КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ КОСТЮМА

ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0367, 1-0371

Контактний телефон: +38044-256-21-77

e-mail

Положення про кафедру мистецтва та дизайну костюма

Програма розвитку кафедри

 

Сторінка кафедри в  https://www.facebook.com/costumdepartment

 

Про кафедру
Історія

Спеціальність «Художнє моделювання костюма» було відкрито в Київському технологічному інституті легкої промисловості в 1987 р. Кафедру художнього моделювання костюма відкрито в 1992 р.

До того часу підготовку фахівців у галузі дизайну одягу здійснювали переважно в Москві. Кафедра ХМК була першою творчою кафедрою в технологічному виші України.

Першими викладачами та засновниками творчої спеціальності були члени Національної спілки художників України та Спілки дизайнерів України професор Т. В. Ніколаєва, доценти Л. М. Латишева, В. М. Мудра, Н. М. Шехірєва, О. С. Мамчич, М. В. Дорохіна, В. С. Смаженко, А. Г. Шаповал, Р. М. Халлієва, Л. О. Борисова, Є. П. Гула та інші.

За період з 1992 р. кафедрою ХМК підготовлено понад 700 фахівців у галузі художнього моделювання костюма. З-поміж них такі відомі українські дизайнери як: Тетяна Земскова, Олена Ворожбіт, Лілія Пустовіт, Діана Дорожкіна, Анжела Лисиця, Айна Гассе, Ірина Каравай, Олена Буреніна, Жан Грицфельд, Олександр Каневський, Марія Рева та інші.

Із 2004 року кафедра художнього моделювання костюма почала здійснювати підготовку фахівців за спеціалізацією «Дизайн стилю та зачіски», а з 2012 року – за спеціалізацією «Дизайн брендової продукції».

Студенти та випускники кафедри ХМК отримують високий рівень фахової підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

Кафедра ХМК була неодноразово нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, подяками Київської мерії, дипломами Спілок художників та дизайнерів України.

25 січня 2022 року кафедру було перейменовано на кафедру мистецтва та дизайну костюма. Наразі кафедра здійснює підготовку фахівців із дизайну за освітніми ступенями:

 • бакалавр (за освітньою програмою «Дизайн (за видами, спеціалізація 022.02 – Дизайн одягу (взуття)»);
 • магістр (за освітньою програмою «Дизайн (за видами)»).

Фахові спрямування, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти:

 • художнє моделювання костюма;
 • дизайн брендової продукції.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ

кафедри мистецтва та дизайну костюма

МІСІЯ кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну – формування творчої, усебічно розвиненої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері дизайну одягу, брендової продукції, стилю та іміджу, з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства, розвитку культури та мистецтва в Україні.

ВІЗІЯ розвитку кафедри мистецтва та дизайну костюма – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом для розвитку культури суспільства, яке базується на традиціях національної та світової культури.

МЕТА розвитку кафедри художнього моделювання костюма мистецтва та дизайну костюма:

перша – формування інтелектуальної, креативно мислячої еліти суспільства у галузі мистецтва та дизайну. Вона може бути реалізована тільки із залученням найталановитіших і креативних студентів, що володіють відповідними мистецькими здібностями;

друга – набуття ексклюзивних та високопрофесійних компетентностей за спеціальністю «Дизайн», за фаховими спрямуваннями «художнє моделювання костюма», «дизайн брендової продукції»;

третя – формування та утримання конкурентного статусу кафедри мистецтва та дизайну костюма в підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців у галузі дизайну одягу, брендової продукції, стилю та іміджу.

В узагальненому вигляді головним завданням управління кафедрою мистецтва та дизайну костюма є гармонізація в різних інтервалах часу впливу зовнішніх процесів з ефективним використанням власних ресурсів для виконання своєї місії та досягнення поставленої мети в розвитку та вдосконаленні вищої освіти в галузі дизайну.

ЗАВДАННЯ управління інноваційним розвитком кафедри мистецтва та дизайну костюма:

1. Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі на основі формування достойного іміджу Університету (бренду), міжнародної репутації, реалізації Єдиної кредитно-трансферної системи, конкурентних переваг у галузі науки, висвітлення результатів наукової та науково-дослідної діяльності у світовому культурному просторі.

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі через створення сучасних умов, що забезпечать модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної динаміки результатів освіти, розвитку культури та мистецтва.

3. Створення освітньо-інноваційного та інформаційно-навчального інтерактивного середовища через упровадження сучасних досягнень культури, науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розроблення і впровадження педагогічних інновацій, мистецьких, творчих досягнень.

4. Формування, використання та розвиток на новій інноваційній основі інтегративного потенціалу кафедри мистецтва та дизайну костюма: наукового, кадрового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення.

5. Формування інноваційної корпоративної культури кафедри мистецтва та дизайну костюма, основними складниками якої є партисипативна основа взаємодії керівників, викладачів, студентів і батьків, спрямованість на інноваційну діяльність і режим саморозвитку, соціальна підтримка і захист суб’єктів освітнього процесу, розвиток загальної культури та творчих здібностей.

КОНЦЕПЦІЯ  розвитку кафедри мистецтва та дизайну костюма базується на принципах науковості, інноваційності, системності та безперервності освіти, фаховості, творчості,  корпоративного творчого  партнерства та мобільності, дихотомія атрактору впровадження яких утілюється з одного боку в у адаптивності системи до самозбереження, структурної перебудови, перетворення, пристосування до складно структурованих процесів становлення дизайну, з іншого – у дисипативності самоорганізації  як здатності системи самостійно підтримувати та удосконалювати рівень організації під час зміни зовнішніх або внутрішніх умов її існування, збер рівень своєї організації при зміні зовнішніх або внутрішніх умов її існування, збереження її цілісності, підвищення стійкості, забезпечення нормального функціонування.З огляду на це, було прийнято були прийняті такі основні положення.

Положення Концепції розвитку кафедри мистецтва та дизайну костюма КНУТД:

1. Розроблення, упровадження та постійне вдосконалення освітньо–професійних програм підготовки фахівців чотирьох освітніх рівнів. освітньо-професійних програм підготовки фахівців всіх освітніх рівнів.

2. Науково-дослідна у галузі культури та мистецтва професорів та провідних доцентів кафедри мистецтва та дизайну костюма є первинною відносно викладацької є первинною. Важливим складником є творча робота науково-педагогічних працівників.

3. При підготовці фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», докторів філософії з дизайну діяльність викладача має спрямовуватися на кінцевий результат – формування у студентів, аспірантів, докторантів компетентностей за чинними освітніми програмами в галузі дизайну.

4. Здобувач і викладач – це партнери, які мають співпрацювати протягом усього навчального року з відповідним структуруванням навчальних дисциплін і поточною блочно-модульною діагностикою з можливістю накопичення відповідних кредитів.

5. Широке впровадження індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей та культури.

6. Підготовка фахівця з дизайну в умовах суспільства, що базується на розвитку культури та мистецтва, має здійснюватися винятково через підвищення якості освіти фахівців, яких готує кафедра мистецтва та дизайну костюма, ґрунтуватися на вивченні й упровадженні досвіду світових лідерів вищої дизайнерської освіти, використовувати кращий український досвід, історичні культурні та мистецькі здобутки.

7. Стратегія розвитку світового дизайну, перехід до економіки знань, а отже, до мережевих форм синтезу нових знань, диктують підсилення ролі фундаментальної підготовки фахівців.

8. Інтеграція у міжнародний освітній простір характеризується упровадженням механізму студентської та викладацької мобільності, участю студентів у програмах подвійних дипломів за освітніми ступенями бакалавр та магістр; участю студентів, аспірантів і викладачів кафедри у програмах кредитної мобільності Еразмус +, ім. Фулбрайта, стипендії Німецької служби академічних обмінів DAAD, стипендії Китайського Уряду, програм обміну UGRAD, навчанням у літніх школах, отриманням індивідуальних грантів.

Кафедра мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну здійснює підготовку фахівців, спроможних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем у галузі дизайну, зокрема:

фахівців бакалаврського ступеня:

 • використання отриманих знань, творчих аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань у галузі дизайнерської діяльності та організації творчого бізнесу;
 • набуття теоретичних знань, базових й професійних компетентностей, прикладних навичок та умінь в організації дизайну одягу, брендової продукції, стилю та іміджу; 
 • отримання комплексу теоретичних знань щодо особливостей функціонування глобального культурного інтернет-простору, набуття унікальних професійних компетенцій та навичок вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері дизайну;
 • набуття теоретичних знань, базових й професійних компетентностей, прикладних навичок організації виставкової діяльності, проведення презентацій, конкурсів, показів моделей міжнародного рівня;
 • використання в практичній діяльності отриманих знань щодо системи соціально-культурного середовища, матеріально-технічного та логістичного забезпечення творчих та бізнес-процесів;
 • набуття знань, аналітичних, комунікативних, організаційних, управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у створенні та просуванні міжнародних дизайнерських бізнес-проєктів;

фахівців магістерського ступеня:

 • формування і розвиток загальних та професійних компетентностей у фахівців, які володіють глибокими знаннями та професійними компетентностями в галузях культури, мистецтва, дизайну та бізнес адміністрування індустрії моди;
 • опанування комплексу знань та професійних компетентностей у галузі менеджменту дизайнерської діяльності, професійних умінь і навичок щодо ефективного управління та організації дизайн-процесів на малих та середніх підприємствах;
 • формування і розвиток загальних та професійних компетентностей у галузі проєктної дизайнерської діяльності, спрямованих на здобуття знань, умінь і навичок на ефективне управління та організацію творчої діяльності в сфері дизайну.

фахівців ступеня доктора філософії в галузі дизайну:

 • розвиток загальних та фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької та проєктно-аналітичної діяльності, науково обґрунтованого консультування в сфері дизайну, виставкової діяльності, торгівлі та культурології і мистецтвознавства, а також викладацької роботи.
Науково-педагогічні працівники

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють підготовку студентів за спеціальністю 022 «Дизайн» за освітніми ступенями бакалавра та магістра:

 • художнє моделювання костюма (бакалавр, магістр);
 • дизайн брендової продукції (бакалавр, магістр).

На кафедрі працює 11 викладачів, з-поміж яких 4 професори, 7 доцентів. У складі кафедри троє викладачів мають ступінь доктор мистецтвознавства, 4 викладачів мають науковий ступінь кандидата технічних наук та кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн».

Усі науково-педагогічні працівники є членами Спілки дизайнерів України. Професори О. В. Колосніченко, Т. Ф. Кротова, Н. В, Чупріна є членами Національної спілки художників України. За визначні успіхи у творчій та науково-педагогічній діяльності доценту кафедри А. Г. Шаповалу присвоєно почесне звання «Професор КНУТД».  

Найбільше викладачів кафедри з-поміж членів Спілки дизайнерів України, з них: професори: Т. В. Ніколаєва, Т. Ф. Кротова, Н. В. Чупріна , О. В. Колосніченко, доценти: Т. І. Ніколаєва, Т. В. Луцкер, А. Г. Шаповал, Н. І. Кудрявцева, І. В. Давиденко, І. Л. Гайова, Г. В. Кокоріна, А. І. Баранова. Завідувач кафедри професор Т. В. Ніколаєва є членом правління цієї Спілки.

Науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 8 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів, за спеціальністю 17.00.07 – та дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 «Дизайн» (професори: Н. В. Чупріна, О. В. Колосніченко).

КОЛОСНІЧЕНКО Олена Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Художнє проєктування (за фаховим спрямуванням)», «Основи формоутворення та художнього проєктування костюма», «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Композиція та проєктний аналіз в дизайні».

 

КРОТОВА Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор. Член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУКіМ, магістр дизайну; ЛНАМ, докторантура – декоративне і прикладне мистецтво. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)», «Історія мистецтв», «Актуальні тенденції моди».

 

ЧУПРІНА Наталія Владиславівна, доктор мистецтвознавства, професор. Член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, художник-модельєр. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Художнє проєктування (за фаховим спрямуванням)», «Сучасні-технології дизайн-діяльності (за видами діяльності)», «Сучасні концепції та технології проєктування».

 

БАРАНОВА Алла Ігорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Спілки дизайнерів України.
Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Викладає дисципліни: «Комплексне дизайн-проєктування (за видами дизайну)», «Сучасні методи дизайн-проєктування костюма», «Реалізація дизайн-проєктів».

 

КОКОРІНА Галина Василівна, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, 1980 р., конструктор; Українська академія мистецтв, 1994 р., мистецтвознавець. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Історія мистецтв», «Художня та матеріальна культура (за видами дизайну)».

 

ЛУЦКЕР Тетяна Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, 2001 р. інженер-конструктор-технолог. У 2001 р. закінчила Інститут післядипломної освіти КНУТД за спеціальністю «фінансист». Профіль навчальної роботи «Промислове виробництво виробів», «Системно-структурне проєктування виробів різного призначення», «Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення виробів».

 

ДАВИДЕНКО Ірина Володимирівна, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КТІЛП, конструктор-технолог. Викладає дисципліни: «Дизайн-проєктування та моделювання форми костюма», «Сучасні методи дизайн-проєктування костюма».

 

ШАПОВАЛ Анатолій Григоровичдоцент, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: УПІ ім. І. Федорова, кафедра книжної графіки, художник-графік, КНУТД, магістр з дизайну. Має почесне звання професора КНУТД. Викладає дисципліни: «Проєктна графіка костюма та фірмовий стиль», «Дизайн-графіка (за видами дизайну)».

 

 

 

Навчальні й лабораторні приміщення

Матеріально-технічна база кафедри постійно розвивається та оновлюється. На кафедрі функціонують арт-студії, дизайн-студії, студії-лабораторії, навчально-творчі майстерні та науково-творчі лабораторії, зокрема:

 • 1-0350 – Навчально-науково лабораторія з формоутворення костюма та декоративної пластики;
 • 1-0368 – Творча Арт-лабораторія з формоутворення та проєктування костюма;
 • 1-0364 – Творча дизайн-лабораторія з вивчення та реконструкції історичного костюма;
 • 1-0365 – Навчально-творча майстерня «Арт-студія з композиції та кольорознавства»;
 • 1-0367 – Творча студія-лабораторія з комплексного дизайн-проєктування;
 • 1-0366 – Навчально-творча майстерня «Арт-студія з композиції та кольорознавства»;
 • 1-0428 – Навчально-творча майстерня «Дизайн-студія з художнього проєктування (за фаховим спрямуванням) та проєктної графіки»;
 • 1-0277 – Навчально-творча майстерня «Арт-студія з дизайн-графіки та проєктної графіки»;
 • 1-0362 – Навчально-творча майстерня «Дизайн-студія з розробки перспективних колекцій одягу»;
 • 1-0307 – Дизайн-студія з реконструкції історичного та національного костюма.

У навчально-творчих майстернях «Дизайн-студія з проєктування та художнього проєктування (за фаховим спрямуванням)» та «Арт-лабораторія з формоутворення та проєктування костюма» студенти виконують творчі розробки до міжнародних та всеукраїнських конкурсів дизайнерів одягу, виготовляють та опрацьовують творчі колекції перспективних моделей костюма (керівники – Н. І. Кудрявцева, Н.В. Чупріна, Т. І. Ніколаєва).

У науково-творчій дизайн-лабораторії з вивчення та реконструкції історичного костюма, під керівництвом Г. В. Кокоріної та доцентів І. В. Давиденко, А. І. Баранової студенти проводять дослідження історіографії форм костюма та виконують творчі розробки моделей реконструйованого історичного та народного костюма.

У навчально-творчих майстернях «Арт-студія з дизайн-графіки та проєктної графіки» та «Дизайн-студія з розробки та художнього моделювання фірмового стилю» студенти кафедри, очолювані керівниками – А. Г. Шаповалом, І. Л. Гайовою втілюють проєктну практику знання про науково-практичні методи реалізації творчої інформації в комплексних дизайн-проєктах, удосконалюють володіння принципами візуалізації творчих проєктів засобами дизайн-графіки, проєктної графіки та розробки фірмового стилю для просування власних творчих рішень.

Творчі перспективні розробки в галузі дизайну стилю, іміджу, підготовку до всеукраїнських та міжнародних конкурсів з дизайну костюма студенти кафедри мають можливість втілювати в дизайн-студії з розробки перспективних колекцій одягу (керівник – Н. І. Кудрявцева).

Для підготовки фахівців з художнього моделювання костюма, дизайну брендової продукції на кафедрі широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. Під час проведення лекцій все ширше застосовуються мультимедійні засоби, а практичні заняття, особливо з фахово орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану (керівник – А. Г. Шаповал).

Наукова діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано мистецьку школу «Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу», у рамках якої здійснюється вивчення закономірностей функціонування моди формоутворення перспективних форм костюма та розвитку систем сучасної моди (науковий керівник – професор Т. В. Ніколаєва).

Мистецька школа кафедри працює в напрямі досліджень і вдосконалення процесу дизайн-проєктування нового асортименту одягу, тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій та методик реконструкції історичного та народного одягу (наукові керівники – професори Т. Ф. Кротова, О. В. Колосніченко, Н. В. Чупріна).

На основі проведених наукових досліджень кафедрою виконано чимало проєктних дизайнерських розробок фірмового, професійного та видовищного костюма за замовленнями Укрзалізниці, Прикордонної служби України, Митної служби України, готелів, ресторанів, кіновиробництва, телебачення, театрів та інших музичних колективів та закладів.

Науково-педагогічними працівниками кафедри зареєстровано в УкрІНТЕІ ініцівтивну наукову тему «Актуальні тенденції в дизайні костюма» (№ держреєстрації 0120U102456, 2020–2023 рр.), наук. керівники – Т. Ф. Кротова, д.мист., проф., Н. В. Чупріна, д.мист., проф.

О. В. Колосніченко, д.мист., проф. є науковим керівником держбюджетної теми «Розробка дизайн-ергономічних рішень функціонального адаптивного одягу для важкохворих та військовослужбовців в умовах запобігання нового спалаху пандемії Covid-19», 2021–2022 рр. (№ держреєстрації 0121U109720).

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • «Дослідження тектонічної структури та художньо-композиційних характеристик костюма в розробці перспективних колекцій одягу» (наук. керівник – к.т.н., проф. Т. В. Ніколаєва);
 • «Культурологія та естетика дизайну в проєктуванні костюма в контексті полікультурної інтеграції» (наук. керівник – д.мист., проф. Т. Ф. Кротова);
 • «Теоретичні та практичні основи естетичного формоутворення одягу різного призначення» (наук. керівник – д.мист., проф. О. В. Колосніченко);
 • «Система моди як інтегрована сфера дизайндіяльності» (наук. керівник – д.мист., проф. Н. В. Чупріна).

За роки активного розвитку кафедри науково-педагогічними працівниками виконано наукові дослідження та за їх результатами захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, кандидата мистецтвознавства та доктора мистецтвознавства за такими темами:

 • «Теоретичні основи художньо-композиційного формоутворення одягу спеціального призначення» (проф. О. В. Колосніченко);
 • «Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування» (європейський та україніський контексти) (проф. Н. В. Чупріна);
 • «Стильові трансформації в дизайні костюма: художні засоби та принципи формоутворення» (доц. А. І. Баранова);
 • «Етномистецька спадщина Домініка Де ля Фліза в дизайні сучасного одягу» (ас. Н. П. Паранько);
 • «Удосконалення процесу проектування верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен» (ас. К. О. Кисельова);
 • «Вдосконалення процесу проектування канонічного одягу складової форми» (ас. В. І. Малиновський);
 • «Розробка процесу реконструкції українського історичного чоловічого костюма» (доц. Г. В. Кокоріна);
 • «Удосконалення методу художнього конструювання дитячого одягу на основі біонічних принципів формоутворення» (доц. Т. І. Ніколаєва).

 

Результати наукових досліджень, оприлюднені під час захисту дисертацій, покладено в основу науково-дослідної роботи кафедри, до якої залучено студентів (що має розвиток в розробці курсових робіт та дипломних робіт бакалавра та магістра з дизайну).

Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри провадять активну наукову діяльність у рамках наукового напряму, затвердженого вченою радою КНУТД «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика екології та систем життєзабезпечення людини» (науковий керівник – д.т.н., професор, декан факультету дизайну М. В. Колосніченко). 

У квітні 2018 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбулося засідання платформи №2 «Тенденції розвитку арт і фешн-дизайну», у рамках Міжнародної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». У роботі платформи брали участь більш як 40 учасників із провідних закладів вищої освіти України та зарубіжжя в галузі дизайну.

Професор Т. Ніколаєва, завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма КНУТД, ознайомила учасників конференції з досвідом роботи кафедри упродовж 30-річчя від відкриття підготовки фахівців у галузі дизайну та 25- річчя кафедри.

Тематика доповідей була визнана актуальною та цікавою. З цікавістю аудиторія сприйняла доповіді д.т.н., професора О.Чепелюк (Херсонський національний технічний університет), М. Кисіль (Харківська державна академія дизайну і мистецтв), М.Костельної (Університет економіки та права «Крок»), Н.Кудрявцевої та Г. Кокоріної (КНУТД), І. Гайової (КНУТД) та ін.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну» – це щорічний захід, мета якого є – обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем дизайну, сприяння творчій співпраці кращих фахівців, митців, науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей України, країн Європи та світу. Конференція відбувається за підтримки Міністерства освіти і науки України. Захід організований факультетом дизайну КНУТД, щорічно збирає відомих науковців, дизайнерів-практиків, мистецтвознавців та провідних  фахівців із різних галузей дизайну  України, Таджикистану, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Грузії, Великої Британії, Китайської народнї республіки, Ісламської республіки Іран, Румунії, Словаччини, Республіки Польща та інших країн. Щорічно в межах конференції відбувається засідання платформи «Тенденції розвитку арт і фешн-дизайну» за безпосередньої організації та участі кафедри мистецтва та дизайну костюма.

Дисципліни, що викладають на кафедрі

На кафедрі мистецтва та дизайну костюма викладають дисципліни, які охоплюють повний цикл фахової підготовки дизайнерів у галузі художнього моделювання костюма та дизайну брендової продукції. Це як фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни, так і дисципліни вільного вибору здобувачів.

Зокрема, на кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:

 1. Актуальні тенденції моди.
 2. Дизайн-проєктування та моделювання форми костюма.
 3. Загальна теорія формоутворення.
 4. Історія мистецтва.
 5. Комплексне дизайн-проєктування (за видами дизайну).
 6. Композиція та проєктний аналіз в дизайні.
 7. Концепції брендового проєктування.
 8. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну).
 9. Основи формоутворення та художнього проєктування костюма.
 10. Проєктна графіка костюма та фірмовий стиль.
 11. Проєктування костюма та іміджелогія.
 12. Реалізація дизайн-проєктів.
 13. Сучасні концепції та технології проєктування.
 14. Сучасні методи дизайн-проєктування костюма.
 15. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами діяльності).
 16. Художнє проєктування (за фаховим спрямуванням).
 17. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну).

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано понад 300 науково-методичних видань, 52 конспекти лекцій (зокрема на електронних носіях), більше 25 навчальних посібників за спеціальністю «Дизайн» (зокрема на електронних носіях), 8 монографій.

Методичну роботу науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють за такими напрямами:

 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) відповідно до вимог до закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • розроблення навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладають на кафедрі під час здійснення підготовки фахівців-дизайнерів у галузі художнього моделювання костюма, дизайну брендової продукції;
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи через створення нових освітніх програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та освітній процес;
 • введення у навчальну практику комплексу заходів із створення нових якісно удосконалених навчальних програм;
 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних технологій навчання;
 • упровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • упровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню.

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано понад 30 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, монографій за напрямом наукової та творчої діяльності, серед яких найбільш значущими можна вважати такі:

 1. Ніколаєва Т. В., Чупріна Н.В. Основи теорії формоутворення костюма: навч. посібник. К: КНУТД, 2004. 156 с.
 2. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посібник (видання друге). –К.: Арістей, 2008. 340 с.
 3. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посібник (видання третє, доповнене). К.: Арістей, 2011. 376 с.
 4. Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень: навч. посібник. К.: КНУТД, 2009. 245 с.
 5. Чупріна Н. В. Прогнозування формоутворення як етап художнього проектування костюма: монографія. К.: КНУТД, 2010. 180 с.
 6. Мамчич О. С. Проектирование и творческий источник: навч.-метод. посібник для іноз студ. К.: КНУТД, 2010. 99 с.
 7. Мамчич О. С., Гаркін П. В. Візуалізація образу та проектування костюма в різних художніх системах: навч.-метод. посібник. К.: КНУТД, 2010. 45 с.
 8. Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень з дизайну: навч. посібник. К.: КНУТД, 2011. 265 с.
 9. Чупріна Н. В. Спецдисципліна за напрямом наукового дослідження: навч. посібник. К.: КНУТД, 2011. 272 с.
 10. Малинська А. М., Пашкевич К. Л., Смирнова М. Р. Колосніченко О. В. Розробка колекцій одягу: навч. посібник. К.: ПП НВЦ Профі 2018. 242 с.
 11. Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посібник. К.: КНУТД, 2017. 416 с.
 12. Колосніченко О. В. Формоутворення одягу спеціального призначення як об’єкта дизайн-діяльності: монографія. К.: КНУТД, 2018. 420 с.
 13. Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та україніський контексти): монографія. К.: КНУТД, 2019. 476 с.
 14. Кокоріна Г. В. Чоловічий костюм в Україні XVII-XIX століть. Методи практичної реконструкції: монографія. К.: КНУТД, 2019. 140 с.
 15. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія/ М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та інш. К.: КНУТД, 2020. 268 с.
 16. Fashion design in a multicultural space: monograph / М. V. Kolosnichenko, К. L. Pashkevich, Т. F. Krotova et al. Publisched by Academic Society of Michal Baludansky, Printed by UK Technical University of Košice, Slovakia, 2020. 258 p.
 17. Art: metamorphoses and discources: monograph / T. Krotova, K. Pashkevych, N. Chuprina, O. Kolosnichenko et.al. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 230 p.

 

Спеціальністі. Освітні програми та фахові спрямування

Кафедра мистецтва та дизайну костюма є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво»).

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітніми програмами «Дизайн (за видами), спеціалізація 022.02 «Дизайн одягу (взуття)»,

Бакалаврська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн одягу (взуття)»

Фахові спрямування «Художнє моделювання костюма», «Дизайн брендової продукціїї»

Ступінь вищої освіти: «Бакалавр»

Факультет: Дизайну

Термін навчання: 8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS: 240

Мова навчання: українська

  

Магістерська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн (за видами)»

Фахові спрямування «Художнє моделювання костюма», «Дизайн брендової продукціїї»

Ступінь вищої освіти: «Магістр»

Факультет: Дизайну

Термін навчання: 3 семестри (1 рік 4 місяці)

Кредити ECTS: 90

Мова навчання: українська 

Студенти

На кафедрі мистецтва та дизайну костюма навчається близько 200 студентів денної та майже 50 студентів заочної форм навчання громадяни України та інших країн.

У процесі навчання студенти кафедри виконують багато творчих розробок, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах художників-модельєрів та дизайнерів одягу та міжнародних конкурсах з перукарського мистецтва, де постійно виборюють призові місця.

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 • «In Vogue Vilnius» (м. Вільнюс, Литва);
 • «Les Etioiles De La Mode» (м. Льєж, Бельгія);
 • «Асамблея неукротимой моды» (м. Вільнюс, Литва);
 • «Золота нитка» (м.Познань, Польща);
 • «Печерські каштани» (м. Київ);
 • «Сузір’я «Каштан» (м. Київ);
 • «Золота амфора» (м.Софія, Болгарія);
 • Ukrainian fashion week;
 • Міжнародна виставка «Київ-Фешн»;
 • «Сезони моди - Погляд у майбутнє» (м.Київ);
 • «FRANKFURTSTYLEAWARD» (м. Франкфурт, Німеччина);
 • «PRIME ART» (Катовіце, Польща);
 • «Start Fashion» (м. Харьків);
 • «Remix Eurasia» Fur Futures Ukraine (м. Київ);
 • «International Youth Design Competition (IYDC)» (м. Пекін, Китай);
 • «NEW FASHION ZONE» (м.Київ);
 • «Epson Digital Fashion» (м.Київ).

Упродовж 10 років їхні творчі розробки студентів кафедри отримали більш як 600 нагород різного рівня, поміж яких – 25 Гран-прі.

Крім того, протягом останніх років студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма – майбутні дизайнери костюма стилю, іміджу та брендової продукції, є постійними учасниками Міжнародних фестивалів «Kyiv-Fashion» та  UFW (Ukrainian Fashion Week).

Перспективи для студентів

Під час навчання в Університеті студенти оволодівають знаннями в галузі художнього моделювання костюма, трикотажних виробів, видовищного костюма, фірмового стилю та створення іміджу, реклами, комп’ютерної графіки, батіку, художнього ткацтва. Студенти ознайомлюються з основами передпроєктного та проєктного аналізу, сучасних технологій творчої діяльності в галузі дизайну, опановують сучасні методики наукових досліджень. 

В освітньому процесі активно застосовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки швейного обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри здобувають знання як у рамках загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які розробляють провідні викладачі та дизайнери, і постійно модернізують відповідно до міжнародних стандартів підготовки дизайнерів різних напрямів проєктної діяльності.

У результаті навчання студенти кафедри мають можливість набути таких професійних якостей та навичок, які стануть їм у нагоді в роботі дизайнера:

 • формування та розвиток сучасних та перспективних стильових напрямів моди в художньому моделюванні, костюма, іміджу та брендових виробів;
 • створення дизайн-проєктів костюма різного призначення та стильового рішення;
 • виконання різних видів проєктних робіт та презентації дизайн-проєктів костюма, а також образних рішень іміджу та брендової продукції;
 • на основі аналізу сучасних тенденцій моди в костюмі, розробка гармонійного індивідуального образу, із застосуванням складових елементів стилю та іміджу;
 • на основі знань про методи реалізації та презентації творчої інформації у дизайн-проєктах, упровадження принципів підготовки графічної частини дизайн-проєкту засобами комп’ютерної графіки та фотографіки;
 • розв’язання творчих завдань з розробки фірмового стилю до дизайн-проєктів костюма, іміджу, брендової продукції або для власної професійної діяльності.

На факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.). 

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

Студентські гуртки

Під час навчання студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма, під керівництвом викладачів, виконують аналітично-творчі та науково-дослідницькі роботи, опановують навички збирання матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі організовано та успішно діють студентські наукові та творчі гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

З-поміж найбільш значущих напрямів діяльності студентів у науково-творчих гуртках необхідно виділити такі з них:

1. Актуальні тенденції в дизайні костюма (керівники –Т.Ф. Кротова, д.мист. проф., Н. В. Чупріна, д.мист., проф.).

Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка можна назвати:

 • прогнозування структури як етап передпроєктних робіт в системі моди;
 • основні чинники дизайнерської розробки сучасного одягу в умовах сучасної моди;
 • асоціативні методи пошуку творчих рішень в дизайні костюма;
 • розроблення науково обґрунтованого дизайн-проєкту сучасного одягу.

 

2. Реконструкція історичного костюма (керівники - Г. В. Кокоріна, к.т.н., доцент,І. В. Давиденко, доцент).

З-поміж основних сфер діяльності студентського гуртка необхідно виділити:

 • дослідження історії української моди радянського періоду: реконструкція, виставки, публікації;
 • реконструкція національного костюма України: реконструкція, виставки, публікації;
 • створення виставки «Українське бароко» з дисципліни «Художня та матеріальна культура» та її експозиція у музеї історії КНУТД.

 

3. Наукові проблеми вдосконалення формоутворення костюма (керівники – О. В. Колосніченко, д.мист., проф., Т. І. Ніколаєва, к.т.н., доц., А. І. Баранова, к.мист., доц.)

Основними аспектами розкриття тематики студентського гуртка є: опис та систематизація характерних функціонально-образних властивостей сучасних тенденцій індустрії моди;

 • визначення та опис типу споживача та його проєктного образу в концепції розробки асортименту костюма;
 • розробка творчих та робочих ескізів костюма для обраного типу споживача колекції костюма;
 • виготовлення колекції сучасних моделей одягу за результатами дослідження теми-першоджерела та сучасних тенденцій моди.

4. Декоративна пластика в костюмі (керівник – І. Л. Гайова доц.)

 • проведення тематичних костюмних виставок сумісно з музеями Києва та України;
 • проведення майстер-класів з питань моди та дизайну костюма;
 • розробка принципів презентації колекції моделей костюма (на різноманітних фестивалях одягу та конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів одягу всеукраїнського та міжнародного масштабу).

5. Технологія роботи художника з костюмів у кіновиробництві (керівник – Н. І. Кудрявцева доц.)

Основні пріоритети в роботі гуртка:

 • асоціативні методи пошуку творчих рішень в дизайні костюма;
 • розробка творчих та робочих ескізів костюма для обраного типу персонажів та їх проєктного іміджу;
 • розробка принципів презентації колекції моделей костюма (на різноманітних фестивалях одягу та конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів одягу всеукраїнського та міжнародного рівнів).
Випускники

З-поміж випускників кафедри мистецтва та дизайну костюма провідні дизайнери України в галузі проєктування та художнього моделювання одягу, зокрема:

Діана Дорожкіна, дизайнер «Модного дому Діани Дорожкіної», випускниця 2000 року. Творчі здібності модельєра відзначені на числених вітчизняних та зарубіжних конкурсах – вона здобула Гран-прі «Молоді зірки моди» (м.Льєж, Бельгія, 2000), «Кришталевий силует» (м.Київ, 2003), «Конкурс круїзних колекцій «10х10» (2004) та ін. Покази її колекцій, в основі яких вечірні туалети і корсети, одяг з хутра і шкіри, неодноразово проходили в Європі та США. 
Айна Гассе, головний дизайнер дизайн-студії «Айна Гассе», випускниця 2000 року. У тому ж році створила першу колекцію, представлену в рамках українських «Сезонів моди», а вже у квітні 2008 року презентувала в Мілані нову колекцію сезону осінь-зима 2008/09. У січні-лютому 2009 року торгова марка «Aina Gasse» демонструвала промислову колекцію сезону осінь-зима 2009/10 для байєрів на тижні прет-а-порте а Парижі та Milanovendemoda в Мілані. З-поміж наступних досягнень дизайнера – створення власної фабрики і мережі бутиків, вихід продукції з її трендом на європейський ринок.
Тетяна Земскова, Олена Ворожбит, відомі українські дизайнери, засновники бренду «Земскова/Ворожбит», випускниці 1992 року.  У 1994 р., після першого значного показу колекції одягу в рамках програми «Культура України», їхні роботи було відібрано для експонування в музеї моди м. Тулуза (Франція), де представлені до сьогодні. Із 1997 р. дизайнери працюють над власною торговою маркою "V&Z", під егідою якої, відтоді й презентують свої колекції. Щорічно дизайнерки представляють по дві колекції костюма на подіумі UFW (Ukrainian Fashion Week). Дизайнерський дует зі стабільним успіхом презентує свої колекції на багатьох фестивалях моди та дизайнерських конкурсах Києва, Москви, Санкт-Петербурга, країн Балтії та Європи.
Анжела Лисиця, провідний український стиліст, випускниця 1992 року. Її творчі роботи відомі багатьом за новорічними телевізійними мюзиклами «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Фігаро», «Попелюшка», «Сорочинський ярмарок» тощо. Під час навчання на кафедрі художнього моделювання костюма співпрацювала з французьким журналом ІТРТ, брала участь та ставала лауреатом численних студентських професійних конкурсів та фестивалів у галузі дизайну костюма. Після закінчення інституту працювала у Франції та київському Будинку трикотажних моделей. Тоді й представила свою першу повноцінну авторську колекцію на перших «Сезонах моди», після чого у неї з’явились перші постійні клієнти. Наразі – дизайнер власної студії-ательє.

Ірина Каравай – відомий український дизайнер, креативний директор бренду KARAVAY, випускниця 2001 року. 

У 2003 році було створено бренд Nota Bene & KARAVAY як спільний проєкт компанії Nota Bene та дизайнера Ірини Каравай. Того ж року Ірина взяла участь у конкурсі «Нові імена», на якому представила свою першу авторську колекцію. У 2011 році Ірина заснувала незалежний бренд KARAVAY,  колекції якого регулярно беруть участь у показах Українського тижня моди, а моделі успішно продаються в Україні та за кордоном.

Олена Буреніна, молодий український дизайнер, випускниця 2008 року.  У 2006 році, будучи студенткою кафедри художнього моделювання костюма, стає переможцем конкурсу «Сезони моди – Погляд у майбутнє», а в 2007 – представила велику авторську колекцію в рамках UFW (Ukrainian Fashion Week). У 2009 році стала переможцем телевізійного проєкту-конкурсу молодих дизайнерів "ПроFashion". Наразі активно розвиває власну торгову марку.
Маша Рева, молодий український дизайнер, випускниця 2010 року. Переможець конкурсів молодих дизайнерів одягу Bazaar Fashion Forward-2010. Проходила стажування в Нью-Йорку, у культового дизайнера Вальтера ван Бейрендонка. Наступний етап розвитку творчої кар’єри – навчання у найпрестижнішій світовій школі моди – школі Святого Мартіна. Активно розвиває власну творчу марку.
Жан Грицфельд один з топових українських дизайнерів. У його вбрання одягається більшість вітчизняних зірок, а його колекції завжди зухвалі, сміливі й екстравагантні.

Зарубіжне партнерство

Із 2001 року на огляді дизайнерських шкіл України кафедра мистецтва та дизайну костюма КНУТД була визнана найкращою у цій галузі, і відтоді утримує провідні місця в дизайнерській освіті в Україні.

Кафедра активно розвиває міжнародне партнерство із зарубіжним навчальними закладам та організаціями в галузі моди та дизайну. У рамках окремих проєктів зарубіжного партнерства кафедра співпрацює з усіма спорідненими закладами вищої освіти України, а також із ЗВО Болгарії, Польші, Словаччини, Казахстана, Франції, Великої Британії, Китаю та Італії.

Крім того, кафедра підтримує міжнародні зв’язки з суміжними за напрямом фахової підготовки закладами вищої освіти країн СНД та далекого зарубіжжя – Литва, Молдова, Грузія, Таджикистан, Болгарія, Польща, Чехія, Великобританія, Китай, Іран та ін.

За дистанційною формою навчання в 2012 році по кафедрі художнього моделювання підготовлено групу студентів-магістрів (у кількості 10 осіб) для Казахстану та Китаю.

Уже понад 10 років на кафедрі здійснюється підготовка студентів з Китаю. Випускники кафедри успішно працюють у найбільш відомих та престижних Будинках моди, фірмах та навчальних закладах зарубіжжя. З 2019 року здійснюється дистанційна підготовка студентів у м. Цілу, Китай.

Кафедра мистецтва та дизайну костюма має звання міжнародної кафедри та отримала сертифікат Міжнародної академії «Платон» на право здійснення освітянської діяльності в галузі художнього моделювання костюма на міжнародному рівні, завдяки чому має можливість поширювати свої здобутки у сфері творчої та освітянської діяльності за межами України.

 

У 2013 році було підписано договір про творче співробітництво з Інститутом маркетингу та моди (м. Париж, Франція). У рамках цього договору відбуваються обмін навчально-методичною літературою, спільна участь у творчих конкурсах та виставках, заплановано також обмін студентами для проведення практичної та навчальної підготовки за освітнім ступенем «бакалавр».

 

Бірмінгемський Сіті Університет (Birmingham City University) і Київський національний університет технологій та дизайну отримали підтримку проєкту академічної мобільності Еразмус + на 2021 - 2023 рр. Суть проекту полягає в залученні студентів до реальної професійної діяльності, що виходить за рамки освітньої програми «Дизайн». Методика підготовки студентів в галузі дизайну одягу в Birmingham City University орієнтована на сферу видовищного костюма і моди, а на кафедрі мистецтва та дизайну костюма КНУТД накопичено досвід роботи з видовищним костюмом, а також розроблені унікальні методи реконструкції костюма.

У рамках спільної роботи реалізовано інтерактивний проєкт на базі Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова в Києві. Студенти КНУТД та Бірмінгемського Сіті Університету створили костюми для спектаклю-реконструкції, прем’єра якого відбулася 15 травня 2021 року в день 130-річчя від дня народження письменника. У проєкті на конкурсній основі брали участь понад 40 студентів КНУТД та Бірмінгемського Сіті Університету. Умови конкурсу та його проміжні результати були опубліковані на сторінках спеціально створеного сайту, сайті музею Булгакова і в соцмережах:

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма – переможці конкурсу Анастасія Галушко, Ілона Мандираджи, Руслана Рудюк та Софія Ніколаєнко приймають участь у проєкті академічної мобільності Еразмус+ у 2022 році та успішно навчаються в Birmingham City Institute of Jewellery, Fashion and Textiles.