КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Київський національний університет технологій та дизайну

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ

ГРИГОРЕВСЬКА Олена Олександрівна

директор Центру, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0344

Контактні телефони: +38044-280-29-29 (29-29 — внутрішній)

E-mail: [email protected]

 

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

 

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ

Навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців (НМЦУПФ) Київського національного університету технологій та дизайну функціонує з метою сприяння інтеграції освітньої діяльності Університету до світового освітнього простору, упровадження інноваційних технологій в організацію освітнього процесу, підвищення якості підготовки фахівців та забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

НМЦУПФ забезпечує організацію освітнього процесу і контроль якості підготовки фахівців, зокрема, дотримання стандартів освіти, сприяє створенню належних науково-методичних, навчально-організаційних умов для організації освітнього процесу в інститутах, на факультетах та в коледжах Університету.

Основними завданнями діяльності НМЦУПФ є:

 • Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітньої діяльності.
 • Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами якісної фахової передвищої та вищої освіти за обраними ними спеціальностями та освітніми програмами.
 • Організація контролю проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості фахової передвищої та вищої освіти та підготовки здобувачів освіти відповідного рівня кваліфікації.
 • Координація роботи деканатів/інститутів, навчальних центрів, кафедр, коледжів та інших структурних підрозділів Університету щодо виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативних документів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради КНУТД, наказів ректора КНУТД.
 • Сприяння дотримання академічної культури та виконання стандартів фахової передвищої та вищої освіти учасниками освітнього процесу.
 • Вдосконалення внутрішньої системи забезпечення контролю якості освітнього процесу, що включає ліцензування спеціальностей, акредитацію освітніх програм, атестацію випускників.
 • Здійснення моніторингу якості підготовки здобувачів освіти в Університеті.
 • Забезпечення поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової, виховної, мистецької та інноваційної діяльності, посилення інтеграції науково-дослідної роботи в освітній процес, як необхідної умови для формування високоосвіченої, творчої особистості.
 • Управління процесом підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, його навчально-методичним та організаційним супроводом.
 • Сприяння запровадженню і реалізації програми дуальної освіти за спеціальностями, що забезпечить тісний зв’язок з роботодавцями, покращення практичної підготовки майбутніх фахівців у реальних умовах виробництва.
 • Оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників відповідно до ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення та з врахуванням результатів професійної діяльності особи за спеціальністю, а також показників якості навчання в зовнішніх рейтингах ЗВО.
 • Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.
 • Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
 • Реалізація особистісно-орієнтованої, студентоцентрованої моделі навчання із застосуванням інтерактивних методів викладання матеріалу, спрямованої на особистісну мотивацію здобувачів освіти до самонавчання відповідно до вимог освітньої програми з метою формування у них загальних, професійних компетентностей.
 • Моніторинг та інформування здобувачів освіти та співробітників Університету про можливості та пропозиції щодо участі в програмах міжнародної та внутрішньої академічної мобільності.
 • Впровадження технологій визнання та трансферу результатів навчання здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, отриманих за програмами академічної мобільності, неформальної, інформальної та дуальної освіти та контроль їх виконання.
 • Організація планування ефективного використання навчальних аудиторій та навчальних лабораторій в Університеті.

 

СТРУКТУРА НМЦУПФ

 

Навчально-організаційний відділ

Навчально-методичний відділ

Відділ моніторингу якості
підготовки фахівців та
аналітичної роботи

 

Положення, що регламентують освітній процес у КНУТД