КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІМЕРІВ І ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН

Вікторія Петрівна ПЛАВАН

доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон

Адреса: м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, ауд. 1-0238, 1-0244, 1-0258

Контактні телефони:
Завідувач кафедри +38044-256-84-75 
Викладацька +38044-256-21-57
e-mail: 

 

Положення про кафедру ПЕТПХВ

 

Про кафедру
Історія

Прискорений розвиток хімічної промисловості  й бурхливе зростання виробництва хімічних волокон в Україні, яке розпочалося з 1958 року, вимагали забезпечення цієї галузі народного господарства молодими висококваліфікованими фахівцями. Тому з метою підготовки інженерних і наукових кадрів для хімічної промисловості в 1958 р. на базі хіміко-технологічного факультету Київського технологічного інституту легкої промисловості було створено першу в Україні кафедру технології хімічних волокон. Засновником кафедри був доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи Олександр Володимирович Юдін. У 1961 р. відбувся перший випуск 25-ти інженерів-хіміків-технологів для промисловості хімічних волокон.

Науково-дослідницька діяльність була і залишається невід’ємною частиною роботи кафедри. У 1962 р. при кафедрі під керівництвом професора О. В. Юдіна було створено науково-дослідницький відділ, що відокремився вiд проблемної лабораторії білоквмісних полімерів (керівник проф. М. П. Котов). Пізніше на базі відділу створено проблемну науково-дослідну лабораторію синтетичних волокон та технологічних процесів. Співробітники лабораторії працювали над розробкою технології одержання поліформальдегідних волокон різного призначення; технологій переробки сумішей полімерів у волокна шляхом формування з розплавів і розчинів. Під керівництвом проф. М. В. Цебренко створено нові технології одержання ультратонких синтетичних волокон і фільтрматеріалів для прецизійної фільтрації на їх основi (науковий керівник д.х.н., професор М. В. Цебренко).

У 70–80-х роках ХХ ст. розширюються науково-виробничі зв’язки кафедри з Київським ВО «Хімволокно», Київськими експериментальними майстернями (КЕМ), Всесоюзним науково-дослідним інститутом синтетичних волокон. Крім того, на Кемеровському ВО «Хімволокно» впроваджується технологія одержання низькоплавких концентратів барвників на основі поліетиленгліколів для фарбування в масі капронових ниток (к.т.н., с.н.с. В. І. Власенко).

У 1988 р. кафедру технології хімічних волокон було реорганізовано у кафедру технології переробки пластмас і еластомерів, яку очолив д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки Віктор Васильович Анохін (1923–2004 рр.). В. В. Анохін – випускник КТІЛПу 1950 року, учасник Другої світової війни, нагороджений багатьма орденами і медалями, пройшов шлях від асистента до ректора. Очолював КТІЛП із 1967 по 1973 р. У 1961 р. захистив кандидатську, а в 1992 р. докторську дисертації.

В У 1993 р. завідувачем кафедри технології переробки пластмас і еластомерів було призначено доктора технічних наук, професора   Валерія Олександровича Пахаренка, науково-виробнича діяльність якого присвячена створенню нових композиційних полімерних матеріалів і способів їх переробки. Багаторічна робота В. О. Пахаренка на відповідальних посадах провідних науково-дослідних інститутів полімерних матеріалів спонукали до становлення його як відомого вченого – спеціаліста з переробки пластмас.

 У цей період розширюються науково-виробничі зв’язки кафедри з провідними підприємствами галузі, зміцнюється матеріально-технічна база кафедри, навчальні лабораторії оснащуються новими приладами і комп’ютерною технікою.  Науково-дослідна тематика доповнюється новими напрямами, а саме:

 • створення і дослідження властивостей нових полімерних композиційних матеріалів;
 • розробка теоретичних основ і технологій переробки і одержання композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями, зокрема для електротехнічних виробів;
 • контроль і управління процесом екструзії полімерів за допомогою мікропроцесорної техніки і одержання виробів високої розмірної точності;
 • теоретичні і експериментальні дослідження в  царині переробки відходів легкої, харчової і хімічної промисловості у вироби народного споживання.

У різний час на кафедрі працювали кандидати технічних наук, доценти: Б. А. Єгоров, В. О. Єфремов, О. П. Пимоненко, О. В. Жданович, О. С. Гржималовський, Г. П. Ніколаєва, Ю. Я. Клейнер, О. В. Шаповал, Т. С. Шостак, доктори технічних наук, професори О. В. Романкевич, В. М. Ірклей, д.х.н. професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в  галузі науки і техніки  М. В. Цебренко.

За  роки існування кафедри налагоджено тісну співпрацю з іншими навчальними закладами України: Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національним університетом «Харківський політехнічний інститут», Національним технічним університетом «КПІ» імені Ігоря Сікорського. Студенти, аспіранти кафедри беруть активну участь  у студентських наукових конференціях КНУТД,  міжнародних конференціях і симпозіумах.

Після приєднання співробітників кафедри опоряджувального виробництва до кафедри технології полімерів і хімічних волокон, наукова діяльність кафедри розширилась у напрямі розробки конкурентоспроможних технологій колорування та завершального оздоблення волокнистих матеріалів та впровадження їх у виробництво.

В У 2014 р. кафедру технології полімерів та хімічних волокон було реорганізовано в кафедру прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. Кафедру очолила д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Вікторія Петрівна Плаван.

Коло наукової діяльності кафедри ПЕТПХВ розширилося в напрямі розроблення екологічно орієнтованих технологій утилізації і повторного використання відходів легкої промисловості і хімії для одержання біополімерів з прогнозованими властивостями.

Нині на кафедрі працюють фахівці, які зробили значний внесок у розвиток технології полімерів, хімічних волокон і композиційних матеріалів як в Україні, так і поза її межами, а також у підготовку висококваліфікованих фахівців, зокрема: д.т.н., доцент Ю. О. Будаш; д.т.н.,  професор Б. М. Савченко; д. т. н., доцент О. В. Іщенко; к.т.н., доцент І. О. Ляшок; ст. н. с., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Н. М. Резанова; молоді вчені д. т. н. доцент Н. В. Сова; к.т.н., доцент Д. С. Новак; к.т.н. О. О. Слєпцов та інші.

Кафедра здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія». Підготовка магістрів здійснюється за освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів», спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчання в аспірантурі і захист дисертації на здобуття  наукового ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія». Викладачі кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора технічних наук. 

В У подальших планах діяльності кафедри провести ліцензування екологічного напрямку освіти з підготовкою бакалаврів за освітньою програмою «Екологічний інжиніринг», спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

Науково-педагогічні працівники

Наразі на кафедрі ПЕТПХВ освітній процес провадять 5 докторів наук, із них 2 професори, 4 кандидати наук (із них 2 доцента).

Колектив кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон
(
жовтень 2019)


Перший ряд (зліва направо ):  ст. лаборант  Л.  Непомняща, асп. Е. Кучеренко, асп. М. Лубська, ст. лаборант М. Козаченко, доц. Н. Сова, доц. І.  Ляшок

Другий ряд  (зліва направо): доц. О. Іщенко, завлабораторії О. Пономаренко,  ст. н. с. Н. Резанова, проф. Ю. Будаш, асп. Р. Іскандаров, доц. Н. Березненко,  проф. В. Плаван, ст. лаб. А.  Коршун, ас. М. Коляда, ст. лаб. Н. Завгороднєва, ас.  О. Слєпцов, доц. Д. Новак


 

Вікторія Петрівна ПЛАВАН, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1991 році, отримала кваліфікацію «Інженер-хімік-технолог».  У 2016 році закінчила магістратуру Державного екологічного університету (м. Одеса) за спеціальністю «Екологічна безпека». У 1999 році захистила кандидатську, а в 2011 році – докторську дисертацію на тему «Наукові  основи технологій органічно-мінерального дублення для отримання шкіри і хутра з поліпшеними властивостями».  У 2013 році стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

В. Плаван автор 4-х монографій, має більше 200 публікацій у фахових виданнях України і за кордоном, у тому числі більше як 40 статей у виданнях, внесених до науково-метричної бази Scopus,   та понад 10 патентів на винаходи і корисні моделі. 

В. П. Плаван член експертної ради Міністерства освіти і науки України у секції «Охорона навколишнього середовища».

Підготувала 4-х докторів наук, 2-х кандидатів наук і 2-х докторів філософії.  

Вікторія Петрівна читає курси лекцій: «Загальна хімічна технологія», «Основи екології», «Екологія і сталий розвиток суспільства», «Нормативно-технічна документація в галузі»

Напрями наукової діяльності:

 • розробка теоретичних основ і нових технологій переробки колагенмістких матеріалів для отримання біополімерів і композитів з прогнозованими властивостями;
 • технології переробки відходів легкої та хімічної промисловості.

  

Юрiй Олександрович БУДАШ, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон.

У 1984 році закінчив із відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості, за спеціальністю «Технологія хімічних волокон». В У 1995 році захистив  кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології плівкових ниток з розплавів сумішей полімерів на основі поліпропілену». У 2002 році  отримав учене звання доцента за кафедрою технології полімерів та опоряджувального виробництва.  У 2017 році захистив докторську дисертацію за спеціальностями 05.17.15 «Технологія хімічних волокон»; 05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів». Тема докторської дисертації  – «Наукові основи технологій полімерних композиційних і волокнистих матеріалів з прогнозованою структурною гетерогенністю».

Має понад 160 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, з них 15 – у часописах, внесених до науково-метричної бази Scopus, 18 методичних розробок, 12 авторських свідоцтв і патентів. Співавтор навчального посібника «Інноваційні технології хімічних волокон».  Керує підготовкою магістрів й аспірантів, науковий консультант успішно захищеної докторської дисертації (2021). 

Читає лекційні курси: «Теоретичнi основи одержання волокон», «Теоретичні основи переробки полімерів», «Технологія та устаткування виробництва хімічних волокон», «Технології одержання екобезпечних полімерних матеріалів», «Мікроаналіз поверхні полімерних матеріалів».

Напрями наукової діяльності:

 • науково-методичні основи використання методів аналізу зображень для дослідження гетерогенних полімерних систем;
 • моделювання динамічних процесів при одержанні композиційних матеріалів;
 • створення екобезпечних волокнистих композиційних матеріалів та дослідження їх властивостей. 

  

Олена Володимирівна ІЩЕНКО, доктор технічних наук, доцент.

Закінчила у 1998 році Херсонський державний технічний університет  за двома спеціальностями: «Технологія і обладнання виробництва натуральних волокон», «Економіка підприємства». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію. У 2008 році отримала учене звання доцента кафедри технології полімерів і хімічних волокон. У 2021 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – «Технологія полімерних та композиційних матеріалів» з теми «Технології функціональних матеріалів фармакотерапевтичного призначення на основі полісахаридів».

Має понад 100 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus, 7 патентів. Керує підготовкою магістрів. Підготувала 1 доктора філософії.

Читає лекційні курси: «Іноваційні технології полімерних матеріалів», «Техно-хімічний контроль виробництва полімерних матеріалів», «Полімерні матеріали у фармації», «Полімерні  матеріали  медичного  призначення».

Напрями наукової діяльності:

 • розробка теоретичних і технологічних основ виробництва карбоксиметильованих ефірів целюлози та крохмалю;
 • розробка теоретичних і технологічних основ виробництва полімерних композицій, що вміщують водорозчинні та модифіковані природні полімери;
 • електроформування волокон.

  

Богдан Михайлович САВЧЕНКО, доктор технічних наук, професор, іменний стипендіат Верховної ради України для найталановитіших молодих учених (2015).

Закінчив у 2001 році КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». У 2005 році захистив кандидатську, а в 2014 – докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних полімерів та їх сумішей».  У 2008 році отримав учене звання доцента за кафедрою технології полімерів та хімічних волокон, а у 2022 році отримав учене звання професора за кафедрою прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. 

Має понад 160 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема журналах, внесених до переліку Scopus, 30 патентів. Підготував 3-х кандидатів наук. Керує підготовкою магістрів і аспірантів.

Читає лекційні курси: «Технологія та устаткування переробки полімерів», «Функціональні полімерні композити», «Технології адитивного формування», «Технології 3д друку».

Працює із студентами в навчально-науковій лабораторії  «Перспективних полімерних матеріалів» над створенням та дослідженням інноваційних технологій повторної переробки полімерних матеріалів, створення екобезпечних полімерних матеріалів та композитів,  технологій адитивного виробництва в галузі полімерних матеріалів. Займається реконструкцією обладнання та дослідних установок для створення та  дослідження полімерних композитів. 

Керівник Центру колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк), який, як підрозділ університету, функціонує на базі кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон.

Напрями наукової діяльності:

 • розробка технологій біорозкладаних полімерних матеріалів;
 • розвиток адитивних технологій виробництва на основі полімерів та  композитів;
 • дослідження особливостей повторної переробки полімерних матеріалів та композитів;
 • компаундування. 

  

Надія Володимирівна СОВА,  доктор технічних наук, доцент.

Закінчила в 2006 році КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». Захистила у 2009 році кандидатську дисертацію, а в 2021 році докторську дисертацію з теми «Наукові основи технологій структурно-модифікованих полімерних матеріалів та композитів мультифункціонального призначення». У 2022 році отримала учене звання доцента за кафедрою прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон. 

Має понад 120 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесені до переліку Scopus, 20 патентів. Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Читає курси лекцій: «Технологія та устаткування переробки полімерів», «Проектування підприємств з переробки пластмас». Керує підготовкою магістрів.

Напрями наукової діяльності:

 • розвиток адитивних технологій виробництва на основі полімерів та  композитів.
 • розробка технологій біорозкладаних полімерних матеріалів;
 • дослідження особливостей повторної переробки полімерних матеріалів та композитів.

  

Дмитро Сергійович НОВАК, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив  у 2009 КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». Захистив у 2012 році кандидатську дисертацію з теми «Розробка технології одержання струмопровідних поліолефінових композицій». У 2020 році отримав учене звання доцента. Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018 рік).

Має більше 100 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема журналах, внесених до переліку Scopus, 2 патенти. Керує підготовкою магістрів.

Читає лекційні курси: «Полімерні нанотехнології», «Фізико-хімічні властивості та методи їх контролю».

Напрями наукової діяльності:

 • розробка та дослідження властивостей струмопровідних полімерних композиційних матеріалів;
 • комп’ютерні методи дослідження оцінки однорідності розподілу наповнювачів в полімерних композиційних матеріалах;
 • розроблення програмного забезпечення для дослідження полімерних композиційних матеріалів;
 • адитивні технології.

  

Ірина Олександрівна ЛЯШОК, кандидат технічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів». У 2003 році захистила кандидатську дисертацію  з теми: «Механізм попереднього дозрівання лужної целюлози у віскозному виробництві» за спеціальністю «Технологія хімічних волокон». У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри опоряджувального виробництва.

Має понад 80 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесено до переліку Scopus, 2 патенти. Співавтор 16 методичних розробок. Керує підготовкою магістрів.

Читає курси лекцій з дисциплін: «Фізика та хімія полімерів», «Спеціальні технології переробки полімерів», «Спеціальні технології виробництва хімічних волокон».

Напрями наукової діяльності:

 • хімічна технологія волокнистих матеріалів;
 • спеціальні обробки текстильних матеріалів;
 • електроформування волокон;
 • розробка технології виробництва полімерних композицій для отримання гідрогелів.

  

Олександр Олегович СЛЄПЦОВ, кандидат технічних наук, асистент.

У 2011 році закінчив КНУТД за спеціальністю «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів».  У 2017  році захистив кандидатську дисертацію з теми: «Розробка технології отримання функціоналізованих поліолефінів та їх застосування». Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2020 рік).

Має 23 наукові праці в українських та зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесено до переліку Scopus, 14 патентів.

Читає лекційний курс: «Спеціальні технології переробки полімерів».

Напрями наукової діяльності:

 • розробка інноваційних  технологій адитивного виробництва на основі полімерних матеріалів та функціональних композитів;
 • створення та дослідження технологій отримання полімерних композитів мультифункціонального призначення.

  

Вікторія Юріївна КОСТЕНЮКкандидат технічних наук. 

У 2011 році закінчила КНУТД за спеціальністю «Технологія переробки полімерів і композиційних матеріалів».  У 2015  році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Розробка технології одержання та властивості термопластичного крохмалю».

Має 17 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесено до переліку Scopus, 2 патенти.

Напрями наукової діяльності:

 • створення та дослідження нових полімерних композиційних матеріалів на основі термопластичного крохмалю.

  

Наталія Михайлівна РЕЗАНОВА, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон.

Закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості у 1971 році. У 1982 році захистила кандидатську дисертацію. У 1989 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника  за кафедрою  технології хімічних волокон. У 2007 році стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Автор двох монографій, має близько 300 публікацій у фахових виданнях України і за кордоном, з них більше 40 статей у виданнях,  внесених до науково-метричної бази Scopus, отримала  52 патенти на винаходи  й корисні моделі.

Напрями наукової діяльності:

 •  структурна реологія нанонаповнених сумішей полімерів;
 •  модифікація синтетичних волокон шляхом зменшення діаметрів філаментів до   мікро- і      нанорозмірів та введення нанодобавок різної хімічної природи в їх структуру.

  

Максим Костянтинович КОЛЯДА, кандидат технічних наук, асистент.

Закінчив у 2013 році КНУТД за спеціальністю «Технології обробки шкіри та хутра». У 2021 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Створення комплексних екологічно безпечних технологічних процесів переробки колагенвмісних відходів» за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».

Має 27 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесено до  переліку Scopus, 2 патенти.

Викладає дисципліни «Загальна хімічна технологія», «Основи екології», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Напрями наукової діяльності:

 • проблеми ефективної переробки та використання колагенмістких матеріалів;
 • властивості та застосування похідних колагену, отриманих з побічних продуктів переробки риби.

  

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра прикладної екології, технології полімерів  та хімічних волокон розташована в 1-му навчальному корпусі університету і вміщує лекційні аудиторії, аудиторії для лабораторно-практичних занять, науково-дослідні лабораторії, спеціалізовані кабінети та допоміжні приміщення.

Загальна площа приміщень кафедри перевищує 500 м2.

Навчальні  й науково-дослідні лабораторії обладнані сучасною технікою і устаткуванням.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон організована у трьох навчально-наукових лабораторіях різного спрямування.

Наукова діяльність  навчально-наукової лабораторії  перспективних полімерних матеріалів  (науковий керівник проф. Б. М. Савченко) здійснюється в напрямі розробки технологій одержання, модифікації та застосування полімерних сумішей та композиційних матеріалів, зокрема  на основі відновлюваних джерел сировини, вторинної переробки полімерів;  розробки технології адитивного формування.

Наукова діяльність  навчально-наукової лабораторії переробки відходів легкої та хімічної промисловості (науковий керівник проф. В. П. Плаван) здійснюється у напрямі розробки технологій повторного використання і утилізації відходів хімічної і легкої промисловості, регулювання властивостей отриманих полімерних матеріалів та композитів; дослідження властивостей нових композитів на основі відходів волокнистих матеріалів.

Наукова діяльність  навчально-наукової лабораторії  перспективних волокнистих матеріалів (науковий керівник доцент  Ю. О. Будаш) здійснюється в напрямі одержання і модифікації мікроволокон зі спеціальними властивостями; створення нових високо наповнених нанодобавками тонковолокнистих матеріалів та дослідження їх властивостей.

На кафедрі функціонує аспірантура для підготовки докторів філософії за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія».

Наразі на кафедрі ПЕТПХВ здійснюється підготовка  9 аспірантів.

Б. Дебелий, Д. Пушкарьов, Р. Свістильнік, Т. Федорів, Є. Булгаков – науковий керівник проф. Б. М. Савченко;

Н. Тарасенко,  А. Савчук, С. Пристинський, Д.  Кучинська – наукові керівники професори

В. П. Плаван, Ю. О. Будаш.

Завершує роботу над дисертацією  інженер Р. Ш. Іскандаров.

Студентські наукові гуртки

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

«Полімерні технології» (науковий керівник проф. Б. М. Савченко);

«Чисте довкілля – майбутнє країни» (науковий керівник проф. В. П. Плаван);

«Колорування полімерних матеріалів» (науковий керівник доц. І.О. Ляшок).

Засідання наукових гуртків відбувається один раз на місяць у вільний від навчального процесу час.

Участь студентів у роботі наукових гуртків сприяє підвищенню рівня наукової підготовки студентів; забезпечує формування в студентів зацікавлення науковою творчістю, самостійності, внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань. Крім того, це чудова можливість отримати додаткові бали до загального рейтингу, які даються за участь у конференціях, публікацію статей чи тез доповідей, і обов’язково впливають на розмір призначеної стипендії.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 1. Екологія і сталий розвиток суспільства
 2. Загальна хімічна технологія
 3. Основи екології
 4. Процеси та апарати хімічних виробництв
 5. Спеціальні технології переробки полімерів
 6. Теоретичні основи переробки полімерів
 7. Технології 3D – друку
 8. Технологія та устаткування переробки полімерів
 9. Техно-хімічний контроль виробництва полімерних матеріалів
 10. Фізика та хімія полімерів
 11. Інноваційні технології полімерних матеріалів
 12. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 13. Полімерні матеріали медичного призначення
 14. Полімерні нанотехнології
 15. Проєктування підприємств з переробки пластмас
 16. Фізико-хімічні властивості полімерів та методи їх контролю
 17. Функціональні полімерні композити
 18. Нормативно-технічна документація в галузі
 19. Фізичне матеріалознавство полімерів і композиційних матеріалів
Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення навчання охоплює програми курсів дисциплін, що викладають на кафедрі, підручники і посібники, конспекти лекцій і методичні матеріали для виконання лабораторних робіт, самостійного розв’язання задач, опрацювання результатів виконання лабораторних робіт. База методичних вказівок постійно оновлюється з врахуванням нових тенденцій викладання.

Спеціальності

Кафедра є випусковою (профілюючою) і здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія»магістрів за освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів», докторів філософії за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія».

В 2022 році планується вперше провести набір абітурієнтів на здобуття освітніх ступенів:

– «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Екологічний інжиніринг» за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища;

– «магістр» за освітньо-професійною програмою Хімічні технології лікарських засобів і медичних виробів» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Студенти

Кожною групою студентів опікується призначений  викладач. Він ознайомлює здобувачів освіти із нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію освітнього процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти; захищає навчальні інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Для студентів організовуємо культурно-масові заходи, вони регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та галереї. У КНУТД діють творчі гуртки і спортивні секції, у яких зокрема пропагується важливість здорового способу життя, бережне відношення до довкілля. 

 

Перспективи для студентів

Випускники кафедри здобувають ґрунтовні знання та набувають практичних навичок, що дають можливість обіймати бажані посади з перспективою подальшого кар’єрного зростання.

Усебічній підготовці студентів сприяє можливість проходження практики на провідних підприємствах галузі: ВАТ «Укрпластик», завод iм. Антонова, комбінат «Будiндустрiя», Шосткінський завод «Зірка», ТОВ «Карпатнафтохім», Білоцерківський шинний завод, ВАТ «Київгума», ТОВ «Алюпласт Україна», ТОВ «Алеана», ПРАТ «Київський КПК»,ТОВ «КосталУкраїна», ТОВ «К-Текс ЛТД», Броварський завод пластмас, ТОВ «Планета пластик». Ці підприємства запрошують наших випускників на роботу, направляють на навчання своїх співробітників.

За період існування кафедри, підготовлено близько 4000 інженерів-хіміків-технологів. Талановиті випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі. Також випускники кафедри мають можливість продовжити навчання за кордоном.

Випускники

З-поміж випускників кафедри варто відзначити:

В. І. Радченка – працював Міністром внутрішніх справ України, головою СБУ, заст. секретаря Ради Національної безпеки і оборони України.

А. О.  Мокроусова – у різні роки був представником Президента України і головою райдержадміністрації Деснянського району м. Києва, депутатом Верховної Ради України кількох скликань.

П. П. Андрiєнка – колишній керуючий справами Мiнiстерства закордонних справ України, працював консулом у Ростовi-на-Дону, обіймає посаду проректора в Київському національному університеті культури.

В. С.  Мойсюка – працював директором заводу полімерних матеріалів, очолював Центральну Раду профспілки робітників хімічної і нафтової галузі України.

Ю. Т. Турчаненка – працював на Черкаському ВО «Хімволокно», був генеральним директором ВАТ «Черкаське Хімволокно».

В. А. Чередниченка – працював головним технологом ВАТ «Черкаське Хімволокно».

А. А. Лисенка – керував ВО «Чернігівське Хімволокно».

І. М. Даценка – працював головним інженером ВАТ «Чернігівське Хімволокно».

В. М. Ірклея – д.т.н., професор, працював директором Українського НДІ штучних волокон.

В. М. Кривошея – більше 35 років працює на інженерно-технічних і керівних посадах підприємств хімічної промисловості України, к.х.н., директор інституту ВНДІХІМПроект з 1986 р., головний редактор журналу «Упаковка».

Зарубіжне партнерство

Кафедра ПЕТПХВ бере участь у виконанні міжнародних договорів про співробітництво з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами інших країн:

 • Люблінська політехніка (Польща);
 • Каунаський технологічний університет (Литва);
 • Національний науково-дослідний інститут текстилю і шкіри (м. Бухарест, Румунія);
 • Qilu University of Technology Jinan, Shandongprovince (China).

Викладачі та студенти кафедри приймають участь у міжнародних конференціях симпозіумах, зокрема Baltic Polymer Symposium-2016, (Klaipeda, Lithuania, 21–24 Sept. 2016); International Conference of Lithuanian Chemical Society “Chemistry and Chemical Technology” (Vilnius, Lithuania 28–29 Apr. 2016); International Conference “Chemistry, physics and technology of surface” devotedtothe 30th anniversary of the foun ding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine (Kyiv, 17–18 May, 2016); Міжнародна конференція «Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів ТРМ-2016» (Львів, Львівська політехніка, 21–23 вересня 2016); 4th International research and practiceconference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016), Conference Hall of van Franko National University (Lviv, 24–27 August, 2016), Open Readings 2017, 2019 (Vilnius Lithuania), Chemical Fibers and Special Textiles, (Liberec, Czech Republic,11–13 September 2017); 3rd International  Conference  on  Advanced  Polymer  Materials  and  Technologies, APMT-2020, Kyiv, Ukraine, 14–15 April 2020; 16th International Conference of Lithuanian Chemical Society "Chemistry and Chemical Technology 2021"   September 24, 2021, Vilnius, Lithuania; Nanotech / Biotech  France 2021 and joint virtual conferences 23–25 June, 2021; 7th Freiberg Collagen Symposium. 29–30 September 2021.

На базі кафедри Київського національного університету технологій та дизайну раз на 2 роки, проводиться Міжнародна наукова конференція «Перспективні полімерні матеріали та технології» з метою популяризації наукових досягнень у галузі переробки полімерів і хімічних волокон, здобутків кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон і факультету хімічних та біофармацевтичних технологій загалом, для обміну досвідом з представниками споріднених закладів вищої освіти України, наукових установ, підприємств та ділової спільноти, обговорення перспектив розвитку полімерних матеріалів і технологій.