудень 2019).

Сфера наукових інтересів: історична граматика української мови, методика навчання української мови як іноземної.

    

Ксенія Борисівна КУГАЙ, доцентка.

Працює в КНУТД з 2002 року. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська та іспанська мови)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Авторка понад 50 наукових статей і тез, «Англо-українського термінологічного тлумачного словника з дизайну та текстилю» з грифом МОН України, 22 навчально-методичних робіт, співавторка 8 навчально-методичних робіт, співавторка навчальних посібників “Practical course of English” та “ESP: Design” з грифом МОН України, учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. Членкиня Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Educators and Scholars International Foundation).

Сфера наукових інтересів: сучасні технології викладання іноземних мов, іншомовна підготовка здобувачів нефілологічних спеціальностей, стратегії персоналізації навчання іноземних мов, дидактика.

    

Марина Олександрівна ВИШНЕВСЬКА, доцентка.

Працює в КНУТД з 2003 року. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)», Київський Національний університет технологій та дизайну в 2009 році за спеціальністю «Маркетинг» та Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»).

Авторка понад 20 наукових статей та понад 30 навчально-методичних робіт, навчальних посібників: Business communication, English for Specific Purposes: Marketing, English for Specific Purposes: Finance, співавторка навчального посібника “Legal English” та англо-українського словника юридичних термінів. Членкиня Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Educators and Scholars International Foundation).

Сфера наукових інтересів: іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти, суб’єктивація іншомовної підготовки здобувачів, дидактика, андрагогіка.

    

Iнна Iванівна БОРОЛIС, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 1999 року. Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (романо-германська філологія) у 1995 році. Авторка 16 методичних вказівок, співавторка англо-українського словника юридичних термінів та навчальних посібників «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей», “Legal English”.  Відповідальна за спеціальність «Право».

Сфера наукових інтересів: формування мовної компетентності здобувачів юридичних та економічних спеціальностей, проблеми двомовної термінографії та перекладу фахової літератури, використання інноваційних та інтерактивних методів навчання іноземних мов, історія англійської мови.

 

Людмила Віталіївна РОЄНКО, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2005 року. Закінчила Уманський державний педагогічний університет у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Філологія. Германські мови і літератури (Переклад. Англійська мова)»). Авторка 7 навчально-методичних робіт.

Сфера наукових інтересів: інноваційні технології  у викладанні іноземних мов, порівняльне і зіставне мовознавство, перекладознавство, фразеологія, лінгвостилістичні особливості текстів письмової бізнес-комунікації англійською мовою.

 

Тетяна Іванівна МОЦЮК, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2001 року. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2003 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Авторка 5 навчально-методичних робіт та 2 наукових статей. 

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи викладання іноземних мов, дидактика.

 

Тетяна Михайлівна КЕТОВАстарша викладачка. 

Працює в КНУТД з 1993 року. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет в 1998 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»).

Авторка 6 наукових статей, навчального посібника «Deutsch für Designer», понад 20 навчально-методичних робіт та співавторка 5 навчально-методичних робіт.

Сфера наукових інтересів: проблеми перекладу фахових текстів (технічного, мистецького, військового спрямування), медіадидактика у вивченні іноземних мов, психологія, застосування штучного інтелекту та нейромереж у вивченні іноземних мов.

 

Світлана Олександрівна КРАСНЮК, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2017 року. Закінчила Київський Славістичний університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (чеська та англійська)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 р. (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Закінчила курси німецької мови в 2002 році в "International Centre of Culture and Education". Авторка понад 30 наукових публікацій, 10 з яких опубліковані в закордонних виданнях. Учасниця міжнародних наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: сучасні методики викладання іноземної мови фахового спрямування, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов, машинна лінгвістика, менеджмент освіти.

    

Віталіна Миколаївна ДЕНИСЕНКО, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2005 року. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка у 2006 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Авторка 3 навчально-методичних праць. Відповідає за організаційну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: інноваційні технології в процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців, медіаосвіта як засіб розширення професійного поля діяльності викладача, особливості формування професійної мотивації майбутніх учителів.

 

Світлана Миколаївна ГОНЧАРЕНКО, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021 року. Закінчила Ізмаїльський Державний Педагогічний Інститут в 1986 році. Співавторка навчальних посібників з ділової англійської мови для здобувачів вищої освіти спеціальності «Правознавство».

Розпочала практичну діяльність в 1986 році, має багаторічний досвід викладацької діяльності, тренерки з ділової і юридичної англійської в міжнародних компаніях. Постійно бере участь у тренінгах і семінарах з питань викладання англійської мови (Dinternal, Pearson, RELO тощо). Співпрацювала з різноманітними міжнародними компаніями, як-от: Mondeleze, Jacobs Douwe Egberts, Unilever, АВВ, Octagon.

Сфера наукових інтересів: методика викладання англійської мови, дослідження методу викладання мови через розв’язання завдань (Task-Based Language Teaching), англійська мова в професійній діяльності державного службовця. 

   

Інна Анатоліївна МАХОВИЧ, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021 року. Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, де в 2016 році отримала  диплом бакалавра за напрямом підготовки «філологія», в 2017 році – диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та в 2018 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Мова і література (англійська)».  Авторка 7 наукових публікацій, учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Сфера наукових інтересів: педагогіка, застосування гейміфікації у навчальному процесі, використання інформаційних технологій в освіті.

 

Світлана Леонідівна ЛЕБЕДЄВА, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021 року. Закінчила Київський державний лінгвістичний університет з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови (дві мови)» у 1990 році. Авторка понад 30 наукових публікацій та методичних розробок. Учасниця всеукраїнських і міжнародних конференцій.

Сфера наукових інтересів: кроскультурні мовні паралелі, мультимодальні аспекти взаємодії в процесі навчання іноземної мови.

 

Наталія Володимирівна ЛЮБИМОВА, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2022 року. Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Переклад, мова та література» у 2001 році. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти України становить 10 років. Має практичний досвід роботи перекладачем (англійська та французька мови).

Сфера наукових інтересів: переклад в міжнародних комунікаціях, специфіка міжнародних відносин.

Олена Борисівна КОВАЛЬОВА, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2023 року. Закінчила Національний технічний університет України «КПІ», факультет Лінгвістики («Перекладач», «Викладач англійської мови» в 2001 році. Стаж роботи у закладах вищої освіти – 22 роки. Авторка 10 наукових публікацій, учасниця  Всеукраїнських та міжнародних конференцій. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: інноваційні технології у вивченні іноземних мов.

 

Ольга Олександрівна РЕШОТЬКО, старша викладачка.

Працює в КНУДТ з 2023 року. У 2001 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (французька мова)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови та зарубіжної літератури. Після закінчення викладала в КНЛУ на факультеті «Економіко-правовий інститут» французьку мову, ділову та правову французьку мову. 3 2003 до 2019 року проходила численні стажування та навчання з методики викладання французької мови та перекладознавства, організовані Посольством Франції в Україні та університетами Франції. З 2003 року – сертифікована екзаменаторка DELF/DALF. Досвідчена перекладачка. Методистка французького видавництва groupe Hachette livre з 2017 року.

Сфера наукових інтересів: перекладознавство в сфері військової та медичної тематики.

Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри філології та перекладу здійснюють дослідження за кількома напрямами, як-от:

– сучасні методи навчання іноземних мов як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних закладів вищої освіти;

– сучасні аспекти перекладознавства та філології в контексті бізнес-комунікацій і середньої освіти.

Представники кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, конгресах та круглих столах.

Викладачі кафедри оприлюднюють результати досліджень у наукових статтях, монографіях і тезах доповідей конференцій.

Основні наукові публікації науково-педагогічних працівників кафедри:

1. Romanchuk, S., Sytko, O., Karpik, M., Skoreiko-Svirska, I., & Isakova, Y. (2023). The role of cognitive linguistics in developing students’ communicative competence and forming their linguistic personality. Multidisciplinary Science Journal. 5. https://doi.org/10.31893/multiscience.2023ss0511 (Web of Science, Scopus).

2. Dvorianchykova, S., Bondarchuk, J., Syniavska, O., Pshenychna, I., Zahorulko, M. (2023). Principles of the development of academic integrity and critical thinking among philology students. Revista Eduweb. Vol. 17 Núm. 4. P. 105-116. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.04.11 (Web of Science).

3. Kondratska, H., Grigorieva, N., Kugai, K., Vyshnevska, M., Sapozhnykov, S. (2023). European experience of dual education for future teachers in Ukraine. Amazonia Investiga. 12(71). P. 271-283. https://doi.org/10.34069/AI/2023.71.11.24 (Web of Science).  

4. Дзира, І. (2023). Тестаменти любецьких міщан як історичне джерело й пам'ятки справочинства Гетьманщини. Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 30. С. 213-223.  https://doi.org/10.15407/rksu.30.213 (Web of Science).

5. Dvorianchykova S., Bondarchuk J., Syniavska O., Kugai K. (2022). Development of intercultural communicative competence in the process of teaching English to future interpreters. Arab World English Journal (AWEJ). Volume 13, Number 2, June. Р. 50-61. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol13no2.4 (Web of Science).

6. Bondarchuk, J., Dvorianchykova, S., Vyshnevska, M., Kugai, K., & Dovhopol, H. (2022). Ukrainian literature in the English speaking environment. Amazonia Investiga, 11(54), P. 264-272. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.54.06.25 (Web of Science).

7. Samodumska O., Pushkarova T., Hrytsenko O., Zahorulko M., & Pshenychna I. (2022). Professional and pedagogical training of future students of higher education with elements of gamification. Revista Eduweb, 16(4), 52-64. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.04.5 (Web of Science).

8. Kornieieva I., Makhovych I. (2022). Methodic of professionally-oriented English-language competence formation in monologue-presentation of future designers. Amazonia Investiga, 11 (59), 2022, P. 86-97. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.8 (Web of Science).

9. Dvorianchykova, S., Bondarchuk, J., Syniavska, O., Vyshnevska, M. (2021). Effectiveness of students’ distance learning in English business communication: the experience of Kyiv National University of Technologies and Design. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on CALL (7). Р. 239-250. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call7.17 (Web of Science).

10. Melnykov A.Yu., Shevchenko N.Yu., Isakova Ye.P., Bobkova E.Yu. (2020). Modeling the impact of University students research work on the results of their final certification. Journal of Physics: Conference series. V.1691.012187. ASEDU. DOI:10.1088/1742-6596/1691/1/012187 (Web of Science).

11. Sieriakova, I., Chernenko O., Muntian, O., Zhdanova, N. (2020). Communicative Styles through the Prism of Intersubjectivity. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. 132-141. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.12 (Web of Science).

12. Isakova Ye., Zubenko K., Paziura N., Olekhnovych V., Ostashchuk V. A. (2020). A computer oriented model of blended learning of the English language. Науковий вісник НГУ. № 3. с.122-130. DOI: http://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/122 (Web of Science).

13. Ісакова, Є. (2023). Концептуалізація просторових відносин в англійській та українській мовах. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Філологія. Вип. 2 (7). С. 34-39. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.2.5.

14. Дзира, І. (2023). Часопис «Рідна мова» Івана Огієнка та питання славістики. Бібліотечний вісник. №1 (269). С. 65-73. https://doi.org/10.15407/bv2023.01.065.
15. Дворянчикова, С., Бондарчук, Ю. (2023). Лінгвокраїнознавчі обрії онімів і поетонімів у навчанні української мови як іноземної. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Vol. 178. S. 35-43. https://doi.org/10.19195/0137-1150.178.4.

17. Дворянчикова, С., Бондарчук, Ю. (2023). Українська як іноземна: принципи розвитку академічної доброчесності та критичного мислення в іноземних студентів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : збірник наукових праць. Вип. 43. С. 25-41. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2023-43-02.

17. Мунтян, О. (2023). Колективне обговорення професійних проблем як складова ділової української мови. Закарпатські філологічні студії. Вип. 29. Т. 1. С. 89-93. https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.29.1.15.

18. Kugai K., Vyshnevska M. (2023). Foreign language competence of non-philological students: problems and solutions. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том 10: Науковий діалог у категоріях миру та війни [колективна монографія] / [наукова редакція: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Kонін-Ужгород-Перемишль: Посвіт, 2023. С. 105-117.

19. Kugai K., Vyshnevska M. (2023). Peculiarities of teaching foreign languages to computer specialties students. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (3), 93-100. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2023-3-12

20. Krasnyuk M., Krasniuk S., Goncharenko S.,  Roienko L.,  Denysenko V., Liubymova N. (2023). Features, problems and prospects of the application of deep machine learning in linguistics //Bulletin of Science and Education, №11(17), 2023. 19-34. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-19-34

21. Vyshnevska M., Kugai K. (2023). The problem of developing foreign-language communicative competence among economics students. Modern Science - Moderní Vĕda. Praha. Česká republika, Nemoros, №2, 92-99.

22. Gudkova N. (2023). Adaptation of English borrowings in Ukrainian economic discourse. Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Філологія». Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2023. Вип. 59. Том 1. С. 76-79. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.59.1.17

23. Bondarchuk J., Kugai K. (2022). Communicative competence in training interpreters. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 51, nr 2. P. 25-30. DOI: https://doi.org/10.23856/5103

24. Borolis I., Vyshnevska M., Shkura N. (2022). Modern approaches to the training of linguists-translators. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 47. Том 2. С. 157-163. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-2-25

25. Денисенко В. (2022). Педагогічна техніка викладача як фасилітатора учбового процесу та її компоненти.  Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 48. Том 1. С. 284-288. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-44

26. Денисенко В., Гладуш І. (2022). Нормативно-правове забезпечення розвитку освіти в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 55. Том 1. C. 259-263. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-1-42

27. Гудкова Н. М. (2022). Особливості перекладу договорів і контрактів: лексико-граматичний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА. Вип. 15(83). С. 74-78. DOI: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2022-15(83)-74-78

28. Лебедєва С.Л. (2022). Соціолінгвістичні особливості проникнення слів латинського походження в українську, англійську та італійську мови. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика». Вип. 21. Том 1. С. 206-211. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.21.1.38

29. Лебедєва С.Л., Лебедєв М.К. (2022). Месенджер Тelegram як основний і додатковий канал комунікації в освітньому процесі. Інноваційна педагогіка. Видавничий дім «Гельветика». Вип. 54. Том 2. С. 193-196. DOI: https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/54.2.38

30. Гудкова Н. М. (2021). Особливості перекладу англомовної фінансової термінології крізь призму метафоризації. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Старобільськ: ВДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». № 7 (345). С. 145-152. DOI:  https://doi.org/10.12958/2227-2844-2021-7(345)-145-152

31. Корнєєва І. О. (2021). Сучасний стан формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у самостійній роботі студентів технічних спеціальностей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Наук. Журнал. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. № 4 (108). С. 132-141. DOI: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2021.04/134-144

32. Дворянчикова С. Є. (2020). Онімний простір комедії режисера А. Лукіча «Мої думки тихі» (2019).  Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 1. Ч. І. С. 50-56. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-9594- 2020-1-1-7

33. Дворянчикова С. Є. (2020). Романтичні засади онімного простору балади Л. І. Боровиковського «Маруся». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика». № 46. Т. 1. С. 122-125. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.46-1.28

34. Роєнко Л. В. (2020). Вимоги до автентичних матеріалів та їх значення у формуванні іншомовної компетенції на заняттях зі студентами немовних факультетів закладів вищої освіти. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 3 (36), Ч. ІІ. С. 215-220. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-32

35. Гудкова Н. М. (2020). Лексичні трансформації при перекладі термінологічної лексики сфери дизайну та текстилю. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: філологічні науки. Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Вип. № 3 (334). С. 68-74. DOI: https://doi.org/10.12958/2227-2844-2019-3(334)-68-74

36. Гудкова Н. М. (2020). Формування навичок письмового перекладу як складової перекладацької компетентності студентів у немовних вишах. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія»: cерія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА. Вип. 9 (77). С. 243-245. DOI: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2020-9(77)-243-245

37. Borolis I. I., Vyshnevska M. O. (2020). Modern system of adult education in Ukraine: challenges and opportunities. Український психолого-педагогічний науковий збірник. № 21. С. 17-22.

З 2015 року колектив кафедри філології та перекладу започаткував проведення Всеукраїнської конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу», присвяченої проблемам та перспективам формування професійної компетентності майбутніх фахівців, з 2016 – Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», яка покликана створити професійний майданчик для обговорення філологічних аспектів міжкультурного діалогу, поширення досвіду щодо підвищення якості підготовки іноземних здобувачів у ЗВО України та покращення їхньої адаптації у мовному середовищі https://dk.knutd.edu.ua/.

Колектив кафедри філології та перекладу імплементує угоду про співробітництво між Бакинським слов’янським університетом (Азербайджан) і КНУТД у науковій, академічній і культурній сферах (зокрема, у галузі філологічних, перекладацьких і українознавчих та азербайджанознавчих студій), що полягає в розвитку контактів між науково-педагогічними працівниками обох університетів, обміні між здобувачами вищої освіти та учасниками різних форм післядипломної освіти шляхом організації різноманітних курсів і програм.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра філології та перекладу забезпечує високий рівень викладання таких дисциплін:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька, латинська)
 • Іноземна мова фахового спрямування (англійська, німецька, французька)
 • Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • Практика англійської мови
 • Практика німецької мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Фонетика англійської мови
 • Фонетика та граматика англійської мови
 • Ділова українська мова
 • Українська мова як іноземна
 • Українська мова в діловому та академічному аспектах
 • Українська література від давнини до сучасності у світовому та культурному контексті
 • Фольклор та українська література
 • Сучасна українська літературна мова
 • Загальне мовознавство
 • Зарубіжна література та література англомовних країн
 • Літературознавство
 • Зіставна граматика англійської та української мов
 • Історія англійської мови
 • Теорія мовної комунікації
 • Зіставна лексикологія англійської та української мов
 • Зіставна стилістика англійської та української мов
 • Теорія і практика письмового перекладу з англійської мови
 • Перекладознавство і термінологія
 • Теорія і практика письмового перекладу текстів сфери бізнес-комунікації англійською мовою
 • Розмовна англійська мова (Speaking club)
 • Цікава українська: розмовний клуб (для студентів-іноземців)
 • Німецька мова. А1 – вступ
 • Німецька мова. А1.1
 • Французька мова
 • Філологічне читання

У межах міжнародного співробітництва КНУТД у сфері науки та освіти колектив кафедри філології та перекладу систематично долучає провідних закордонних і вітчизняних фахівців та представників бізнесу до проведення лекцій та інших освітніх заходів для здобувачів освітньо-професійних програм «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях», «Середня освіта: англійська мова і література», «Українська мова і література та англійські філологічні студії» для підвищення якості навчального процесу та сприяння інтернаціоналізації вищої освіти. Зокрема, такі заходи були здійснені за сприяння й активною участю докторки філологічних наук Наталії Юган, стажувальниці Інституту германістики Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне (Німеччина), докторки філологічних наук Олени Москаленко, дослідниці Жилінського університету (Словаччина) та докторки філологічних наук Олени Маріної, співробітниці Ради з питань освіти та навчання графства Керрі (Ірландія). Відвідуючи запропоновані лекції, семінари та майстер-класи, студенти здобувають сучасні знання та набувають практичного досвіду, що допоможе майбутнім фахівцям свідомо розбудовувати власну успішну кар'єру.

 

Навчально-методичне забезпечення

Усі дисципліни кафедри філології та перекладу забезпечені навчально-методичною літературою. Викладачі кафедри регулярно оновлюють матеріали з дисциплін, що викладаються, в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД: конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарських і практичних занять, самостійної роботи здобувачів, комплекти тестових завдань для поточного і модульного контролів.

Спеціальності

На сучасному етапі розвитку суспільства в контексті новітніх глобалізаційних процесів, які призводять до  розгалуження ділових зв’язків і стрімкого зростання потреби в міжкультурній комунікації іноземними мовами, насамперед англійською як засобом міжнародного спілкування, закономірно збільшується й попит на спеціалістів з перекладу у сфері бізнес-комунікацій. Ґрунтовна підготовка спеціалістів, здатних забезпечити заповнення лакун у царині якісного перекладу в бізнес-комунікаціях, в Україні загалом і в Києві як науковому й культурному центрі країни зокрема, є актуальним завданням. Отже, 2021 року кафедра філології та перекладу започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» (спеціальність 035 «Філологія»).

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими знаннями, загальними й фаховими компетентностями в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 «Філологія» у сфері перекладу в бізнес-комунікаціях з англійської мови на українську й навпаки в усній і письмовій формах, здатні аналізувати, організовувати й вести міжмовну та міжкультурну комунікацію ділових партнерів, а також планувати й виконувати успішні комплексні перекладацькі проєкти.

Основними цілями програми є формування фахівців, чиї світоглядні орієнтири базуються на гуманістичних і національних ідеалах та громадянських цінностях, і які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі германської філології в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки й характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

З-поміж особливостей пропонованої програми – надання студентам широких можливостей для удосконалення набутих компетентностей у царині англійської мови, англомовної літератури, перекладу, міжособистісних, міжкультурних, масових і бізнес-комунікацій в усній і письмовій формах із залученням провідних вітчизняних фахівців і носіїв англійської мови.

Освітня програма передбачає перспективи стажування в перекладацьких бюро, міжнародних корпораціях і компаніях. Студентам надається можливість розробки й презентації проєктів і стартапів під час участі у всеукраїнських і міжнародних конференціях і конкурсах.

Кафедра філології та перекладу має високий науково-педагогічний потенціал. До реалізації програми залучені досвідчені спеціалісти, які за своєю кваліфікацією відповідають профілю і напряму освітніх компонентів, що викладаються, та мають необхідний педагогічний стаж і досвід практичної роботи. Навчальний процес проводиться за програмами, що відповідають сучасним світовим стандартам, і за новітніми методиками.

2022 року кафедра філології та перекладу започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Середня освіта: англійська мова і література» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Метою освітньої програми «Середня освіта: англійська мова і література» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими загальними знаннями та фундаментальною теоретичною базою з фахових дисциплін, практичними уміннями та навичками застосування новітніх технологій навчання, які здатні до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі навчальної, методичної, організаційної роботи, пов’язаної з викладанням англійської мови і літератури у сучасних закладах загальної середньої освіти.

До особливостей програми належить удосконалення набутих компетентностей у царині англійської мови, літератури, педагогіки та методики викладання, психології для формування інтелектуальної мобільності як інтегративної якості конкурентоспроможного на ринку праці фахівця з високим творчим потенціалом.

Випускники можуть працювати на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, у редакціях друкованих та електронних засобів масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах.

2023 року кафедра філології та перекладу розпочала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Українська мова і література та англійські філологічні студії» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Особливістю програми є можливість удосконалення набутих компетентностей у царині української і англійської мови та літератури, української мови як іноземної, педагогіки, методики викладання й психології для формування першокласного фахівця з глибоким розумінням сучасних тенденцій реформування середньої освіти, особливостей навчання української мови інокомунікантів та високим творчим потенціалом.

Випускник може працювати в закладах загальної та спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, фахової передвищої освіти, міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатах), установах та організаціях у сфері освіти, в яких він здатен продемонструвати набуті компетентності за основною 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) і додатковою 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) предметними спеціальностями, а також на посадах коректора та літературного редактора текстів.

Викладацький колектив кафедри всебічно удосконалює практичну компоненту підготовки фахівців. Результатом такої діяльності, зокрема, є розроблені наскрізні програми практики здобувачів вищої освіти. Постійними базами виробничої і педагогічної практики є установи, підприємства та організації, з якими укладено договори на їх проведення, а саме: Торгово-промислова палата України (м. Київ), ТОВ «ТАС ЕВОТЕК» (м. Київ), благодійна організація «Благодійний фонд "Схід СОС"», (м. Київ), гімназія № 109 ім. Т. Г. Шевченка Печерського району м. Києва, ТОВ «Центр освіти "Оптіма"» (м. Київ).

Студенти

Викладачі кафедри філології та перекладу в позааудиторній роботі зі здобувачами впроваджують елементи проєктного навчання, завдяки чому студенти можуть набути навичок відповідальності за власний навчальний процес, а також самостійного або в групах розв’язання комплексних навчальних завдань.

Колектив кафедри філології та перекладу щорічно організовує такі загальноуніверситетські заходи:

Університетський етап студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька), в якому беруть участь талановиті студенти, які хочуть випробувати свої знання з іноземної мови. Переможці цього туру олімпіади регулярно учасниками і призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська/ німецька/ французька).

Тиждень іноземних мов

У межах тижня іноземних мов кафедра філології та перекладу проводить багато цікавих студентам заходів. Здобувачі залюбки беруть активну участь у виставці стінгазет та кросвордів, виставці робіт дизайнерської майстерні «Fashion Sketch», презентації державних символів різних країн, виставці літератури іноземними мовами; студенти старших курсів виголошують доповіді на лінгвокраїнознавчі і професійно-орієнтовані теми; проводять онлайнові екскурсії; долучаються до конкурсів на найкращий переклад поетичного або прозового твору, декламування поетичних творів іноземною мовою; розробляють тематичні вечори «Meeting Halloween», «American Culture», «Deutsch im Spiel», «Deutsch kreativ», «Майбутні перекладачі: про професію з любов’ю», «Переваги та обмеження штучного інтелекту під час художнього перекладу поетичного твору», «Українські переклади поезії Роберта Бернса», «Переклади Василя Стуса поезії Райнера Марія Рільке».

 

 

Студенти вчаться бути конкурентоспроможними пошукачами на сучасному ринку праці: використовують іноземну мову як робочу й розвивають свої мовленнєві компетентності, працюють разом над створенням презентаційного продукту й удосконалюють уміння працювати в команді, та водночас знайомляться з культурами інших країн і набувають міжкультурних компетентностей.

Викладачі кафедри філології та перекладу готують здобувачів до участі у Міжнародній студентській онлайн-олімпіаді з іноземних мов, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному орфографічному конкурсі з української мови (для здобувачів, які вивчають українську мову як іноземну), Всеукраїнському студентському конкурсі перекладу «Художнє слово в світовій культурі», конкурсі стартап-проєктів «Кращий стартап КНУТД».

Наукові гуртки:

Важливу роль у підготовці сучасних фахівців відіграє науково-дослідна робота здобувачів зокрема, їхня участь у діяльності студентських наукових гуртків під керівництвом викладачів кафедри. Майбутні спеціалісти вчаться шукати й опрацьовувати наукову літературу, опановують теорію і практику наукових досліджень.

Економіка та бізнес (наук. кер. к.філ.н, доц. Гудкова Н.М.)

Технології (наук. кер. ст. викл. Денисенко В.М.)

Дизайн (наук. кер. к.пед.н, доц. Корнєєва І.О.)

Професійна освіта (наук. кер. доц. Кугай К.Б.)

Бізнес-орієнтоване спілкування (наук. кер. ст. викл. Роєнко Л.В.)

Німецький досвід: фахова німецька, дизайн (наук. кер. ст. викл. Кетова Т.М.)

Школа молодого лінгвіста (наук. кер. доц. Вишневська М.О.)

Опановуємо українську: країни і люди (наук. кер. к.філ.н, доц. Дворянчикова С. Є.)

Працюючи в наукових мовних гуртках, студіюючи іншомовні джерела, студенти розширюють свої знання з фаху, який вивчають, а також вчаться спілкуванню іноземними мовами на загальнонаукові і спеціальні теми, визначають основні ознаки фахових текстів (термінологія, граматичні структури тощо), діляться вже набутим досвідом в роботі з текстами, а також отримують рекомендації та вирази-кліше для усного та письмового професійного спілкування.

Культурно-просвітницькі заходи та виховна робота

Кафедра філології та перекладу проводить культурно-просвітницькі заходи серед студентської молоді. Здобувачі з їхніми кураторами відвідують вистави, музеї і виставки, які стимулюють вивчати вітчизняну й світову культурну спадщину, допомагають поглибити знання, розширюють інтелектуальні горизонти та надихають до творчого підходу у навчанні.

Студенти кафедри філології та перекладу виявляють бажання додавати свої зусилля до профорієнтаційної роботи кафедри, охоче діляться з молодшими товаришами власним досвідом здобуття вищої освіти в КНУТД і розповідають про цікаві перспективи у царині філології і перекладу.

Здобувачі кафедри філології та перекладу разом зі студентською та освітянською спільнотою КНУТД долучаються до щорічного Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Здобувачі кафедри філології та перекладу мають можливість реалізовувати свій творчий потенціал і брати участь у різноманітних культурно-мистецьких заходах університету, які присвячені знаменним і пам’ятним датам. Зокрема, схвальні відгуки глядачів дістали номери студентів кафедри до святкового концерту КНУТД «Знайти слова для миру», який було присвячено Міжнародному дню миру і Міжнародному дню перекладача.

 

Курси іноземних мов

Кафедра філології та перекладу пропонує: 

 • Курси для початківців А1 (англійська, німецька мови)
 • Інтенсивний курс підготовки до складання вступного іспиту до магістратури (ЄВІ) (англійська, німецька мови)
 • Комунікативний курс англійської та німецької мов для викладачів

У межах цих курсів ви зможете:

 • систематизувати граматичні знання з граматики та вдосконалити навички застосування лексико-граматичних конструкцій в усному і писемному мовленні;
 • навчитися працювати зі складними текстами;
 • навчитися висловлювати свої думки усно (у формі презентації і бесіди) та письмово (у формі есе, твору, листа тощо);
 • зміцнити впевненості в собі та подолати мовний бар’єр;
 • удосконалити навички усного мовлення;
 • ознайомитись зі стратегіями успішного вивчення іноземної мови та складання іспитів на рівень володіння мовою.
Перспективи для студентів

Під час навчання на кафедрі філології та перекладу здобувачі опановують знання в галузі перекладу у сфері бізнес-комунікацій, англійської мови і зарубіжної літератури, української мови і літератури, української мови як іноземної, педагогіки, методики викладання й психології.

Випускники освітньої програми «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» (спеціальність 035 «Філологія») зможуть працювати на посадах перекладача, редактора перекладів, перекладача-консультанта, інокореспондента, перекладача на міжнародних конференціях, гіда-перекладача; завідувача відділу перекладу; спеціаліста підрозділу реклами та зв’язків з громадськістю.

Випускники освітньої програми «Середня освіта: англійська мова і література» (спеціальність 014 «Середня освіта») матимуть можливість працювати на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах.

Випускники освітньої програми «Українська мова і література та англійські філологічні студії» (спеціальність 014 «Середня освіта») зможуть працювати в закладах загальної та спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, фахової передвищої освіти, міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатах), установах та організаціях у сфері освіти, а також на посадах коректора та літературного редактора текстів.