КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

КАФЕДРА ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА

Антоніна Петрівна ДУБРІВНА

завідувачка кафедри цифрового мистецтва,
кандидат мистецтвознавства, доцентчлен Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0809

Контактні телефони: +38 (044) 256-84-19

e-mail:

 

Положення про кафедру цифрового мистецтва

Програма розвитку кафедри ЦМ

 

  https://www.instagram.com/d_art22/

  https://www.facebook.com/digitalartknutd 

 https://t.me/KNUTDkafedraTsyfrovogoMystetstva

Про кафедру
Історія

У 2022 році в КНУТД створено кафедру цифрового мистецтва, метою якої є підготовка здобувачів освіти до успішної професійної діяльності в індустрії творчих технологій і надання фундаментальної художньої освіти, із застосуванням сучасних технологій та експериментальних підходів. Здобуті знання допоможуть створити всебічне портфоліо та закласти основу для подальшого розвитку в цифровому виробництві.

Навчальні курси кафедри було розроблено з урахуванням звязків із галуззю цифрового виробництва, що сприяє розвитку фундаментальних навичок і розкриттю творчих здібностей здобувачів освіти та формують фахові вміння сучасного цифрового художника. Студенти відкриють для себе техніки та методи, що використовують в образотворчому мистецтві та дизайні в широкому творчому діапазоні засобів: академічного рисунка, анатомії людини та тварини, скетчінгу, розуміння роботи з кольором та композицією, цифрового образотворчого мистецтва, скульптінгу, цифрового проєктування персонажів, середовища та фантазійних об’єктів різного призначення.

Стрімкий злет цифрових технологій формує нові умови існування сучасного суспільства, де віртуальний простір виявляється одним з найбільш значущих чинників впливу на характер і якість його розвитку. Гармонійне поєднання естетичних і технічних компонентів у створенні візуального контенту відбувається шляхом синтезу образотворчих принципів та новітніх технологічних досягнень. Розуміння сучасної світоглядної парадигми диктує вектори розвитку кафедри, що допомагає розуміти актуальні тренди і активно реагувати на запити в сфері мистецької освіти.

Науково-педагогічний колектив кафедри

Антоніна Петрівна ДУБРІВНА, завідувачка кафедри цифрового мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України

Авторка більше 75 наукових праць у наукових фахових виданнях з мистецтвознавства та культурології, затверджених МОН України і внесених до міжнародних наукометричних баз (в тому числі Web of Science) та наукової монографії «Абстракція як феномен образотворчого мистецтва України» (2022), організаторка міжнародних культурно-мистецьких проєктів, постійна учасниця міжнародних і вітчизняних художніх виставок.

Викладацький досвід нараховує 20 років і охоплює понад 15 навчальних дисциплін, що викладалися студентам кафедр рисунка та живопису, мистецтвознавчої експертизи, образотворчого мистецтва та графічного дизайну, visual communication design.

Напрями наукової діяльності та практичний досвід: сфера безпредметних артпрактик сучасного образотворчого мистецтва; процеси міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації світу; застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні мистецьких дисциплін у системі вищої освіти; формування художнього образу в традиційній та цифровій мистецький практиці.

Освіта:

2017 р. – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, аспірантура;

1998 р. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.

    

Олеся Григорівна РИБЧЕНКО, доцент, доктор філософії, член Національної спілки художників України, художниця, мистецтвознавець

Авторка наукових статей, що досліджують проблеми сучасного образотворчого мистецтва, учасниця понад 100 всеукраїнських та міжнародних художніх конкурсів, виставок та інших мистецьких проєктів.

Напрями наукової діяльності: українські народні традиції, сценографія та сфера образотворчих практик із залученням комп’ютерних технологія.

Освіта:

2023 р. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, аспірантура;

2018 р. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, магістратура;

2002 – Академія муніципального управління.

 

Інга Олександрівна ЄРМАК, доцент

Працює в галузі образотворчого мистецтва,  digital art, скульптури, артдизайну. Роботи зберігаються в Україні та за кордоном. Має низку методичних розробок та наукових публікацій з проблем упровадження цифрових технологій в систему мистецької освіти.

Напрями наукової діяльності: в сфері цифрових мистецьких практик та дизайну.

Опубліковано 14 наукових праць.

Освіта:

2020 р. – Академія педагогічних наук України, аспірантура;

2009 р. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.

 

Світлана Георгіївна ПАШУКОВА, викладач

Працює у галузі станкового живопису та графіки. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях в Україні та за кордоном. Має низку опублікованих наукових праць, що досліджують практики сучасного образотворчого мистецтва. Напрями практичних і теоретичних досліджень: contemporary art, скетчінг, цифрове мистецтво.

Освіта:

2019 р. – Київський національний університет технологій та дизайну;

2002 р. – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

  

Уляна Григорівна БАЛАН, старший викладач

Член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового живопису, графіки,  ілюстрації.  Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях в Україні та за кордоном. Має низку опублікованих наукових праць, що досліджують сучасні образотворчі практики, зокрема ілюстрацію, графічні техніки і технології.

Освіта:

2008 р. –  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, асистентура-стажування.

2002 р. – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

 

Микола Володимирович ОСИПЧУК, старший викладач

Член Національної спілки художників України

Галузь діяльності – станковий та монументальний живопис. Експериментальна робота проводиться з пошуку нових форм вираження в живописі, колористиці, досліджується сприйняття кольоруу та його вплив на психофізичний стан людини. Автор навчального посібника «Рисунок». Художні твори зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 17 наукових праць. Учасник всеукраїнських, міжнародних виставок, симпозіумів та конференцій.

Напрями наукової діяльності: композиція в образотворчому мистецтві, кольорознавство, скетчінг, цифровее мистецтво.

Освіта:

1987 – Київський державний художній інститут.

 

Оксана Вікторівна ПОЛУЦЬКА, завідувач лабораторії

Освіта:

1994 р. – Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

 
Навчальні приміщення

Для забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень на кафедрі цифрового мистецтва функціонують навчальні аудиторії, що укомплектовані професійним обладнанням і комп’ютерний клас:

Корпус № 1:

1-0433; 1-0435; 1-0437; 1-0439; 1-0443; 1-0440.

Корпус № 4:

4-0806; 4-0808; 4-0810.

У навчальних лабораторіях і аудиторіях здобувачі освіти кафедри, під керівництвом досвідчених фахівців у галузі образотворчого та цифрового мистецтва, втілюють у практику знання про науково-практичні принципи генерування та реалізації творчих концепцій в комплексних проєктах, удосконалюють володіння художніми техніками і методами, створюють візуальну атмосферу для продуктів цифрового виробництва і набувають навичок формування стилю віртуального світу та його мешканців.

Навчально-методичне забезпечення

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та чинних положень Київського національного університету технологій та дизайну розроблено і затверджено навчальний план підготовки фахівців для сфери сучасного образотворчого мистецтва. Відповідноі до стандартів і нормативних вимог розроблено робочі навчальні програми дисциплін. На кафедрі цифрового мистецтва постійно вдосконалюється навчально-методичні та практичні комплекси, навчальними планами передбачено теоретичну і практичну підготовку студентів, визначено час для проведення практик та виконання кваліфікаційних робіт. Також передбачені майстер-класи відомих артмитців України та світу, пленери та виставки.

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

Кафедра цифрового мистецтва є однією з випускових кафедр Київського національного університету технологій і дизайну навчально - наукового інституту культури і креативних індустрій.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Бакалаврська освітня програма:

Спеціальність: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Освітньо-професійна програма: «Цифрове мистецтво»

Рівень вищої освіти: «Бакалавр»

Навчально - науковий інститут культури і креативних індустрій.

Термін навчання: 8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS: 240

Мова навчання: українська

 

Активне вивчення запитів споживачів навчальних продуктів та розуміння вимог ринку праці, спрямувало команду розробників освітньої програми у напрямі цифрового мистецтва. Цифрове мистецтво раніше називали комп’ютерним мистецтвом або мистецтвом нових медіа, створеного за допомогою програмного забезпечення, комп’ютерів чи інших електронних пристроїв. Усе, створене на цифрових носіях, наприклад, анімація, фотографії, ілюстрації, відео, цифрові картини тощо, можна класифікувати як цифрове мистецтво. З розвитком технологій з’являється все більше видів цифрового мистецтва. Сьогодні цифрове мистецтво стало частиною повсякденного життя та має значний вплив на традиційне образотворче мистецтво. Порівняно з традиційним мистецтвом найважливішою перевагою цифрового мистецтва є його зручність: твори цифрового мистецтва можна носити з собою на електронному пристрої, швидко поширювати та друкувати і, що справді важливо, легко виправляти. Цифрове мистецтво також має перевагу над традиційним мистецтвом, враховуючи його економічну вартість і потенційний дохід.

Наукова-творча діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри провадиться творча експериментальна робота в галузі образотворчого мистецтва, метою якої є дослідження та розвиток новаторських методик, технік і підходів у викладанні образотворчого мистецтва, що стимулює креативне зростання здобувачів освіти, еволюцію їхнього художнього мислення та вдосконалення професійних навичок, а також сприяє розвитку сучасного мистецтва через експеримент та інновації.

Здобувачі освіти

Для науково-педагогічного колективу кафедри важливим завданням є виховання у студентів високих професійних і моральних якостей, культурного рівня, креативного мислення, активної громадянської позиції та патріотизму.

Викладачі кафедри упроваджують найбільш сучасні види навчальних занять: онлайн-лекції, практичні заняття, артзустрічі, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, а також різні види практик у царині образотворчого мистецтва. Паралельно з освітнім процесом викладачі кафедри організовують екскурсії, пленери та відвідування різноманітних артзаходів.

Перспективи для здобувачів освіти

Під час навчання на кафедрі цифрового мистецтва студенти здобувають знання в галузі проєктування віртуального дизайну предмета, персонажа або середовища у жанрі фантастики та фентезі, вивчають фундаментальні складові образотворчого мистецтва, формоутворення, колористики, композиції, стилізації тощо. Здобувачі освіти ознайомлюються з досягненнями в галузі digital-арту та з сучасними методиками наукових досліджень. У процесі викладання фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін активно застосовуються сучасні методи навчання, з урахуванням творчих розробок відомих концепт-художників та ілюстраторів, використовується комп’ютерна техніка та фахово орієнтоване програмне забезпечення. Студенти кафедри здобувають знання як у рамках загальноуніверситетських циклів, так і за оригінальними програмами професійно орієнтованих дисциплін, що постійно модернізуються відповідно до міжнародних стандартів підготовки фахівців різних напрямів мистецької діяльності. Майбутні фахівці, digital-художники, можуть бути залучені до створення концепт-арту у великих проєктах. Набуті навички можна застосовувати у багатьох галузях, зокрема у створенні комп'ютерних ігор та кіноіндустрії.

Студентські гуртки

На кафедрі працює студентській науково-творчий гурток «SKETCHING CLUB» (керівник С. Г. Пашукова), діяльність якого спрямована на підвищення професійної майстерності студентів та активізацію їх творчого потенціалу.

Основна мета студентського науково-творчого гуртка – формування системи прикладних умінь і практичних навичок у використанні базових принципів, підходів та методів роботи в створенні начерків, відповідно до поставлених творчих завдань.