КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Документи для забезпечення освітнього процесу

Закон України «Про вищу освіту»

 

Положення, що регламентують освітній процес у

Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про розробку освітніх програм у КНУТД

Положення про гаранта освітньої програми у КНУТД

Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів КНУТД

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти за науково-орієнтованими навчальними планами

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковими програмами освітнього ступеня «магістр»

Положення про навчання студентів без відриву від виробництва

Положення про організацію та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання (у тому числі  отриманих у неформальній та інформальній освіті) та визначення академічної різниці у КНУТД

Положення про академічну мобільність

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

Положення про порядок і методику рейтингового оцінювання академічних досягнень студентів

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників Університету

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про порядок надання навчальній літературі грифу КНУТД

Положення про дипломну магістерську роботу (проект)

Положення про підготовку докторів філософії та докторів наук в КНУТД 

Положення про організацію та проведення педагогічної практики аспірантів

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради КНУТД про присудження ступеня доктора філософії

Положення Положення про порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук в КНУТД

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах в Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про стейкхолдерів освітніх програм КНУТД

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Зразок диплома магістра з відзнакою

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста з відзнакою

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома бакалавра з відзнакою

Зразок диплома бакалавра

Зразок зворотньої сторони диплома

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку до диплома європейського зразка у КНУТД 

Зразок диплома доктора філософії

Зразок додатка до диплома європейського зразка

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про індивідуальний графік навчання

Положення про кваліфікаційну роботу освітнього ступеня бакалавра Київського національного університету технологій та дизайну

Положення про порядок повторного вивчення освітнього компонента освітньої програми у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про порядок організації та реалізації дуальної форми здобуття вищої освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення конкурсного відбору за програмами міжнародної академічної мобільності в Київському національному університеті технологій та дизайну

Типова номенклатура справ факультету/інституту/коледжу

Типова номенклатура справ кафедри