КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Вікторія Петрівна ПЛАВАН

доктор технічних наук, професор,
завідувачка кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження

Адреса: м. Київ 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, ауд. 1-0234, 1-0235, 1-0236, 1-0239, 1-0242, 1-0244, 1-0246,1-0248, 1-0260, 1-0262 

Контактні телефони:
Завідувач кафедри +38044-256-84-75 
Викладацька +38044-256-21-57
e-mail: 

 

Положення про кафедру хімічних технологій та ресурсозбереження

 

Про кафедру
Історія

Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження розпочала свою історію з 1958 року, коли на вимогу часу для підготовки інженерних і наукових кадрів для хімічної промисловості України на базі хіміко-технологічного факультету Київського технологічного інституту легкої промисловості було створено першу в Україні кафедру технології хімічних волокон. Засновником кафедри був Олександр Володимирович Юдін, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи. У 1961 р. відбувся перший випуск 25-ти інженерів-хіміків-технологів для промисловості хімічних волокон.

Науково-дослідницька діяльність була і залишається невід’ємною частиною роботи кафедри. У різний час у спеціалізованих наукових лабораторіях кафедри працювали проф. М. П. Котов, проф. М. В. Цебренко, к.т.н., ст.н.с. В. І. Власенко, к.т.н., ст. н.с. Н. М. Резанова Співробітники лабораторій працювали над розробленням технології одержання поліформальдегідних волокон різного призначення; технологій переробки сумішей полімерів у волокна шляхом формування з розплавів і розчинів. Під керівництвом проф. М. В. Цебренко було створено нові технології одержання ультратонких синтетичних волокон і фільтрматеріалів для прецизійної фільтрації на їх основi.

У 1988 р. кафедру технології хімічних волокон було реорганізовано у кафедру технології переробки пластмас і еластомерів, яку очолив Віктор Васильович Анохін (1923–2004 рр.), д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки В. В. Анохін – випускник КТІЛПу 1950 року, учасник Другої світової війни, нагороджений багатьма орденами і медалями, пройшов шлях від асистента до ректора. У 1961 р. захистив кандидатську, а в 1992 р. докторську дисертації. Очолював КТІЛП із 1967 по 1973 рр.

У 1993 р. завідувачем кафедри технології переробки пластмас і еластомерів було призначено доктора технічних наук, професора   Валерія Олександровича Пахаренка, науково-виробнича діяльність якого присвячена створенню нових композиційних полімерних матеріалів і способів їх переробки.

У різний час на кафедрі викладали кандидати технічних наук, доценти: Б. А. Єгоров, В. О. Єфремов, О. П. Пимоненко, О. В. Жданович, О. С. Гржималовський, Г. П. Ніколаєва, Ю. Я. Клейнер, О. В. Шаповал, Т. С. Шостак, Н.М. Резанова, доктори технічних наук, професори: О. В. Романкевич, В. М. Ірклей, М. В. Цебренко, д.х.н. професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в  галузі науки і техніки .

У 2014 р. кафедру технології полімерів та хімічних волокон було реорганізовано в кафедру прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. Кафедру очолила Вікторія Петрівна Плаван, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Коло наукової діяльності кафедри ПЕТПХВ розширилося в напрямі розроблення екологічно орієнтованих технологій утилізації і повторного використання відходів легкої промисловості і хімії для одержання біополімерів з прогнозованими властивостями.

У 2022 році кафедру прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон було реорганізовано в кафедру хімічних технологій та ресурсозбереження. Завдяки приєднанню професорсько-викладацького складу кафедри електрохімічної енергетики і хімії, сфера наукових інтересів кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження розширилася в напрямі розроблення, виробництва та експлуатації паливних елементів та електрохімічних генераторів, первинних батарей, акумуляторів, супер­конденсаторів, фотоелектрохімічних перетворювачів сонячної енергії в електричну; сучасних методів та засобів для екологічного моніторингу навколишнього середовища та знешкодження токсичних речовин, де електрохімічні технології та пристрої є найбільш ефективними.

Нині на кафедрі працюють фахівці, які зробили значний внесок у розвиток технології полімерів, хімічних волокон і композиційних матеріалів як в Україні, так і поза її межами, а також у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, зокрема: д.т.н.,  професор Б. М. Савченко; д. т. н., доцент О. В. Іщенко; к.т.н., доцент І. О. Ляшок; к.т.н., доцент Д. С. Новак; молоді вчені д. т. н. доцент Н. В. Сова; кандидат технічних наук  О. О. Слєпцов.

Продовжують працювати висококваліфіковані фахівці в галузі електрохімічних досліджень хімічних джерел струму, створення захисних покриттів від електромагнітного випромінювання В. Г. Хоменко, д.т.н. доцент, кандидати наук, доценти: І. С. Макєєва, О. А. Крюкова, О. В. Кислова, доктор філософії О. О. Бутенко та інші.

Кафедра здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  за спеціальностями 161 – «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Екологічний інжиніринг».

Підготовка магістрів здійснюється за освітніми програмами «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів», «Хімічні технології лікарських засобів і медичних виробів», «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика», спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія».

Навчання в аспірантурі і захист дисертації на здобуття  наукового ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія».

За  роки існування кафедри налагоджено тісну співпрацю з багатьма закладами вищої освіти України, зокрема: Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національним технічним університетом «КПІ» імені Ігоря Сікорського. Наукові дослідження здійснюються з залученням студентів в тісному співробітництві з науковими установами не тільки України, а й США, Греції, Великої Британії, Франції, Німеччини, Румунії, Австрії, Швеції, Литви. Студенти, аспіранти кафедри беруть активну участь у  міжнародних конференціях і симпозіумах. Викладачі кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора технічних наук, доктора філософії. 

Науково-педагогічні працівники

Наразі на кафедрі хімічних технологій та ресурсозбереження освітній процес провадять 6 докторів наук, із них 3 професори, 9 кандидатів наук (із них 7 доцентів). 

Вікторія Петрівна ПЛАВАН, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження

Закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1991 році, отримала кваліфікацію «Інженер-хімік-технолог».  У 2016 році закінчила магістратуру Державного екологічного університету (м. Одеса) за спеціальністю «Екологічна безпека». У 1999 році захистила кандидатську, а в 2011 році – докторську дисертацію з теми «Наукові  основи технологій органічно-мінерального дублення для отримання шкіри і хутра з поліпшеними властивостями».  У 2001 році отримала вчене звання доцента, а у 2013 році вчене звання професора. У 2014 році стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

В. П. Плаван автор 4-х монографій, має більше 250 публікацій у фахових виданнях України і за кордоном, у тому числі 50 статей у виданнях, внесених до науково-метричної бази Scopus,   та понад 10 патентів на винаходи і корисні моделі. 

В. П. Плаван член експертної ради Міністерства освіти і науки України у секції «Охорона навколишнього середовища».

Підготувала 4-х докторів наук, 2-х кандидатів наук і 2-х докторів філософії.  

Викладає дисципліни: «Загальна хімічна технологія», «Основи екології», «Екологія і сталий розвиток суспільства», «Нормативно-технічна документація в галузі».

Напрями наукової діяльності:

 • розробка теоретичних основ і нових технологій переробки колагенмістких матеріалів для отримання біополімерів і композитів з прогнозованими властивостями;
 • технології очищення стічних вод і переробки відходів легкої та хімічної промисловості

  

Олена Володимирівна ІЩЕНКО, доктор технічних наук, доцент

Закінчила у 1998 році Херсонський державний технічний університет  за двома спеціальностями: «Технологія і обладнання виробництва натуральних волокон», «Економіка підприємства». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію. У 2008 році отримала учене звання доцента кафедри технології полімерів і хімічних волокон. У 2021 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – «Технологія полімерних та композиційних матеріалів» з теми «Технології функціональних матеріалів фармакотерапевтичного призначення на основі полісахаридів».

Автор понад 100 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus, 7 патентів. Керує підготовкою магістрів. Підготувала 1 доктора філософії.

Викладає дисципліни: «Інноваційні технології полімерних матеріалів», «Техно-хімічний контроль виробництва полімерних матеріалів», «Полімерні  матеріали  медичного  призначення».

Напрями наукової діяльності:

 • розробка теоретичних і технологічних основ виробництва карбоксиметильованих ефірів целюлози та крохмалю;
 • розробка теоретичних і технологічних основ виробництва полімерних композицій, що вміщують водорозчинні та модифіковані природні полімери;
 • електроформування волокон.

   

Богдан Михайлович САВЧЕНКО, доктор технічних наук, професор, іменний стипендіат Верховної ради України для найталановитіших молодих учених (2015)

Закінчив у 2001 році КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». У 2005 році захистив кандидатську, а в 2014 – докторську дисертацію з теми «Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних полімерів та їх сумішей».  У 2008 році отримав учене звання доцента за кафедрою технології полімерів та хімічних волокон, а у 2022 році отримав учене звання професора за кафедрою прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. 

Автор понад 160 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, зокрема журналах, внесених до переліку Scopus, 30 патентів. Підготував 3-х кандидатів наук. Керує підготовкою магістрів і аспірантів.

Викладає дисципліни: «Технологія та устаткування переробки полімерів», «Функціональні полімерні композити», «Технології 3д друку».

Працює із студентами в навчально-науковій лабораторії  «Перспективних полімерних матеріалів» над створенням та дослідженням інноваційних технологій повторної переробки полімерних матеріалів, створення екобезпечних полімерних матеріалів та композитів,  технологій адитивного виробництва в галузі полімерних матеріалів. Займається реконструкцією обладнання і дослідних установок для створення та  дослідження полімерних композитів. 

Керівник Центру колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк), який, як підрозділ університету, функціонує на базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження.

Напрями наукової діяльності:

 • розробка технологій біорозкладних полімерних матеріалів;
 • розвиток адитивних технологій виробництва на основі полімерів та  композитів;
 • дослідження особливостей повторної переробки полімерних матеріалів та композитів;
 • компаундування. 

  

Надія Володимирівна СОВА,  доктор технічних наук, професор

Закінчила в 2006 році КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». Захистила у 2009 році кандидатську дисертацію, а в 2021 році докторську дисертацію з теми «Наукові основи технологій структурно-модифікованих полімерних матеріалів та композитів мультифункціонального призначення». У 2022 році отримала вчене звання доцента за кафедрою прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. 

Автор понад 120 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесені до переліку Scopus, 20 патентів. Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Викладає дисципліни: «Технологія та устаткування переробки полімерів», «Проектування підприємств з переробки пластмас», «Фізичне матеріалознавство полімерів і композиційних матеріалів». Керує підготовкою магістрів і аспірантів.

Напрями наукової діяльності:

 • розвиток адитивних технологій виробництва на основі полімерів та  композитів.
 • розробка технологій біорозкладних полімерних матеріалів;
 • дослідження особливостей повторної переробки полімерних матеріалів та композитів.

  

Володимир Григорович ХОМЕНКО, доктор технічних наук, доцент, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона 2022 року

У 1998 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ») за спеціальністю «Технічна електрохімія». У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.03  «Технічна електрохімія» з теми «Електрохімічні конденсатори на основі електропровідних полімерів». У 2021 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів». Тема докторської дисертації – «Наукові основи технологій створення полімерних наноструктурованих композиційних матеріалів з рекордними електроактивними та бар'єрними властивостями».

Автор понад 150 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, з них 50 внесені до науково-метричної бази Scopus, 10 патентів на винаходи та корисні моделі.

В. Г Хоменко є регіональним представником України в Міжнародному  електрохімічному товаристві ISE – Internacional Society of Electrochemistry.

Викладає дисципліни: «Електрохімія», «Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв», «Альтернативна енергетика та екобезпека»

Напрями наукової діяльності:

 • розробка наукових основ в галузі електропровідних полімерів, нових композитів на основі вуглецевих матеріалів, каталізаторів для хімічних джерел струму;
 • розробка теоретичних і технологічних основ одержання композиційних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

     

Дмитро Сергійович НОВАК, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив  у 2009 КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». Захистив у 2012 році кандидатську дисертацію з теми «Розробка технології одержання струмопровідних поліолефінових композицій». У 2020 році отримав учене звання доцента. Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018 р.).

Автор більше 100 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, зокрема журналах, внесених до переліку Scopus, 2 патентів. Керує підготовкою магістрів.

Викладає дисципліни: «Полімерні нанотехнології», «Фізико-хімічні властивості та методи їх контролю».

Напрями наукової діяльності:

 • розробка та дослідження властивостей струмопровідних полімерних композиційних матеріалів;
 • комп’ютерні методи дослідження оцінки однорідності розподілу наповнювачів в полімерних композиційних матеріалах;
 • розроблення програмного забезпечення для дослідження полімерних композиційних матеріалів;
 • адитивні технології.

  

Ірина Олександрівна ЛЯШОК, кандидат технічних наук, доцент

У 1999 році закінчила КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». У 2003 році захистила кандидатську дисертацію  з теми: «Механізм попереднього дозрівання лужної целюлози у віскозному виробництві» за спеціальністю «Технологія хімічних волокон». У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри опоряджувального виробництва.

Автор понад 80 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесено до переліку Scopus, 2 патенти. Співавтор 16 методичних розробок. Керує підготовкою магістрів.

Викладає дисципліни: «Фізика та хімія полімерів», «Спеціальні технології переробки полімерів».

Напрями наукової діяльності:

 • хімічна технологія волокнистих матеріалів;
 • спеціальні обробки текстильних матеріалів;
 • електроформування волокон;
 • розробка технології виробництва полімерних композицій для отримання гідрогелів.

  

Олена Анатоліївна КРЮКОВА, кандидат технічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Поліпшення якості рекуперованих хромових дубителів» за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра». У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри електрохімічної енергетики та хімії.

Автор понад 70 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що індексуються в науково-метричній базі Scopus, 3 патентів. Співавтор 25 методичних розробок. Керує підготовкою магістрів.

Викладає дисципліни: «Фізична та колоїдна хімія», «Загальна та неорганічна хімія».

Напрями наукової діяльності:

 • композиційні матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання;
 • дослідження нових матеріалів для електрохімічної енергетики.

  

Ольга Володимирівна КИСЛОВА, кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила у 1990 Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія – хімія природних сполук». У 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.10 «Біоорганічна хімія» за темою «Похідні циклопропілетилвмісних амінів – модулятори активності ферментів обміну етанолу». У 2010 році отримала вчене звання доцента за кафедрою електрохімічної енергетики та хімії.

Автор понад 40 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus. Керує підготовкою магістрів.

Викладає дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Хімія», «Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних процесів».

Напрями наукової діяльності:

 • дослідження ферментативних біосенсорів різного типу дії;
 • електрохімічні методи очищення стічних вод гальванічних виробництв.

  

Ірина Сергіївна МАКЄЄВА, кандидат хімічних наук, доцент

Закінчила у 1996 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ») за спеціальністю "Технічна електрохімія". У 2001 році захистила дисертацію по спеціальності 02.00.05 «Електрохімія» з теми «Механізм та кінетика електроокислення іонів Mn (ІІ) з фторвмісного електроліту». У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри електрохімічної енергетики та хімії.

Автор 50 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus. Керує підготовкою магістрів.

Викладає дисципліни: «Технології електрохімічних виробництв», «Теоретична електрохімія», «Фізична та колоїдна хімія».

Напрями наукової діяльності: електрохімічні джерела енергії; електрохімічний синтез; композитні покриття.

    

Оксана Олександрівна БУТЕНКО, доктор філософії, старший викладач

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальностями: «Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва» (2002 р.), «Хімічні технології та інженерія» (2017 р.). У 2021 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з теми «Технології одержання композиційних покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання на водній та безводній основі» за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія».

Автор понад 60 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus, 1 патенту. Керує підготовкою магістрів.

Викладає дисципліни: «Електрохімічний захист навколишнього середовища», «Загальна та неорганічна хімія», «Хімія», «Фізична та колоїдна хімія».

Напрями наукової діяльності: вуглецеві матеріали; синтез та характеристика електропровідних полімерів, різних композитів на основі вуглецевих мікро- та наноматеріалів, бар’єрних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання, технологія виробництва композитних матеріалів; неруйнівні методи визначення електромагнітних властивостей композиційних матеріалів.

   

Олександр Олегович СЛЄПЦОВ, кандидат технічних наук, асистент

У 2011 році закінчив КНУТД за спеціальністю «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів».  У 2017  році захистив кандидатську дисертацію з теми «Розробка технології отримання функціоналізованих поліолефінів та їх застосування». Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2020–2022 рік).

 Автор близько 30 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, внесених до наукометричної бази Scopus, 14 патентів.

Викладає дисципліни: «Спеціальні технології переробки полімерів», «Технології 3Д-друку».

Напрями наукової діяльності:

 • розробка інноваційних  технологій адитивного виробництва на основі полімерних матеріалів та функціональних композитів;
 • створення та дослідження технологій отримання полімерних композитів мультифункціонального призначення.

   

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження розташована в 1-му навчальному корпусі університету і вміщує лекційні аудиторії, аудиторії для лабораторно-практичних занять, науково-дослідні лабораторії, спеціалізовані кабінети та допоміжні приміщення. Загальна площа приміщень кафедри становить понад 800 м2. Навчальні  й науково-дослідні лабораторії обладнані сучасною технікою і устаткуванням.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження організована у чотирьох навчально-наукових лабораторіях різного спрямування.

Наукова діяльність навчально-наукової лабораторії  перспективних полімерних матеріалів  (науковий керівник проф. Б. М. Савченко) здійснюється в напрямі розробки технологій одержання, модифікації та застосування полімерних сумішей та композиційних матеріалів, зокрема  на основі відновлюваних джерел сировини, вторинної переробки полімерів;  розробки технології адитивного формування.

Наукова діяльність навчально-наукової лабораторії переробки відходів легкої та хімічної промисловості (науковий керівник проф. В. П. Плаван) здійснюється у напрямі розробки технологій повторного використання і утилізації відходів хімічної і легкої промисловості, регулювання властивостей отриманих полімерних матеріалів та композитів; дослідження властивостей нових композитів на основі відходів волокнистих матеріалів.

Наукова діяльність навчально-наукової лабораторії  перспективних волокнистих матеріалів (науковий керівник д.т.н., доцент О.В. Іщенко) здійснюється в напрямі одержання і модифікації мікроволокон зі спеціальними властивостями; створення нових високо наповнених нанодобавками тонковолокнистих матеріалів та дослідження їх властивостей.

Наукова діяльність навчально-наукової лабораторії «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці» (засновник лабораторії  проф. В. З. Барсуков, науковий  керівник д.т.н. В. Г. Хоменко) здійснюється в напрямі розроблення активних і допоміжних матеріалів та електролітів для електрохімічної енергетики (акумуляторів, суперконденсаторів, паливних елементів, тощо); спеціальних покриттів і екранів для захисту людини і електронного обладнання від шкідливого впливу електромагнітного випромінювання.

На кафедрі функціонує аспірантура для підготовки докторів філософії за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія».

Наразі на кафедрі хімічних технологій та ресурсозбереження здійснюється підготовка  16 аспірантів.

Д. Пушкарьов, Р. Свістильнік, Т. Федорів, Є. Булгаков, Б. Савчук – науковий керівник проф. Б. М. Савченко;

В. Швець, А. Колодій, С. Пристинський – науковий керівник професор В. П. Плаван;

Д. Кучинська, І. Охрименко, В. Яременко, Р. Москаль  – науковий керівник д.т.н., доцент О. В. Іщенко;

А. Савчук,  С. Розвора, С. Осауленко – науковий керівник д.т.н., доцент а Н. В. Сова;

Д. Патлун – науковий керівник д.т.н., доцент В. Г. Хоменко.

Завершує роботу над дисертацією  науковий співробітник Р. Ш. Іскандаров.

Студентські наукові гуртки

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

«Полімерні технології» (науковий керівник проф. Б. М. Савченко);

«Чисте довкілля – майбутнє країни» (науковий керівник проф. В. П. Плаван);

«Колорування полімерних матеріалів» (науковий керівник доц. І. О. Ляшок).

«Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів» (науковий керівник доц. О. В. Іщенко).

«Електрохімія та  екологія» (науковий керівник старший викладач О. О. Бутенко).

Засідання наукових гуртків відбувається один раз на місяць у вільний від навчального процесу час.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення навчання охоплює програми курсів дисциплін, що викладають на кафедрі, підручники і посібники, конспекти лекцій і методичні матеріали для виконання лабораторних робіт, самостійного розв’язання задач, опрацювання результатів виконання лабораторних робіт. База методичних вказівок постійно оновлюється з урахуванням нових тенденцій викладання.

Спеціальності

Кафедра є випусковою (профілюючою) і здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія»; бакалаврів за освітньою програмою «Екологічний інжиніринг», спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; магістрів за освітніми програмами «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів», «Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів» «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»; докторів філософії за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія».

Студенти

Кожною групою студентів опікується призначений викладач. Він ознайомлює здобувачів освіти із нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію освітнього процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти; захищає інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Для студентів організовуємо культурно-масові заходи, вони регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та галереї. У КНУТД діють творчі і наукові гуртки, спортивні секції, у яких зокрема пропагується важливість здорового способу життя, відповідального ставлення до навколишнього середовища.

 

Перспективи для студентів

Випускники кафедри здобувають ґрунтовні знання та набувають практичних навичок, що дають можливість обіймати бажані посади з перспективою подальшого кар’єрного зростання.

Усебічній підготовці студентів сприяє можливість проходження практики на провідних підприємствах галузі: ВАТ «Укрпластик», завод iм. Антонова, комбінат «Будiндустрiя», Шосткінський завод «Зірка», ТОВ «Карпатнафтохім», Білоцерківський шинний завод, ВАТ «Київгума», ТОВ «Алюпласт Україна», ТОВ «Алеана», ПРАТ «Київський КПК»,ТОВ «КосталУкраїна», ТОВ «К-Текс ЛТД», Броварський завод пластмас, ТОВ «Планета пластик». Ці підприємства запрошують наших випускників на роботу, направляють на навчання своїх співробітників.

За період існування кафедри, підготовлено близько 4000 інженерів-хіміків-технологів. Талановиті випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі. Також випускники кафедри мають можливість продовжити навчання за кордоном.

Випускники

З-поміж випускників факультету і кафедри:

Катерина Мариняка

Інженер-технолог в цеху переробки пластику (полімерів) ПрАт "VENTS". Випуск 2021 року.

 

 

Сергій Пристинський

Начальник ливарного цеху спільного українсько-німецького підприємства ТОВ «Костал Україна», аспірант кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. Випуск 2020 року.

 

Надія Криницька

Судовий експерт відділу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів лабораторії дослідження матеріалів, речовин та виробів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Випуск 2020 року.

 

Аліна Єрмак

Заступник начальника центральної заводської лабораторії з виробництва латексних та композиційних матеріалів ТОВ «КИЇВГУМА». Випуск 2021 року.

 

Ірина Коваленко

к.т.н., доцент кафедри загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету України «КПІ ім. Сікорського». Випуск 2005 року.

 

Олена Уставицька

к.т.н., науковий співробітник  Інституту фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України. Випуск 2011 року.

Зарубіжне партнерство

Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження бере участь у виконанні низки міжнародних договорів про співробітництво з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами інших країн:

 • Каунаський технологічний університет (Литва);
 • Національний науково-дослідний інститут текстилю і шкіри (м. Бухарест, Румунія);
 • Qilu University of Technology Jinan, Shandong province (China).

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, зокрема Baltic Polymer Symposium-2022 (Tallinn, Estonia, 21–23 Sept. 2022); Open Readings 2017, 2019 (Vilnius Lithuania), Chemical Fibers and Special Textiles, (Liberec, Czech Republic, 11–13 September 2017); 3rd International Conference on Advance Polymer Materials  and  Technologies, APMT-2020, Kyiv, Ukraine, 14–15 April 2020; 16th International Conference of Lithuanian Chemical Society "Chemistry and Chemical Technology 2021"   September 24, 2021, Vilnius, Lithuania; Nanotech / Biotech  France 2021 and joint virtual conferences 23–25 June, 2021; 7th Freiberg Collagen Symposium. 29–30 September 2021.

На базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну раз на 2 роки, проводиться Міжнародна наукова конференція «Перспективні полімерні матеріали та технології» з метою популяризації наукових досягнень у галузі переробки полімерів і хімічних волокон, здобутків кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження і факультету хімічних та біофармацевтичних технологій загалом, для обміну досвідом з представниками споріднених закладів вищої освіти України, наукових установ, підприємств та ділової спільноти, обговорення перспектив розвитку полімерних матеріалів і технологій. 

В 2016–2020 роках в КНУТД відбулися І-V Студентські сателітні регіональні симпозіуми Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії», наукові матеріали яких опубліковані в колективних монографіях 2016 – 2020 та в спеціальних випусках Elsevier Journal «Materials Today: Proceedings» – 2019, 2020 referred in Scopus, Web of Sciences. Планується VI Симпозіум «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії» під егідою Міжнародного Електрохімічного Товариства, що свідчить про високий авторитет українських науковців у світі.

  

Міжнародна команда проєкту Євросоюзу "Energy Caps" зі створення ефективних джерел струму для електромобіля.
Команда складається з представників Бельгії (SOLVAY), Польщі (Познанска політехніка),
Франції (RECUPIL) та України (КНУТД і мале підприємство ЮНАСКО – 
НАН України)