КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА ВЛАСЮК

доцент, к.е.н., директорка Інституту права та сучасних технологій

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кімната 4-0216

Контактний телефон: +38044-256-21-43

e-mail: 

 

Положення про Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій

Програма розвитку Інституту

План роботи інституту на 2023-2024 навчальний рік

 

Сторінка ІПСТ в  https://www.facebook.com/profile.php?id=100067906219522

СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Заступник директора

Ольга Алімівна Жданова

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Заступник директора

Зарицька Надія Миколаївна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

Заступник директора з виховної роботи

Наталія Валеріївна Фастовець

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

Методист вищої категорії

Наталя Сергіївна Абрінова 

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Методист першої категорії

Інна Василівна Хоменко 

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-47

e-mail: 

Методист першої категорії

Лариса Пилипівна Свіргун 

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-47

e-mail: 

Методист

Анна Валеріївна Сінілкіна 

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

 

Про інститут

Місія інституту полягає у задоволенні потреб населення в підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері освіти, приватного та публічного права, філології та перекладу, фізичної культури і спорту; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒      забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями середня освіта (англійська мова); фізична культура і спорт; політологія; право та філологія;

‒      розвиток наукових досліджень в галузі освіти, гуманітарних наук, права та політології, трансфер технологій та інновацій у реальний сектор економіки;

‒      міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках в сфері освіти, приватного та публічного права, філології та перекладу, фізичної культури і спорту, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

код

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Середня освіта: англійська мова і література

БВА

ФП

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Українська мова і література та англійські філологічні студії

БВУ

ФП

017

Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

БФР

ФВЗ

035

Філологія

Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях

БАМ

ФП

052

Політологія

Політологія та публічні комунікації

БППК

ППП

054

Соціологія

Соціальні комунікації

БСК

ППП

081

Право

Господарсько-правова діяльність

БП

ППП

Ступінь магістра

081

Право

Господарсько-правова діяльність

МгП

ППП

Ступінь доктора філософії

081

Право

Право

ДФП

ППП

 

ПРОФЕСІЇ

 

ЮРИСТ

Юрист – фахівець, який має знання у галузі юриспруденції (законодавства та практики його застосування). Головним плюсом є високий рівень попиту на таких фахівців, а універсальність професії дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері суспільної діяльності. Випускники освітньої програми «Господарсько-правова діяльність» отримують глибокі теоретичні та практичні знання у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, правових підстав господарської діяльності, захисту прав інтелектуальної та промислової власності.

 

ПЕРЕКЛАДАЧ

Перекладач – це престижна професія. Випускники освітньої програми «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» є конкурентоспроможними фахівцями, які володіють глибокими знаннями, загальними й фаховими компетентностями в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 «Філологія» у сфері перекладу в бізнес-комунікаціях з англійської мови українською й навпаки в усній і письмовій формах. Висококваліфіковані перекладачі здатні аналізувати, організовувати й вести міжмовну та міжкультурну комунікацію ділових партнерів, планувати й виконувати успішні комплексні перекладацькі проєкти. Основними цілями пропонованої програми є формування фахівців, чиї світоглядні орієнтири базуються на гуманістичних і національних ідеалах та громадянських цінностях і які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі германської філології в процесі професійної діяльності та навчання. Бакалаври філології працюють на посадах перекладача, редактора перекладів, перекладача-консультанта, інокореспондента, перекладача на міжнародних конференціях, гіда-перекладача, завідувача відділу перекладу, спеціаліста підрозділу реклами та зв’язків з громадськістю.

ВЧИТЕЛЬ

Вчитель – актуальна та престижна на сьогоднішній день професія, оскільки глобалізаційні процеси в сучасному світі потребують міжкультурної комунікації іноземними мовами, насамперед англійською.

Метою освітніх програм «Середня освіта: англійська мова і література» та «Українська мова і література та англійські філологічні студії» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими загальними знаннями та фундаментальною теоретичною базою з фахових дисциплін, практичними уміннями та навичками застосування новітніх технологій навчання, які здатні до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

 До особливостей програми належить удосконалення набутих компетентностей у царині української та англійської мови, літератури, педагогіки та методики викладання, психології для формування інтелектуальної мобільності як інтегративної якості конкурентоспроможного на ринку праці фахівця з високим творчим потенціалом.

Випускники можуть працювати на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах.

ПОЛІТОЛОГ

Професія політолога затребувана у сфері діяльності органів публічної влади, органів місцевого самоврядування, громадських, політичних і самоврядних організацій, комерційних структур, міжнародних організацій,  та в науково-дослідницьких закладах.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-політологів, які володіють базовими знаннями і загальними та фаховими компетентностями в галузі політології  і публічних комунікацій, здатних застосовувати кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери в процесі планування й проведення комунікативних заходів та діалогових форм взаємодії між акторами та інститутами політичними суб’єктами органів публічної влади й громадськості на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity).

Основними цілями програми є формування свідомої політичної еліти, виховання нової генерації молодих політиків на базі національно-патріотичних цінностей, надання їм необхідних знань про шляхи реалізації своїх лідерських якостей в умовах сучасного політичного життя України.

СОЦІОЛОГ

Соціолог –  найсучасніша професія на ринку праці. Соціологія – спеціальність для амбітних та креативних молодих людей, які крокують в ногу з часом. Професійний соціолог, як фахівець, що розуміється   на соціальних проблемах та процесах сьогодні затребуваний в усіх галузях суспільства – від науково-дослідної та педагогічної роботи до державної служби, маркетингу та реклами.  Представники цієї спеціальності працюють із масивами даних, які дозволяють оцінити стан суспільства та перспективи його розвитку.

Метою освітньої програми  є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців-соціологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом соціологічної науки, знаннями соціологічної теорії та практики, що можуть бути застосовані  для соціологічного аналізу тенденцій розвитку соціальних комунікацій; розробки творчих та практичних  проєктів у сфері соціальних комунікацій; експертно-аналітичній, політико-комунікативній, організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

ФАХІВЕЦЬ З РЕКРЕАЦІЇ (ФІТНЕС-ТРЕНЕР)

Випускники освітньої програми «Фітнес та рекреація» здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури та спорту, які передбачають застосування теорій та методів фізичного виховання та спорту, медико-біологічних, психолого-педагогічних дисциплін, менеджменту та характеризуються комплексністю та невизначеністю.

Здобувши вищу освіту за цією програмою випускники здатні продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін у сфері фізичної культури та спорту; виконавчу дисципліну; працювати у міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій бізнес у сфері фізичної культури та спорту, управляти особистим саморозвитком (самовчення, застосування знань на практиці, готовність та здатність вчитися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї.

 

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

З метою покращення науково-методичного забезпечення, організаційної роботи та подальшого розвитку нових форм здобуття освіти студентами без відриву від виробництва в університеті було створено заочний факультет, першим деканом якого з 1957 до 1970 року був Глущенко Мина Семенович. З 1970 до 1981 року факультет очолював Ємець Павло Мокійович.

Подальша історія заочного факультету нелінійна і непроста - факультет реформувався та перетворювався. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2000 року № 557 заочний факультет перейменовано у Інститут заочно-дистанційної освіти (далі - ІЗДО), яким з 1982 по 2011 рік керував Клименко Анатолій Павлович. З метою впровадження новітніх освітніх інформаційних технологій в процес здобуття освіти на базі ІЗДО у 2008 році створено Центр дистанційної освіти (далі - ЦДО) вагомий внесок в розвиток якого зробив перший керівник - Злотенко Борис Миколайович. Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 732 від 22.07.2010 року «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну», ЦДО отримує дозвіл, що дає можливість Університету надавати освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти.

З квітня 2011 року по вересень 2014 року ІЗДО очолювала Тарасенко Ірина Олексіївна. В квітні 2014 року ІЗДО перейменовано в Інститут сучасних технологій навчання (далі - ІСТН).

З вересня 2014 року директором ІСТН призначено Власюк Тетяну Миколаївну. У квітні 2015 року Інститут сучасних технологій навчання перейменовано у Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання. З вересня 2021 року Вченою радою Університету прийнято рішення щодо перейменування  інституту в Інститут права та сучасних технологій. Після реорганізації до складу інституту входять кафедри:

 • приватного та публічного права
 • філології та перекладу
 • фізичного виховання та здоров’я
НАУКОВІ НАПРЯМИ ІНСТИТУТУ

 

Правове забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи його вдосконалення

Науковий керівник – Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор

Кафедра приватного та публічного права

Сучасні методи навчання іноземних мов як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних закладів вищої освіти

Питання сучасної філологічної освіти, перекладознавства та викладання іноземних мов вітчизняним здобувачам та інокомунікантам

Науковий керівник – Ісакова Єлизавета Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра філології та перекладу

Формування здорового способу життя студентської молоді у процесі фізичного виховання

Науковий керівник – Томіч Лілія Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент

Кафедра фізичного виховання та здоров’я 

 

СТУДЕНТИ

Особливістю виховної роботи ІПСТ є те, що в рамках співпраці студентів та викладачів було створено унікальне середовище – прогресивний студентський соціум, який сприяє ефективному процесу формування розвинутої відповідальної особистості. Студенти інституту активно беруть участь у наукових конкурсах, науковій роботі кафедр, в організації конференцій та круглих столів, підготовці свят, що безперечно сприяє підвищенню іміджу інституту та університету.

 

 

Щорічно на кафедрах проводяться олімпіади, під час яких студенти-бакалаври отримують досвід наукової роботи і вирішення актуальних питань та нестандартних проблемних ситуацій.

Щорічно кафедрою філології та перекладу організовуються і проводяться наукові конференції:

 • Міжнародна наукова конференція «Діалог культур у Європейському освітньому просторі» (започаткована у 2016 році).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» (за початкована у 2015 році).

Також на кафедрах діють наукові гуртки:

 • на кафедрі приватного та публічного права діють наукові гуртки «Актуальні питання приватного права» та «Актуальні питання публічного права»,  які готують студентів до участі у всеукраїнських та закордонних студентських наукових заходах, в рамках роботи гуртків керівники здійснюють методичну допомогу у процесі виконання студентами наукових досліджень, а також проводять наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління.

  

 • на кафедрі філології та перекладу функціонують наукові гуртки: «Економіка та бізнес”,  "Країни і люди", "Vocational Training", "Технології", "Іноземні мови в сучасному житті", "Deutsche Erfahrung", “Design”. Двічі на рік кафедра проводить тижні іноземних мов.

 

ІНСТИТУТ здійснюючи освітню-виховну діяльність вирішує наступні завдання:

 • отримання якісної освіти;
 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;
 • здобуття  студентами навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції;
 • розвиток здатності застосувати теоретичні знання у практичній роботі;
 • розвиток почуття необхідності постійного вдосконалення своїх знань.

 

ЗАРУБІЖНЕ ПАРТНЕРСТВО

ІПСТ готує кваліфікованих фахівців з числа громадян таких держав як: Азербайджан, Грузія, Китай, Китайська народна республіка, Індія, Ізраїль, Лівія.

 

Наукові доробки кафедри мають завдяки співробітництву з закладами вищої освіти та науковими закладами Польщі, Литви, Словаччини.

Науково-педагогічні працівники інституту постійно підвищують свою кваліфікацію за кордоном.

 

 

Поставлені завдання та плани дозволять розкрити ресурсний потенціал та забезпечити максимальну ефективність роботи Інституту, активізувати інтелектуально-творчу діяльність науково-педагогічних працівників, з метою удосконалення процесу здобуття освіти, що буде виступати запорукою майбутнього успіху молодих фахівців, а отже, сприяти примноженню авторитету університету на ринку освітніх послуг та визнанню науковою спільнотою світу.