КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

Олександра Володимирівна ОЛЬШАНСЬКА,

декан факультету управління та бізнес-дизайну, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0403, 4-0410, 4-0412

Контактний телефон: +38 044-256-21-45

e-mail:

Положення про факультет управління та бізнес-дизайну

Програма розвитку ФУБД

План роботи факультету на 2023-2024 н.р.

 

Сторінка ФУБД в  http:// facebook.com/febknutd

Профіль ФУБД в  https://www.instagram.com/knutd_feb/

Деканат

Микола Миколайович МАТЮХА, заступник декана з виховної роботи

Телефон: +38 044-256-21-45

Олена Юріївна БУДЯКОВА, заступник декана з науково-педагогічної роботи

Телефон: +38 044-256-21-45

Юлія Олександрівна РУСІНА, заступник декана з науково-педагогічної роботи

Телефон: +38 044-256-21-45

Мирослава Олексіївна МАЛЬОВАНА, фахівець 1 категорії денного відділення

Телефон: +38 044-256-21-16

Лариса Володимирівна СЕРГІЄНКО, фахівець 1 категорії заочного відділення

Телефон: +38 044-256-21-91

 

Про факультет
Місія факультету полягає у задоволенні потреб населення в підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері економіки, управління, маркетингу, бізнесу та фінансів; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒      забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями економіка; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; публічне управління та адміністрування;

‒      розвиток наукових досліджень в галузі соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування;

‒      міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках в сфері економіки та бізнесу, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.

Факультет управління та бізнес-дизайну Київського національного університету технологій і дизайну готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема:

 • дослідження особливостей та механізмів функціонування ринку, вимірювання та прогнозування попиту та потреб споживачів, сучасних тенденцій розвитку глобального бізнесу;
 • розроблення конкурентоспроможної стратегії інноваційного розвитку підприємств на основі розуміння логіки розвитку та дизайну бізнесу;
 • застосування основ антикризового управління та бізнес-менеджменту в практиці господарювання та  реалізації смарт-інновацій;
 • розроблення балансів та цифровізація облікової й контрольно-фінансової діяльності, надання послуг з бізнес-консалтингу;
 • розроблення, та економічне обґрунтування маркетингових досліджень, дизайну комунікацій, організація рекламних медіа-заходів, презентацій, акцій;
 • практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень з фінансового менеджменту та інвестиційного консалтингу;
 • використання в практичній діяльності здобутих знань щодо основ підприємництва та комерційної діяльності, організації власної справи, механізму реалізації стартапів;
 • здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.
Навчання на факультеті управління та бізнес-дизайну здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних бізнес-проєктів.

Кафедри
Спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії

Спеціальність

Освітні програми

Випускова кафедра

Шифр

Назва

Ступінь бакалавра

051

Економіка

Економіка міжнародного бізнесу

Кафедра смарт-економіки

Smart-економіка

Кафедра смарт-економіки

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

073

Менеджмент

Менеджмент

Кафедра управління та смарт-інновацій

075

Маркетинг

Маркетинг

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну

Digital маркетинг

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво та комерційна діяльність

Кафедра підприємництва та бізнесу

Підприємництво та митно-логістична діяльність

Кафедра підприємництва та бізнесу

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Кафедра смарт-економіки

Ступінь магістра

051

Економіка

Корпоративна економіка та міжнародний бізнес

Кафедра смарт-економіки

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансові технології, облік та бізнес-консалтинг

Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Кафедра управління та смарт-інновацій

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

Кафедра  маркетингу та комунікаційного дизайну

076

Підприємництво та торгівля

Інноваційне підприємництво та управління Start-Up проєктами

Кафедра підприємництва та бізнесу

Ступінь доктора філософії

051

Економіка

Економіка

Кафедра смарт-економіки

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

073

Менеджмент

Менеджмент

Кафедра управління та смарт-інновацій

075

Маркетинг

Маркетинг

Кафедра  маркетингу і комунікаційного дизайну

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра підприємництва та бізнесу

  

ПРОФЕСІЇ

ЕКОНОМІСТ, ФАХІВЕЦЬ ЗІ СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

Економіст – найпопулярніша в наші дні професія. Головною перевагою спеціалізації саме в галузі смарт-економіки є високий рівень попиту на таких фахівців, а її універсальність дає змогу знайти роботу в будь-якій сфері діяльності, будь-яких підприємствах або організаціях. Володіючи необхідним обсягом знань і умінь, можна розпочати і власну справу та бути впевненим, що вона стане прибутковою. Підготовка на бакалаврському рівні здійснюється за освітньою програмою «Смарт-економіка». Кафедра смарт-економіки 

ЕКОНОМІСТ-МІЖНАРОДНИК

Професія економіста-міжнародника, яку можна здобути, навчаючись на освітніх програмах «Економіка міжнародного бізнесу» (бакалаврський рівень) та «Корпоративна економіка та міжнародний бізнес» (магістерський рівень), завжди вважалася елітною, високооплачуваною, престижною. Вона дає чудову можливість у рамках професії побувати в багатьох країнах світу, вивчити їх економіку, дослідити рівень життя населення та інші аспекті. Дає широкі можливості міжнародної зайнятості та кар’єри в сфері економіки та бізнесу. Кафедра смарт-економіки

ФАХІВЕЦЬ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Професіонал у сфері публічного управління та адміністрування спроможний розв’язувати весь комплекс проблем державного та регіонального розвитку, місцевого врядування. Глибокі теоретичні знання, уміння системно та інноваційно мислити, здатність приймати ефективні рішення – характерні навички нового покоління управлінців муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, потреба яких на ринку праці з щороку тільки зростає. Підготовка здійснюється на бакалаврському рівні, освітня програма «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Кафедра смарт-економіки

МЕНЕДЖЕР

Менеджер – це дуже затребувана професія, і на кваліфікованих фахівців з ґрунтовними знаннями та високим професіоналізмом завжди є великий попит на ринку праці. Актуальність цієї професії полягає в її багатогранності. Випускники спеціальності 073 «Менеджмент» отримують комплекс фундаментальних знань, умінь і практичних навичок у різних сферах, зокрема в економіці, управлінні, маркетингу, смарт-технологіях тощо. На факультеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців на освітніх програмах «Менеджмент», «Управління проектами та смарт-технологіями» (бакалаврський рівень), а також «Бізнес-адміністрування» (магістерський рівень). Кафедра управління та смарт-інновацій

МАРКЕТОЛОГ

Маркетолог – перспективна професія з можливістю значного кар’єрного зростання. Маркетолог – це фахівець із дослідження ринку та потреб споживачів. Він оцінює, яка продукція буде користуватися попитом і чому, пропонує шляхи просування нового товару або можливості збільшення продажів уже наявних, збирає та аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкурентів, здійснює моніторинг галузі, організовує роботу дослідницької команди, з’ясовує переваги потенційних покупців, обробляє отриману інформацію, робить прогноз і готує рекомендації. Підготовка здійснюється на бакалаврському рівні – за освітніми програмами «Маркетинг» та «Digital маркетинг», на магістерському рівні – за освітньою програмою «Комунікаційний маркетинг». Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну

ФАХІВЕЦЬ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Є традиційні економічні професії, список яких очолюють, звичайно ж, найбільш популярні й затребувані спеціалісти – бухгалтер, податківець та аудитор. Вони здійснюють облік та аудит кожної господарської операції фірми або підприємства відповідно до закону, відстежують стан фінансів організацій, своєчасну сплату податків, безпосередньо контактують з усіх грошових питань з державними органами та керівництвом компанії. Без представників цих професій неможливо уявити ні крихітне підприємство, ні солідну організацію, ні контролюючі органи держави загалом. На бакалаврському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за сучасною освітньою програмою «Облік і оподаткування», на магістерському рівні – за освітньою програмою «Міжнародний облік та бізнес-консалтинг». Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

Змусити гроші працювати звичайній людині самостійно досить важко. Надати грамотну кваліфіковану допомогу у такій важливій і потрібній справі може фахівець, який має знання і досвід у відповідній сфері, здатний розбиратися в грошових потоках та орієнтуватися як в економічній, так і в політичній кон’юнктурах. Саме такими фахівцями і є фінансисти, фахівці з банківської справи та страхування. Їх безпосередньою метою є збільшення капіталу через інвестування грошей у нерухомість, різні проєкти підприємства, прорахунок усіх можливих ризиків, розроблення фінансових стратегій тощо. На бакалаврському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Цифрові фінанси», на магістерському рівні – за освітньою програмою «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

ФАХІВЕЦЬ З ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТОРГІВЛІ

Фахівець у галузі підприємництва та торгівлі – це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ-підприємств, митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

Підготовка за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля:

 • «Підприємництво та комерційна діяльність»;  
 • «IT-підприємництво»;
 • «Підприємництво та митно-логістична діяльність»;
 • «Міжнародні підприємницькі бізнес-проекти».

На магістерському рівні підготовка висококваліфікованих фахівців здійснюється за освітньою програмою «Інноваційне підприємництво та управління Start-Up проектами». Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Історія факультету

Факультет було створено у 1930 році при Київському політехнічному інституті шкіряної промисловості як «інженерно-економічний факультет». Деканом факультету був Саак Галустович Ісаак'ян (1884 р.н.). До складу факультету увійшли такі кафедри:

 • економіки та обліку (економіки та нормування праці) — завідувач професор Б. О. Чорний (1883 р.н.);
 • планування (планування і раціоналізації шкіряно-взуттєвої промисловості) – завідувач професор М. А. Шелонін (1897 р.н.);
 • економіки праці (статистики та економіки шкіряно-взуттєвої промисловості) – завідувач С. Г. Ісаак’ян;
 • соціально-економічна – завідувач професор І. М. Богуш.

Із 1934 по 1938 роки деканами інженерно-економічного факультету були: І. Л. Качер, М. Й. Гільман, І. М. Мікулінський, М. Д. Яковлєв, Г. І. Чернявський.

Із 1938 року, після реорганізації, до складу факультету входили кафедри:

 • економіки і планування промисловості – завідувач Й. Л. Славський;
 • організації та планування виробництва – завідувач Г. Ш. Месежніков.

Після Другої світової війни викладачі кафедр почали здійснювати підготовку інженерів-економістів для всіх галузей і виробництв легкої промисловості. Очолював факультет у цей період І. Л. Славський.

Із 1957 року на факультеті розпочато здійснення підготовки інженерів широкого профілю за спеціальністю «Економіка, організація та планування підприємств товарів широкого вжитку». Деканом факультету була призначена доцент Н. Г. Щукіна. До складу факультету в той період входили кафедри:

 • економіки та організації шкіряного та взуттєвого виробництва;
 • економіки та організації швейно-трикотажного виробництва.

Після реорганізації кафедр факультету за функціональною ознакою в 1965 році було утворено дві кафедри:

 • економіки (завідувач професор Г. П. Іспірян);
 • організації та планування (завідувач професор Н. А. Адамова).

У вересні 2011 року факультет отримав назву «Факультет економіки та бізнесу».

У період з 1965 по 2016 роки факультет очолювали: доценти – І. І. Скакунов, Л. Л. Алексєєва, О. Й. Сімонов, В. Д. Рожок; професори – В. С. Чмельов, Л. К. Яцишина, І. А. Ігнатьєва, О. В. Хоменко.

Із липня 2016 року факультет економіки та бізнесу очолює доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська.

У листопаді 2021 року факультет отримав назву «Факультет управління та бізнес-дизайну».

Сьогодні на факультеті створено всі необхідні умови для гармонійного розвитку студента, підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до вимог сучасної світової економіки.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ


НАУКОВА ШКОЛА: РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Науковий керівник – Іван Михайлович ГРИЩЕНКО, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Напрями:

 • дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи вищої освіти;
 • розроблення ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з комерційно-посередницької діяльності, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

Результати:

 • захищено 8 докторських та 10 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 280 науково-методичних праць.


НАУКОВИЙ НАПРЯМ: ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Керівник наукового напряму  Людмила Михайлівна ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО, доктор економічних наук, професор, Лауреат  Національної премії України імені Бориса Патона


НАУКОВИЙ НАПРЯМ: ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОРІВЕНЬ)

Керівник наукового напряму  Олександра Володимирівна ОЛЬШАНСЬКА, доктор економічних наук, професор


НАУКОВИЙ НАПРЯМ: МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Керівник наукового напряму  Алла Олександрівна КАСИЧ, доктор економічних наук, професор


НАУКОВИЙ НАПРЯМ: СТІЙКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Керівник наукового напряму  Ірина Олексіївна ТАРАСЕНКО, доктор економічних наук, професор


НАУКОВИЙ НАПРЯМ: ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА, ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРУКТУРНИХ, ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Керівник наукового напряму  Анна Анатоліївна ОЛЕШКО, доктор економічних наук, професор


НАУКОВИЙ НАПРЯМ: УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Керівник наукового напряму  Талят Енверович БЄЛЯЛОВ, доктор економічних наук, професор


НАУКОВИЙ НАПРЯМ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КЛАСТЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Керівник наукового напряму  Мар’яна Сергіївна ШКОДА, доктор економічних наук, професор

Зарубіжне партнерство

Факультет управління та бізнес-дизайну має налагоджені партнерські зв'язки з університетами Німеччини, Італії, Польщі,  Латвії,  Естонії, Литви, Чехії, Хорватії, Румунії, Словаччини, Македонії, Китаю, Грузії, Азербайджану та інших країн світу.

Студенти та викладачі факультету мають високу академічну мобільність, беруть участь у Програмі «Еразмус+», у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, зарубіжних стажуваннях та програмах обміну студентів та викладачів завдяки підписаним угодам з університетами-партнерами. Студенти факультету управління та бізнес-дизайну мають можливість отримання подвійного диплому в провідних європейських вишах.

На факультеті реалізуються 2 модулі проєкту напряму «Жана Моне»:

- на кафедрі кафедри фінансів та бізнес-консалтингу - «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» (Role of Financial Consumer Protection in the Financial Stability in Digital Era: European Approaches), термін реалізації у 2020-2023 рр. Мета модуля полягає в європеїзації інституціональної, організаційної та процедурної архітектури захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифрової трансформації, що в кінцевому рахунку сприятиме фінансовій інтеграції та фінансовій стабільності України, і буде досягнута шляхом упровадження європейських студій у підготовку бакалаврів фінансово-економічного профілю;

https://knutd.edu.ua/grants/erasmus/

Підсумки роботи Круглого столу «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг» у Київському національному університеті технологій та дизайну

- на кафедрі смарт-економіки у 2023 році виграно конкурс Єврокомісії за напрямом Жана Мона - SEP-210929990 – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH «Просування європейських навичок та підходів для сталого розвитку біоекономіки в умовах гострих викликів в Україні» (Promoting of European skills and approaches for sustainable bioeconomy in the conditions of Ukrainian acute challenges). 

У 2022 році проєктною командою викладачів факультету разом із зарубіжними партнерами виграно проект ERASMUS+ Call [ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH] - Virtual Exchanges in Higher Education and Youth – «Міжнародна мережа віртуальних молодіжних бізнес-хабів»  із загальним фінансуванням 350 тис. Євро.

УСПІШНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВОРКШОПУ МІЖНАРОДНОЇ КОМАНДИ ПРОЄКТУ ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH «МІЖНАРОДНА МЕРЕЖА ВІРТУАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ БІЗНЕСХАБІВ», VEHUB4YOU

 

Університети-партнери факультету управління та бізнес-дизайну

Професорсько-викладацький корпус факультету управління та бізнес-дизайну являє собою колектив однодумців та фахівців, спроможних вирішити найважливіші завдання наукової, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи, має достатній потенціал для розвитку креативного ресурсу,  підтримання власного іміджу та утвердження міжнародної репутації наукових шкіл та кафедр факультету.

Свою місію науково-педагогічні працівники факультету вбачають в актуалізації, генеруванні й популяризації знань та інновацій у галузі  економіки, менеджменту, фінансів, обліку та оподаткування, маркетингу, забезпеченні особистісного та професійного зростання студентів, підготовці їх як майбутньої ділової бізнес-еліти України, конкурентної як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці.

Саме тому, одним із важливих напрямів своєї діяльності професорсько-викладацький корпус факультету вбачає в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, на яких наукові дослідження викладачів репрезентують специфіку сучасного етапу розвитку економіки України та світу загалом, зокрема аналіз концептів загальноекономічного, управлінського, фінансового, облікового, маркетингового, аналітичного напрямів  її становлення, формування та функціонування.

 

 

Студенти та викладачі факультету управління та бізнес-дизайну на Міжнародному науково-практичному семінарі  

Студенти

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Студенти факультету розумні і талановиті, ініціативні і працьовиті, мають великі серця та любов до своєї Батьківщини, оскільки у наш складний воєнний час, час боротьби України за свою свободу у протистоянні російській агресії, не стоять осторонь, а всіма силами намагаються допомагати та наближати нашу Перемогу.

З ініціативи студентського самоврядування і керівництва факультету управління та бізнес-дизайну студенти систематично збираються та допомагають волонтерам з руху «Смаколики для ЗСУ» у заготівлі інгредієнтів, фасуванні та пакуванні наборів горіхів та сухофруктів у сухпаї для бійців Збройних Сил України.

«Студенти – це рушійна сила.... Ні! ЦЕ – ЦУНАМІ ЕНЕРГІЇ, ІДЕЙ І КРЕАТИВУ! А коли вони мають нестримне бажання допомагати воїнам ЗСУ і шукають можливість реалізувати себе у волонтерстві, то є чітке розуміння, що нам по дорозі! Бо разом – ми зробимо дуже багато!», – так пишуть про наших студентів волонтери із «Смаколики для ЗСУ».

Волонтерська діяльність студентів факультету управління та бізнес-дизайну

 

 

Надзвичайно цікавим і насиченим є життя студентів факультету. Вони  беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах. За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим студентам призначаються іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ради КНУТД.

Розвиток та вдосконалення підприємницьких навичок у студентів відбувається також завдяки участі викладачів та студентів у проєкті Британської Ради в Україні «Creative Spark». Зокрема факультет є платформою для проведення численних тренінгових циклів, бізнес-інкубаторів та конкурсів стартап-проєктів не тільки для студентів факультету та Університету загалом, а також для молоді міста Києва в рамках  підписаного Меморандуму про співпрацю з Київським молодіжним центром Київської міської державної адміністрації.

STARTUP DAYS у Київському національному університеті технологій та дизайну

Для студентів факультету постійно організовуються тренінги та майстер-класи від представників провідних компаній та бізнес-структур. Проведення практичних занять роботодавцями значно підвищує рівень професійних компетентностей студентів та сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці. Прикладом може слугувати проведення циклу лекцій від ADC School*UA, який було репрезентовано відомими креативними директорами провідних українських компаній.

Викладачі факультету використовують сучасні форми проведення занять, зокрема в умовах карантинних обмежень –  у режимі Open Air-лекцій  із запрошенням провідних спеціалістів та практиків з маркетингу, власників бізнесу та успішних підприємців.

Практико-орієнтоване навчання студентів факультету

На факультеті діють студентські наукові гуртки:

«Розвиток інноваційного підприємництва в економіці знань», «Smart-ідеї у сфері міжнародного корпоративного бізнесу», «Професійна студія з фінансів та обліку», «Студентський маркетинговий клуб М-Team», «Креативний менеджер», «Лідерство в публічному управлінні».

 

 

На факультеті активно працює студентське самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств та клубів за інтересами;
 • розроблення та втілення в життя студентських бізнес-проєктів;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.

Актив студентського самоврядування бере безпосередню участь у профорієнтаційних заходах та сприяє заохоченню учнів до наукової та громадської діяльності.

А також є ініціатором багатьох культурних, спортивних та благодійних заходів. Студенти активно подорожують країною, відкриваючи для себе нові міста та регіони. У цьому їм допомагає керівництво університету та студентське самоврядування.

 

Святкування Дня факультету

 

День факультету управління та бізнес-дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

 

Ми професійні, креативні, інноваційні!

Приєднуйтеся до дружньої родини нашого факультету!