КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут інженерії та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0105 (кабінет завідувача кафедри), 1-0107 (викладацька).

Контактні телефони: +38044-256-29-03, +38044-256-29-40

e-mail

Сайт кафедри: kems.knutd.edu.ua

 

Положення про кафедру комп'ютерної інженерії та електромеханіки

Програма розвитку кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Сторінка в  facebook.com/kems.knutd

Про кафедру

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітні ступені – «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»), 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітні ступені – «Бакалавр», «Магістр») та 124  «Системний аналіз».

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки є:

 • практичне спрямування та гнучкість відповідно до розвитку техніки та технологій, вимог стейкхолдерів і кон’юктури світового ринку освітніх послуг;
 • якісна підготовка кваліфікованих фахівців з електромеханіки, інтелектуальних систем відновлювальної енергетики та електромобілів, та електропобутової техніки (спеціальність 141), фахівців з комп’ютерних систем і мереж (спеціальність 123) та системного аналізу і управління (спеціальність 124), які володіють спеціальними знаннєвими і практичними компетенціями для роботи на підприємствах різної форми власності та вміють швидко реагувати на глобальні тенденції розвитку техніки та технологій. 
Історія розвитку кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки починає свою історію з 1992 року, коли було створено кафедру машин та апаратів хімічних виробництв та побутового обслуговування. Згідно з планом прийому на перший курс було зараховано 25 осіб. У 1997 році відбувся перший випуск інженерів з електропобутової техніки. Наприкінці 1997 році кафедру було перейменовано в кафедру електромеханічних систем. У 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка» і в 1999 році відбувся їх перший випуск. У 2001 році кафедра отримала акредитаційні документи на ІV рівень акредитації за напрямом «Електромеханіка» та спеціальності «Електропобутова техніка». За період із 1992 року на кафедрі підготовлено більш як 1200 спеціалістів з електропобутової техніки.

2018 р. кафедру електромеханічних систем перейменовано в кафедру комп’ютерної інженерії та електромеханіки. Цього ж року кафедра отримала акредитаційні документи на підготовку бакалаврів за  освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Завідувачами кафедри працювали: 1992–1995 рр. О. А. Стародуб, кандидат технічних наук, професор; 1995–2010 рр. – В. В. Кострицький, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор; 2011  – серпень 2012 рр. – О. П.  Бурмістенков, заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор. Із вересня 2012 р. кафедру очолює Б. М.  Злотенко, доктор технічних наук, професор.

У 2021р. до кафедри була приєднана кафедра теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки (ТРТБ), яка має більш як 90-річну історію. За час існування назва кафедри ТРТБ змінювалася декілька разів, однак історично вона є правонаступницєю кафедр теоретичної та загальної теплотехніки та охорони праці. Упродовж багатьох років на кафедрі працювали: М. В. Павлович, доктор технічних наук, професор; С. М. Константинов, кандидат технічних наук, професор – ректор КТІЛПу в 70 – 80 роках; А. Б. Цатурянц, доктор технічних наук, професор; М.О. Дикий, доктор технічних наук, професор – проректор з наукової роботи КТІЛПу у 80-х роках; Ф. І. Кучерявий, академік НАН України, доктор технічних наук, професор; Е. В. Рильов, доктор технічних наук, професор; Р. В. Луцик, доктор технічних наук, професор – заслужений працівник народної освіти, академік АІН України, відомий фахівець у галузі матеріалознавства та тепломасообмінних процесів виробництв товарів широкого вжитку; О. О. Кремньов, доктор технічних наук, професор та інші видатні вчені.

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку здобувачів вищої освіти здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри. Підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації провадять на кафедрі на основі кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД.

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.

У 1986 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. У 2003 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук, у 2004 році – вчене звання професора. Тема докторської дисертації «Наукові основи проектування технологічного процесу лиття виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації. Автор понад 120 наукових праць, зокрема в зарубіжних виданнях, 5 монографій, 1 підручника, 3 навчальних посібників, а також 18 навчально-методичних розробок.

На кафедрі КІЕМ працює з 1994 року, загальний науково-педагогічний стаж 30 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; комп’ютерно-інтегровані електромеханічні пристрої та системи; обладнання і технології легкої промисловості.

  

ОСИПЕНКО Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор.

У 1977 році закінчив Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики. У 1982 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, у 2016 – доктора технічних наук, у 2021 році – вчене звання професора кафедри «Комп’ютерної інженерії та електромеханіки». Тема докторської дисертації – «Індуктивні технології системних інформаційно-аналітичних досліджень в задачах інноваційного проектування». Автор понад 100 наукових праць, зокрема близько 30 наукових публікацій у зарубіжних виданнях, які внесено до наукометричних баз Scopus і WebofScience, 2 навчальних посібників, співавтор 4 монографій.

На кафедрі КІЕМ працює з 2018 року, загальний науково-педагогічний стаж – 32 роки.  

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; індуктивні технології системних інформаційно-аналітичних досліджень в проблемах інноваційного проектування, інтелектуальні методи та математичний інструментарій моделювання складних систем.

   

ПАНАСЮК Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, директор Інституту інженерії та інформаційних технологій.

У 1983 р. закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості». У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2004 році – науковий ступінь доктора технічних наук, а у 2006 році – вчене звання професора. Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації. Автор понад 200 наукових та методичних робіт, зокрема в зарубіжних виданнях, 8 монографій, 3 навчальних посібників.

На кафедрі КІЕМ працює з 2021 року, загальний науково-педагогічний стаж – 39 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка;  обладнання і технології легкої промисловості; динаміка сипких середовищ; екологія.

  

СТАЦЕНКО Володимир Володимирович, доктор технічних наук, доцент, проректор КНУТД з цифрової трансформації.

У 2002 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, у 2011 році – вчене звання доцента. Тема кандидатської дисертації «Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості». У 2020 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук. Тема докторської дисертації «Наукові основи проектування комплексів безперервного приготування композицій з сипких матеріалів у легкій промисловості». Автор понад 80 наукових праць, зокрема в зарубіжних виданнях, 3 навчальних посібників, 2 монографій, а також 25 навчально-методичних розробок. Нагороджений Подякою Київського міського голови. 

На кафедрі КІЕМ працює з 2005 року, загальний науково-педагогічний стаж – 14 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; динаміка руху сипких матеріалів у змішувальних комплексах безперервної дії, ІТ-технології в електропобутовій техніці.

  

ШАВЬОЛКІН Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор.

У 1978 р. закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок» і отримав кваліфікацію «інженер-електрик». У 1988 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема роботи «Тиристорний пускорегулювальний пристрій для гірничих машин». Вчене звання доцента кафедри «Загальна електротехніка» присвоєно в 1990 році. Доктор технічних наук з 2012 р. Тема роботи «Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними характеристиками». Вчене звання професора кафедри «Електротехніка» присвоєно в 2013 р. 

На кафедрі КІЕМ працює з 2020 року, загальний науково-педагогічний стаж – 29 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; силова (енергетична) електроніка, регульований електропривод з напівпровідниковими перетворювачами енергії.

   

ШВЕДЧИКОВА Ірина Олексіївна, доктор технічних наук, професор. 

У 1983 році закінчила електротехнічний факультет Луганського машинобудівного інституту (нині – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) за спеціальністю «Електричні машини та апарати» та отримала кваліфікацію інженера-електромеханіка. У 1990 році присуджено наукове звання кандидата наук. Тема роботи «Дослідження і розробка електромагнітних касетних сепараторів». Вчене звання доцента кафедри загальної та теоретичної електротехніки присуджено в 1994 році. У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук. Тема докторської дисертації «Наукові основи системного проектування магнітних сепараторів». Вчене звання професора кафедри приладів присуджено в 2013 році. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі КІЕМ працює з 2020 року, загальний науково-педагогічний стаж – 28 років.

Напрями наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; структурно-системні дослідження електромеханічних перетворювачів енергії; чисельні розрахунки електромагнітних полів в електричних машинах та апаратах.

   

БОБРОВНИК Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчально-виробничих питань та розвитку.

У 2011 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва». У 2021 році присуждено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема роботи «Управління електроспоживанням закладів вищої освіти для підвищення їх енергоефективності». Автор 15 наукових праць.

На кафедрі КІЕМ працює з 2021 року, загальний науково-педагогічний стаж 2 роки.

Напрям наукової діяльності: комплексне управління енергоефективністю будівель і інженерних мереж.

 

БІЛА Тетяна Яківна, кандидат технічних наук, доцент. 

У 1980 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. У 1986 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, у 1991 році – вчене звання доцента. Тема кандидатської дисертації «Розробка відцентрових пристроїв безперервної дії для змішування сипких матеріалів». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру. Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію. Автор понад 100 наукових праць, 6 навчальних посібників, 1 підручника, 2 монографій, а також  понад 110 навчально-методичних розробок. Має державну нагороду: медаль «За трудовое отличие».

На кафедрі КІЕМ працює з дня заснування (1992 р.), загальний науково-педагогічний стаж – 35 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; динаміка сипких середовищ, комп’ютерне моделювання ЕМС, ІТ-технології в електропобутовій техніці.

  

ДЕМІШОНКОВА Світлана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Київську державну академію легкої промисловості України. У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Розробка методів оцінювання фізико-механічних властивостей матеріалів легкої промисловості». Вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерної інженерії та електромеханіки» присуджено в 2021 р. Автор понад 30 наукових праць, зокрема в зарубіжних виданнях, 1 навчального посібника, а також 50 навчально-методичних розробок.

На кафедрі КІЕМ працює з 1999 р., загальний науково-педагогічний стаж – 22 роки.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; інженерне та комп’ютерне проектування сучасної електропобутової техніки.

 

РОМАНЮК Євгенія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету індустрії моди. 

У 2004 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальностями «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» та ІПО КНУТД за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів та швейних виробів». У 2020 році присуджено вчене звання доцента. Автор близько 70 друкованих праць. Із 2015 року є куратором наукового гуртка «Еко-клуб КНУТД». Лауреат Премії київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя Києва.

На кафедрі КІЕМ працює з 2021 року, загальний науково-педагогічний стаж – 13 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; екологія.

   

РОМАНЮК Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю технологія і конструювання виробів із  шкіри. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю матеріалознавство, а в 2011 році присуджено звання доцента. Автор понад 80 наукових праць, зокрема 5 у наукометричній базі Scopus, 1 навчального посібника, а також  9 патентів на винаходи.

На кафедрі КІЕМ працює з 2021 року, загальний науково-педагогічний стаж – 18 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; екологія.

   

СМОЛЯНІНОВ Валерій Георгійович, кандидат технічних наук, доцент. 

У 1979 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова електроніка» і отримав кваліфікацію інженера електронної техніки. Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 1989 році. Тема роботи «Напівпровідникові перетворювачі для управління лінійними електромагнітними пристроями в режимі автокомутації». Вчене звання доцента по кафедрі «Конструювання і виробництво радіоелектронної апаратури» присвоєно в 2011 р. Працював на посадах начальника відділу, керівника науково-виробничого підприємства. Нагороджений нагрудним знаком «Винахідник».

На кафедрі КІЕМ працює з 2020 року, загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; розробка напівпровідникових перетворювачів для автоматизації технологічних процесів і робототехніки з використанням електромагнітних виконавчих пристроїв лінійного переміщення.

  

СТАЦЕНКО Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

У 2010 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Удосконалення процесу формування верху взуття із шкіри, пом’якшеної ензимами». Вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерна інженерія та електромеханіка» присуджено в 2021 р. Автор понад 30 наукових праць, зокрема в зарубіжних виданнях, 1 монографії.

На кафедрі КІЕМ працює з 2013 року, загальний науково-педагогічний стаж – 6 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; комп’ютерно-інтегровані електромеханічні пристрої та системи.

  

Допоміжний персонал кафедри:

БОНДАРЕНКО Микола Йосипович, завідуючий лабораторіями.

У 1980 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості. Автор 55 наукових праць, 6 навчальних посібників, а також близько 100 навчально-методичних розробок.

На кафедрі КІЕМ працює з 1997 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 32 роки.

 

ГЛАДЧУК Олександр Зеновійович, старший лаборант.

У 1998 році закінчив Київську державну академію легкої промисловості України. Автор понад 10 наукових праць.

На кафедрі КІЕМ працює з 2000 року. Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

 

ДОРОШЕНКО Валентина Володимирівна, старший лаборант.

У 1979 році закінчила ЛТХП. На кафедрі КІЕМ працює з 2011 року.

ЄРЬОМЕНКО Антоніда Петрівна, лаборант.

ЛІНІЧЕНКО Світлана Володимирівна, завідуюча лабораторією кафедри.

Автор 15 методичних та наукових робіт. 

ФУРКАЛОВ Олексій Івановичстарший лаборант.

КРАВЧЕНКО Людмила Володимирівна, старший лаборант кафедри.

Навчальні та лабораторні приміщення

Кафедра для організації i ведення освітнього процесу, а також науково-дослідної роботи займає у головному та п’ятому корпусах університету такі приміщення:

 • навчальна лабораторія комп’ютерних систем та мереж;
 • навчальна лабораторія комп’ютерної електроніки та схемотехніки;
 • навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії;
 • навчальна лабораторія електропобутової техніки;
 • навчальна лабораторія гідравлічних процесів;
 • навчальна лабораторія тепломасообмінних процесів;
 • мультимедійна лекційна аудиторія;
 • п’ять навчально-наукових лабораторій.

Навчальна лабораторія комп’ютерних систем та мереж

Навчальна лабораторія комп’ютерної електроніки та схемотехніки

 Навчальна лабораторія комп’ютерної інженерії

          

 Кожна спеціалізована аудиторія закріплена за провідним викладачем.

Навчальні заняття в лабораторії комп’ютерної електроніки та схемотехніки проводить О. О. Шавьолкін, д.т.н., проф.

Навчальні заняття в лабораторії комп’ютерної інженерії проводить В. В. Стаценко, д.т.н., доцент, проректор КНУТД з цифрової трансформації

 

 

Навчальні лабораторії оснащено пристроями, необхідними для проведення лабораторних занять, наприклад, наборами мікроконтролерів типу Arduino Uno, наборами Robotale 3, наборами датчиків для Arduino, а також відповідними прикладними програмами. Повністю модернізовано та оновлено стенди для виконання лабораторних занять з курсів «Електропобутова техніка», «Електричні машини та апарати», «Теорія електропривода».

Кафедральний комп’ютерний центр оснащений мультимедійним пристроєм для проведення лекційних та практичних занять, проєкційним екраном, 17 робочими місцями з прикладним програмним забезпеченням MongoDB Community Server, MongoDB Compass, Notepad++, Node.js, Electron, SolidWorks, MatLAB, MathCAD, CorelDRAW, Graphics Suite, тощо, а також обладнаний технічними засобами доступу до мережі «Інтернет» та модульного середовища освітнього процесу КНУТД для користування студентами під час виконання лабораторних і самостійних завдань, курсового та дипломного проєктування.

На базі кафедри діє навчально-наукова лабораторія «Центр енергоефективності». Лабораторія оснащена сучасним обладнанням та стендами провідних світових та українських фірм: ГРУНДФОС Україна, ВЕКА Україна, «Вайллант Група Україна», HERZ ArmaturenGes.m.b.H., «Механічний Завод «Сонет», ПП «Аванте», ТОВ «СЕМПАЛ», ТОВ «ПРАНА», ТОВ «Енергопро», ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ «Бауміт Україна», ТОВ «Гефест».

Матеріально-технічна база кафедри постійно розширюється та поповнюється новими приладами для оснащення лабораторних приміщень, зразками сучасної електропобутової техніки. За останні п’ять років оновлено близько 90 % стендів для проведення лабораторних занять.

Наукова діяльність

Наукова робота є одним з провідних напрямів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Основний науковий напрям кафедри сформувався в 70-тi роки минулого століття i був спрямований на розроблення нових видів обладнання легкої промисловості та електропобутової техніки. Він формувався під впливом наукових праць і керівництвом професорів Г. А. Піскорського, О. П. Бурмістенкова та І. В. Петка, коли у 1970–1995 рр. з цієї тематики захистили кандидатські дисертації більш як 20 аспiрантiв i пошукачiв.

Кафедра бере участь у науково-дослідній роботі університету, а саме:

 • проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • складає щорічні звіти за підсумками НДР, проводить щорічну атестацію аспірантів кафедри;
 • обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів  досліджень  у практику;
 • розглядає дисертації, які представляють члени кафедри або, за дорученням керівництва університету, інші здобувачі;
 • організовує науково-дослідну роботу студентів.

Понад п’ятнадцять років професорсько-викладацький колектив безперервно виконує державні науково-дослідні замовлення, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань. Викладачі беруть участь у науково-практичних конференціях, зокрема й міжнародних.

У 2017–2020 рр. на кафедрі виконувались наступні держбюджетні науково-дослідні роботи:

 • «Принципи створення енергоефективних перетворювальних агрегатів комбінованих систем електроживлення з поновлювальними джерелами», науковий керівник – О. О. Шавьолкін, д.т.н., проф.;
 • «Розроблення системи енергоефективного управління мікроенергетичними мережами локальних об’єктів з традиційними та понолюваними джерелами», науковий керівник – І. О. Шведчикова, д.т.н., проф.;
 • «Розроблення програмно-технічного комплексу управління електроспоживанням у системах енергоменеджменту локальних об’єктів», науковий керівник – І. О. Шведчикова, д.т.н., проф.

У 2019–2021 рр. на кафедрі виконувалося прикладне дослідження «Розроблення методів і засобів управління енергоефективністю енергетичних систем з розосередженою генерацією» під керівництвом В. В. Осипенко, д.т.н., проф.

До науково-дослідної роботи кафедри залучено студентів. Здобувачі освіти готують доповіді, беруть участь в обговоренні як опоненти. Частина цих робіт переростає в курсові та дипломні проєкти.

Щорічно студенти беруть участь в олімпіадах університетського рівня з дисциплін кафедри, кращі роботи рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах та олімпіадах міжвишівського або іншого рівня. Також з-поміж випускників магістратури проводиться конкурс на кращі випускні кваліфікаційні роботи.

У 2018 – 2021 рр. найактивніші студенти кафедри підготували наукові роботи та стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проводять щорічно за різними галузями знань у провідних університетах України.

 

У 2021 р. студенти кафедри М. О. Харченко та І. А. Циганенко посіли ІІ місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», м. Кременчук.


Наукові школи

На кафедрі сформовано дві наукові школи, напрацювання яких відомі не тільки в Україні, а й за кордоном.

Перша з них стосується досліджень технологічних процесів, машин та апаратів, що використовують у виробництві та експлуатації електропобутової техніки. Керівник цієї школи  – О. П. Бурмістенков, доктор технічних наук, професор. За останні роки з цього напряму  захищено 5 докторських дисертацій та 2 кандидатські дисертації.

Друга школа відома своїми розробками, дослідженнями і впровадженням технологій та нових елементів електропобутової техніки. Цю школу очолював І. В. Петко (1936–2019), доктор технічних наук, професор. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій.

На  кафедрі успішно працює магістратура, аспірантура і докторантура. Аспіранти, докторанти та пошукачі вчених ступенів мають можливість відвідувати наукові школи-семінари.  Саме тут і обговорюються їхні наукові розробки.

У 2021 р. співробітники кафедри та здобувачі вищої освіти взяли участь у роботі тринадцяти Міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, зокрема за кордоном:

 • Strategy of Quality in Industry and Education: XVІ International Conference,  June 2–5, 2021, Varna, Bulgaria;
 • Advanced Computer Information Technologies (ACIT 2021): 11th International Conference, September 15–17, 2021, Deggendorf, Germany;
 • IEEE 2021: 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of RigaTechnical University (RTUCON), 15–17 November, 2021, Technical University, Riga, Latvia;
 • Actual problems of renewableenergy, construction and environ mentalengineering: V International Scientific-Technical ConferenceJune 3–5, 2021. Kielce University of Technology, Kielce, Poland.
Дисципліни, що викладають на кафедрі:
 • Автоматизоване проєктування електропобутової техніки;
 • Автоматизоване проєктування комп’ютерних систем та мереж;
 • Адміністрування комп’ютерних систем та мереж;
 • Архітектура компютерів, систем та мереж;
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист;
 • Вимірювання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;
 • Дискретна математика і комп’ютерна логіка;
 • Дослідження і проєктування комп’ютерних систем та мереж; 
 • Електричні машини та апарати; 
 • Електричні системи та мережі;
 • Електропобутова техніка; 
 • Електротехніка та електроніка;
 • Електротехнічні комплекси та системи;
 • Енергозбереження та енергетичний менеджмент;
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах; 
 • Імітаційне моделювання в електроенергетиці, напівпровідникових перетворювачах та електроприводі;
 • Інженерія програмного забезпечення; 
 • Інноваційні інформаційні технології та системи;
 • Інноваційні  технології електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
 • Інтернет речей та застосування мобільних гаджетів і програмних продуктів;
 • Інформаційні технології розумного будинку;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Комп’ютерна графіка та мультимедіа;
 • Комп’ютерна електроніка та схемотехніка;
 • Комп’ютерна інженерія;
 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Комп’ютерні технології проектування;
 • Математичне та комп’ютерне моделювання систем;
 • Мережні інформаційні технології;
 • Методи обчислень, алгоритмізація та програмування;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності;
 • Обробка інформації в інтерактивних середовищах;
 • Основи охорони праці;
 • Охорона праці в галузі;
 • Програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж; 
 • Процеси та апарати біотехнологічних виробництв;
 • Психофізіологічні основи безпеки праці;
 • Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв;
 • Сервісне обслуговування електропобутової техніки;
 • Системи керування та автоматичного регулювання;
 • Системний аналіз та імітаційне моделювання; 
 • Структури і аналіз даних;
 • Сучасні апарати та процеси хімічних виробництв легкої промисловості;
 • Теоретичні основи електротехніки;
 • Теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних систем;
 • Теорія електричних та магнітних кіл;
 • Теорія електропривода.
Навчально-методичне забезпечення

Невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу і основним видом діяльності кафедри є навчально-методична робота, якою передбачено планування, організація та проведення всіх видів навчальних занять, самостійна робота студентів, їх практична підготовка, виконання індивідуальних завдань. На кафедрі діє постійний навчально-методичний семінар, на якому розглядаються питання організаційного та науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Кафедрою розроблено освітні програми ступеня бакалавра «Електромеханіка», «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Комп’ютерні системи та мережі», спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», «Системний аналіз і управління», спеціальності 124 «Системний аналіз» та освітні програми ступеня магістра «Електропобутова техніка» спеціальності 141 та «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін базується на основі освітніх програм, навчальних планів спеціальності та охоплює такі елементи:

 • силабуси;
 • робочі програми навчальних дисциплін;
 • програми всіх видів практики;
 • засоби діагностики якості вищої освіти;
 • методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання;
 • методичні вказівки до виконання кваліфікаційних випускних робіт за тематикою;
 • методичну документацію для організації самостійної роботи студентів із дисциплін навчального плану.

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі здійснюється згідно з навчальними планами, затвердженими МОН України. До навчальних планів кафедра внесла деякі вдосконалення, які забезпечують глибше засвоєння профілюючих дисциплін, упровадження комп’ютеризації в інженерні дослідження, використання сучасних інтерактивних пакетів таких, як SolidWorks, Компас, AutoCAD, MathCAD, MathLab та інші. Це зокрема, сприяло більш тісному зв’язку з сучасним виробництвом, дало змогу вводити елементи новизни, а також розвитку особистої творчості талановитої молоді. 

У навчальних планах кафедри регламентовано час, який відводиться на самостійну роботу студентів, а в програмах вказані теоретичні розділи курсів, винесені на самостійну роботу і які вивчаються студентами в поза аудиторний час. Регулярно, один раз на тиждень, проводяться консультації, а також співбесіди-семінари зі студентами для виявлення рівня засвоєння матеріалу, для чого години консультацій і їх графік плануються викладачам в кафедральний розклад занять.

Усі види навчального навантаження студентів кафедри повністю забезпечені навчально-методичною літературою:  методичними вказівками до лабораторних та практичних занять, курсового і дипломного проектування, конспектами лекцій, тестовими питаннями тощо, які періодично поновлюються. Щорічно викладачі кафедри розробляють та видають 10–12 методичних розробок. Уся методична література з дисциплін кафедри має електронні версії.

У модульному середовищі освітнього процесу (МСОП) КНУТД в електронному вигляді подано навчально-методичні комплекси всіх дисциплін, що викладають на кафедрі, для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Співробітники кафедри постійно розробляють та видають підручники, навчальні посібники та монографії для забезпечення основних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Основними з яких є:

 1. Біла Т. Я., Стаценко В. В.  Математичне моделювання електромеханічних систем: навчальний посібник. – К. : КНУТД, 2016. – 400 с.
 2. Петко І. В., Бондаренко М. Й., Кострицький В. В. Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв:  навчальний посібник.– К. : КНУТД, 2016. – 328 с.
 3. Бурмістенков О. П., Стародуб О. А., Місяць В. П., Біла Т. Я., Стаценко В. В. Обладнання підготовчих процесів виготовлення виробів легкої промисловості. Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2011. – 130 с.
 4. Попович М. Г., Кострицький В. В., Артеменко Л. Ф., Бурмістенков О. П. та ін. Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода. – К.: КНУТД, 2011. – 502 с.
 5. Бурмістенков О. П., Місяць В. П., Панасюк І. В., Злотенко Б. М. Переробка відходів гуми та термо-пластичних матеріалів: монографія. – К.: Кафедра, 2012. – 240 с.
 6. Злотенко Б. М., Савченко Г. В., Матвієнко О. А. Використання електроактивованих водних середовищ у взуттєвому виробництві: монографія. – К.: Кафедра, 2012. –144 с.
 7. Петко І. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я., Скиба М. Є. Електропобутова техніка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 213 с.
 8. Бондаренко М. Й., Панасюк І. В. Ремонт та діагностика електропобутової техніки: навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2012. – 327 с.
 9. Петко І. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. Основи електропобутової техніки: навчальний посібник – К.: КНУТД, 2013. – 239 с.
 10. Гаркавенко С. С., Стаценко Д. В., Злотенко Б. М. Використання ензимів у шкіряно-взуттєвому виробництві. – К. КНУТД, 2016. –178 с.
 11. Стаценко В. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. Автоматизовані комплекси безперервного приготування композицій сипких матеріалів : монографія.  – К.: КНУТД, 2017. – 220 с.
 12. Біла Т. Я., Стаценко В. В. Обробка інформації в інтерактивних середовищах: навчальний посібник. – К. : КНУТД, 2017. – 396 с.
 13. Данилкович А. Г., Злотенко Б. М. Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: підручник. – К. : КНУТД, 2017. – 433 с.
 14. Бурмістенков О. П., Петко І. В., Бондаренко М. Й., Злотенко Б. М. Електромеханічні пристрої (Теорія і практика) : навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2017. – 275 с.
 15. Кулік Т. І.,  Злотенко Б. М. Calculation of stress and deformation of polymericparts / in Monograph "Actual problems of modernscience". – Bydgoszcz (Poland): UTP University of Science and Technology, 2017.
 16. Синюк О. М., Кулік Т. І., Скиба М. Є., Злотенко Б. М. Рециклінг полімерних відходів взуттєвого виробництва : монографія. – К.: КНУТД, 2018. –144 с.
 17. Осипенко В. В., Кіктєв М. О., Лисенко В. П. Автоматизовані системи управляння : монографія. – К., 2018. – 1000 с.
 18. Бурмістенков О. П., Петко І. В., Бондаренко М. Й., Злотенко Б. М. Теорія електропривода. Курсове проектування: навчальний посібник. – К. : КНУТД, 2018. –212 с.
 19.  Бондаренко М. Й., Демішонкова С. А. Інженерне проектування та розрахунок електропобутової техніки: навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2019. – 204 с.
 20. Methodology of modernscientificresearchwiththebasicsofintellectualproperty: Tutorial / Compiledby: B. M. Zlotenko and T. I. Kulik. – K.: KNUTD, 2020. – 141 p.
 21. Довідник сучасних технологій з очищення природної і стічної води та обладнання / [І. В. Панасюк та ін.; під заг. ред. І. В. Панасюка]; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Медінформ, 2016. – 245 с.
 22. Основи охорони праці на підприємствах індустрії моди [Текст]: навч. посіб. / [В. О. Мусієнко, І. В. Панасюк, О. О. Романюк]; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К.: [б. в.], 2018. – 507 с.
 23. Сучасні електромеханічні та інформаційні системи: монографія / за заг. ред. І. В. Панасюка. – Київ: КНУТД, 2021. – 180 с.
 24. Стаценко В. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я., Ліщук В. І. Математичне моделювання руху сипких матеріалів в змішувальних комплексах методом дискретних елементів: монографія. – К.: КНУТД, 2021. – 220 с.
 25. Сучасні електромеханічні та інформаційні системи : монографія / за ред. І.В. Панасюка. Київ: КНУТД, 2021. 185 с.

Кафедра здійснює підготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Встановлює творчі зв’язки з кафедрами інших ЗВО, вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів, допомагає молодим викладачам оволодівати педагогічною майстерністю.

 

Методичне та організаційне забезпечення практичної підготовки фахівців

На кафедрі розроблено наскрізну програму практичної підготовки студентів за всіма спеціальностями, яка охоплює такі програми:

 • з навчальної практики;
 • з виробничої технологічної практики;
 • з науково-дослідної практики магістрів;
 • з переддипломної практики.

Для усіх видів практик розроблено методичне забезпечення, де визначено мету і завдання практики, розділи практики і її зміст, зміст та вимоги до звіту практики, порядок захисту та атестації практик.

Базами практик визначено підприємства м. Києва, а саме: ТОВ «АТЕМ», «АМАТІСЕРВИС», «Дойчеелектросервіс», Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем, ДП «Мережевий оператор УРАН», та ін.

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

На кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки готують спеціалістів: 

– із галузі знань 14 Електрична інженерія

 • бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітніми програмами «Електромеханіка» та «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів»;
 • магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електропобутова техніка». 

– із галузі знань 12 Інформаційні технології

 • бакалаврів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • магістрів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія»;
 • бакалаврів спеціальності 124 «Системний аналіз» за освітньою програмою «Системний аналіз і управління».

Форма навчання – денна та заочна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Термін навчання бакалаврів становить 3 роки 10 місяців, магістрів – 1 рік 4 місяці.

Кафедра КІЕМ також здійснює діяльність з підготовки спеціалістів на базі технікумів та коледжів електромеханічного профілю. Абітурієнтів приймають на ІІ або ІІІ курси.

Підготовка студентів на І – ІІІ курсах здійснюється на семи кафедрах університету. Спеціальну професійну підготовку здійснює кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки. Кафедра має змогу забезпечити викладання на належному рівні всіх спеціальних дисциплін електромеханічного та комп’ютерного спрямування. 

Підготовка спеціалістів з електропобутової техніки та комп’ютерної інженерії забезпечує глибоке засвоєння профілюючих дисциплін, сучасних методів аналізу обчислювальних, технологічних та фізичних процесів, навиків використання сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації, проєктування, математичного та графічного моделювання.

Студенти

У 2021-2022 навчальному році по кафедрі навчається 150 студентів денної та 50 студентів заочної форм навчання.

 

До кожної групи студентів прикріплений викладач. Він ознайомлює студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію освітнього процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові й індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних планів студентів, здійснює контроль за їх виконанням; захищає навчальні інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Відбуваються культурно-масові заходи, здобувачі освіти регулярно відвідують театри, виставки, музеї та спортивні заходи. Для студентів у КНУТД діють спортивні секції (футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, теніс, бадмінтон), інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», театр-студія «Без гриму», Клуб веселих та кмітливих, танцювальні колективи бального та естрадного танцю «БУМ», вокальний ансамбль «Smile». Улітку студенти можуть відпочити у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки в студентському спортивно-оздоровчому таборі «Молодіжний».

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість паралельно з базовою вищою освітою  здобути  військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Усім студентам Інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Практико орієнтоване навчання студентів кафедри КІЕМ передбачає екскурсії на провідні фахові підприємства й установи, участь у науково-практичних конференціях та форумах.

Перспективи для студентів

У результаті навчання фахівці за спеціальністю 141, які підготовлені кафедрою, знатимуть:

 • сучасні напрями розвитку електропобутової техніки;
 • обчислювальну техніку та алгоритми програмування;
 • сучасні комп’ютерні програми 3D-моделювання Solid Works, КОМПАС, AUTOCAD;
 • особливості принципових, функціональних, монтажних та структурних схем електропобутової техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва;
 • інтерактивні прикладні пакети MATHCAD, EXCEL, ACCESS тощо; 
 • методи розрахунку різних видів побутової техніки;
 • особливості апаратної реалізації мікропроцесорних систем керування складною електропобутовою технікою;
 • комп’ютерні технології віртуального дослідження електромеханічних систем засобами пакета MATLAB з програмами Simulink, SimMechanics тощо;
 • методи та засоби діагностування сучасної ЕПТ вітчизняного та зарубіжного виробництва;
 • правила обслуговування, ремонту та експлуатації ЕПТ.

У результаті навчання студенти-електромеханіки вмітимуть:

 • розраховувати, проєктувати й конструювати сучасну побутову техніку;
 • використовувати комп’ютерні технології 3D-моделювання, віртуального дослідження електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання та інтелектуальних систем управління;
 • вільно працювати на комп’ютері, використовувати сучасні інтерактивні системи та прикладні програми;
 • здійснювати безпечне технічне використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого керування.

Високий професійний рівень підготовки випускника кафедри КІЕМ дасть йому можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з випуску і ремонту сучасної електропобутової техніки;
 • відкрити свою справу з ремонту й обслуговування складної побутової техніки;
 • орієнтуватися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку електропобутових товарів;
 • займатися викладацькою діяльністю в комерційних і державних вищих та середніх навчальних закладах України.

Зможе працювати на посадах:

 • інженера-електромеханіка;
 • наукового співробітника;
 • викладача вищого навчального закладу.

За результатами навчання фахівець з комп’ютерних систем і мереж здобуває знання, вміння та навички:

 • проєктувати комп’ютерні системи та мережі, розробляти математичні моделі їх роботи із використанням пакетів прикладного програмного забезпечення (MatLab, Simulink);
 • розробляти прикладне програмне забезпечення (Visual Studio, Atmel Studio, Arduino IDE);
 • створювати 3D моделі (Solid Works), виготовляти прототипи на 3-D принтерах;
 • конструювати спеціальні механізми та їхні специфічні деталі з використанням пакетів AutoCad (САD – система автоматизованого проєктування і креслення), Solid Works, PTC Creo (Pro/ENGINEER), ANSYS (САD, CAE-системи автоматизованого проєктування, інженерного аналізу), СAMWorks (CAM – система підготовки виробництва, програмування верстатів із ЧПК для деталей будь-якої складності та призначення);
 • створювати професійно орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • володіти сучасними методами організації повного циклу розроблення, впровадження, експлуатації та сервісного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

Основними місцями роботи після закінчення навчання на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія є :

 • комп’ютерні фірми;
 • відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
 • фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
 • фірми, що є провайдерами послуг мережі «Internet»;
 • фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
 • наукові інститути й установи.

Випускники мають можливість пройти навчання в магістратурі та аспірантурі, отримати освіту у вищих навчальних закладах зарубіжних країн.

Найуспішніші випускники кафедри отримують можливість працювати викладачами кафедр університету. Так 5 викладачів кафедри КІЕМ є випускниками кафедри різних років. 

Студентські гуртки

На кафедрі здобувачі освіти можуть брати участь у діяльності п’яти наукових гуртків.

1) Програмування мікроконтролерів.

Науковий керівник Володимир Володимирович Стаценко,  доктор технічних наук, проректор з цифрової трансформації КНУТД.

2) Енерго- та ресурсозбереження в сучасних технологіях.

Науковий керівник  Оксана Олександрівна Романюк, кандидат технічних наук, доцент.

3) «Еко-клуб КНУТД»

Керівник  Євгенія Олександрівна Романюк, кандидат технічних наук, доцент.

4) Перспективи альтернативної енергетики.

Наукові керівники: Ірина Олексіївна Шведчикова, доктор технічних наук, професор; Олександр Олексійович Шавьолкін, доктор технічних наук, професор.

Студенти гуртків щорічно виступають з доповідями на Міжнародній науково-практичній конференції «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг», Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Електромеханічні та інформаційні системи», публікують наукові статті. З результатами роботи гуртків можна ознайомитися за публікаціями в матеріалах наукових конференцій та на сайті університету.

Наукові розробки студентів

Випускники

Випускники успішно працюють на державних і приватних підприємствах електромашинобудівної та приладобудівної галузей України, Молдови, в укрїнських і зарубіжних фірмах (таких як ВOSCH, Moulinex, Rowenta, Tefal, Samsung, Sony тощо), що спеціалізуються на ремонті, продажу, експлуатації та обслуговуванні електропобутової техніки.

Гордєєв М. О. – технічний директор фірми І.Б.С. з обслуговування побутової техніки;

Мельник О.М. - генеральний представник в Україні фірми ВOSCH;

Матковський І.П. – директор компанії «ТехноХолод»;

Оверчук М. – заступник директора мережі супермаркетів «Ельдорадо» (м. Запоріжжя);

Дейдей А. – головний інженер «Запоріженерго».

Матвеєв О.Г. – менеджер компанії Microsoft в Україні.

Михалко Р.О. – керівник ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації» (UniSERT).

Стельмах Ю.М. – заступник директора ТОВ «Укравтотерм».

Випускники кафедри (2019 р.)

Зарубіжне партнерство

Кафедра здійснює наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями:

 • Технічний університет Кошице, факультет електротехніки та інформатики (Словаччина) за темою «Удосконалення енергоменеджменту гібридних фотоелектричних систем локальних об’єктів з накопичувачами енергії»;
 • Жилінський університет, м. Жиліне, факультет механічної інженерії (Словаччина) за темою «Використання відновлюваних джерел енергії (фотоелектричних систем з акумуляторними накопичувачами) на об’єктах транспортної інфраструктури»;
 • Аль-Фурат Аль-Аусат технічний університет, м. Багдад, кафедра електроенергетичної техніки (Ірак) за темою «Удосконалення управління енергоспоживанням фотоелектричної системи з накопичувачем для забезпечення потреб локального об’єкта».

Також кафедра готує спеціалістів для Грузії, Туреччини, Азербайджану та Молдови.