КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут інженерії та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107, 1-0109, 1-0111, 1-0115б,в,г, 1-0116, 1-0121, 1-0126, 1-0131, 1-0133

Телефони для довідок: +38044-256-29-03, +38044-256-29-65

e-mail

Сайт кафедри: kems.knutd.edu.ua

Сторінка в  facebook.com/kems.knutd

Про кафедру

Місія: формування національної науково-технічної еліти, яка має креативний ресурс щодо створення та впровадження нової техніки та інноваційних технологій для промислових і побутових споживачів.

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»), 123 Комп’ютерна інженерія (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр») та 124 Системний аналіз.

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки є:

 • практичне спрямування та гнучкість відповідно до розвитку техніки та технологій, вимог стейкхолдерів і кон’юктури світового ринку освітніх послуг;
 • якісна підготовка кваліфікованих фахівців з електромеханіки, інтелектуальних систем відновлювальної енергетики та електромобілів, та електропобутової техніки (спеціальність 141), фахівців з комп’ютерних систем і мереж (спеціальність 123) та системного аналізу і управління (спеціальність 124), які володіють спеціальними знаннєвими і практичними компетенціями для роботи на підприємствах різної форми власності та вміють швидко реагувати на глобальні тенденції розвитку техніки та технологій.  
Історія розвитку кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки починає свою історію з 1992 року, коли була створена кафедра машин та апаратів хімічних виробництв та побутового обслуговування та згідно з планом прийому на перший курс було прийнято 25 чоловік. В 1997 році відбувся перший випуск інженерів з електропобутової техніки. Наприкінці 1997 році кафедру перейменовано в кафедру електромеханічних систем. В 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка» і в 1999 році відбувся їх перший випуск. В 2001 році кафедра отримала акредитаційні документи на ІV рівень акредитації за напрямом «Електромеханіка» та спеціальності «Електропобутова техніка». За період з 1992 року кафедрою підготовлено більше 1200 спеціалістів з електропобутової техніки.

В 2018 р. кафедру електромеханічних систем перейменовано в кафедру комп’ютерної інженерії та електромеханіки. В цьому ж році кафедра отримала акредитаційні документи на підготовку бакалаврів за  освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Завідувачами кафедри працювали: 1992-1995р.р. – проф., к.т.н. Стародуб О.А., 1995-2010р.р. – заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.т.н. Кострицький В.В.; 2011-серпень 2012р.р заслужений працівник народної освіти України, проф., д.т.н. Бурмістенков О.П. З вересня 2012р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Злотенко Б.М.

У 2021р. до кафедри була приєднана кафедра теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки (ТРТБ), яка має більш ніж 90-річну історію. За час існування кафедра ТРТБ декілька разів змінювала назву, однак історично вона є правонаступницєю кафедр Теоретичної та загальної теплотехніки і Охорони праці. В різні роки на кафедрі працювали: д.т.н, професор Павлович М. В., професор Константинов С.М. – ректор КТІЛПу у 70 – 80 роках; д.т.н, професор Цатурянц А.Б., професор, д.т.н. Дикий М.О. – проректор з наукової роботи КТІЛПу у 80-х роках; академік НАН України, д.т.н, професор Кучерявий Ф.І., д.т.н, професор Рильов Е.В., д.т.н., професор Луцик Р.В. – заслужений працівник народної освіти, академік АІН України, відомий фахівець в галузі матеріалознавства та тепломасообмінних процесів виробництв товарів широкого вжитку, д.т.н., професор Кремньов О.О. та інші видатні вчені.

 

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ведеться на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД. 

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України.

В 1986 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. В 2003 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук, в 2004 році – вчене звання професора. Тема докторської дисертації «Наукові основи проектування технологічного процесу лиття виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру. Під його керівництвом захищені 1 докторська та 3 кандидатських дисертації. Має понад 120 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 5 монографій, 1 підручник, 3 навчальних посібника. Є автором 18 навчально-методичних розробок.

На кафедрі КІЕМ працює з 1994 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 32 роки.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; комп’ютерно-інтегровані електромеханічні пристрої та системи; обладнання і технології легкої промисловості.

  

БУРМІСТЕНКОВ Олександр Петрович, академік УТА, Заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор.

В 1964 році закінчив Московський технологічний інститут легкої промисловості. В 1989 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук, в 1991 році – вчене звання професора. Тема докторської дисертації «Оборудование для центробежного перемешивания материалов лёгкой промышленности /научные основы проектирования/». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру. Під його керівництвом захищені 8 кандидатських та 4 докторських дисертацій. Має понад 300 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 9 навчальних посібників, 2 підручники, 4 монографії, автор понад 100 навчально-методичних розробок. Є одним із засновників кафедри КІЕМ (1992 рік), загальний стаж науково-педагогічної роботи – 56 років. Має державні нагороди: медалі «20 лет победы в ВОВ 1941 – 1945 г.», «В память 1500-летия Киева», «Медаль Ушинського – АПН України», нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України та подякою Київського міського голови. Засновник наукової школи «Динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості».

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості

  

КУЛІК Тетяна Ігорівна, доктор технічних наук, професор.

В 2003 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. В 2018 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук. Тема докторської дисертації «Розвиток наукових основ технології виготовлення деталей взуття складної форми із полімерних матеріалів». Має понад 100 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 3 монографії. Є автором 20 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 2007 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; ресурсоощадні технологічні процеси побутових машин та приладів.

  

ОСИПЕНКО Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор.

В 1977 році закінчив Львівський політехнічний інститут на факультеті автоматики. Загальний науково-педагогічний стаж 27 років. Тема докторської дисертації – «Індуктивні технології системних інформаційно-аналітичних досліджень в задачах інноваційного проектування». Є автором біля 100 наукових праць, в тому числі біля 30 наукових робіт в закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, автор 2 навчальних посібників, співавтор 4 монографій. На кафедрі КІЕМ працює з 2018 року. 

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; індуктивні технології системних інформаційно-аналітичних досліджень в проблемах інноваційного проектування, інтелектуальні методи та математичний інструментарій моделювання складних систем. 

   

ПАНАСЮК Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, директор Інституту інженерії та інформаційних технологій.

У 1983 р. закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю Машини і апарати легкої промисловості. В 2005 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук, а у 2006 році – вчене звання професора. Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру. Під його керівництвом захищені 3 кандидатських та 1 докторська дисертацій. Автор понад 200 наукових та методичних робіт, у тому

числі в зарубіжних виданнях, 8 монографій, 3 навчальних посібника.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка;  обладнання і технології легкої промисловості; динаміка сипких середовищ; екологія.

  

СТАЦЕНКО Володимир Володимирович, доктор технічних наук, доцент, проректор КНУТД з цифрової трансформації.

В 2002 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, в 2011 році - вчене звання доцента. Тема кандидатської дисертації «Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості». В 2020 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук. Тема докторської дисертації «Наукові основи проектування комплексів безперервного приготування композицій з сипких матеріалів у легкій промисловості». Має понад 50 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 3 навчальних посібника, 1 монографію. Є автором 25 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 2005 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 14 років. Нагороджений подякою Київського міського голови. В 2020 р. захистив докторську дисертацію.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; динаміка руху сипких матеріалів у змішувальних комплексах безперервної дії, ІТ-технології в електропобутовій техніці.

  

ШАВЬОЛКІН Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор.

В 1978 р. закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок» і отримав кваліфікацію «нженер –електрик». Кандидат технічних наук з 1988 р. Дисертацію захистив у спец. вченій раді К- 068.19.04 при Одеському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.03 «Електрообладнання» (промисловість). Тема роботи «Тиристорний пускорегулювальний пристрій для гірничих машин». Вчене звання доцента по кафедрі "Загальна електротехніка" присвоєно в 1990 році. Доктор технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистив 13.11.2011 р. в спец. вченій раді Д 64.050.04 при Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за спеціальністю 05.09.12 “Напівпровідникові перетворювачі енергії”. Тема роботи «Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними характеристиками». Вчене звання професора по кафедрі «Електротехніка» присвоєно 31.05.2013 р. Стаж педагогічної роботи в вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 29 років. На кафедрі працює з 2015 р.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; силова (енергетична) електроніка, регульований електропривод з напівпровідниковими перетворювачами енергії.

   

ШВЕДЧИКОВА Ірина Олексіївна, доктор технічних наук, професор. 

У 1983 році закінчила електротехнічний факультет Луганського машинобудівного інституту (в теперішний час – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) за спеціальністю «Електричні машини та апарати» та отримала кваліфікацію інженера-електромеханіка. Кандидат технічних наук з 1990 року. Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К.068.39.04 при Харківському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.06 – Електричні апарати. Тема роботи «Дослідження і розробка електромагнітних касетних сепараторів». Вчене звання доцента кафедри загальної та теоретичної електротехніки отримала у 1994 році. Доктор технічних наук з 2012 року. Докторську дисертацію на тему «Наукові основи системного проектування магнітних сепараторів» захистила у спеціалізованій вченій раді Д.45.052.01 при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за спеціальністю 05.09.01 – Електричні машини й апарати. Вчене звання професора кафедри приладів присвоєно у 2013 році. Стаж педагогічної роботи в вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 25 років. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України.

Напрями наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; структурно-системні дослідження електромеханічних перетворювачів енергії; чисельні розрахунки електромагнітних полів в електричних машинах та апаратах.

   

БЄЛЯЄВ Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

У 1982 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості, за спеціальністю Машини і апарати легкої промисловост. У 1989 році присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук за спеціальністю машини і агрегати легкої промисловості, а у 2000 році - вчене звання доцента. 

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок, серед них 6 свідоцтв на винаходи. Нагороджений знаком «Винахідник СРСР», почесний працівник КНУТД.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; екологія.

  

БІЛА Тетяна Яківна, кандидат технічних наук, доцент. 

В 1980 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. В 1986 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, в 1991 році - вчене звання доцента. Тема кандидатської дисертації «Розробка відцентрових пристроїв безперервної дії для змішування сипких матеріалів». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру. Під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація. Має понад 90 наукових праць, 6 навчальних посібників, 1 підручник, 1 монографію. Є автором понад 110 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з дня заснування (1992 р.), загальний стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки. Має державну нагороду: медаль «За трудовое отличие».

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; динаміка сипких середовищ, комп’ютерне моделювання ЕМС, ІТ-технології в електропобутовій техніці.

  

ДЕМІШОНКОВА Світлана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент.

В 1997 році закінчила Київську державну академію легкої промисловості України. В 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Розробка методів оцінювання фізико-механічних властивостей матеріалів легкої промисловості». Має понад 30 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 1 навчальний посібник, автор 50 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 1999 р., загальний стаж науково-педагогічної роботи – 20 років. Заступник директора Інституту інженерії та інформаційних технологій.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; інженерне та комп’ютерне проектування сучасної електропобутової техніки.

 

РОМАНЮК Євгенія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету індустрії моди. 

У 2004 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальностями «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» та ІПО КНУТД за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю Технологія текстильних матеріалів та швейних виробів. У 2020 році отримала вчене звання доцента. Є автором близько 70 друкованих праць. З 2015 року є куратором наукового гуртка «Еко-клуб КНУТД».

Лауреат Премії київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя Києва.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; екологія.

   

РОМАНЮК Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю технологія і конструювання виробів із  шкіри. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю матеріалознавство, а в 2011 році отримала звання доцента. Має понад 80 наукових праць, в тому числі 5 у наукометричній базі Scopus, 1 навчальний посібник. Є автором 9 патентів на винаход.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; екологія.

   

СМОЛЯНІНОВ Валерій Георгійович, кандидат технічних наук, доцент. 

У 1979 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова електроніка» і отримав кваліфікацію інженера електронної техніки. Кандидат технічних наук з 1989 року. Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді при Інституті електродинаміки за спеціальністю 05.09.12 – Електричні і напівпровідникові перетворювачі енергії. Тема роботи «Напівпровідникові перетворювачі для управління лінійними електромагнітними пристроями в режимі автокомутації». Вчене звання доцента по кафедрі «Конструювання і виробництво радіоелектронної апаратури» присвоєно в 2011 р. Працював на посадах начальника відділу, керівника науково-виробничого підприємства. Стаж педагогічної роботи в ВНЗ 4-го рівня акредитації 15 років. Нагороджений нагрудним знаком «Винахідник».

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; розробка напівпровідникових перетворювачів для автоматизації технологічних процесів і робототехніки з використанням електромагнітних виконавчих пристроїв лінійного переміщення.

  

СТАЦЕНКО Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

В 2010 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Удосконалення процесу формування верху взуття із шкіри, пом’якшеної ензимами». Має 18 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 1 монографію. На кафедрі КІЕМ працює з 2013 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 6 років. 

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; обладнання і технології легкої промисловості; комп’ютерно-інтегровані електромеханічні пристрої та системи.

  

ГЛАДЧУК Олександр Зеновійович, асистент.

В 1998 році закінчив Київську державну академію легкої промисловості України. Має 10 наукових праць. На кафедрі КІЕМ працює з 2000 року.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні системи та мережі; електропобутова техніка; електромеханіка; динамічні режими роботи електричних машин та електропобутової техніки.

 

Допоміжний персонал кафедри:

БОНДАРЕНКО Микола Йосипович, зав. лабораторіями.

В 1980 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості. Має 55 наукових праць , 6 навчальних посібників. Є автором біля 100 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 1997 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 32 роки.

 

ДОРОШЕНКО Валентина Володимирівна, майстер виробничого навчання.

В 1979 році закінчила ЛТХП. На кафедрі КІЕМ працює з 2011 року.

ЛИПЧАК Наталія Станіславівна, зав. лабораторією.

Працює на кафедрі електроніки та електротехніки з 1984 р. на посадах ст. лаборант, асистент. У 1990 р. закінчила Київсь кий технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) здобувши кваліфікацію інженера зі спеціальності «Машини та апарати легкої промисловості».

ЄРЬОМЕНКО Антоніда Петрівна, технік.

ЛІНІЧЕНКО Світлана Володимирівна, завідуюча лабораторією кафедри.

Опублікувала 15 методичних та наукових робіт. 

ФУРКАЛОВ Олексій Іванович, завідувач лабораторією кафедри.

КРАВЧЕНКО Людмила Володимирівна, старший лаборант кафедри.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра для організації i ведення навчального процесу, а також науково-дослідної роботи займає у головному корпусі університету наступні приміщення:

 • навчальна лабораторія електричних машин;
 • навчальна лабораторія електричних апаратів та електропривода;
 • навчальна лабораторія електропобутової техніки;
 • кафедральний комп'ютерний клас;
 • спеціалізована навчально-наукова лабораторія;
 • навчальна лабораторія комп’ютерних систем та мереж;
 • навчальна лабораторія гідравлічних процесів;
 • навчальна лабораторія тепломасообмінних процесів;
 • мультимедійна лекційна аудиторія.
 • навчально-виробнича майстерня.

Кожна спеціалізована аудиторія закріплена за провідним викладачем. Розроблено плани оснащення лабораторними стендами та методичною літературою. Повністю модернізовано та оновлено стенди для виконання лабораторних занять з курсів «Електропобутова техніка», «Електричні машини», «Теорія електропривода», «Перетворювальні пристрої ЕПТ», «Технологічні процеси та конструкції ПМП», «Інтелектуальні системи керування ЕПТ».

Кафедральний комп'ютерний центр оснащений мультимедійним пристроєм для проведення лекційних та практичних занять, проекційнм екраном, 15 робочими місцями прикладним програмним забезпеченням SolidWorks, Компас LT, MatLAB, MathCAD, Open Office, Adobe Reader, а також обладнаний технічними засобами доступу до мережі INTERNET та модульного середовища освітнього процесу КНУТД для користування студентами під час виконання лабораторних і самостійних завдань, курсового та дипломного проектування.

На базі кафедри діє навчально-наукова лабораторія «Центр енергоефективності». Лабораторія оснащена сучасним обладнанням та стендами провідних світових та українських фірм: ГРУНДФОС Україна, ВЕКА Україна, «Вайллант Група Україна», HERZ Armaturen Ges.m.b.H., «Механічний Завод «Сонет», ПП «Аванте», ТОВ «СЕМПАЛ», ТОВ «ПРАНА», ТОВ «Енергопро», ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ «Бауміт Україна», ТОВ «Гефест».

Матеріально-технічна база кафедри постійно розширюється та поповнюється новими приладами для оснащення лабораторних приміщень, взірцями сучасної електропобутової техніки. За останні п'ять років оновлено близько 90% стендів для проведення лабораторних занять.

Наукова діяльність

Наукова робота є одним з провідних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Основний науковий напрямок кафедри сформувався в 70-тi роки минулого століття i був спрямований на розробку нових видів обладнання легкої промисловості та електропобутової техніки. Він формувався під впливом наукових праць і керівництвом професорів Піскорського Г.А., Бурмістенкова О.П. та Петка І.В., коли у 1970-95 рр. з цієї тематики захистили кандидатські дисертації більше ніж 20 аспiрантiв i пошукачiв.

Кафедра приймає  участь у науково-дослідній роботі університету, а саме:

 • проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв'язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • складає щорічні звіти за підсумками НДР, проводить щорічну атестацію аспірантів кафедри;
 • обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів  досліджень  у практику;
 • розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами;
 • організовує науково-дослідну роботу студентів.

Більше п’ятнадцяти років професорсько-викладацький склад безперервно виконує державні науково-дослідні замовлення, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань. Викладачі приймають участь у науково-практичних конференціях, в тому числі і міжнародних.

Кафедра брала участь у виконанні космічної програми „Буран – Енергія", а нині активно працює над виконанням завдань Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води", виконувала грант від Розвитково-дослідного центру (Оттава, Канада) по впровадженню системи екологічного менеджменту на підприємствах України.

У 2006-2007 роках на кафедрі виконувалась робота за темою «Сприяння сталому розвитку шляхом вдосконалення системи екоменеджменту на підприємствах легкої промисловості України» у рамках гранту Британської Ради в Україні та Europe Environment Division, Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) (наукові керівники проф. Луцик Р.В. та проф. Панасюк І.В.).

В науково-дослідних роботах кафедри беруть участь студенти. Студенти виступають з доповідями, а також беруть участь в обговоренні як опоненти. Частина цих робіт переростає в курсові та дипломні проекти.

Щорічно студенти приймають участь в олімпіадах вузівського рівня з дисциплін кафедри, кращі роботи рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах та олімпіадах міжвузівського, республіканського або іншого рівня. Також серед випускників магістратури проводиться конкурс на кращі випускні кваліфікаційні роботи.

 

Наукові школи

На кафедрі сформовано дві наукові школи, роботи яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами.

Перша з них стосується досліджень технологічних процесів, машин та апаратів, які використовуються в виробництві та експлуатації електропобутової техніці. Керівник цієї школи -  доктор технічних наук, професор Бурмістенков О.П. За останні роки з цього напряму  захищені 5 докторських дисертацій та 2 кандидатські дисертації.

Друга школа відома своїми розробками, дослідженнями і впровадженнями технологій та нових елементів електропобутової техніки. Цю школу очолював доктор технічних наук, професор Петко І.В. (1936-2019 р.). Під його керівництвом захищено 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій.

При кафедрі успішно працює магістратура, аспірантура і докторантура. Аспіранти, докторанти та пошукачі вчених ступенів мають можливість відвідувати наукові школи-семінари.  Саме тут і обговорюються їхні наукові розробки.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Автоматизоване проектування електропобутової техніки 
 • Автоматизоване проектування комп’ютерних систем та мереж 
 • Адміністрування комп’ютерних систем та мереж  
 • Альтернативні джерела енергії в промисловості та побуті
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вимірювання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
 • Дискретна математика і комп’ютерна логіка   
 • Дослідження і проєктування комп’ютерних систем та мереж 
 • Електричні машини та апарати 
 • Електричні системи та мережі
 • Електропобутова техніка 
 • Електротехніка та електроніка
 • Енергозбереження та енергетичний менеджмент
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах 
 • Інженерія програмного забезпечення 
 • Інноваційні інформаційні технології та системи
 • Інноваційні  технології електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
 • Інтернет речей та застосування мобільних гаджетів і програмних продуктів
 • Інформаційні технології розумного будинку
 • Комп’ютерна графіка та мультимедіа
 • Комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 • Комп’ютерна електротехніка та схемотехніка 
 • Комп’ютерна інженерія 
 • Комп’ютерні системи та мережі  
 • Комп’ютерні технології проектування 
 • Математичне та комп’ютерне моделювання систем
 • Мережні інформаційні технології    
 • Методи обчислень, алгоритмізація та програмування 
 • Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Обробка інформації в інтерактивних середовищах   
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж 
 • Процеси та апарати біотехнологічних виробництв
 • Психофізіологічні основи безпеки праці
 • Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв
 • Сервісне обслуговування електропобутової техніки
 • Системний аналіз та імітаційне моделювання 
 • Системи сервісних технологій
 • Сучасні апарати та процеси хімічних виробництв легкої промисловості
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теорія електричних та магнітних кіл  
 • Теорія електропривода
Навчально-методичне забезпечення

Невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу і основним видом діяльності кафедри є навчально-методична робота, якою передбачено реалізацію питань з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи студентів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань. На кафедрі діє постійний навчально-методичний семінар, на якому розглядаються питання організаційного та науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Кафедрою розроблені освітні програми ступеня бакалавра «Електромеханіка», «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», «Системний аналіз і управління» спеціальності 124 «Системний аналіз» та освітні програми ступеня магістра «Електропобутова техніка» спеціальності 141 та «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін базується на основі освітніх програм, навчальних планів спеціальності та складається з таких елементів:

 • силабусів;
 • робочих програм навчальних дисциплін;
 • програм всіх видів практики;
 • засобів діагностики якості вищої освіти;
 • методичних вказівок до виконання курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання;
 • методичних вказівок до виконання кваліфікаційних випускних робіт з тематикою;
 • методичної документації для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі ведеться згідно з навчальними планами, затвердженими МОН України. До навчальних планів кафедра внесла деякі вдосконалення, які забезпечують глибше засвоєння профілюючих дисциплін, впровадження комп'ютеризації в інженерні дослідження, використання сучасних інтерактивних пакетів таких, як SolidWorks, Компас, AutoCAD, MathCAD, MathLab та інші. Це в свою чергу, дозволило здійснити більш тісний зв'язок з сучасним виробництвом, а також дозволило вводити елементи новизни і розвиток особистої творчості талановитої молоді. 

У навчальних планах кафедри регламентовано час, який відводиться на самостійну роботу студентів, а в програмах вказані теоретичні розділи курсів, винесені на самостійну роботу і які вивчаються студентами в поза аудиторний час. Регулярно, один раз на тиждень, проводяться консультації, а також співбесіди-семінари зі студентами для виявлення рівня засвоєння матеріалу, для чого години консультацій і їх графік плануються викладачам в кафедральний розклад занять.

Усі види навчального навантаження студентів кафедри повністю забезпечені навчально-методичною літературою:  методичними вказівками до лабораторних та практичних занять, курсового і дипломного проектування, конспектами лекцій, тестовими питаннями тощо, які періодично поновлюються. Щорічно викладачами кафедри розробляється та видається 10-12 методичних розробок. Вся методична література з дисциплін кафедри має електронні версії.

У модульному середовищі освітнього процесу (МСОП) КНУТД в електронному вигляді подано навчально-методичні комплекси всіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Співробітники кафедри постійно розробляють та видають підручники, навчальні посібники та монографії для забезпечення основних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки електромеханіків. Основними з яких є:

 1. Математичне моделювання електромеханічних систем: навчальний посібник / Т.Я.Біла, В.В.Стаценко. - К. : КНУТД, 2016. - 400 с.
 2. Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв :  навчальний посібник / І. В. Петко, М. Й. Бондаренко, В. В. Кострицький. - К. : КНУТД, 2016. - 328 с.
 3. Бурмістенков О.П., Стародуб О.А., Місяць В.П., Біла Т.Я., Стаценко В.В. Обладнання підготовчих процесів виготовлення виробів легкої промисловості. Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2011. – 130 с.
 4. Попович М.Г., Кострицький В.В., Артеменко Л.Ф., Бурмістенков О.П. та ін. Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода. – К.: КНУТД, 2011. – 502 с.
 5. Бурмістенков О.П., Місяць В.П., Панасюк І.В., Злотенко Б.М. Переробка відходів гуми та термо-пластичних матеріалів: монографія.-К.:Кафедра, 2012.-240 с.
 6. Злотенко Б.М.Савченко Г.В.Матвієнко О.А. Використання електроактивованих водних середовищ у взуттєвому виробництві: монографія.-К.:Кафедра, 2012.-144 с.
 7. Петко І.В , Бурмістенков О.П., Біла Т.Я., Скиба М.Є. Електропобутова техніка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/–Хмельницький: ХНУ, 2017. – 213 с.
 8. Бондаренко М.Й., Панасюк І.В. Ремонт та діагностика електропобутової техніки: навчальний посібник К.: КНУТД, 2012. - 327 с.
 9. Петко І. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. Основи електропобутової техніки: навчальний посібник /. – К.: КНУТД, 2013. – 239 с.
 10. Використання ензимів у шкіряно-взуттєвому виробництві / Гаркавенко С.С., Стаценко Д.В., Злотенко Б.М. - К. КНУТД, 2016. - 178 с.
 11. Автоматизовані комплекси безперервного приготування композицій сипких матеріалів : монографія / В.В. Стаценко, О.П. Бурмістенков, Т.Я. Біла. – К.: КНУТД, 2017. – 220 с.
 12. Обробка інформації в інтерактивних середовищах: навчальний посібник / Т.Я.Біла, В.В.Стаценко. - К. : КНУТД, 2017. - 396 с.
 13. Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: підручник / А. Г. Данилкович, Б. М. Злотенко. - К. : КНУТД, 2017. – 433 с.
 14. Електромеханічні пристрої (Теорія і практика) : навчальний посібник / О.П. Бурмістенков, І.В Петко., М.Й. Бондаренко, Б.М. Злотенко. - К.: КНУТД, 2017. – 275 с.
 15. Calculation of stress and deformation of polymeric parts / in Monograph "Actual problems of modern science" / Кулік Т. І.,  Злотенко Б. М. - Bydgoszcz (Poland): UTP University of Science and Technology, 2017.
 16. Рециклінг полімерних відходів взуттєвого виробництва : монографія / О.М. Синюк, Т.І. Кулік, М.Є. Скиба, Б.М.Злотенко. - К. : КНУТД, 2018. -144 с.
 17. Автоматизовані системи управляння : монографія / В.В. Осипенко, М.О. Кіктєв, В.П. Лисенко. – К. , 2018. – 1000 с.
 18. Теорія електропривода. Курсове проектування: навчальний посібник / О.П. Бурмістенков, І.В. Петко, М.Й. Бондаренко, Б.М. Злотенко. - К. : КНУТД, 2018 р. - 212 с.
 19. Інженерне проектування та розрахунок електропобутової техніки: навчальний посібник. / Бондаренко М.Й., Демішонкова С.А. – К.: КНУТД, 2019., – 204 с.
 20. Methodology of modern scientific research with the basics of intellectual property: Tutorial / Compiled by: B.M. Zlotenko and. T.I. Kulik. - K.: KNUTD, 2020. - 141 p.
 21. Довідник сучасних технологій з очищення природної і стічної води та обладнання / [І. В. Панасюк та ін. ; під заг. ред. І. В. Панасюка] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ : Медінформ, 2016. - 245 с.
 22. Основи охорони праці на підприємствах індустрії моди [Текст] : навч. посіб. / [В. О. Мусієнко, І. В. Панасюк, О. О. Романюк] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : [б. в.], 2018. - 507 с.

Кафедра постійно здійснює підготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Встановлює творчі зв'язки з кафедрами інших ВНЗ, вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів, допомагає молодим викладачам оволодівати педагогічною майстерністю.

 

Методичне та організаційне забезпечення практичної підготовки фахівців

На кафедрі розроблена наскрізна програма практичної підготовки студентів за всіма спеціальностями, яка складається з програм:

 • програма з навчальної практики;
 • програма з виробничої технологічної практики;
 • програма з науково-дослідної практики магістрів;
 • програма з переддипломної практики.

Для усіх видів практик розроблене методичне забезпечення, де визначені мета і задачі практики, визначені розділи практики і її зміст, визначені зміст та вимоги до звіту практики, порядок захисту та атестації практик.

Базами практик визначені наступні підприємства м. Києва, а саме: ТОВ «АТЕМ», «АМАТІСЕРВИС», «Дойчеелектросервіс», Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем, ДП «Мережевий оператор УРАН», та ін.

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

На кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки готують спеціалістів: 

- з галузі знань 14 Електрична інженерія

 • бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітніми програмами «Електромеханіка» та «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів»;
 • магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електропобутова техніка». 

- з галузі знань 12 Інформаційні технології

 • бакалаврів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • магістрів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія»;
 • бакалаврів спеціальності 124 «Системний аналіз» за освітньою програмою «Системний аналіз і управління».

Форма навчання – денна та заочна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Термін навчання бакалаврів становить 3 роки 10 місяців, магістрів - 1 рік 4 місяці.

Кафедра КІЕМ також веде підготовку спеціалістів на базі технікумів та коледжів електромеханічного профілю. В цьому випадку абітурієнти приймаються на другий або третій курси.

Підготовка студентів на першому - третьому курсах ведеться на десятьох загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету. Спеціальну професійну підготовку здійснює кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки. Кафедра має змогу забезпечити викладання на належному рівні всіх спеціальних дисциплін електромеханічного та комп’ютерного спрямування. 

Підготовка спеціалістів з електропобутової техніки та комп’ютерної інженерії забезпечує глибоке засвоєння профілюючих дисциплін, сучасних методів аналізу обчислювальних, технологічних та фізичних процесів, навиків використання сучасних комп'ютерних технологій обробки інформації, проектування, математичного та графічного моделювання.

Студенти

В 2021-2022 навчальному році по кафедрі навчається 150 студентів денної та 50 студентів заочної форм навчання.

 

До кожної групи студентів прикріплений викладач. Він ознайомлює студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію освітнього процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних планів студентів, здійснює контроль за їх виконанням; захищає навчальні інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Впроваджуються культурно-масові заходи, регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та спортивні заходи. Для студентів в КНУТД діють спортивні секції (футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, теніс, бадмінтон), інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», театр-студія «Без гриму», Клуб веселих та кмітливих, танцювальні колективи бального та естрадного танцю «БУМ», вокальний ансамбль «Smile». Для відпочинку влітку у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки діє студентський спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний».

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість паралельно з базовою вищою освітою  здобути  військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам Інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Практико-орієнтоване навчання студентів кафедри КІЕМ передбачає екскурсії на провідні фахові підприємства та установи, участь в науково-практичних конференціях і форумах.

Перспективи для студентів

В результаті навчання фахівці за спеціальністю 141, які підготовлені кафедрою, будуть знати:

 • сучасні напрямки розвитку електропобутової техніки;
 • обчислювальну техніку та алгоритми програмування;
 • сучасні комп’ютерні програми 3D-моделювання SolidWorks, КОМПАС, AUTOCAD;
 • особливості принципових, функціональних, монтажних та структурних схем електропобутової техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва;
 • інтерактивні прикладні пакети MATHCAD, EXCEL, ACCESS та інші; 
 • методи розрахунку різних видів побутової техніки;
 • особливості апаратної реалізації мікропроцесорних систем керування складною електропобутовою технікою;
 • комп’ютерні технології віртуального дослідження електромеханічних систем засобами пакета MATLAB з програмами Simulink, SimMechanics та іншими;
 • методи та засоби діагностування сучасної ЕПТ вітчизняного та зарубіжного виробництва;
 • правила обслуговування, ремонту та експлуатації ЕПТ.

В результаті навчання студенти-електромеханіки вміють:

 • розраховувати, проектувати і конструювати сучасну побутову техніку;
 • використовувати комп’ютерні технології 3D - моделювання  та віртуального дослідження електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання та інтелектуальних систем управління;
 • вільно працювати на комп’ютері, використовувати сучасні інтерактивні системи та прикладні програми;
 • здійснювати безпечне технічне використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого керування.

Високий професійний рівень підготовки випускника кафедри КІЕМ дозволить йому:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з випуску і ремонту сучасної електропобутової техніки;
 • відкрити свою справу з ремонту й обслуговуванню складної побутової техніки;
 • розбиратися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку електропобутових товарів;
 • займатися викладацькою діяльністю в комерційних і державних вищих та середніх навчальних закладах України.

Зможе працювати на посадах:

 • інженера-електромеханіка;
 • наукового співробітника;
 • викладача вищого навчального закладу.

За результатами навчання фахівець з комп’ютерних систем і мереж здобуває знання та вміння:

 • проектувати комп’ютерні системи та мережі, розробляти математичні моделі їх роботи із використанням пакетів прикладного програмного забезпечення (MatLab, Simulink);
 • розробляти прикладне програмне забезпечення (Visual Studio, Atmel Studio, Arduino IDE);
 • створювати 3D моделі (SolidWorks), виготовляти прототипи на 3-D принтерах;
 • конструювати спеціальні механізми та їхні специфічні деталі з використанням пакетів AutoCad (САD – система автоматизованого проектування і креслення), SolidWorks, PTC Creo (Pro/ENGINEER), ANSYS (САD, CAE- системи автоматизованого проектування, інженерного аналізу), СAMWorks (CAM – система підготовки виробництва, програмування верстатів з ЧПК для деталей будь-якої складності та призначення);
 • створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • володіти сучасними методами організації повного циклу розробки, впровадження, експлуатації та сервісного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

Основними місцями роботи після закінчення навчання на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія є :

 • Комп’ютерні фірми;
 • Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
 • Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
 • Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
 • Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
 • Наукові інститути і установи.

Випускники мають можливість пройти навчання в магістратурі та аспірантурі, отримати освіту у вищих навчальних закладах зарубіжних країн.

Найбільш успішні випускники кафедри отримують можливість працювати викладачами кафедр університету. Так 5 викладачів кафедри КІЕМ є випускниками кафедри різних років. 

Студентські гуртки

На кафедрі діють п’ять наукових гуртків.

1) Автоматизоване управління технологічними параметрами в електропобутовій техніці.

Науковий керівник: заслужений працівник освіти, д.т.н., професор  Бурмістенков Олександр Петрович.

2) Програмування мікроконтролерів.

Науковий керівник: д.т.н., проректор з цифрової трансформації КНУТД Стаценко Володимир Володимирович.

3) Енерго- та ресурсозбереження в сучасних технологіях.

Науковий керівник: к.т.н., доцент Романюк Оксана Олександрівна.

4) «Еко-клуб КНУТД»

Керівник: к.т.н., доц. Романюк Євгенія Олександрівна.

5) Перспективи альтернативної енергетики.

Наукові керівники: д.т.н., професор  Шведчикова Ірина Олексіївна, д.т.н., професор Шавьолкін Олександр Олексійович.

 

Студенти гуртків щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Електромеханічні та інформаційні системи», публікують наукові статті. З результатами роботи гуртків можна ознайомитись за публікаціями в матеріалах наукових конференціях та на сайті університету.

Наукові розробки студентів

Випускники

Випускники успішно працюють на державних і приватних підприємствах електромашинобудівної та приладобудівної галузей України, Росії, Молдови, у вітчизняних і зарубіжних фірмах (таких як ВOSCH, Moulinex, Rowenta, Tefal, Samsung, Sony тощо), що спеціалізуються на ремонті, продажу, експлуатації та обслуговуванні електропобутової техніки.

Гордєєв М.О. - технічний директор фірми І.Б.С. по обслуговуванню побутової техніки;

Мельник О.М. - генеральний представник в Україні фірми ВOSCH;

Матковський І.П. – директор компанії «ТехноХолод»;

Оверчук М. – заступник директора мережі супермаркетів «Ельдорадо» (м. Запоріжжя);

Дейдей А. – головний інженер «Запоріженерго».

Матвеєв О.Г. – менеджер компанії Microsoft в Україні.

Михалко Р.О. – керівник ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації» (UniSERT).

Стельмах Ю.М. – заступник директора ТОВ «Укравтотерм».

Випускники кафедри (2019 р.)

Зарубіжне партнерство

Кафедра готує спеціалістів для Грузії, Туреччини, Азербайджану та Молдови.