КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІМЕРІВ І ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН

ПЛАВАН Вікторія Петрівна

доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон

Адреса: м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, ауд. 1-0238, 1-0244, 1-0258

Телефони для довідок:
Завідувач кафедрою +38044-256-84-75 
Викладацька +38044-256-21-57
e-mail: 
Про кафедру
Історія

Прискорений розвиток хімічної промисловості і бурхливе зростання виробництва хімічних волокон в Україні, яке почалося з 1958 року, вимагали забезпечення цієї галузі народного господарства молодими висококваліфікованими спеціалістами. Тому з метою підготовки інженерних і наукових кадрів для хімічної промисловості в 1958 р. на базі хіміко-технологічного факультету Київського технологічного інституту легкої промисловості створюється перша в Україні кафедра технології хімічних волокон. Засновником кафедри був доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи Олександр Володимирович Юдін. У 1961 р. відбувся перший випуск 25-ти інженерів-хіміків-технологів для промисловості хімічних волокон.

Науково-дослідницька діяльність була і залишається невід’ємною частиною роботи кафедри. В 1962 р. при кафедрі під керівництвом професора Юдіна О.В. створюється науково-дослідницький відділ, що відокремився вiд проблемної лабораторії білоквмісних полімерів (керівник проф. Котов М.П.). Пізніше на базі відділу створюється проблемна науково-дослідна лабораторія синтетичних волокон та технологічних процесів. Співробітники лабораторії працюють над розробкою технології одержання поліформальдегідних волокон різного призначення; технологій переробки сумішей полімерів у волокна шляхом формування з розплавів і розчинів. Під керівництвом проф. Цебренко М.В. створюються нові технологій одержання ультратонких синтетичних волокон і фільтрматеріалів для прецизійної фільтрації на їх основi (науковий керiвник д.х.н., професор Цебренко М.В.).

У 70-80-х роках ХХ ст. розширюються науково-виробничі зв’язки кафедри з Київським ВО «Хімволокно», Київськими експериментальними майстернями (КЕМ), Всесоюзним науково-дослідним інститутом синтетичних волокон. Крім того, на Кемеровському ВО «Хімволокно» впроваджується технологія одержання низькоплавких концентратів барвників на основі поліетиленгліколів для фарбування в масі капронових ниток (к.т.н., с.н.с. Власенко В.І.).

В 1988 р. кафедра технології хімічних волокон була реорганізована у кафедру технології переробки пластмас і еластомерів, яку очолив д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки Анохін Віктор Васильович (1923-2004 р.р.). Анохін В.В. – випускник КТІЛПу 1950 року, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений багатьма орденами і медалями, пройшов шлях від асистента до ректора. Очолював КТІЛП з 1967 по 1973 р. В 1961 р. захистив кандидатську, а в 1992 р. докторську дисертацію.

В 1993 р. завідувачем кафедри технології переробки пластмас і еластомерів стає доктор технічних наук, професор Пахаренко Валерій Олександрович, вся науково-виробнича діяльність якого присвячена створенню нових композиційних полімерних матеріалів і способів їх переробки. Багаторічна робота В.О. Пахаренка на відповідальних посадах провідних науково-дослідних інститутів полімерних матеріалів обумовили становлення його як відомого вченого – спеціаліста з переробки пластмас.

В це період розширюються науково-виробничі зв'язки кафедри з провідними підприємствами галузі, зміцнюється матеріально-технічна база кафедри, навчальні лабораторії оснащуються новими приладами і комп’ютерною технікою.  Науково-дослідна тематика доповнюється новими напрямами, а саме:

 • створення і дослідження властивостей нових полімерних композиційних матеріалів;
 • розробка теоретичних основ і технологій переробки і одержання композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями, зокрема для електротехнічних виробів;
 • контроль і управління процесом екструзії полімерів за допомогою мікропроцесорної техніки і одержання виробів високої розмірної точності;
 • теоретичні і експериментальні дослідження в області переробки відходів легкої, харчової і хімічної промисловості у вироби народного споживання.

В різний час на кафедрі працювали кандидати технічних наук, доценти: Б.А. Єгоров, В.О. Єфремов, О.П. Пимоненко, О.В.Жданович, О.С. Гржималовський, Г.П. Ніколаєва, Ю.Я. Клейнер, О.В. Шаповал, Т. С. Шостак, доктори технічних наук, професори О.В. Романкевич, В.М. Ірклей, д.х.н. професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки Цебренко М.В.

За час існування кафедри налагоджена тісна співпраця з іншими навчальними закладами України: Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національним університетом «Харківський політехнічний інститут», Національним технічним університетом «КПІ» імені Ігоря Сікорського. Студенти, аспіранти кафедри приймають активну участь в студентських наукових конференціях КНУТД, в міжнародних конференціях і симпозіумах.

Випускники кафедри працюють на різних підприємствах України, країн СНГ і Європи. Серед них такі підприємства як «Київ хімволокно», «Чернігівхімволокно», ВАТ «Авіант», ПАТ «Будіндустрія», ООО «Алюпласт Україна»,  ПАТ «Укрпластик», ПАТ «Білоцерківшина» та багато інших.

Після приєднання співробітників кафедри опоряджувального виробництва до кафедри технології полімерів і хімічних волокон, наукова діяльність кафедри розширилась у напрямку розробки конкурентоспроможних технологій колорування та заключного оздоблення волокнистих матеріалів та впровадження їх у виробництво.

В 2014 р. кафедра технології полімерів та хімічних волокон була реорганізована в кафедру прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. Кафедру очолила д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в області науки і техніки Плаван Вікторія Петрівна.

Сфера наукової діяльності кафедри ПЕТПХВ розширилась в напрямку розробки екологічно орієнтованих технологій утилізації і повторного використання відходів легкої промисловості і хімії для одержання біополімерів з прогнозованими властивостями.

На теперішній час на кафедрі працюють фахівці, які зробили значний внесок у розвиток технології полімерів, хімічних волокон і композиційних матеріалів як в Україні, так і поза її межами, у підготовку висококваліфікованих фахівців, зокрема: д.т.н., доцент Будаш Ю.О., д.т.н., доцент Савченко Б.М., к. т. н., доценти Іщенко О.В., Ляшок І.О. ст. н. с. лауреат Державної премії України в області науки і техніки Резанова Н.М., молоді вчені к. т. н. доценти Д.С. Новак, Н.В. Сова та інші.

Кафедра проводить підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія за освітніми програмами: «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів», «Технологія та дизайн волокнистих систем». З 1993 р. в університеті функціонує Вчена Рада iз захисту кандидатських і докторських дисертацій зi спеціальностей "Технологія полімерних та композиційних матеріалів» (05.17.06) і "Технологія хімічних волокон" (05.17.15).

В подальших планах діяльності кафедри провести ліцензування екологічного напрямку освіти з підготовкою бакалаврів за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища і раціональне природокористування». 

Науково-педагогічні працівники

В даний час на кафедрі ПЕТПХВ навчальний процес ведуть 3 доктори наук професори, 2 лауреати Державної премії України, 6 кандидатів наук (з них 3 доцента).

Колектив кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон
(
жовтень 2019)


Перший ряд (зліва направосидять):  ст. лаборант Непомняща Л.В., асп. Кучеренко Е., асп. Лубська М., ст. лаборант Козаченко М.А., доц. Сова Н.В., доц. Ляшок І. О.

Другий ряд  (зліва направостоять): доц. Іщенко О.В., зав. лаб. Пономаренко О.М.,  ст. н. с. Резанова Н.М., проф. Будаш Ю.О., асп. Іскандаров Р.Ш., доц. Березненко Н.М.,  проф. Плаван В.П., ст. лаб. Коршун А.В., ас. Коляда М.К., ст. лаб. Завгороднєва Н.В., ас. Слєпцов О., доц. Новак Д.С.


 

ПЛАВАН Вікторія Петрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1991 році, отримала кваліфікацію «інженер-хімік-технолог». В 1999 році захистила кандидатську, а в 2011 році – докторську дисертацію на тему «Наукові  основи технологій органічно-мінерального дублення для отримання шкіри і хутра з поліпшеними властивостями».  У 2013 році стала лауреатом Державної премії України в області науки і техніки.

Плаван В.П. керує підготовкою докторантів, аспірантів і магістрів, автор 4-х монографій, має більше 150 публікацій у фахових виданнях України і за кордоном, у тому числі більше 40 статей у виданнях, які розміщені у науково-метричній базі Scopus, має понад 10 патентів на винаходи і корисні моделі.  Член Спеціалізованої вченої ради 26.102.04 за спеціальністю 05.17.06. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03.

Читає курси лекцій: «Загальна хімічна технологія», «Екологія (Основи екології)», «Екологія і сталий розвиток суспільства», «Нормативно-технічна документація в галузі»

Наукові інтереси:

 • розробка теоретичних основ і нових технологій переробки колагенмістких матеріалів для отримання біополімерів і композитів з прогнозованими властивостями;
 • технології переробки відходів легкої та хімічної промисловості.

БУДАШ Юрiй Олександрович, д.т.н., доцент.

Закінчив у 1984 році КТІЛП, захистив кандидатську дисертацію в 1995 році. В 2002 році  отримав вчене звання доцента за кафедрою технології полімерів та опоряджувального виробництва. В 2017 році захистив докторську дисертацію за спеціальностями 05.17.06 −  технологія полімерних та композиційних матеріалів,  05.17.15 – технологія хімічних волокон. Тема докторської дисертації «Наукові основи технологій одержання полімерних волокнистих матеріалів з прогнозованою структурною гетерогенністю».

Має більше 80 наукових публікацій, 12 методичних розробок, біля 10 авторських свідоцтв і патентів. Член Спеціалізованої вченої ради 26.102.04 за спеціальністю 05.17.15. Керує підготовкою аспірантів.

Читає лекційні курси: «Теоретичнi основи одержання волокон», «Теоретичні основи переробки полімерів», «Технологія та устаткування виробництва хімічних волокон», «Технологія виробництва нановолокон», «Методи аналізу поверхні полімерних матеріалів», «Інженерні принципи створення нових волокнистих екоматеріалів та систем».

Науковi iнтереси:

 • комп’ютерно-графiчнi методи дослiдження полiмерних волокнистих матерiалiв;
 • моделювання процесiв змiшування полiмерних композицій.

ІЩЕНКО Олена Володимирівна, к.т.н., доцент.

Закінчила хіміко-технологічний факультет Херсонського державного технічного університету у 1998 році. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології застосування карбоксиметильованого крохмалю в друкуванні і заключній обробці текстильних матеріалів». В 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри технології полімерів і хімічних волокон. Має понад 60 наукових праць, з них 3 патенти. Керує підготовкою аспіранта.

Читає лекційні курси: «Іноваційні технології полімерних матеріалів», «Технологія та устаткування переробки полімерів», «Техно-хімічний контроль виробництва полімерних матеріалів».

Наукові інтереси:

 • розробка теоретичних і технологічних основ виробництва карбоксиметильованих ефірів целюлози та крохмалю.
 • розробка теоретичних і технологічних основ виробництва полімерних композицій, що вміщують водорозчинні та модифіковані природні полімери;
 • електроформування волокон.

САВЧЕНКО Богдан Михайлович, д.т.н., професор, іменний стипендіат Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених (2015).

Закінчив у 2002 році факультет хiмiчних технологiй КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». У 2005 році захистив кандидатську, а в 2014 – докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних полімерів та їх сумішей». В 2008 році отримав вчене звання доцента за кафедрою технології полімерів та хімічних волокон. Має понад 100 наукових праць, 25 патентів. Підготував 3-х кандидатів наук.

Читає лекційний курс: «Функціональні полімерні композити», «Технології адитивного формування». Керує підготовкою аспірантів та магістрів. Працює із студентами в науково-дослідній лабораторії над створенням та дослідженням нових полімерних композиційних матеріалів. Займається реконструкцією обладнання та дослідних установок для дослідження композиційних матеріалів.

Голова Спеціалізованої вченої ради 26.102.04. Керівник Центру колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк), який, як підрозділ університету, функціонує на базі кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон.

Наукові інтереси:

 • створення і дослідження властивостей нових полімерних композиційних матеріалів і пластичних мас на їх основі;
 • теоретичні і експериментальні дослідження переробки відходів промисловості в вироби народного споживання.
 • розвиток адитивних технологій створення виробів з полімерів та їх композитів.

СОВА Надія Володимирівна, к.т.н., доцент.

Закінчила в 2006 році факультет хiмiчних технологiй КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». Захистила у 2009 році кандидатську дисертацію на тему «Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки» Має понад 70 наукових праць, 20 патентів.

Наукові інтереси:

 • розробка та дослідження властивостей нових полімерних композиційних матеріалів на  основі вторинних полімерів;
 • теоретичні і експериментальні дослідження процесів переробки полімерних відходів у вироби загально-технічного призначення;
 • розвиток адитивних технологій створення виробів з полімерів та їх композитів.

НОВАК Дмитро Сергійович, к.т.н., доцент.

Закінчив в 2009 факультет хiмiчнихтехнологiй КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». Захистив у 2012 році кандидатську дисертаціюна тему «Розробкатехнологіїодержанняструмопровіднихполіолефіновихкомпозицій».

У 2020 році отримав вчене звання доцента. Лауреат стипендії Кабінету міністрів для молодих учених.Має більше 50 наукових праць, 3 патенти.

Читає лекційні курси: «Полімерні нанотехнології», «Техно-хімічний контроль виробництва полімерних матеріалів», «Фізико-хімічні властивості та методи їх контролю».

Має понад 30 наукових праць, 1 патент.

Читає лекційні курси: «Полімерні нанотехнології», «Техно-хімічний контроль виробництва полімерних матеріалів», «Фізико-хімічні властивості та методи їх контролю».

Наукові інтереси:

 • розробка та дослідження властивостей нових струмопровідних полімерних композиційних матеріалів.

ЛЯШОК Ірина Олександрівна, к.т.н., доцент.

В 1999 році закінчила КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм попереднього дозрівання лужної целюлози у віскозному виробництві» за спеціальністю «Технологія хімічних волокон». В 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри опоряджувального виробництва. Має понад 35 наукових праць, 1 патент. Співавтор 12 методичних розробок.

Читає курси лекцій з дисциплін: «Фізика та хімія полімерів», «Спеціальні технології переробки полімерів», «Спеціальні технології виробництва хімічних волокон».

Наукові інтереси:

 • хімічна технологія волокнистих матеріалів;
 • спеціальні обробки текстильних матеріалів;
 • електроформування волокон.

РЕДЬКО Яна Володимирівна, к.т.н., доцент, лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011 р.), стипендіат Президента України

В 2004 році закінчила магістратуру КНУТД за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження» за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів». Має понад 50 наукових праць, 8 патентів.

Співавтор навчального посібника «Текстильно-допоміжні сполуки». Співавтор 5 методичних розробок.

Читає курси лекцій з дисциплін: «Контроль виробництва хімічних волокон», «Спеціальні технології виробництва хімічних волокон», «Хімічна технологія текстильних матеріалів».

Наукові інтереси:

 • хімічна технологія волокнистих матеріалів;
 • волокна з електро-магнітними властивостями;
 • синтез окислювальних барвників на волокнистих матеріалах;
 • технологія текстильних матеріалів.

БУЛАХ Вікторія Юріївнак.т.н.  

В 2011 році закінчила магістратуру КНУТД з відзнакою за спеціальністю «Технологія переробки полімерів і композиційних матеріалів».  В 2015  році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розробка технології одержання та властивості термопластичного крохмалю”.

Має 17 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях в тому числі журналах, що входять в перелік SCOPUS, 2 патенти.

Наукові інтереси:

 • створення та дослідження нових полімерних композиційних матеріалів на основі термопластичного крохмалю.

Працює зі студентами в науково-дослідній лабораторії над створенням та дослідженням  нових полімерних композиційних матеріалів.

РЕЗАНОВА Наталія Михайлівна, к.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон. 

Закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості у 1971 році. У 1982 році захистила кандидатську дисертацію. В 1989 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника по кафедрі  технології хімічних волокон. У 2007 році стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Резанова Н.М. є автором двох монографій, має близько 300 публікацій у фахових виданнях України і за кордоном, в тому числі 38 статей у виданнях, які опубліковані у науково-метричній базі Scopus, одержала  52 патенти на винаходи і корисні моделі.

 Читає лекційний курс: «Спеціальні технології та обладнання виробництва хімічних волокон», « Інноваційні волокна, нитки та системи», «Полімерні матеріали в медицині».

Наукові інтереси:

 •  структурна реологія нанонаповнених сумішей полімерів;
 •  модифікація синтетичних волокон шляхом зменшення діаметрів філаментів до   мікро- і      нанорозмірів та введення нанодобавок різної хімічної природи в їх структуру.

КОЛЯДА Максим Костянтинович, асистент.

Закінчив факультет хімічних технологій Київського національного університету технологій та дизайну у 2013 році.

Має понад 20 науковихпраць у вітчизняних та зарубіжнихвиданнях в тому числі журналах, щовходять в перелік SCOPUS, 2 патенти.

Викладає дисципліни «Загальнахімічнатехнологія», «Основи екології».

Наукові інтереси:

 • проблеми ефективної переробки та використання колагенмістких матеріалів;
 • властивості та застосування похідних колагену, отриманих з побічних продуктів переробки риби.
Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон розташована в 1-му навчальному корпусі університету і включає лекційні аудиторії, аудиторії для лабораторно-практичних занять, науково-дослідні лабораторії, спеціалізовані кабінети та допоміжні приміщення.

Загальна площа приміщень кафедри перевищує 500 м2.

Навчальні і науково-дослідні лабораторії обладнані сучасною технікою і устаткуванням.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон організована у трьох навчально-наукових лабораторіях різного спрямування.

Наукова діяльність  навчально-наукової лабораторії  перспективних полімерних матеріалів  (науковий керівник проф. Савченко Б.М.) здійснюється в напрямку розробки технологій одержання, модифікації та застосування полімерних сумішей та композиційних матеріалів, зокрема  на основі відновлюваних джерел сировини, вторинної переробки полімерів;  розробки технології адитивного формування.

Наукова діяльність  навчально-наукової лабораторії переробки відходів легкої та хімічної промисловості (науковий керівник проф. Плаван В.П.) здійснюється у напрямку розробки технологій повторного використання і утилізації відходів хімічної і легкої промисловості, регулювання властивостей отриманих полімерних матеріалів та композитів; дослідження властивостей нових композитів на основі відходів волокнистих матеріалів.

Наукова діяльність  навчально-наукової лабораторії  перспективних волокнистих матеріалів (науковий керівник доцент Будаш Ю.О.) здійснюється в напрямку одержання і модифікації мікроволокон зі спеціальними властивостями; створення нових високо наповнених нанодобавками тонковолокнистих матеріалів та дослідження їх властивостей.

На базі кафедри функціонує аспірантура і докторантура, вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 05.17.15 – «Технологія хімічних волокон» та 05.17.06 – «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»

На сьогоднішній день на кафедрі ПЕТПХВ проводиться підготовка 1 докторанта, 6 аспірантів.

Сова Н.В., Дебелий Б., Пушкарьов Д., Свістильнік Р. – науковий керівник проф. Савченко Б.М.;

Тарасенко Н.В., Калафат К.В., Пристинський С. - науковий керівник проф. Плаван В.П., д.т.н., доц. Будаш Ю.О.;

Завершують роботу над дисертаціями Коляда М.К., Іщенко О.В., Ресницький І., Іскандаров Р.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

 1. Фізика та хімія полімерів
 2. Загальна хімічна технологія
 3. Екологія (основи екології)
 4. Теоретичні основи  переробки полімерів
 5. Технологія та устаткування переробки полімерів
 6. Технохімічний контроль виробництва полімерних матеріалів
 7. Спеціальні технології переробки полімерів
 8. Теоретичні основи одержання хімічних волокон
 9. Технологія та устаткування виробництв хімічних волокон
 10. Контроль виробництва хімічних волокон
 11. Спеціальні технології виробництва хімічних волокон
 12. Фізико-хімічні властивості полімерів та методи їх контролю
 13. Інноваційні технології полімерних матеріалів
 14. Полімерні нанотехнології
 15. Функціональні полімерні композити
 16. Проектування підприємств з переробки пластмас
 17. Інноваційні технології хімічних волокон
 18. Технологія виробництва полімерних нановолокон
 19. Функціональні волокнисті наповнювачі
 20. Проектування підприємств з виробництва хімічних волокон
 21. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення викладання включає програми курсів дисциплін, що викладаються на кафедрі, підручники і посібники, конспекти лекцій і методичні матеріали для виконання лабораторних робіт, самостійного вирішення задач, опрацювання результатів виконання лабораторних робіт, електронні версії згаданих посібників та методичні матеріали викладені на сайті університету, а саме на сторінці Інституту заочної та дистанційної освіти. База методичних вказівок постійно оновлюється з врахуванням нових тенденцій викладання.

Спеціальності

Кафедра є випусковою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія»; магістрів за освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів».

Студенти

До кожної групи студентів прикріплений викладач. Він ознайомлює студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів студентів; захищає навчальні інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Проводяться культурно-масові заходи, регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та галереї. В рамках КНУТД діють творчі гуртки і спортивні секції. 

 

Перспективи для студентів

Випускники кафедри набувають кваліфікованого досвіду, що дозволяє отримувати бажані посади з перспективою подальшого кар’єрного росту.

Всебічній підготовці студентів сприяє можливість проходження практики на провідних підприємствах галузі: ВАТ «Укрпластик», завод iм. Антонова, комбінат «Будiндустрiя», Шосткінський завод «Зірка», ТОВ «Карпатнафтохім», Білоцерківський шинний завод, ВАТ «Київгума», Київське, Чернігівське підприємства з виробництва хімічних волокон, Броварський завод пластмас, «Планета Пласт» та інші. Ці підприємства запрошують наших випускників на роботу, направляють на навчання своїх співробітників.

За період існування кафедри, підготовлено близько 4000 інженерів-хіміків-технологів. Талановиті випускники мають можливість продовжити навчання а аспірантурі та докторантурі. Також випускники кафедри мають можливість продовжити навчання за кордоном, зокрема в Люблінській політехніці (Польща), Каунаському технологічному університеті (Литва).

Студентські гуртки

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

«Полімерні технології» (науковий керівникпроф. Савченко Б.М.);

«Чисте-довкілля – майбутнє країни» (науковий керівник проф. Плаван В.П.);

«Колорування полімерних матеріалів» (науковий керівник доц. Ляшок І.О.).

Засідання наукових гуртків відбувається один раз на місяць у вільний від навчального процесу час. 

Випускники

Серед випускників кафедри слід відзначити таких:

Радченко В.І. - працював Міністром внутрішніх справ України, головою СБУ, заст. секретаря Ради Національної безпеки і оборони України.

Мокроусов А.О. - був представником Президента України і головою райдержадміністрації Деснянського району м. Києва, депутатом Верховної Ради України кількох скликань.

Андрiєнко П.П. – був керуючим справами Мiнiстерства закордонних справ України, працював консулом у Ростовi-на-Дону, працює проректором в Київському національному університеті культури.

Мойсюк В.С. - працював директором заводу полімерних матеріалів, очолював Центральну Раду профсоюзу робітників хімічної і нафтової галузі України.

Турчаненко Ю.Т. - працював на Черкаському ВО «Хімволокно», був генеральним директор ВАТ «Черкаське Хімволокно».

Чередниченко В.А. - працював головним технологом ВАТ «Черкаське Хімволокно».

Лисенко А.А. – керував ВО «Чернігівське Хімволокно», депутат Верховної Ради України 13-го скликання.

Даценко І.М. - працював головним інженером ВАТ «Чернігівське Хімволокно».

Ірклей В.М. - д.т.н., професор, працював директором Українського НДІ штучних волокон.

Кривошей В.М. - більше 35 років працює на інженерно-технічних і керівних посадах підприємств хімічної промисловості України, к.х.н., директор інституту ВНДІХІМПроект з 1986 р., головний редактор журналу «Упаковка».

Болтивець В.Т. - директор ВО «Хімволокно», м. Кемерово (Росія).

Зарубіжне партнерство

Кафедра ПЕТПХВ має цілу низку міжнародних договорів про співробітництво з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами інших країн:

 • Люблінська політехніка (Польща);
 • Каунаський технологічний університет (Литва);
 • Сичуанський університет (КНР);
 • Національний науково-дослідний інститут текстилю і шкіри (м. Бухарест, Румунія);
 • Хіміко-технологічний і металургійний університет (Болгарія).

Викладачі та студенти кафедри приймають участь в міжнародних конференціях симпозіумах, зокрема BalticPolymer Symposium-2016, (Klaipeda, Lithuania, 21-24 Sept. 2016); InternationalConferenceofLithuanianChemicalSociety “ChemistryandChemicalTechnology” (Vilnius, Lithuania 28-29 Apr. 2016); InternationalConference “Chemistry, physicsandtechnologyofsurface” devotedtothe 30th anniversaryofthefoundingofChuikoInstituteofSurfaceChemistryof NAS ofUkraine (Kyiv, 17-18 May, 2016); Міжнародна конференція “Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів ТРМ-2016” (Львів, Львівська політехніка, 21-23 вересня 2016); 4th Internationalresearchandpracticeconference “NanotechnologyandNanomaterials” (NANO-2016), ConferenceHallofIvanFrankoNationalUniversity (Lviv, 24-27 August, 2016),Open Readings 2017, 2019 (Vilnius Lithuania),Chemical Fibers and Special Textiles, (Liberec, Czech Republic,11-13 September 2017).

На базі кафедри Київського національного університету технологій та дизайну у жовтні, раз на 2 роки, проводиться Міжнародна наукова конференція «Перспективні полімерні матеріали та технології» з метою популяризації наукових досягнень в галузі переробки полімерів і хімічних волокон, здобутків кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон і факультету хімічних та біофармацевтичних технологій в цілому, для обміну досвідом з представниками споріднених вищих навчальних закладів України, наукових установ, підприємств та ділової спільноти, обговорення перспектив розвитку полімерних матеріалів і технологій.