КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА

НІКОЛАЄВА Тетяна Вадимівна

завідувач кафедри, к.т.н., професор, член Спілки дизайнерів України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0367, 1-0371

Телефони для довідок: +38044-256-21-77

e-mail

Положення про кафедру художнього моделювання костюма

Про кафедру
Історія


Спеціальність «Художнє моделювання костюма» була відкрита в Київському технологічному інституті легкої промисловості в 1987році. Кафедру художнього моделювання костюма відкрито в 1992році.

До цього часу фахівців у галузі дизайну одягу готували переважно в Москві. Кафедра ХМК була першою творчою кафедрою в технологічному ВНЗ України.

Першими викладачами та засновниками творчої спеціальності були члени Національної спілки художників України та Спілки дизайнерів України професор Ніколаєва Т.В., доценти Латишева Л.М., Мудра В.М., Шехірєва Н.М., Мамчич О.С., Дорохіна М.В., Смаженко В.С., Шаповал А.Г., Халлієва Р.М. Борисова Л. О., Гула Є. П. та інші.

За період з 1992 року кафедрою ХМК підготовлено більше 700 спеціалістів в галузі художнього моделювання костюма. Серед них такі відомі українські дизайнери як: Тетяна Земскова, Олена Ворожбіт, Лілія Пустовіт, Діана Дорожкіна, Анжела Лисиця, Айна Гассе, Ірина Каравай, Олена Буреніна, Жан Грицфельд, Олексій Каневський, Марія Рева та інші.

З 2004 року кафедра художнього моделювання костюма почала готувати фахівців за спеціалізацією «Дизайн стилю та зачіски», а з 2012 року – за спеціалізацією «Дизайн брендової продукції».

Студенти та випускники кафедри ХМК отримують високий рівень фахової підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

Кафедра ХМК була неодноразово нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, подяками Київської мерії, дипломами Спілок художників та дизайнерів України.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ

кафедри художнього моделювання костюма

МІСІЯ кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері дизайну одягу, брендової продукції, стилю та іміджу,  з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства, розвитку культури та мистецтва в Україні.

ВІЗІЯ розвитку кафедри художнього моделювання костюма – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розвитку культури суспільства, яке базується традиціях національної та світової культури.

ЦІЛІ розвитку кафедри художнього моделювання костюма:

перша – формування інтелектуальної, креативно мислячої еліти суспільства у сфері мистецтва та дизайну. Вона може бути реалізована тільки із залученням найбільш здібних і креативних студентів, що володіють відповідними мистецькими здібностями;

друга – набуття ексклюзивних та високопрофесійних компетентностей за освітньою  програмою: "Дизайн", за напрямами «Дизайн одягу», «Дизайн брендової продукції», «Дизайн стилю та іміджу».

третя – формування та утримування конкурентного статусу кафедри художнього моделювання костюма в підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців у сфері дизайну одягу, брендової продукції, стилю та іміджу.

В узагальненому вигляді головним завданням управління кафедрою кафедри художнього моделювання костюма є гармонізація в різних інтервалах часу впливу зовнішніх процесів з ефективним використанням власних ресурсів для виконання своєї місії та досягнення поставленої мети в напрямку розвитку та вдосконалення вищої освіти в сфері дизайну.

ЗАВДАННЯ управління інноваційним розвитком кафедри  художнього моделювання костюма:

1. Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі на основі формування достойного іміджу Університету (бренду), міжнародної репутації, реалізації Єдиної кредитно–трансферної системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково–дослідної діяльності у світовому культурному просторі.

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі шляхом створення сучасних умов, що забезпечать модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної динаміки результатів освіти, розвитку культури та мистецтва.

3. Створення освітньо–інноваційного та інформаційно–навчального інтерактивного середовища шляхом упровадження сучасних досягнень культури, науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно–комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розробки і впровадження педагогічних інновацій, мистецьких, творчих досягнень.

4. Формування, використання та розвиток на новій інноваційній основі інтегративного потенціалу кафедри художнього моделювання костюма: наукового, кадрового, організаційного та матеріально–технічного забезпечення.

5. Формування інноваційної корпоративної культури кафедри художнього моделювання костюма, основними рисами якої є партисипативна основа взаємодії керівників, викладачів, студентів і батьків, спрямованість на інноваційну діяльність та режим саморозвитку, соціальна підтримка і захист суб’єктів освітнього процесу, розвиток загальної культури та творчих здібностей.

КОНЦЕПЦІЯ  розвитку кафедри художнього моделювання костюма базується на принципах науковості, інноваційності, системності та безперервності освіти, фаховості, творчості,  корпоративного творчого  партнерства та мобільності, дихотомія атрактору впровадження яких втілюється з однієї сторони у адаптивності системи до самозбереження, пристосування, структурної перебудови, перетворення, пристосування до складно структурованих процесів становлення дизайну, з іншого – у дисипативності самоорганізації  як здатності системи самостійно підтримувати та вдосконалювати рівень своєї організації при зміні зовнішніх або внутрішніх умов її існування, збереження її цілісності, підвищення стійкості, забезпечення нормального функціонування. Виходячи з цього, були прийняті такі основні положення.

Положення Концепції розвитку кафедри художнього моделювання костюма КНУТД:

1. Розробка, впровадження та постійне вдосконалення освітньо–професійних програм підготовки фахівців чотирьох освітніх рівнів.

2. Науково–дослідна діяльність в галузі культури та мистецтва професорів та провідних  доцентів кафедри художнього моделювання костюма відносно викладацької є первинною. Важливою складовою є творча робота викладачів.

3. При підготовці фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", кандидатів наук з дизайну (докторів з дизайну), докторів наук, робота викладача має бути спрямована на кінцевий результат – формування у студентів, аспірантів, докторантів компетентностей за існуючими освітніми програмами в сфері дизайну.

4. Студент і викладач – це партнери, які мають співпрацювати протягом усього навчального року з відповідним структуруванням навчальних дисциплін та поточною блочно–модульною діагностикою з можливістю накопичення відповідних кредитів.

5. Широке запровадження індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей та культури.

6. Виховання фахівця з дизайну в умовах суспільства, що базується на розвитку культури та мистецтва, повинно будуватися виключно на підвищенні якості фахівців, яких готує кафедра художнього моделювання костюма, ґрунтуватися на вивченні й запровадженні досвіду світових лідерів вищої дизайнерської освіти, використовувати кращий вітчизняний досвід, історичний культурний та мистецький досвід.

7. Стратегія розвитку світового дизайну, перехід до економіки знань, а отже, до мережних форм синтезу нових знань, диктують підсилення ролі фундаментальної підготовки фахівців.

8. Інтеграція у міжнародний освітній простір характеризується впровадженням механізму студентської та викладацької мобільності, участю студентів в програмах подвійних дипломів за рівнем бакалавр та магістр; участю студентів, аспірантів і викладачів кафедри у програмах кредитної мобільності Еразмус +, ім. Фулбрайта, стипендії Німецької служби академічних обмінів DAAD, стипендії Китайського Уряду, програм обміну UGRAD, навчанням у літніх школах, отриманням індивідуальних грантів.

Кафедра художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем в сфері дизайну, зокрема:

фахівці бакалаврського ступеню: 

 • використання отриманих знань, творчих аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань в сфері дизайнерської діяльності та організації творчого бізнесу 
 •  набуття теоретичних знань, базових й професійних компетентностей, прикладних навичок та умінь в організації дизайну одягу, брендової продукції, стилю та іміджу: 
 • набуття знань, аналітичних, комунікативних, організаційних, управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у створенні та просуванні міжнародних дизайнерських бізнес-проектів;
 • отримання комплексу теоретичних знань щодо особливостей функціонування глобального культурного інтернет-простору, набуття унікальних професійних компетенцій та навичок вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері дизайну;
 • набуття теоретичних знань, базових й професійних компетентностей, прикладних навичок організації виставкової діяльності, проведення презентацій, конкурсів, показів моделей міжнародного рівня;   
 • використання в практичній діяльності отриманих знань щодо системи соціально-культурного середовища, матеріально-технічного та логістичного забезпечення творчих та бізнес-процесів

фахівці магістерського ступеню

 • формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у фахівців, які володіють глибокими знаннями та професійними компетентностями в галузях культури, мистецтва, дизайну та бізнес адміністрування індустрії моди.
 • отримання комплексу знань та професійних компетентностей в галузі менеджменту дизайнерської діяльності, професійних вмінь і навичок щодо ефективного управління та організації дизайн-процесів на малих та середніх підприємствах.
 • формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі проектної дизайнерської  діяльності, що направлені на здобуття знань, вмінь і навичок спрямованих на ефективне управління та організацію творчої діяльності в сфері дизайну.

     фахівці ступеню доктора філософії в сфері дизайну

 • розвиток загальних та фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково–дослідницької та проектно–аналітичної діяльності, науково обґрунтованого консультування в сфері дизайну, виставкової діяльності, торгівлі та культурології і мистецтвознавства, а також викладацької роботи.
Науково-педагогічні працівники

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють навчання студентів спеціальності 022 «Дизайн» (освітня програма «Дизайн (за видами) «Дизайн одягу»») бакалаврської та магістерської підготовки:

 • художнє моделювання костюма (бакалавр, магістр);
 • дизайн стилю та зачіски (бакалавр);
 • художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма (магістр);
 • дизайн брендової продукції (бакалавр, магістр).

На кафедрі працюють 15 викладачів, серед яких 4 професора, 10 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистенти. У складі кафедри троє викладачів мають ступінь доктор мистецтвознавства, 5 викладачів мають науковий ступінь кандидата технічних наук, та кандидата мистецтвознавства або є аспірантами та здобувачами за спеціальністю 17.00.07 – дизайн.

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами Національної спілки художників України та Спільки дизайнерів України – 12 викладачів кафедри. За визначні успіхи у творчій та науково-педагогічній роботі присвоєно почесне звання «Доцент КНУТД» (доц. Смаженко В.С., доц. Шаповал А.Г.).  

Найбільше представництво викладачів кафедри серед членів Спілки дизайнерів України: проф. Ніколаєва Т.В., проф. Кротова Т. Ф., проф. Чупріна Н. В., проф. Колосніченко О. В., доц. Ніколаєва Т. І., доц. Кудрявцева Н.І., доц. Давиденко І.В., доц. Гайова І. Л., доц. Кокоріна Г.В., доц. Баранова А.І. А завідувач кафедри професор Ніколаєва Т.В., є членом правління цієї Спілки. Колосніченко О.В. є членом Національної спілки художників України,  Шафранська Т.В. є Членом національної спілки письменників України.

Викладачами кафедри захищено 8 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів: доц. Кокоріна Г.В., доц. Колосніченко О.В., доц. Ніколаєва Т.І., Чупріна Н. В., Луцкер Т.В., за спеціальністю 17.00.07 – дизайн Паранько Н.П. та дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 «Мистецтвознавство» (проф. Чупріна Н. В., проф. Колосніченко О. В.)

 

НІКОЛАЄВА Тетяна Вадимівна, к.т.н., професор, завідувач кафедри. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КТІЛП, конструктор-модельєр. Член Спілки дизайнерів України з 1989р. Член науково-методичної комісії з дизайну Міністерства освіти и науки України. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: Основи формоутворення та проектування», «Комплексне дизайн-проектування», «Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами діяльності)», «Загальна теорія формоутворення».

 

КРОТОВА Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор.

Освіта: КНУКіМ, магістр дизайну; ЛНАМ, докторантура – декоративне і прикладне мистецтво. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)»,  «Індустрія моди», «Модні тренди», «Історія мистецтв (за видами дизайну)», «Актуальні тенденції моди».

 

ЧУПРІНА Наталія Владиславівна, доктор мистецтвознавства, професор. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, художник-модельєр. Член Спілки дизайнерів України. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Художнє проектування (за фаховим спрямуванням)», «Проектування костюма та іміджелогія», «Сучасні-технології дизайн-діяльності (за видами діяльності)».

 

КОЛОСНІЧЕНКО Олена Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор. Член Спілки дизайнерів УкраїниЧлен Спілки художників  України.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Член Спілки дизайнерів України. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Передпроектний та проектний аналіз в дизайні», «Основи формоутворення та художнього проектування костюма»дизайні», «Основи композиції та кольорознавство».

 

НІКОЛАЄВА Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент. Член Cпілки дизайнерів України.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2004 р. за спеціальністю «Дизайн», отримала кваліфікацію магістра з дизайну.

У2013 р. захистила дисертацію. У 2015 отримала вчене звання доцента. Викладає дисципліни - «Основи формоутворення та проектування», «Комплексне  дизайн-проектування (за видами дизайну)», «Художнє проектування (за фаховим спрямуванням)», «Проектування та іміджелогія» «Pre-project and project analysis», «Structure base», «Art and material culture». Учасник міжнародних проектів з академічної мобільності КНУТД, керівних наукових та творчих студентських робіт, поданих на конкурси, олімпіади, виставки міжнародного та всеукраїнського рівня.

КОКОРІНА Галина Василівна, к.т.н., доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, 1980 р., конструктор; Українська академія мистецтв, 1994 р., мистецтвознавець. Член Спілки дизайнерів України. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Історія мистецтв», «Індустрія моди», «Художня та матеріальна культура (за видами дизайну)».

 

ЛУЦКЕР Тетяна Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, 2001 р. Отримала кваліфікацію: інженер-конструктор-технолог. В 2001 р. закінчила інститут післядипломної освіти КНУТД за спеціальністю «фінансист». Профіль навчальної роботи «Промислове виробництво виробів», «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення виробів».

 

ШАПОВАЛ Анатолій Григорович, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: УПІ ім. І. Федорова, кафедра книжної графіки, художник-графік, КНУТД, магістр з дизайну. Член Спілки дизайнерів України. Має почесне звання доцента КНУТД. Викладає дисципліни: «Проектна  графіка   костюма та фірмовий стиль», «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Декоративне мистецтво».

 

КУДРЯВЦЕВА Надія Іллівна, доцент. Член Спілки дизайнерів України. Член Європейської кіноакадемії EFA.

Освіта: ДАЛПУ, художник-модельєр. Член Спілки дизайнерів України. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Проектування костюма та іміджелогія», «Художнє проектування (за фаховим спрямуванням)», «Основи художнього проектування».

 

ДАВИДЕНКО Ірина Володимирівна, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КТІЛП, конструктор-технолог. Член Спілки дизайнерів України. Викладає дисципліни: «Виконання проекту в матеріалі (за видами дизайну)», «Дизайн-проектування та моделювання форми костюма», «Дизайн-проектування костюма».

 

ГАЙОВА Інна Лаврентіївна, старший викладач, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, дизайнер-художник-модельєр. Член Спілки дизайнерів України. Викладає дисципліни: «Декоративні техніки в дизайні», «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Проектування та імеджиологія».

 

БАТРАК Вадим Станіславович, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, дизайнер-художник-модельєр. Викладає дисципліни: «Графічний дизайн в проектуванні виробів», «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Проектна графіка».

 

БАРАНОВА Алла Ігорівна, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Викладає дисципліни: «Виконання проекту в матеріалі (за видами дизайну)», «Основи формоутворення та проектування», «Комплексний дизайн-проектування».

 

МИХАЙЛЮК Ольга Юріївна, ст. викладач. Член Спілки дизайнерів України. 

Освіта: КНУТД, дизайнер-художник-модельєр. Викладає дисципліни: «Моделювання та художнє оздоблення виробів», «Дизайн-проектування та моделювання форми костюма», «Виконання проекту в матеріалі (за видами дизайну)». Аспірант кафедри.

 

ПАРАНЬКО Надія Петрівна, кадидат мистецтвознавства, ст. викладач. Член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, дизайнер-художник-модельєр. Викладає дисципліни «Дизайн-проектування та моделювання форми костюма», «Основи композиції та кольорознавства».

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Матеріально-технічна база кафедри постійно розвивається та оновлюється. На кафедрі функціонують арт-студії, дизайн-студії, студії-лабораторії, навчально-творчі майстерні, науково-творчі лабораторії та дизайн-студія стилю та зачіски, зокрема:

 • 1-0348 - Навчально-науково лабораторія з формоутворення костюма та декоративної пластики;
 • 1-0368 - Творча Арт-лабораторія з формоутворення та проектування костюма;
 • 1-0366 - Творча дизайн-лабораторія з вивчення та реконструкції історичного костюма;
 • 1-0369 - Навчально-творча майстерня  «Арт-студія з композиції та кольорознавства»;
 • 1-0369а - Творча студія-лабораторія з комплексного дизайн-проектування;
 • 1-0366а - Навчально-творча майстерня «Арт-студія з композиції та кольорознавства»;
 • 1-0428 - Навчально-творча майстерня «Дизайн-студія з художнього проектування (за фаховим спрямуванням) та проектної графіки»;
 • 1-0277 - Навчально-творча майстерня «Арт-студія з дизайн-графіки та проектної графіки»;
 • 1-0364 - Навчально-творча майстерня «Дизайн-студія з розробки перспективних колекцій одягу»;
 • 1-0307 - Дизайн-студія з реконструкції історичного та національного костюма;
 • Дизайн-студія стилю та зачіски.

В навчально-творчих майстернях «Дизайн-студія з проектування та художнього проектування (за фаховим спрямуванням)» та «Арт-лабораторія з формоутворення та проектування костюма» студенти виконують творчі розробки до міжнародних та всеукраїнських конкурсів дизайнерів одягу, виготовляють та опрацьовують творчі колекції перспективних моделей костюма (керівники – доценти Кудрявцева Н.І., Чупріна Н.В., Ніколаєва Т.І.).

В науково-творчій дизайн-лабораторії з вивчення та реконструкції історичного костюма, під керівництвом к.т.н. доцента Кокоріної Г.В. та доцентів Давиденко І.В., Баранової А.І. студенти проводять дослідження історіографії форм костюма та виконують творчі розробки моделей реконструйованого історичного та народного костюма.

В навчально-творчих майстернях «Арт-студія з дизайн-графіки та проектної графіки» та «Дизайн-студія з розробки та художнього моделювання фірмового стилю» студенти кафедри, очолювані керівниками – доцентами Смаженко В.С., Шаповалом А.Г., Батрак В.С.  втілюють проектну практику знання про науково-практичні методи реалізації творчої інформації в комплексних дизайн-проектах, удосконалюють володіння принципами візуалізації творчих проектів засобами дизайн-графіки, проектної графіки та розробки фірмового стилю для просування власних творчих рішень.

Творчі перспективні розробки в галузі дизайну стилю, іміджу, зачісок та макіяжу, підготовку до всеукраїнських та міжнародних конкурсів з перукарського мистецтва студенти кафедри мають можливість здійснювати в дизайн-студії стилю та зачіски (керівники – доценти Кудрявцева Н.І.).

Для підготовки фахівців з художнього моделювання костюма, дизайну брендової продукції, а також з дизайну стилю та зачіски, на кафедрі широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. При проведенні лекцій все ширше застосовуються мультимедійні засоби, а практичні заняття, особливо з фахово-орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану (керівники – доценти Смаженко В.С., Шаповал А.Г., Батрак В.С.).

Наукова діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано мистецьку школу  «Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу»,  в межах якої проводиться вивчення закономірностей функціонування моди формоутворення перспективних форм костюма та розвитку систем сучасної моди (Науковий керівник – к.т.н., професор Ніколаєва Т. В.).

Мистецька школа кафедри працює в напрямку досліджень і вдосконалення процесу дизайн-проектування нового асортименту одягу, тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій та методик реконструкції історичного та народного одягу (Наукові керівники – проф. Кротова Т. Ф., проф. Колосніченко О. В., проф. Чупріна Н. В.).

На основі проведених наукових досліджень кафедрою виконано цілий ряд проектних дизайнерських розробок фірмового, професійного та видовищного костюма за замовленнями Укрзалізниці, Прикордонної служби України, Митної служби України, готелів, ресторанів, кіно, телебачення, театрів та інших музичних колективів та закладів організацій.

Головними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • Вивчення тектонічної структури історичного, сучасного та народного костюма (проф. Ніколаєва Т.В., доц. Баранова А.І., доц Ніколаєва Т.І.)
 • Прогнозування розвитку моди та форми костюма (проф., Чупріна Н.В., проф. Кротова Т.Ф., доц. Кудрявцева Н.І.)
 • Біонічне формоутворення костюма (проф. Ніколаєва Т.В., доц. Ніколаєва Т.І., Гайова І, Л )
 • Проблеми використання форми та кольору у побудові колекцій сучасного одягу (проф. Колосніченко О.В., доц. Гайова І.Л.,)
 • Історичні аспекти формування історичного та народного одягу (доц. Кокоріна Г.В., доц Давиденко І.В, доц. Кудрявцева Н.І.)
 • Проблеми реконструкції історичного та народного одягу (доц. Кокоріна Г.В., доц. Давиденко І.В., доц. Баранова А.І.)
 • Аналіз проблем  графічного формоутворення  композиції костюма (проф.  Чупріна Н.В., доц. Смаженко В.С., доц. Шаповал А.Г.)
 • Розробка одягу спеціального призначення (проф. Колосніченко О.В., асп. Шафранська Т.В.)
 • Сучасні технології дизайн-діяльності (проф. Чупріна Н.В., доц. Ніколаєва Т.І., ст. виклад. Паранько Н.П.)

За роки активного розвитку кафедри художнього моделювання костюма науково-педагогічними працівниками виконано наукові дослідження та за їх результатами захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, кандидата мистецтвознавства та доктора мистецтвознавства за такими темами:

 • Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу (доц. Чупріна Н.В.)
 • Удосконалення процесу проектування верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен (ас. Кисельова К.О.)
 • Вдосконалення процесу проектування канонічного одягу складової форми (ас. Малиновський В.І.)
 • Розробка процесу реконструкції українського історичного чоловічого костюма (доц. Кокоріна Г.В.)
 • Удосконалення дизайн-ергономічного проектування теплозахисного спецодягу (доц. Колосніченко О.В.)
 • Удосконалення методу художнього конструювання дитячого одягу на основі біонічних принципів формоутворення (доц. Ніколаєва Т.І.)

 

Результати наукових досліджень, оприлюднені під час захисту дисертацій, покладені в основу науково-дослідної роботи кафедри, із залученням студентів (що має розвиток в розробці курсових робіт та дипломних робіт магістра з дизайну).

Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну наукову діяльність в межах наукового напряму, затвердженого Вченою Радою КНУТД «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика екології та систем життєзабезпечення людини» (науковий керівник – д.т.н., професор, декан факультету дизайну Колосніченко М.В.). 

В квітні 2018 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбулось засідання платформи №2 «Тенденції розвитку арт і фешн-дизайну», в рамках Міжнародної конференції «Актуальні проблеми дизайну». В роботі платформи брали участь більше 40 учасників з провідних освітніх закладів України та зарубіжжя в галузі дизайну.

Тематика доповідей була визнана актуальною та цікавою. З великим інтересом аудиторія сприйняла доповіді д.т.н., професора О.Чепелюк (Херсонський національний технічний університет), М. Кисіль (Харківська державна академія дизайну і мистецтв), М.Костельної (Університет економіки та права «Крок»), Н.Кудрявцевої та Г.Кокоріної (КНУТД), І. Гайової (КНУТД) та інш. В квітні 2019 року проведено 2-гу «Міжнародну конференцію «Актуальні проблеми дизайну» (в режимі он-лайн) в режимі он-лайн». В роботі конференцій прийняли участь з доповідями 15 викладачів кафедри. За матеріалами конференції видано Збірник наукових праць та монографію «Дизайн одягу в полікультурному просторі».

 

 

 

З досвідом роботи кафедри художнього моделювання костюма КНУТД, в зв'язку із 30-річчям відкриття підготовки фахівців в галузі дизайну та 25- річчям кафедри, ознайомила  учасників конференції завідувач кафедри ХМК КНУТД, професор Т.Ніколаєва.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі художнього моделювання костюма викладаються дисципліни, які складають повний цикл фахової підготовки дизайнерів в галузі художнього моделювання костюма, дизайну брендової продукції та дизайну стилю та зачіски. Це як фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни, так і дисципліни вибору навчального закладу за напрямом підготовки фахівців, а також дисципліни вільного вибору студентів.

Зокрема, на кафедрі ведеться викладання таких дисциплін:

 1. Виконання проекту в матеріалі
 2. Графічний дизайн в проектуванні виробів
 3. Декоративне мистецтво
 4. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 5. Дизайн-проектування костюма
 6. Дизайн-проектування та моделювання форми костюма
 7. Інноваційні технології
 8. Історія мистецтва та матеріальної культури (за видами дизайну)
 9. Композиція костюму
 10. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 11. Моделювання та художнє оздоблення виробів
 12. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 13. Основи формоутворення та проектування
 14. Основи художнього проектування
 15. Передпроектний і проектний аналіз в дизайні (за видами дизайну)
 16. Прикладна графіка
 17. Проектна графіка костюма та фірмовий стиль
 18. Проектування костюма та іміджелогія
 19. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами діяльності)
 20. Художнє моделювання зачіски
 21. Художнє проектування (за фаховим спрямуванням)
 22. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано більше 300 науково-методичних видань, 52 конспекти лекцій ( в тому числі на електронних носіях), більше 25 навчальних посібників за спеціальністю «Дизайн» (в тому числі на електронних носіях), 3 монографії.

Методична робота науково-педагогічних працівників кафедри проводиться за такими напрямами:

 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) відповідно до вимог вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі при підготовці фахівців-дизайнерів в галузі художнього моделювання костюма, дизайну брендової продукції та дизайну стилю та зачіски;
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та освітній процес;
 • введення у навчальну практику комплексу заходів із створення нових якісно удосконалених навчальних програм;
 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних технологій навчання;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню.

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано більше 30 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, монографій за напрямом наукової та творчої діяльності, серед яких найбільш значущими можна вважати:

 1. Ніколаєва Т.В. Основи теорії формоутворення костюма: навч.посібник / Т.В. Ніколаєва, Н.В. Чупріна. – К.: КНУТД, 2004. – 156 с.
 2. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма: навч.посібник (друге видання) / Т.В. Ніколаєва. – К.: Арістей, 2008. – 340 с.
 3. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма: навч.посібник (видання третє, доповнене) / Т.В. Ніколаєва. – К.: Арістей, 2011. – 376 с.
 4. Чупріна Н.В. Методологія сучасних наукових досліджень: навч.посібник / Н.В. Чупріна. – К.: КНУТД, 2009. – 245 с.
 5. Чупріна Н.В. Прогнозування формоутворення як етап художнього проектування костюма: монографія / Н.В. Чупріна. – К.: КНУТД, 2010. – 180 с.
 6. Мамчич О.С. Проектирование и творческий источник: навч.-метод.пос.для іноз.студ. ВНЗ / О.С. Мамчич. – К.: КНУТД, 2010. –  99 с.
 7. Мамчич О.С. Візуалізація образу та проектування костюма в різних художніх системах: навч.-метод.посібник для студ. ВНЗ / О.С. Мамчич, П.В. Гаркін. – К.: КНУТД, 2011. – 45 с.
 8. Чупріна Н.В. Методологія сучасних наукових досліджень з дизайну: навч.посібник / Н.В. Чупріна. – К.: КНУТД, 2011. – 265 с.
 9. Чупріна Н.В. Спецдисципліна за напрямом наукового дослідження: навч.посібник / Н.В. Чупріна. – К.: КНУТД, 2011. – 265 с.
 10. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія/ М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та інш. – Київ.: КНУТД, 2020. – 268 с.
 11. Кокоріна Г.В. Чоловічий костюм в Україні XVII-XIX століть. Методи практичної реконструкції: монографія – Київ.: КНУТД, 2019. – 140 с.

 

Спеціальністі. Освітні програми та спеціалізації

Кафедра художнього моделювання костюма є випусковою за напрямом підготовки «Дизайн» (для бакалаврів) та за спеціальністю «Дизайн (за видами) (для магістрів), з 2016 року запроваджено підготовку фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво»), з 2019 року – за освітньою програмою «Дизайн одягу».

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки) за освітньою програмою «Дизайн одягу», за такими спеціалізаціями: 

 • художнє моделювання костюма (бакалавр, магістр), 
 • дизайн брендової продукції (бакалавр, магістр),
 • художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма (магістр).

 Підготовка фахівців вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» здійснюється за освітніми ступенями, з набуттям такої кваліфікації:

Освітня програма:

Дизайн (за видами)

Освітній ступінь:

бакалавр мистецтва

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

4 семестри (2 роки)

6 семестрів (3 роки)

Кредити ECTS:

240

180

180

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в різних сферах дизайну (з різними об’єктами  професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом:

знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’ємно-просторового виробу, комплексного об'єкту дизайну або дизайн-проекту

Програмні результати навчання:

 1. Базові знання та розуміння художньо-естетичних та конструктивно-ергономічних аспектів сприйняття об’єктів дизайну складних структурних побудов
 2. Базові уявлення про конфекціювання та маркетинг як основу споживчої потреби на об'єкти та предмети дизайну
 3. Базові уявлення про основні та додаткові складові проектування
 4. Базові уявлення про системність проектування об'єктів дизайну, особливості дизайн-проектування окремих об'єктів та їх комплексів
 5. Вільне володіння прийомами академічного рисунку, законами, правилами та прийомами зображення об'ємно-просторової форми у реальній та віртуальній площинах
 6. Вільне володіння прийомами представлення просторової пластики у віртуальній та реальній площинах
 7. Володіння базовими знаннями та методами організації проектно-графічного середовища, характеристиками матеріалів та інструментів, а також особливостями різних графічних засобів
 8. Володіння засобами аналізу історичних тенденцій та сучасних проблем розвитку дизайну, прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження проектних новацій
 9. Володіння методами аналізу факторів впливу на формування художніх та проектних напрямів
 10. Здійснення оптимального вибору інструментів та пристосувань для виконання різних видів проектних робіт, враховуючи індивідуальні аспекти проектного завдання,
 11. Здатність до диференціації ситуацій в комплексному дизайн-проектуванні з позицій ергодизайнерського підходу
 12. Здатність використання графічно-просторової мови, яка сформувалась на основі всього проектного досвіду людства та останніх здобутків комп'ютерних технологій в художньому проектуванні та проектній графіці
 13. Здатність до визначення факторів впливу властивостей різних матеріалів на роботу з формою
 14. Знання вимог до розробки знакових систем, комбінаторних методів формоутворення з метою розробки візуально-інформаційних проектів
 15. Сучасні уявлення про методи моделювання в системі дизайну
 16. Швидке і чітке виконання проектного завдання за допомогою різноманітних комп'ютерних технологій

 

Освітня програма:

Дизайн (за видами)

Освітній ступінь:

Магістр з дизайну

Період навчання:

3 семестри 1 рік 6 місяців)

4 семестри (2 роки)

Кредити ECTS:

90

120

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі дизайну ( з різними об’єктами професійної діяльності) та проектної діяльності, що направлені на здобуття студентом: здатності володіти методами змістового та соціального наповнення проекту проектними методиками теоретичної та практичної роботи, сутністю евристичних методів творчості, змістом етапів ескізної та проектної діяльності, вимогами до проектування багаторівневих комплексів

Програмні результати навчання:

 1. Вміти самостійно здійснювати характеристику та аналіз особливостей та напрямів проектно-дослідної діяльності в галузі розвитку теорії та практики дизайну
 2. Вміти впроваджувати результати роботи над інформаційно-дослідницьким матеріалом комплексного проектного дослідження достатніми засобами
 3. Вміти застосовувати методику науково-проектного аналізу в дизайнерській діяльності
 4. Вміти обирати та обґрунтовувати використання певної методологічної основи передпроектного дослідження згідно поставленої проектної задачі
 5. Вміти структуризувати підґрунтя проектування дизайн-обєктів складних структурних побудов на базі дослідження соціального замовлення та проектного завдання
 6. Володіти навичками аргументовано формувати та обґрунтувати актуальність та сутність концепції проектування конкретного дизайн-об'єкта
 7. Володіти навичками переосмислення наявних та створення нових професійних практик побудови об’єктів дизайну
 8. Здатність до організації методично раціональних робіт на різних фазах проектування
 9. Здатність застосовувати комплексний підхід при вирішенні концептуальних задач проектування
 10. Здатність застосовувати теоретичні знання при виконанні конкретних практичних завдань проектування
 11. Здатність розробки проектного завдання і мети, та їх експлікації, як ряду проектних завдань у створенні нових об'єктів дизайну
 12. Знання вимог до промислового впровадження розроблених дизайн-об'єктів
 13. Знання та здатність раціонального використання в професійній діяльності базових уявлень про існуючі матеріали та інструменти для дизайну, сучасних інформаційних технологій тощо
 14. Самостійно вирішувати завдання системного підходу до розробки та реалізації дизайн-об'єктів складних структурних побудов
 15. Синтез проектних рішень на основі впровадження результатів передпроектного аналізу
 16. Створення оригінал-макетів синтетичних об'єктів дизайну як кінцевого дизайнерського продукту
 17. Участь в організації, проведенні та впровадженні результатів дослідного процесу

Студенти

На кафедрі художнього моделювання костюма навчається біля 200 студентів денної та майже 50 студентів заочної форм навчання громадяни України та інших країн.

В процесі навчання студенти кафедри виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах художників-модельєрів та дизайнерів одягу та міжнародних конкурсах з перукарського мистецтва, де постійно виборюють призові нагороди. 

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 • «In Vogue Vilnius» (м. Вільнюс, Литва)
 • «Les Etioiles De La Mode» (м. Льєж, Бельгія)
 • «Smirnoff International Fashion Awards» (м. Лодон, Великобританія)
 • «Адмиралтейская игла» (м. Санкт-Петербург, Росія)
 • «Асамблея моды» (м. Москва, Росія)
 • «Асамблея неукротимой моды» (м. Вільнюс, Литва) 
 • «Кремлевские звезды» (м. Москва, Росія)
 • «Кришталевий силует» (м. Київ)
 • «Перлини сезону» (м. Херсон)
 • «Золота нитка» (м.Познань, Польща)
 •  «Печерські каштани» (м. Київ)
 •  «Сузір’я «Каштан» (м. Київ)
 • «Чарівна голка» (м. Київ)
 • «Золота амфора» (м.Софія, Болгарія)
 • Ukrainian fashion week
 • Міжнародна виставка «Київ-Фешн»
 • «Подиум» (м. Шахти, Росія)
 • «Русский силуэт» (м.Москва, Росія) та багато інш.
 • «Сезони моди - Погляд у майбутнє» (м.Київ)

За останні 10 років їхні творчі розробки отримали більше 600 нагород різного рівня, серед яких – 25 Гран-прі.

Крім того, протягом останніх років студенти кафедри художнього моделювання костюма – майбутні дизайнери костюма стилю, іміджу та брендової продукції, є постійними учасниками Міжнародних фестивалів «Kyiv-Fashion» та  UFW (Ukrainian Fashion Week).

Перспективи для студентів

Під час навчання в Університеті студенти оволодівають знаннями в галузі художнього моделювання костюма, трикотажних виробів, взуття та виробів із шкіри, видовищного костюма, фірмового стилю та сувенірно-рекламних виробів, дизайну зачісок та створення іміджу, реклами, комп`ютерної графіки, батіку, художнього ткацтва. Студенти знайомляться з основами передпроектного та проектного аналізу, та сучасних технологій творчої діяльності в галузі дизайну, оволодівають сучасними методиками наукових досліджень. 

В освітньому процесі активно застосовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки швейного обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри отримують знання як в рамках загально університетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які розробляються провідними викладачами та дизайнерами, і постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів різних напрямів проектної діяльності.

В результаті навчання студенти кафедри мають можливість набути таких професійних якостей та здатностей, які стануть їм у нагоді в роботі дизайнера-художника-модельєра або магістра з дизайну:

 • формування та розвиток сучасних та перспективних стильових напрямків моди в художньому моделюванні, костюма, іміджу та брендових виробів;
 • створення дизайн-проектів костюма різного призначення та стильового рішення;
 • виконання різних видів проектних робіт та презентації дизайн-проектів костюма, а також образних рішень іміджу та брендової продукції;
 • на основі аналізу сучасних тенденцій моди в костюмі, розробка гармонійного індивідуального образу, із застосуванням складових елементів стилю та іміджу;
 • на основі знань про методи реалізації та презентації творчої інформації в дизайн-проектах, впровадження принципів підготовки графічної частини дизайн-проекту засобами комп’ютерної графіки та фотографіки;
 • вирішення творчих завдань з розробки фірмового стилю до дизайн-проектів костюма, іміджу, брендової продукції або для власної професійної діяльності.

Студенти кафедри художнього моделювання костюма, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» за осітньою програмою «Дизайн (за видами), спеціалізаціями «художнє моделювання костюма», «дизайн брендової продукції» та «дизайн стилю та зачіски» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за спеціалізаціями магістерської підготовки «художнє моделювання костюма», «дизайн брендової продукції» та «художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за однією з названих програм підготовки магістра.

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.). 

Викладачами кафедри художнього моделювання костюма, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

Студенти кафедри художнього моделювання костюма мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

Студентські гуртки

Під час навчання студенти кафедри художнього моделювання костюма, під керівництвом викладачів, виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі організовано та успішно діють студентські наукові та творчі гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

Серед найбільш значущих напрямів діяльності студентів у науково-творчих гуртках необхідно виділити такі з них:

1. Наукові аспекти дизайнерської діяльності в індустрії моди (керівник – к.т.н., доцент Чупріна Н.В.). Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка можна назвати:
 • прогнозування структури як етап передпроектних робіт в індустрії моди;
 • основні чинники дизайнерської розробки сучасного одягу в умовах індустрії моди;
 • асоціативні методи пошуку творчих рішень в дизайні костюма;
 • розробка науково обґрунтованого дизайн-проекту сучасного одягу в індустрії моди.

 

2. Реконструкція історичного та етнографічного костюма в розвитку матеріальної культури (керівники – к.т.н., доцент Кокоріна Г.В., доценти Давиденко І.В., Пашковська Т.А., доцент Баранова А.І.). Серед основних сфер діяльності студентського гуртка необхідно виділити:
 • проведення тематичних костюмних виставок сумісно з музеями Києва та України;
 • дослідження історії української моди радянського періоду: реконструкція, виставки, публікації;
 • проведення майстер-класів з питань моди та дизайну костюма;
 • реконструкція національного костюма України: реконструкція, виставки, публікації;
 • створення виставки «Традиція і мода» з дисципліни «Художня та матеріальна культура» та її експозиція в музеї історії КНУТД.

 

3. Розробка творчих колекцій костюма (керівники – доценти Кудрявцева Н.І.,Чупріна Н.В., Ніколаєва Т.І.). Основними аспектами розкриття тематики студентського гуртка є:
 • опис та систематизація характерних функціонально-образних властивостей сучасних тенденцій індустрії моди;
 • визначення та опис типу споживача та його проектного образу в концепції розробки асортименту костюма;
 • розробка творчих та робочих ескізів костюма для обраного типу споживача колекції костюма;
 • виготовлення колекції сучасних моделей одягу за результатами дослідження теми-першоджерела та сучасних тенденцій моди;
 • розробка принципів презентації колекції моделей костюма (на різноманітних фестивалях одягу та конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів одягу всеукраїнського та міжнародного масштабу).
Випускники

Серед випускників кафедри художнього моделювання костюма провідні дизайнери України в галузі проектування та художнього моделювання одягу, зокрема:

Діана Дорожкіна, дизайнер «Модного дому Діани Дорожкіної», випускниця 2000 року. Творчі здібності модельєра відзначені на числених вітчизняних та зарубіжних конкурсах – вона здобула Гран-прі «Молоді зірки моди» (м.Льєж, Бельгія, 2000), «Кришталевий силует» (м.Київ, 2003), «Конкурс круїзних колекцій «10х10» (2004) та інш. Єдиний український дизайнер, прийнятий до Асоціації Високої моди Росії (2005). Покази її колекцій, в основі яких лежать вечірні туалети і корсети, одяг з хутра і шкіри, неодноразово проходили в Європі та США. 
Айна Гассе, головний дизайнер дизайн-студії «Айна Гассе», випускниця 2000 року. В тому ж році створила першу колекцію, представлену в рамках українських «Сезонів моди» а вже у квітні 2008 року презентувала в Мілані нову колекцію сезону осінь-зима 2008/09. У січні-лютому 2009 року торгова марка «Aina Gasse» демонструвала промислову колекцію сезону осінь-зима 2009/10 для байєрів на тижні прет-а-порте а Парижі та Milanovendemoda в Мілані. Серед наступних звершень дизайнера – створення власної фабрики і мережі бутиків, вихід продукції з її трендом на європейський ринок.
Тетяна Земскова, Олена Ворожбит, відомі українські дизайнери, засновники бренду «Земскова/Ворожбит», випускниці 1992 року.  В 1994 р., після першого значного показу колекції одягу в рамках програми «Культура України», їх роботи були відібрані для експонування в музеї моди м. Тулуза (Франція), де представлені до сьогодні. З 1997 р. дизайнери працюють над власною торговою маркою "V&Z", під егідою якої з того часу й презентують свої колекції. З того ж року щорічно представляють по дві колекції костюма на подіумі UFW (Ukrainian Fashion Week). Відтоді дизайнерський дует зі стабільним успіхом презентує свої колекції на багатьох фестивалях моди та дизайнерських конкурсах Києва, Москви, Санкт-Петербурга, країн Балтії та Європи.
Анжела Лисиця, провідний український стиліст, випускниця 1992 року. Її творчі роботи відомі багатьом за новорічними телевізійними мюзиклами «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Фігаро», «Попелюшка», «Сорочинський ярмарок» тощо. Під час навчання на кафедрі художнього моделювання костюма співпрацювала з французьким журналом ІТРТ, брала участь та ставала лауреатом численних студентських професійних конкурсів та фестивалів у галузі дизайну костюма. Після закінчення інституту працювала у Франції та київському Будинку трикотажних моделей. В той же час представила свою першу повноцінну авторську колекцію на перших «Сезонах моди», після чого у неї з’явились перші постійні клієнти. Зараз – дизайнер власної студії-ательє.
Олена Буреніна, молодий український дизайнер, випускниця 2008 року.  У 2006 році, будучи студенткою кафедри художнього моделювання костюма, стає переможцем конкурсу «Сезони моди – Погляд у майбутнє», а в 2007 – представила велику авторську колекцію в рамках UFW (Ukrainian Fashion Week). У 2009 році стала переможцем телевізійного проекту-конкурсу молодих дизайнерів "ПроFashion". Зараз активно розвиває власну торгову марку.
Маша Рева, молодий український дизайнер, випускниця 2010 року. Переможець конкурсів молодих дизайнерів одягу Bazaar Fashion Forward-2010. Проходила стажування в Нью-Йорку, у культового дизайнера Вальтера ван Бейрендонка. Наступний етап розвитку творчої кар’єри – навчання у найпрестижнішій світовій школі моди – школі Святого Мартіна. Активно розвиває власну творчу марку.
Жан Грицфельд один з топових українських дизайнерів. У його наряди одягаються більшість вітчизняних зірок, а його колекції завжди зухвалі, сміливі і екстравагантні.

Зарубіжне партнерство

З 2001 року на огляді дизайнерських шкіл України кафедра художнього моделювання костюма КНУТД була визнана найкращою в цій галузі, і з того часу не покидає провідного місця в дизайнерській освіті в Україні.

Кафедра активно розвиває міжнародне партнерство із зарубіжним навчальними закладам та організаціями в галузі моди та дизайну. В рамках окремих проектів зарубіжного партнерства кафедра співпрацює з усіма спорідненими вищими навчальними закладами України, а також з ВНЗ Росії, Болгарії, Польші, Словаччини, Казахстана, Франції та Італії.

Крім того, кафедра підтримує міжнародні зв’язки з суміжними за напрямом фахової підготовки фахівців вищими навчальними закладами країн СНД та далекого зарубіжжя – Росія, Литва, Молдова, Білорусь, Грузія, Таджикистан, Болгарія, Польща, Чехія, Великобританія, Китай, Іран тощо.

За дистанційною формою навчання в 2012 році по кафедрі художнього моделювання підготовлено групу студентів-магістрів (в кількості 10 осіб) для Казахстану та Китаю.

Вже більше 10 років на кафедрі ведеться підготовка студентів з Китаю. Випускники кафедри активно працюють в найбільш відомих та престижних Будинках моди, фірмах та навчальних закладах зарубіжжя. З 2018 року проводиться дистанційна підготовка студентів в коледжі м. Цілу, Китай.

Кафедра художнього моделювання костюма має звання міжнародної кафедри та отримала сертифікат Міжнародної академії «Платон» на право здійснення освітянської діяльності в галузі художнього моделювання костюма на міжнародному рівні, завдяки чому має можливість поширювати свої здобутки у сфері творчої та освітянської діяльності за межами України.

Кафедра має договори про творче співробітництво в галузі обміну студентами для участі у творчих конкурсах та виставках з Санкт-Петербурзьким державним університетом технологій та дизайну та Російським державним університетом туризму та сервісу (м. Москва). 

У 2013 році підписаний договір про творче співробітництво з Інститутом маркетингу та моди (м. Париж, Франція). В рамках цього договору проводиться обмін навчально-методичною літературою, спільна участь у творчих конкурсах та виставках, заплановано також обмін студентами для проведення практичної та навчальної підготовки за кваліфікацією «бакалавр».