КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА ВЛАСЮК

доцент, к.е.н., директорка Інституту права та сучасних технологій

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кімната 4-0216

Контактний телефон: +38044-256-21-43

e-mail: 

 

Положення про Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій

Програма розвитку Інституту

План роботи інституту на 2023-2024 навчальний рік

 

Сторінка ІПСТ в  https://www.facebook.com/profile.php?id=100067906219522

СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Заступник директора з науково-педагогічної роботи

кандидат економічних наук, доцент

Надія Миколаївна Заріцька

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Заступник директора з виховної роботи

кандидат наук з державного управління, доцент

Наталія Валеріївна Фастовець

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

Методист вищої категорії

Наталя Сергіївна Абрінова 

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Методист вищої категорії

Анна Валеріївна Сінілкіна 

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

Методист першої категорії

Світлана Андріївна Єргакова

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

 

Про інститут

Місія інституту полягає у задоволенні потреб населення в підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері освіти, приватного та публічного права, філології та перекладу, фізичної культури і спорту; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒ забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями середня освіта (українська мова і література); фізична культура і спорт; політологія; соціологія; право та філологія;

‒ розвиток наукових досліджень в галузі освіти, гуманітарних наук, права, соціології та політології, трансфер технологій та інновацій у реальний сектор економіки;

‒ міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках в сфері освіти, приватного та публічного права, філології та перекладу, фізичної культури і спорту, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітня програма

Абревіатура випускової кафедри

код

найменування

назва

шифр

Ступінь бакалавра

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Середня освіта: англійська мова і література

БВА

ФП

Українська мова і література та англійські філологічні студії

БУМЛ

ФП

017

Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

БФР

ФВЗ

035

Філологія

Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях

БАМ

ФП

052

Політологія

Політологія та публічні комунікації

БППК

ППП

054

Соціологія

Соціальні комунікації

БСК

ППП

081

Право

Господарсько-правова діяльність

БП

ППП

Ступінь магістра

081

Право

Господарсько-правова діяльність

МгП

ППП

Ступінь доктора філософії

081

Право

Право

ДФП

ППП

 

ПРОФЕСІЇ

 

ЮРИСТ

Юрист – фахівець, який має знання у галузі юриспруденції (законодавства та практики його застосування). Головним плюсом є високий рівень попиту на таких фахівців, а універсальність професії дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері суспільної діяльності. Випускники освітньої програми «Господарсько-правова діяльність» отримують глибокі теоретичні та практичні знання у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, правових підстав господарської діяльності, захисту прав інтелектуальної та промислової власності.

 

ПЕРЕКЛАДАЧ

Перекладач – це престижна професія. Випускники освітньої програми «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» є конкурентоспроможними фахівцями, які володіють глибокими знаннями, загальними й фаховими компетентностями в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 «Філологія» у сфері перекладу в бізнес-комунікаціях з англійської мови українською й навпаки в усній і письмовій формах. Висококваліфіковані перекладачі здатні аналізувати, організовувати й вести міжмовну та міжкультурну комунікацію ділових партнерів, планувати й виконувати успішні комплексні перекладацькі проєкти. Основними цілями пропонованої програми є формування фахівців, чиї світоглядні орієнтири базуються на гуманістичних і національних ідеалах та громадянських цінностях і які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі германської філології в процесі професійної діяльності та навчання. Бакалаври філології працюють на посадах перекладача, редактора перекладів, перекладача-консультанта, інокореспондента, перекладача на міжнародних конференціях, гіда-перекладача, завідувача відділу перекладу, спеціаліста підрозділу реклами та зв’язків з громадськістю.

ВЧИТЕЛЬ

Вчитель – актуальна та престижна на сьогоднішній день професія, оскільки глобалізаційні процеси в сучасному світі потребують міжкультурної комунікації іноземними мовами, насамперед англійською.

Метою освітніх програм «Середня освіта: англійська мова і література» та «Українська мова і література та англійські філологічні студії» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими загальними знаннями та фундаментальною теоретичною базою з фахових дисциплін, практичними уміннями та навичками застосування новітніх технологій навчання, які здатні до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

 До особливостей програми належить удосконалення набутих компетентностей у царині української та англійської мови, літератури, педагогіки та методики викладання, психології для формування інтелектуальної мобільності як інтегративної якості конкурентоспроможного на ринку праці фахівця з високим творчим потенціалом.

Випускники можуть працювати на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах.

ПОЛІТОЛОГ

Професія політолога затребувана у сфері діяльності органів публічної влади, органів місцевого самоврядування, громадських, політичних і самоврядних організацій, комерційних структур, міжнародних організацій,  та в науково-дослідницьких закладах.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-політологів, які володіють базовими знаннями і загальними та фаховими компетентностями в галузі політології  і публічних комунікацій, здатних застосовувати кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери в процесі планування й проведення комунікативних заходів та діалогових форм взаємодії між акторами та інститутами політичними суб’єктами органів публічної влади й громадськості на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity).

Основними цілями програми є формування свідомої політичної еліти, виховання нової генерації молодих політиків на базі національно-патріотичних цінностей, надання їм необхідних знань про шляхи реалізації своїх лідерських якостей в умовах сучасного політичного життя України.

СОЦІОЛОГ

Соціолог –  найсучасніша професія на ринку праці. Соціологія – спеціальність для амбітних та креативних молодих людей, які крокують в ногу з часом. Професійний соціолог, як фахівець, що розуміється   на соціальних проблемах та процесах сьогодні затребуваний в усіх галузях суспільства – від науково-дослідної та педагогічної роботи до державної служби, маркетингу та реклами.  Представники цієї спеціальності працюють із масивами даних, які дозволяють оцінити стан суспільства та перспективи його розвитку.

Метою освітньої програми  є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців-соціологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом соціологічної науки, знаннями соціологічної теорії та практики, що можуть бути застосовані  для соціологічного аналізу тенденцій розвитку соціальних комунікацій; розробки творчих та практичних  проєктів у сфері соціальних комунікацій; експертно-аналітичній, політико-комунікативній, організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

ФАХІВЕЦЬ З РЕКРЕАЦІЇ (ФІТНЕС-ТРЕНЕР)

Випускники освітньої програми «Фітнес та рекреація» здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури та спорту, які передбачають застосування теорій та методів фізичного виховання та спорту, медико-біологічних, психолого-педагогічних дисциплін, менеджменту та характеризуються комплексністю та невизначеністю.

Здобувши вищу освіту за цією програмою випускники здатні продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін у сфері фізичної культури та спорту; виконавчу дисципліну; працювати у міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій бізнес у сфері фізичної культури та спорту, управляти особистим саморозвитком (самовчення, застосування знань на практиці, готовність та здатність вчитися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї.

 

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

З метою покращення науково-методичного забезпечення, організаційної роботи та подальшого розвитку нових форм здобуття освіти студентами без відриву від виробництва в університеті було створено заочний факультет, першим деканом якого з 1957 до 1970 року був Глущенко Мина Семенович. З 1970 до 1981 року факультет очолював Ємець Павло Мокійович.

Подальша історія заочного факультету нелінійна і непроста - факультет реформувався та перетворювався. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2000 року № 557 заочний факультет перейменовано у Інститут заочно-дистанційної освіти (далі - ІЗДО), яким з 1982 по 2011 рік керував Клименко Анатолій Павлович. З метою впровадження новітніх освітніх інформаційних технологій в процес здобуття освіти на базі ІЗДО у 2008 році створено Центр дистанційної освіти (далі - ЦДО) вагомий внесок в розвиток якого зробив перший керівник - Злотенко Борис Миколайович. Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 732 від 22.07.2010 року «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну», ЦДО отримує дозвіл, що дає можливість Університету надавати освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти.

З квітня 2011 року по вересень 2014 року ІЗДО очолювала Тарасенко Ірина Олексіївна. В квітні 2014 року ІЗДО перейменовано в Інститут сучасних технологій навчання (далі - ІСТН).

З вересня 2014 року директором ІСТН призначено Власюк Тетяну Миколаївну. У квітні 2015 року Інститут сучасних технологій навчання перейменовано у Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання. З вересня 2021 року Вченою радою Університету прийнято рішення щодо перейменування  інституту в Інститут права та сучасних технологій. Після реорганізації до складу інституту входять кафедри:

 • приватного та публічного права
 • філології та перекладу
 • фізичного виховання та здоров’я

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ ІНСТИТУТУ

 

Правове забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи його вдосконалення

Науковий керівник – Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор

Кафедра приватного та публічного права

Сучасні методи навчання іноземних мов як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних закладів вищої освіти

Сучасні аспекти перекладознавства та філології в контексті бізнес-комунікацій і середньої освіти

Науковий керівник – Ісакова Єлизавета Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра філології та перекладу

Формування здорового способу життя студентської молоді у процесі фізичного виховання

Науковий керівник – Томіч Лілія Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент

Кафедра фізичного виховання та здоров’я

 

СТУДЕНТИ

Особливість виховної роботи ІПСТ полягає у створенні в межах співпраці студентів і викладачів унікального середовища – прогресивного соціуму, що сприяє ефективному процесу формування розвинутої відповідальної особистості. Здобувачі інституту беруть активну участь у науковій роботі кафедр, в інтелектуальних конкурсах, в організації конференцій і круглих столів, підготовці свят, що, безперечно, формує і укріплює позитивний імідж інституту та університету.

 

 

Кафедри ІПСТ щорічно проводять науково-практичні конференції, олімпіади, міжкафедральні наукові семінари. Під час долучення до роботи цих заходів студенти здобувають досвід наукової роботи й розв’язання актуальних завдань та нестандартних проблемних ситуацій.

 • Міжнародна наукова конференція «Діалог культур у Європейському освітньому просторі» (започаткована у 2016 році)

 

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» (започаткована у 2015 році)

 

  

 

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів права в Україні» (започаткована у 2023 році)

 

 

 • Міжкафедральний науковий семінар до Дня адвокатури України «Адвокатська промова 2023» (започаткований у 2021 році)

 

Щорічно у весняному та осінньому семестрах кафедра філології та перекладу проводить навчально-організаційний і культурно-виховний захід «Тиждень іноземних мов», у межах якого працюють секції англійської, німецької, французької, словацької та італійської мов. Викладачі пропонують студентам тематичні заняття, присвячені культурі та історії різних країн, творчі заходи, вікторини, конкурси, а студенти виголошують власні цікаві доповіді і готують презентації.

 

 

 

Студенти ІПСТ регулярно посідають призові місця та отримують премії і сертифікати на конкурсах наукових робіт і олімпіадах різного рівня:

 • Конкурс есе «Захист прав здобувачів освіти в адміністративних судах», що проводиться Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду з нагоди відзначення Днів адміністративної юстиції України;
 • Всеукраїнський молодіжний конкурс «Юридична освіта майбутнього», що проводиться за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти та науки України, Ради молодих юристів України, Інституту політико-правових та релігійних досліджень, Київської Малої академії наук учнівської молоді, Аналітичного центру якості освіти;
 • Всеукраїнський конкурс «Краща наукова праця з проблематики муніципального права», що проводиться, за підтримки Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»);
 • Конкурс есе «Я маю право на ...», організований Радою молодих юристів України спільно із Департаментом молоді і спорту міста Києва;
 • Сертифікатна програма «Школа юридичного дизайну» за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Справедливість для всіх».

  

 

 

Студенти інституту щорічно беруть участь у конкурсі стартапів, який проходить в межах Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості». За результатами конкурсу 2023 року став переможцем стартап-проєкт  «Додаток “Enotebook”» студенток Большак Д., Авраменко С., Коновалюк А., Хоменко В., Шаруди К. (наукова керівниця доц. Кугай К. Б.).

 

 

Найуспішніші студенти інституту мають можливість отримати іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови.

Здобувачі інституту щорічно проходять практичну підготовку у провідних установах (організаціях, підприємствах) України:

Господарський суд України Торгово-промислова палата України
Київський апеляційний суд Український державний центр позашкільної освіти
Державна судова адміністрація України Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)
Центр сім’ї Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації ТОВ «Золота середина»

Атлетичний клуб «Тонус»

ГО «Федерація гирьового спорту України»

ТОВ «ТАС ЕВОТЕК»
БФ «Схід SOS»

ТОВ Приватна школа фізкультурно-спортивний центр «Мастер Фіт»

Дитячо-юнацька спортивна школа № 1, м. Київ

Спортивний клуб «Аватар-спорт»

Школа іноземних мов «RACCOON SCHOOL» ТОВ «Центр освіти “ОПТІМА”»
ГО Перша Футбольна Академія «Зірки Футболу» ТОВ «БЕЛЕМА ТРЕЙД»
Печерська гімназія № 75 Печерського району м. Києва Гімназія № 109 ім. Т. Г. Шевченка Печерського району м. Києва
Громадська організація «Лабораторія юридичного дизайну» Національна мережа розвитку локальної філантропії («Філантропи»)

 

Виховна робота інституту спрямована на розвиток уявлень студентства про трагічні сторінки й доленосні події в історії українського народу, формування почуття національної гідності, патріотизму, толерантності, прищеплення любові до рідного краю, традицій, звичаїв, обрядів і духовної культури українського народу. Студентська та викладацька спільнота інституту плекає естетичні почуття, сприяє підвищенню рівня художньо-естетичної освіченості, розвитку художнього смаку, творчої уяви, креативності, поширенню соціогуманітарних знань і нових наукових ідей. Здобувачі освіти із задоволенням беруть участь у роботі самодіяльних гуртків університету, у різноманітних фестивалях і конкурсах студентської творчості. За підтримки керівництва університету та студентського самоврядування студенти інституту активно подорожують країною, відкриваючи для себе нові міста та регіони.

  

 

 

 

Спільнота інституту вдячна захисникам України за можливість продовжувати навчання і працювати. Дякуємо за вашу неоціненну роль у захисті нашої країни та наших цінностей. Ваша безстрашна боротьба за наше майбутнє надихає нас до нових звершень. Зі свого боку, ми прагнемо допомагати вам. За ініціативою студентської спільноти разом з Благодійним фондом «Прогресивна Україна» та волонтерами міста Чернігова ми проводили благодійні збори коштів для придбання дрону та його комплектування (акумулятори, антена) у військову частину, де служить студент кафедри фізичного виховання та здоров’я, а також для купівлі зимового спорядження для наших військових та ремонту автотехніки. Студенти інституту долучаються до допомоги волонтерам руху «Смаколики для ЗСУ» у заготівлі інгредієнтів, фасуванні та пакуванні наборів горіхів і сухофруктів у сухі пайки для бійців Збройних Сил України, що проводиться за ініціативи студентського самоврядування і керівництва факультету управління та бізнес-дизайну.

 

 

ЗАРУБІЖНЕ ПАРТНЕРСТВО

Колектив інституту імплементує угоди про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти та установами і Київським національним університетом технологій та дизайну у науковій, академічній і культурній сферах, що полягає в розвитку контактів між науково-педагогічними працівниками і студентами шляхом взаємного обміну викладачами для читання лекцій; взаємного обміну науковцями для проведення наукових досліджень, участі у наукових конференціях; підготовки спільних публікацій і інших праць за результатами наукових досліджень; взаємного обміну досвідом в організації освітнього процесу, навчальними програмами з подібних спеціальностей в контексті Болонського процесу; взаємного обміну студентами; спільної реалізації дослідницьких проєктів; взаємного обміну науковою і навчальною літературою.

 

 

Кафедри ІПСТ мають міжнародні наукові доробки завдяки співробітництву з організаціями та закладами вищої освіти та науковими закладами Польщі, Литви, Словаччини, Азербайджану, Сполучених Штатів Америки, з якими укладені договори про співпрацю:

Університет Адама Міцкевича в Познані

(Республіка Польща)
2024-2029 https://poznan.mapaakademicka.pl

Бакинський слов’янський університет

(Азербайджан)

2024-2029 https://bsu-uni.edu.az/en

Недержавна громадська організація «Міжнародна культурно-освітня асоціація»

(International Cultural and Educational Association (ICEA))
2024-2029 https://harmonyworld.com.ua

Академія прикладних наук Вища школа управління та адміністрації в Ополі

(Республіка Польща)

2023-2028 https://www.wszia.opole.pl

Литовський бізнес коледж

(м. Клайпеда, Литва)

2023-2028 https://ltvk.lt/en/home-page

Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі

(Республіка Польща)

2022-2027 https://mans.edu.pl/ua/o-uczelni

Європейський інститут безперервної освіти

(м. Подгайська, Словацька Республіка)
2022-2027 http://www.eidv.eu

Європейський Суспільно-Технічний Університет ім. Божого Слуги Роберта Шумана

(м. Радом, Республіка Польща)

2021-2026 https://www.eust.pl

 

У межах укладених договорів студенти пройшли стажування за програмами академічної мобільності:

у Міжнародній академій прикладних наук у Ломжі за програмою «Право» (2022 рік) – 39 студентів спеціальності 081 «Право», 13 студентів спеціальності 035 «Філологія», 1 студентка спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;

в Академії прикладних наук Вищій школі управління та адміністрації в Ополі (2023 рік) за програмою «Спортивний і туристичний менеджмент» – 27 студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;

в Академії прикладних наук Вищій школі управління та адміністрації в Ополі (2023 рік) за програмою «Основи міжнародного права» – 22 студенти спеціальності 081 «Право», 4 студенти спеціальності 052 «Політологія».

Закордонні та вітчизняні фахівців і представників бізнесу систематично проводять лекції і інші освітні заходи в інституті з метою підвищення якості освітнього процесу та сприяння інтернаціоналізації вищої освіти і в межах міжнародного співробітництва в сфері науки та освіти.

Протягом 2023-2024 років для студентів інституту відбулися такі лекції:

Анни Внукової, юристки американської юридичної фірми Leech Tishman, кандидатки LLM (магістерки права, 2023) Університету Пітсбурга, США (11.04.2023);

Наталії Юган, стажувальниці Інституту германістики Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне, Німеччина (29.04.2023, 31.10.2023);

Галини Юровської, судді Конституційного Суду України (14.09.2023);

Олени Маріної, співробітниці Ради з питань освіти та навчання графства Керрі, Ірландія (08.09.2023);

Гідо Палаццо, професора ділової етики Лозаннського Університету (31.10.2023);

Петра Ежи Пачоски, почесного доктора Вроцлавського університету економіки, радника міського голови міста Еленя-Гура, Республіки Польща (02.11.2023);

Олександра Буйчика, доктора економічних наук, директора з науки холдингу Tuculart (Чехія) та Європейського інституту розвитку інновацій, головного редактора Європейського наукового журналу «Клірономія» (02.11.2023);

Юлії Внукової, педагогині швейцарської організації Verein swiss bridge of Ukraine (03.11.2023);

Володимира Саєнка, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доктора наук з державного управління, професора, майстра спорту міжнародного класу з карате, судді національної категорії з кіокушинкайкан карате, професора Академії прикладних наук Вищої школи управління та адміністрації  м. Ополе (20.11-30.11.2023);

Миколи Огієнка, доктора економічних наук, професора, професора Академії прикладних наук Вищої школи управління та адміністрації  м. Ополе (20.11-30.11.2023);

Джоанни Ріжка (Joanna Riszka), PhD, професорки Академії прикладних наук Вищої школи управління та адміністрації  м. Ополе (24.11-04.12.2023);

Властіміла Віцена (Vlastimil Vicen), доцента, JUDr. (доктора права), інженера, доктора філософії, МВА, LLM, завідувача кафедри адміністративного та європейського права Університету економіки та менеджменту в Братиславі (Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave), Братислава, Словацька Республіка (27.11.2023);

Александра Ахіезера, адвоката, зареєстрованого патентного повіреного у Foley Hoag LLP (Boston, MA, USA), який входить до рейтингу найкращих адвокатів Америки (патентне право) (25.01.2024);

Чарльза К. Вайтхеда, професора бізнес-права Корнелльської юридичної школи імені Майрона К. Тейлора, доктора юридичних наук, директора-засновника програми «Право, технології та підприємництво» у Корнелльському технологічному інституті (31.01.2024);

Михайла Пацана (Michael Patsan), інвестора, підприємця, визнаного експерта у сфері міжнародних фінансових ринків та криптовалют, засновника Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global» та блокчейн-платформи «Amsets» (14.02.2024).

 

 

Реалізація наявних амбітних планів і розв’язання цікавих завдань дозволяють розкривати ресурсний потенціал персоналу та забезпечувати максимальну ефективність роботи інституту, активізовувати інтелектуально-творчу діяльність науково-педагогічних працівників для удосконалення освітнього процесу, що є запорукою успіху майбутніх молодих фахівців, а отже, сприяє примноженню авторитету університету на ринку освітніх послуг і визнанню міжнародною науковою спільнотою.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

В умовах соціальних трансформацій, які потребують глибинних перетворень у системі освіти, важливого значення набуває підготовка керівників університетів, академій, інститутів, коледжів, науково-педагогічних, педагогічних, працівників для роботи в інформаційному суспільстві, які здатні забезпечити супровід реалізації освітньої політики як пріоритетної функції держави, що сприяє задоволенню освітніх і духовно-культурних потреб усіх суб’єктів освітнього процесу, розвитку їхньої здатності до саморозвитку та навчання упродовж всього життя.

Особливе місце в цьому процесі належить системі підвищення кваліфікації, оскільки вона за своїм призначенням є інструментом перебудови освітньої галузі і, відповідно, соціальних перетворень на якісно новому рівні, що забезпечить розвиток національної науково-освітньої інформаційної мережі та інформаційних ресурсів за головними галузями знань, її приєднання, зокрема, до європейських науково-освітніх мереж. Саме в системі підвищення кваліфікації, враховуючи специфіку контингенту слухачів, можна створити інноваційно-розвивальне середовище, в якому, спираючись на професійний досвід фахівців, ініціювати їхній професійний та особистісний розвиток, сприяти проєктуванню слухачем власної стратегії ефективної професійної діяльності.

Інститут організовує підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів:

– керівники університетів, академій, інститутів, коледжів;

– науково-педагогічні та педагогічні працівники;

– викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, коледжів;

– методисти, майстри виробничого навчання, лаборанти та інші категорії слухачів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» підвищення кваліфікації здійснюється за інституційною (очна (денна, вечірня), заочною, дистанційною, мережевою) формою підвищення кваліфікації, форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Наразі підвищення кваліфікації ведеться за програмами: «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» (затверджена Вченою радою університету 25.11.2020, протокол № 4) та «Формування сталої біоекономіки в умовах сучасних викликів в України» (затверджена Вченою радою університету 31.01.2024, протокол № 6).

Обсяг програми підвищення кваліфікації – 180 год / 6  кредитів ЄКТС.

Обсяг одного навчального модуля встановлений у межах 30 год / 1 кредит ЄКТС.

За умови використання накопичувальної системи підвищення кваліфікації обсяг одного етапу не повинен бути меншим 30 год / 1 кредит ЄКТС.

 

ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2021 рік

2022 рік

2023 рік

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ

Пропонуємо пройти підготовку:

1. До зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного тесту) з предметів:

українська мова та література

математика

хімія

біологія

фізика

історія України

іноземна мова

Термін навчання – 7 та 3,5 місяців. 

2. До вступних випробувань з творчого конкурсу на спеціальність 022 Дизайн:

Етап 1: Рисунок

Етап 2: Живопис

Етап 3: Спецкомпозиція

Термін навчання – 7 та 3,5 місяці. 

3. До вступних випробувань з творчого конкурсу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

Спецкомпозиція

Термін навчання – 7 та 3,5 місяці. 

Набір проводиться з 15 вересня поточного навчального року. Початок занять з жовтня та лютого.

Заняття проводяться в малочисельних групах (8–10 осіб).

Форма проведення занять:

вечірня (2–3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00);

вихідного дня (щосуботи з 9.00 до 15.00).

На базі нашого Центру також працюють короткострокові підготовчі курси з вступних випробувань (творчого конкурсу) за спеціальностями: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Відкрито Online реєстрацію на підготовчі курси до вступу до КНУТД:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6JT5vMbZ6A6v8XScm7Z7oK5KO9pvD7KOVYk7zlyvoHYZw0Q/viewform?usp=sf_link

Термін навчання 1 місяць. Початок занять: травень, червень. Бажаючим надається гуртожиток. 

e-mail: [email protected]

Телефони для довідок:

+38073-232-43-43

+38096-232-43-43

+38050-232-43-43